32000D0725Oficiālais Vēstnesis L 292 , 21/11/2000 Lpp. 0030 - 0031


Komisijas Lēmums

(2000. gada 20. novembris)

par teknazēna neiekļaušanu Komisijas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kas satur minēto aktīvo vielu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 3354)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/725/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/10/EK [2],

ņemot vērā Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kura minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1972/1999 [4], un jo īpaši tās 7. panta 3.a punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 993/94 [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2230/95 [6], ir noteiktas augu aizsardzības līdzekļu darbīgās vielas, izraudzītas ziņotājas dalībvalstis Regulas (EEK) Nr. 3600/92 īstenošanai un identificēti iesniedzēji katrai aktīvajai vielai.

(2) Teknazēns ir viena no 90 aktīvajām vielām, uz ko attiecas Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā paredzētās darba programmas pirmais posms.

(3) Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu Apvienotā Karaliste, kas izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti, 1996. gada 15. maijā iesniedza Komisijai savu novērtējuma ziņojumu par informāciju, ko bija iesniedzis vienīgais iesniedzējs saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktu.

(4) Pēc ziņotājas dalībvalsts ziņojuma saņemšanas Komisija uzsāka apspriešanos ar dalībvalstu ekspertiem, kā arī ar vienīgo palikušo iesniedzēju (Hickson & Welch), kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 3. punktā.

(5) Dalībvalstis un Komisija Pastāvīgajā aug veselības komitejā pārskatīja iesniegto ziņojumu. 2000. gada 12. aprīlī šo pārskatu precizēja formātā, kādu Komisija ir noteikusi pārskata ziņojumam par teknazēnu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 6. punktu.

(6) No novērtējuma izrietēja, ka ar iesniegto informāciju nepietiek, lai pierādītu, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur attiecīgo aktīvo vielu, atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta un 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta prasībām.

(7) Vienīgais iesniedzējs informēja Komisiju un ziņotāju dalībvalsti, ka vairs nevēlas piedalīties darba programmā, kas attiecas uz šo aktīvo vielu. Tāpēc netiks iesniegta papildu informācija, kas vajadzīga, lai panāktu pilnu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK prasībām.

(8) Tāpēc šo aktīvo vielu nav iespējams iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(9) Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu jānosaka esošo krājumu realizācijas, uzglabāšanas, laišanas tirgū un izmantošanas papildperiods.

(10) Šis lēmums netraucē Komisijai vēlāk veikt jebkuru darbību attiecībā uz šo aktīvo vielu, pildot Padomes Direktīvu 79/117/EEK [7].

(11) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Teknazēnu neiekļauj kā aktīvo vielu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka:

1. Sešu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas dienas atsauc to augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir teknazēns;

2. No šī lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu nepiešķir un neatjauno atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir teknazēns.

3. pants

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu dalībvalstis nosaka esošo krājumu realizācijas, uzglabāšanas, laišanas tirgū un izlietošanas papildperiodu, kam jābūt pēc iespējas īsākam un kas nedrīkst pārsniegt 20 mēnešus, sākot no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 57, 2.3.2000., 28. lpp.

[3] OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

[4] OV L 244, 16.9.1999., 41. lpp.

[5] OV L 107, 28.4.1994., 8. lpp.

[6] OV L 225, 22.9.1995., 1. lpp.

[7] OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp.

--------------------------------------------------