32000D0532Oficiālais Vēstnesis L 226 , 06/09/2000 Lpp. 0003 - 0024


Komisijas Lēmums

(2000. gada 3. maijs),

ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem

(paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/532/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem [1], kas grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK [2], un jo īpaši tās 1. panta a) punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem [3] un jo īpaši tās 1. panta 4. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1) Dažas dalībvalstis ir paziņojušas virkni atkritumu kategoriju, kurām, pēc to uzskatiem, piemīt viena vai vairākas Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā uzskaitītās īpašības.

(2) Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktā noteikts, ka Komisijai jāpārbauda dalībvalstu paziņojumi, lai izdarītu grozījumus Padomes Lēmumā 94/904/EK [4] noteiktajā bīstamo atkritumu sarakstā.

(3) Visiem bīstamo atkritumu sarakstā uzskaitītajiem atkritumiem jābūt iekļautiem arī Eiropas Atkritumu katalogā, kas noteikts Komisijas Lēmumā 94/3/EK [5]. Lai uzskaites sistēmu padarītu caurskatāmāku un vienkāršotu pastāvošos noteikumus, būtu jāizveido viens Kopienas saraksts, kas apvienotu Lēmumā 94/3/EK noteikto atkritumu sarakstu ar Lēmumā 94/904/EK noteikto bīstamo atkritumu sarakstu.

(4) Šo uzdevumu veikt Komisijai palīdzējusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantu.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar minētās komitejas sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo apstiprina sarakstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Kā bīstamus klasificē atkritumus, kuriem piemīt viena vai vairākas Direktīvai 91/689/EEK III pielikumā uzskaitītās bīstamības īpašības un attiecībā uz šā pielikuma H3 līdz H8, H10 [6] un H11 pozīciju piemīt vismaz viena šāda īpašība:

- uzliesmošanas temperatūra ≤ 55 °C,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas [7] klasificētas kā ļoti toksiskas, un to kopējā koncentrācija ≥ 0,1 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas klasificētas kā toksiskas, un to kopējā koncentrācija ≥ 3 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas klasificētas kā kaitīgas, un to kopējā koncentrācija ≥ 25 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas kodīgas vielas klasificētas ar R35, un to kopējā koncentrācija ≥1 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas kodīgas vielas klasificētas ar R34, un to kopējā koncentrācija ≥5 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas kairinošas vielas klasificētas ar R41, un to kopējā koncentrācija ≥10 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas kairinošas vielas klasificētas ar R36, R37, R38, un to kopējā koncentrācija ≥20 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas ir 1. vai 2. kategorijas kancerogēni, un to kopējā koncentrācija ≥0,1 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas ir 1. vai 2. kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, kas klasificētas ar R60, R61, un to kopējā koncentrācija ≥0,5 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas ir 3. kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, kas klasificētas ar R62, R63, un to kopējā koncentrācija ≥5 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas ir 1. vai 2. kategorijas mutagēni, kas klasificēti ar R46, un to kopējā koncentrācija ≥0,1 %,

- atkritumu sastāvā viena vai vairākas vielas ir 3. kategorijas mutagēni, kas klasificēti ar R40, un to kopējā koncentrācija ≥1 %.

3. pants

Izņēmuma gadījumos, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, ko atbilstošā veidā iesnieguši īpašnieki, dalībvalstis var pieņemt lēmumu par to, ka kādam no sarakstā norādītajiem atkritumu veidiem nepiemīt Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā uzskaitītās īpašības. Neskarot Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punkta otro ievilkumu, dalībvalstis izņēmuma gadījumos var pieņemt lēmumu par to, ka atkritumiem, kuri sarakstā norādīti kā tādi, kas nav bīstami, piemīt viena vai vairākas Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā uzskaitītās īpašības. Par visiem šādiem lēmumiem dalībvalstis katru gadu paziņo Komisijai. Komisija šos lēmumus apkopo un pārbauda, vai to sakarā nav jāizdara grozījumi Kopienas atkritumu un bīstamo atkritumu sarakstā.

4. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2002. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības.

5. pants

Lēmumu 94/3/EK un Lēmumu 94/904/EK atceļ no 2002. gada 1. janvāra.

6. pants

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 3. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 194, 25.7.1975., 47. lpp.

[2] OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.

[3] OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

[4] OV L 356, 31.12.1994., 14. lpp.

[5] OV L 5, 7.1.1994., 15. lpp.

[6] Padomes Direktīvā 92/32/EEK (OV L 154, 5.6.1992., 1. lpp.), ar ko septīto reizi groza Direktīvu 67/548/EEK, ieviests termins "reproduktīvajai funkcijai toksisks". Nemainot būtību, ar to aizstāj terminu "teratogēns", un tas precīzāk raksturo vielas īpašības. Tāpēc Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā tas ir ekvivalents H10.

[7] Klasifikācija un R skaitļi attiecas uz Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.) un tās turpmākajiem grozījumiem. Robežkoncentrācijas attiecas uz Padomes Direktīvu 88/379/EEK (1988. gada 7. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV L 187, 16.7.1988., 14. lpp.) un tās turpmākajiem grozījumiem.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Atkritumu saraksts saskaņā ar Padomes Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem 1. panta a) punktu un Padomes Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem 1. panta 4. punktu

Ievads

1. Dotais saraksts ir saskaņots atkritumu saraksts. Tas tiks periodiski pārskatīts un, ja vajadzīgs, pārstrādāts saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantu. Tomēr materiāla iekļaušana sarakstā nenozīmē, ka tas vienmēr visos apstākļos ir tikai atkritumprodukts. Materiālus tikai par atkritumiem uzskata gadījumos, kad tie atbilst Direktīvas 75/442/EEK 1. panta a) punktā dotajai atkritumu definīcijai.

2. Uz atkritumiem, kas iekļauti šajā sarakstā, attiecas Direktīvas 75/442/EEK noteikumi, izņemot gadījumus, kad piemēro šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3. Dažādi atkritumu veidi sarakstā pilnībā definēti ar sešciparu kodu, un attiecīgiem nodaļu divciparu un četrciparu kodiem. Tas nozīmē, ka atkritumus sarakstā identificē šādā secībā.

3.1. Identificē atkritumu rašanās avotu 1. līdz 12. nodaļā vai 17. līdz 20. nodaļā, un attiecīgajiem atkritumiem nosaka sešciparu kodu (izņemot kodus, kas šajās nodaļās beidzas ar cipariem 99). Jāievēro, ka atsevišķas ražošanas vienības darbības veidi var būt jāklasificē pēc vairākām nodaļām. Piemēram, autobūves atkritumi pēc procesa posmiem uzskaitīti 12. nodaļā (metālu mehāniskā apstrāde un virsmas apdare), 11. nodaļā (neorganiskie atkritumi, kas satur metālus no metālapstrādes un metālu pārklājumiem) un 8. nodaļā (pārklājumu lietošanas atkritumi).

3.2. Ja atbilstīgo atkritumu kods nav atrodams no 1. līdz 12. nodaļai vai no 17. līdz 20. nodaļai, atkritumu identifikācijai jāizskata 13., 14. un 15. nodaļa.

3.3. Ja nevienu no šiem kodiem izmantot nevar, atkritumus jāidentificē saskaņā ar 16. nodaļu.

3.4. Ja atkritumi nav atrodami 16. nodaļā, jāizmanto 99 kods (citādi nespecificēti atkritumi) saraksta daļā, kas attiecas uz pirmajā posmā noteikto darbības veidu.

4. Ar zvaigznīti (*) atzīmētie atkritumi saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem 1. panta 4. punkta pirmo ievilkumu uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, uz ko attiecas minētās direktīvas noteikumi, ja attiecībā uz tiem nepiemēro tās 1. panta 5. punktu.

5. Šajā lēmumā "bīstamās vielas" nozīmē visas vielas, kas klasificētas kā bīstamas, vai ko šādi klasificēs grozītajā Direktīvā 67/548/EEK; "smagie metāli" nozīmē visus antimona, arsēna, kadmija, hroma (VI), svina, dzīvsudraba, niķeļa, selēna, telūra, tallija un svina savienojumus, ieskaitot šo metālu metāliskās formas, ciktāl tās klasificētas kā bīstamās vielas.

6. Ja atkritumus identificē kā bīstamus ar konkrētu vai vispārīgu norādi uz bīstamām vielām, tie ir bīstamie atkritumi tikai gadījumos, kad šo vielu koncentrācija (piemēram, svara procenti) ir tāda, ka atkritumiem piemīt viena vai vairākas īpašības no tām, kas uzskaitītas Padomes Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā. Attiecībā uz H3 līdz H8, H10 un H11 piemēro šā lēmuma 2. pantu. Šā lēmuma 2. pants pašlaik neparedz H1, H2, H9 un H12 līdz H14 īpašību specifikācijas.

7. Punktu numurēšanai sarakstā izmantoti šādi noteikumi: atkritumu veidiem, kas nav mainīti, izmantots tāds pats kods kā Lēmumā 94/3/EK; svītroti kodi atkritumu veidiem, kas mainīti, un tie netiek izmantoti, lai neradītu pārpratumus pēc jaunā saraksta ieviešanas. Sarakstā no jauna iekļautajiem atkritumu veidiem piešķirti kodi, kas nav izmantoti Lēmumā 94/3/EK.

RĀDĪTĀJS

Saraksta nodaļas

Divciparu

01 | Minerālu un derīgo izrakteņu izpētes, ieguves, bagātināšanas un pārstrādes atkritumi |

02 | Lauksaimniecības, dārzkopības, medību, zvejniecības un akvakultūras produkcijas pirmapstrādes, pārtikas rūpniecības un pārstrādes atkritumi |

03 | Koksnes pārstrādes, papīra, kartona, celulozes, koksnes paneļu un mēbeļu ražošanas atkritumi |

04 | Ādu, kažokādu un tekstilizstrādājumu ražošanas atkritumi |

05 | Naftas pārstrādes, dabasgāzes attīrīšanas un akmeņogļu pirolīzes atkritumi |

06 | Neorganiskās ķīmijas procesu atkritumi |

07 | Organiskās ķīmijas procesu atkritumi |

08 | Pārklājumu materiālu (krāsu, laku un emalju), adhezīvu, hermētiķu un iespiedkrāsu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

09 | Fotogrāfijas nozares atkritumi |

10 | Termisko procesu neorganiskie atkritumi |

11 | Metālus saturoši metālapstrādes, metālu pārklājumu krāsainās hidrometalurģijas atkritumi |

12 | Metālu un plastmasu mehāniskās apstrādes un virsmas apdares atkritumi |

13 | Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas, 05 un 12) |

14 | Par šķīdinātājiem izlietoto organisko vielu atkritumi (izņemot 07 un 08) |

15 | Iepakojuma atkritumi; absorbentu, slaucīšanai izlietoto lupatu, filtrēšanas materiālu, aizsargapģērba citādi nespecificēti atkritumi |

16 | Sarakstā citur neminēti atkritumi |

17 | Būvgruži un ēku nojaukšanas atkritumi (ieskaitot ceļu būvdarbu atkritumus) |

18 | Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to saistītās pētniecības atkritumi (izņemot virtuves un restorāna atkritumus, kas nerodas tieši no veselības aprūpes) |

19 | Atkritumu pārstrādes, notekūdeņu attīrīšanas un ūdensapgādes uzņēmumu atkritumi |

20 | Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības, ražošanas un iestāžu atkritumi, ieskaitot to atsevišķi vāktās frakcijas |

01 | MINERĀLU UN DERĪGO IZRAKTEŅU IZPĒTES, IEGUVES, BAGĀTINĀŠANAS UN PĀRSTRĀDES ATKRITUMI |

01 01 | Minerālu izstrādes atkritumi |

01 01 01 | Metālu rūdu ieguves atkritumi |

01 01 02 | Nerūdu izrakteņu ieguves atkritumi |

01 02 | Minerālu bagātināšanas atkritumi |

01 02 01 | Metālu rūdu bagātināšanas atkritumi |

01 02 02 | Nerūdu izrakteņu bagātināšanas atkritumi |

01 03 | Metālu rūdu fizikālās un ķīmiskās pārstrādes procesu atkritumi |

01 03 01 | Atlikumi |

01 03 02 | Putekļveida un pulverveida atkritumi |

01 03 03 | Alumīnija ražošanas sarkanās dūņas |

01 03 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

01 04 | Nerūdu izrakteņu fizikālās un ķīmiskās pārstrādes procesu atkritumi |

01 04 01 | Grants un drupinātu iežu atkritumi |

01 04 02 | Smilts un mālu atkritumi |

01 04 03 | Putekļveida un pulverveida atkritumi |

01 04 04 | Potaša un akmeņsāls pārstrādes atkritumi |

01 04 05 | Minerālu skalošanas un attīrīšanas atkritumi |

01 04 06 | Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi |

01 04 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

01 05 | Urbšanas šķidrums un citi urbšanas atkritumi |

01 05 01 | Naftu saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi |

01 05 02 | Barītu saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi |

01 05 03 | Hlorīdus saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi |

01 05 04 | Saldūdens urbšanas šķidrumi un atkritumi |

01 05 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

02 | LAUKSAIMNIECĪBAS, DĀRZKOPĪBAS, MEDĪBU, ZVEJNIECĪBAS UN AKVAKULTŪRAS PRODUKCIJAS PIRMAPSTRĀDES, PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS UN PĀRSTRĀDES ATKRITUMI |

02 01 | Pamatražošanas atkritumi |

02 01 01 | Mazgāšanas un tīrīšanas nosēdumi |

02 01 02 | Dzīvnieku audu atkritumi |

02 01 03 | Augu audu atkritumi |

02 01 04 | Plastmasas (izņemot iesaiņojumu) atkritumi |

02 01 05* | Agroķimikāliju atkritumi |

02 01 06 | Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (ieskaitot bojātus salmus), notekūdeņi, ko savāc atsevišķi un aizvada attīrīšanai |

02 01 07 | Mežsaimniecības atkritumi |

02 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

02 02 | Gaļas, zivju un citu dzīvnieku izcelsmes produktu apstrādes un pārstrādes atkritumi |

02 02 01 | Mazgāšanas un tīrīšanas nosēdumi |

02 02 02 | Dzīvnieku audu atkritumi |

02 02 03 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli |

02 02 04 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

02 02 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

02 03 | Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas un tabakas apstrādes un pārstrādes atkritumi; tabakas pārstrādes atkritumi; konservu ražošanas atkritumi |

02 03 01 | Mazgāšanas, tīrīšanas, lobīšanas centrifugēšanas un separācijas atkritumi |

02 03 02 | Konservējošo vielu atkritumi |

02 03 03 | Ekstrakcijas atlikumi |

02 03 04 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgie materiāli |

02 03 05 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

02 03 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

02 04 | Cukura ražošanas atkritumi |

02 04 01 | Zeme no biešu mazgāšanas un tīrīšanas |

02 04 02 | Defekāts |

02 04 03 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

02 04 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

02 05 | Piena produktu ražošanas uzņēmumu atkritumi |

02 05 01 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli |

02 05 02 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

02 05 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

02 06 | Maizes ražošanas un konditorejas uzņēmumu atkritumi |

02 06 01 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli |

02 06 02 | Konservējošo vielu atkritumi |

02 06 03 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

02 06 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

02 07 | Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot tēju, kafiju un kakao) ražošanas atkritumi |

02 07 01 | Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskas sasmalcināšanas atkritumi |

02 07 02 | Spirta destilācijas atkritumi |

02 07 03 | Ķīmiskās apstrādes atkritumi |

02 07 04 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli |

02 07 05 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

02 07 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

03 | KOKSNES PĀRSTRĀDES, PAPĪRA, KARTONA, CELULOZES, KOKSNES PANEĻU UN MĒBEĻU RAŽOŠANAS ATKRITUMI |

03 01 | Koksnes pārstrādes, paneļu un mēbeļu ražošanas atkritumi |

03 01 01 | Mizu un korķa atkritumi |

03 01 02 | Zāģskaidas |

03 01 03 | Ēveļskaidas, atgriezumi, bojātas koksnes/skaidu plātnes/finieris |

03 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

03 02 | Koksnes konservantu atkritumi |

03 02 01* | Halogēnus nesaturoši organiskie koksnes konservanti |

03 02 02* | Hlorēti organiskie koksnes konservanti |

03 02 03* | Metālorganiskie koksnes konservanti |

03 02 04* | Neorganiskie koksnes konservanti |

03 03 | Celulozes, papīra un kartona ražošanas un pārstrādes atkritumi |

03 03 01 | Mizas |

03 03 02 | Nosēdumi un zaļā atsārma nogulsnes (no melnā atsārma attīrīšanas) |

03 03 03 | Hipohorīta un hlora balināšanas procesa nosēdumi |

03 03 04 | Citu balināšanas procesu nosēdumi |

03 03 05 | Papīra otrreizējās pārstrādes iespiedkrāsas atdalīšanas procesa nosēdumi |

03 03 06 | Šķiedras un papīra nosēdumi |

03 03 07 | Otrreizējai pārstrādei nederīgs papīrs un kartons |

03 03 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

04 | ĀDU, KAŽOKĀDU UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS ATKRITUMI |

04 01 | Ādu un kažokādu ražošanas atkritumi |

04 01 01 | Ādu atgaļošanas un kaļķošanas atkritumi |

04 01 02 | Kaļķus saturoši atkritumi |

04 01 03* | Attaukošanas atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes |

04 01 04 | Hromu saturošs miecēšanas šķidrums |

04 01 05 | Hromu nesaturošs miecēšanas šķidrums |

04 01 06 | Hromu saturoši vietējo attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

04 01 07 | Hromu nesaturoši vietējo attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

04 01 08 | Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi (atgriezumi, slīpēšanas putekļi) |

04 01 09 | Krāsošanas un apdares atkritumi |

04 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

04 02 | Tekstilizstrādājumu ražošanas atkritumi |

04 02 01 | Galvenokārt augu izcelsmes neapstrādātu tekstilšķiedru un šķiedrmateriālu atkritumi |

04 02 02 | Galvenokārt dzīvnieku izcelsmes neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi |

04 02 03 | Galvenokārt mākslīgas vai sintētiskas izcelsmes neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi |

04 02 04 | Neapstrādātu tekstilšķiedru maisījuma atkritumi pirms vērpšanas un aušanas |

04 02 05 | Galvenokārt augu izcelsmes pārstrādātu tekstilšķiedru atkritumi |

04 02 06 | Galvenokārt dzīvnieku izcelsmes pārstrādātu tekstilšķiedru atkritumi |

04 02 07 | Galvenokārt mākslīgas vai sintētiskas izcelsmes pārstrādātu tekstilšķiedru atkritumi |

04 02 08 | Pārstrādātu jauktu tekstilšķiedru atkritumi |

04 02 09 | Kompozītmateriālu (impregnēta auduma, elastomēru, plastomēru) atkritumi |

04 02 10 | Organiskas vielas no dabiskiem produktiem (piemēram, tauki, vasks) |

04 02 14* | Organiskus šķīdinātājus saturoši apdares atkritumi |

04 02 15 | Citi, 04 02 14 neminēti apdares atkritumi |

04 02 16* | Bīstamās vielas saturoši pigmenti un krāsvielas |

04 02 17 | Citi, 04 02 16 neminēti pigmenti un krāsvielas |

04 02 19* | Bīstamās vielas saturoši vietējo attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

04 02 20 | Citi, 04 02 19 neminēti vietējo attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

04 02 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

05 | NAFTAS PĀRSTRĀDES, DABASGĀZES ATTĪRĪŠANAS UN AKMEŅOGĻU PIROLĪZES ATKRITUMI |

05 01 | Eļļaini nosēdumi un cietie atkritumi |

05 01 02 | Atsāļotāja nosēdumi |

05 01 03* | Tvertņu nosēdumi |

05 01 04* | Skābie alkilsārņi |

05 01 05* | Naftas produktu noplūdes |

05 01 06 | Iekārtu un ierīču darbības un remonta operācijās radušies sārņi |

05 01 07* | Darvas skābā frakcija |

05 01 08* | Citas darvas frakcijas |

05 01 09* | Bīstamās vielas saturoši vietējo attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

05 01 10 | Citi, 05 01 09 neminēti vietējo attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

05 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

05 02 | Neeļļaini nosēdumi un cietie atkritumi |

05 02 01 | Sistēmas ūdens nosēdumi |

05 02 02 | Atkritumi no dzesēšanas kolonām |

05 02 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

05 04 | Izlietoti filtrēšanas māli |

05 04 01* | Izlietoti filtrēšanas māli |

05 05 | Naftas desulfurizācijas atkritumi |

05 05 01 | Sēru saturoši atkritumi |

05 05 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

05 06 | Akmeņogļu pirolīzes atkritumi |

05 06 01* | Darvas skābā frakcija |

05 06 02 | Bitums |

05 06 03* | Darvas citas frakcijas |

05 06 04 | Atkritumi no dzesēšanas kolonām |

05 06 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

05 07 | Dabasgāzes attīrīšanas atkritumi |

05 07 01* | Dzīvsudrabu saturoši nosēdumi |

05 07 02 | Sēru saturoši nosēdumi |

05 07 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

05 08 | Eļļu reģenerācijas atkritumi |

05 08 01* | Izlietoti filtrēšanas māli |

05 08 02* | Darvas skābā frakcija |

05 08 03* | Citas darvas frakcijas |

05 08 04* | Eļļu reģenerācijas notekūdeņi |

05 08 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 | NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESU ATKRITUMI |

06 01 | Šķidrie skābju atkritumi |

06 01 01* | Sērskābe un sērpaskābe |

06 01 02* | Sālsskābe |

06 01 03* | Fluorūdeņražskābe |

06 01 04* | Fosforskābe un fosforpaskābe |

06 01 05* | Slāpekļskābe un slāpekļpaskābe |

06 01 99* | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 02 | Šķidrie bāziskie atkritumi |

06 02 01* | Kalcija hidroksīds |

06 02 02* | Soda |

06 02 03* | Amonjakūdens |

06 02 99* | Sāļu atkritumi un to šķīdumi |

06 03 | Sāļu atkritumi un to šķīdumi |

06 03 01 | Karbonāti (izņemot 02 04 02) |

06 03 02 | Sulfātus, sulfītus un sulfīdus saturoši sāļu šķīdumi |

06 03 03 | Sulfāti, sulfīti un sulfīdi |

06 03 04 | Hlorīdus, fluorīdus un citus halogenīdus saturoši sāļu šķīdumi |

06 03 05 | Hlorīdi, fluorīdi un citi halogenīdi |

06 03 06 | Fosfātu un no tiem atvasinātu sāļu šķīdumi |

06 03 07 | Fosfāti un no tiem atvasināti sāļi |

06 03 08 | Nitrātu un no tiem atvasinātu sāļu šķīdumi |

06 03 09 | Nitrīdus saturoši sāļi (metālu nitrīdi) |

06 03 10 | Amoniju saturoši sāļi |

06 03 11* | Cianīdus saturoši sāļi un to šķīdumi |

06 03 12 | Organisko savienojumu sāļi un to šķīdumi |

06 03 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 04 | Metālus saturoši atkritumi |

06 04 01 | Metālu oksīdi |

06 04 02* | Metālu sāļi (izņemot 06 03) |

06 04 03* | Arsēnu saturoši atkritumi |

06 04 04* | Dzīvsudrabu saturoši atkritumi |

06 04 05* | Citus smagos metālus saturoši atkritumi |

06 04 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 05 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

06 05 02* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

06 05 03 | Citi, 06 05 02 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

06 06 | Sēra ķīmisko procesu (ražošanas un transformācijas) un desulfurizācijas atkritumi |

06 06 01 | Sēru saturoši atkritumi |

06 06 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 07 | Halogēnu ķīmisko procesu atkritumi |

06 07 01* | Azbestu saturoši elektrolīzes atkritumi |

06 07 02* | Aktīvā ogle no hlora ražošanas |

06 07 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 08 | Silīcija un silīcija savienojumu ražošanas atkritumi |

06 08 01 | Silīcija un silīcija savienojumu ražošanas atkritumi |

06 09 | Fosfora ķīmisko procesu atkritumi |

06 09 01 | Fosfoģipsis |

06 09 02 | Fosfātsārņi |

06 09 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 10 | Slāpekļa ķīmisko procesu un minerālmēslu ražošanas atkritumi |

06 10 01 | Slāpekļa ķīmisko procesu un minerālmēslu ražošanas atkritumi |

06 11 | Neorganisko pigmentu un opalescentu ražošanas atkritumi |

06 11 01 | Ģipsis no titāna dioksīda ražošanas |

06 11 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

06 13 | Citu neorganiskās ķīmijas procesu atkritumi |

06 13 01* | Neorganiskie pesticīdi, biocīdi un koksnes aizsargvielas |

06 13 02* | Izlietota aktīvā ogle (izņemot 06 07 02) |

06 13 03 | Kvēpi |

06 13 04* | Azbesta pārstrādes atkritumi |

06 13 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

07 | ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESU ATKRITUMI |

07 01 | Organisko pamatvielu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

07 01 01* | Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 01 03* | Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 01 04* | Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 01 07* | Halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 01 08* | Citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 01 09* | Halogēnus saturoši filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 01 10* | Citas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 01 11* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 01 12 | Citi, 07 01 11 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

07 02 | Plastmasu, sintētiskā kaučuka un ķīmisko šķiedru ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

07 02 01* | Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 02 03* | Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 02 04* | Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 02 07* | Halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 02 08* | Citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 02 09* | Halogēnus saturošas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 02 10* | Citas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 02 11* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 02 12 | Citi, 07 02 11 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 02 13 | Plastmasu atkritumi |

07 02 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

07 03 | Organisko krāsvielu un pigmentu (izņemot 06 11) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

07 03 01* | Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 03 03* | Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 03 04* | Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 03 07* | Halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 03 08* | Citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 03 09* | Halogēnus saturošas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 03 10* | Citas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 03 11* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 03 12 | Citi, 07 03 11 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 03 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

07 04 | Organisko pesticīdu (izņemot 02 01 05) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

07 04 01* | Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 04 03* | Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 04 04* | Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 04 07* | Halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 04 08* | Citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 04 09* | Halogēnus saturošas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 04 10* | Citas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 04 11* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 04 12 | Citi, 07 04 11 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 04 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

07 05 | Farmaceitisko preparātu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

07 05 01* | Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 05 03* | Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 05 04* | Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 05 07* | Halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 05 08* | Citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 05 09* | Halogēnus saturošas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 05 10* | Citas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 05 11* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 05 12 | Citi, 07 05 11 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 05 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

07 06 | Tauku, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētikas ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

07 06 01* | Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 06 03* | Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 06 04* | Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 06 07* | Halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 06 08* | Citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 06 09* | Halogēnus saturošas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 06 10* | Citas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 06 11* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 06 12 | Citi, 07 06 11 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 06 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

07 07 | Ķīmisko reaktīvu un citādi nespecificētu ķīmisko produktu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

07 07 01* | Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 07 03* | Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 07 04* | Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsāļņi |

07 07 07* | Halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 07 08* | Citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi |

07 07 09* | Halogēnus saturošas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 07 10* | Citas filtrēšanas nogulsnes, izlietoti absorbenti |

07 07 11* | Bīstamās vielas saturoši notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 07 12 | Citi, 07 07 11 neminēti notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nosēdumi |

07 07 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

08 | PĀRKLĀJUMU MATERIĀLU (KRĀSU, LAKU UN EMALJU), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN IESPIEDKRĀSU RAŽOŠANAS, PĀRVEIDOŠANAS, PIEGĀDES UN LIETOŠANAS ATKRITUMI |

08 01 | Krāsu un laku ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi, krāsu un laku noņemšanas atkritumi |

08 01 11* | Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamās vielas saturoši krāsu un laku atkritumi |

08 01 12 | Citi, 08 01 11 neminēti krāsu un laku atkritumi |

08 01 13* | Krāsu un laku nosēdumi, kas satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamās vielas |

08 01 14 | Citi, 08 01 13 neminēti krāsu un laku nosēdumi |

08 01 15* | Notekūdeņu nosēdumi, kas satur krāsas un lakas, kurās ir organiskie šķīdinātāji un citas bīstamās vielas |

08 01 16 | |

08 01 17* | Citi, 08 01 15 neminēti notekūdeņu nosēdumi, kas satur krāsas un lakas |

08 01 18 | Citi, 08 01 17 neminēti krāsu un laku noņemšanas atkritumi |

08 01 19* | Ūdens suspensijas, kas satur krāsas un lakas, kurās ir organiskie šķīdinātāji un citas bīstamās vielas |

08 01 20 | Ūdens suspensijas, kas satur citas, 08 01 19 neminētas krāsas un lakas |

08 01 21* | Krāsu un laku noņēmēja atkritumi |

08 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

08 02 | Citu pārklājumu (ieskaitot keramikas pārklājumus) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

08 02 01 | Pārklājumu pulveru atkritumi |

08 02 02 | Keramikas materiālus saturoši notekūdeņu nosēdumi |

08 02 03 | Keramikas materiālus saturošas ūdens suspensijas |

08 02 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

08 03 | Iespiedkrāsu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

08 03 01* | Halogenētus šķīdinātājus saturoši iespiedkrāsas atkritumi |

08 03 02* | Nehalogenētus šķīdinātājus saturoši iespiedkrāsas atkritumi |

08 03 03 | Ūdenī šķīdināmas iespiedkrāsas atkritumi |

08 03 04 | Izžuvusi iespiedkrāsa |

08 03 05* | Iespiedkrāsas nosēdumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus |

08 03 06* | Iespiedkrāsas nosēdumi, kas satur nehalogenētus šķīdinātājus |

08 03 07 | Ūdeņaini nosēdumi, kas satur iespiedkrāsu |

08 03 08 | Notekūdeņi, kas satur iespiedkrāsu |

08 03 09 | Tonera atkritumi (ieskaitot tukšas tonerkasetes) |

08 03 10* | Tīrīšanai izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi |

08 03 11* | Izlietoti kodināšanas šķīdumi |

08 03 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

08 04 | Adhezīvu un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas produktus) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un lietošanas atkritumi |

08 04 09* | Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamās vielas saturoši adhezīvu un hermētiķu atkritumi |

08 04 10 | |

08 04 11* | Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamās vielas saturoši adhezīvu un hermētiķu nosēdumi |

08 04 12 | Citi, 08 04 11 neminēti adhezīvu un hermētiķu nosēdumi |

08 04 13* | Notekūdeņu nosēdumi, kuros ir adhezīvi un hermētiķi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamās vielas |

08 04 14 | Citi, 08 04 13 neminēti adhezīvus un hermētiķus saturoši notekūdeņu nosēdumi |

08 04 15* | Šķidrie ūdeņainie atkritumi, kuros ir organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamās vielas saturoši adhezīvi vai hermētiķi |

08 04 16 | Citi, 08 04 15 neminēti adhezīvu un hermētiķu ūdeņaini šķidrie atkritumi |

08 04 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

08 05 | Citādi nespecificēti atkritumi |

08 05 01* | Izocianātu atkritumi |

09 | FOTOGRĀFIJAS NOZARES ATKRITUMI |

09 01 | Fotogrāfijas nozares atkritumi |

09 01 01* | Attīstītāju un aktivatoru ūdens šķīdumi |

09 01 02* | Ofseta plašu attīstītāju ūdens šķīdumi |

09 01 03* | Attīstītāju šķīdumi organiskajos šķīdinātājos |

09 01 04* | Fiksāžas šķīdumi |

09 01 05* | Balinātāja un balinātāja fiksāžas šķīdumi |

09 01 06* | Fotogrāfijas nozares atkritumu vietējās attīrīšanas iekārtu atkritumi, kas satur sudrabu |

09 01 07 | Fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus |

09 01 08 | Fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu vai sudraba savienojumus |

09 01 10 | Vienreizējās lietošanas fotoaparāti bez baterijām |

09 01 11* | 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā ietvertie vienreizējās lietošanas fotoaparāti ar baterijām |

09 01 12 | Citi, 09 01 11 neminēti vienreizējās lietošanas fotoaparāti ar baterijām |

09 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 | TERMISKO PROCESU NEORGANISKIE ATKRITUMI |

10 01 | Elektrostaciju un citu sadedzināšanas iekārtu atkritumi (izņemot 19) |

10 01 01 | Izdedži |

10 01 02 | Akmeņogļu pelni |

10 01 03 | Kūdras un (neapstrādātas) koksnes pelni |

10 01 04* | Naftas produktu sadedzināšanas pelni |

10 01 05 | Cieti kalciju saturoši dūmgāzu atsērošanas reakcijas produktu atkritumi |

10 01 06 | Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 01 07 | Kalciju saturoši dūmgāzu atsērošanas reakcijas produktu atkritumi nosēdumu veidā |

10 01 08 | Citi gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 01 09* | Sērskābe |

10 01 11 | Notekūdeņu nosēdumi no katlu tīrīšanas |

10 01 12 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 01 13* | Pelni no kurināšanas ar emulģētiem ogļūdeņražiem |

10 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 02 | Dzelzs un tērauda ražošanas atkritumi |

10 02 01 | Sārņu pārstrādes atkritumi |

10 02 02 | Nepārstrādāti sārņi |

10 02 05 | Citi nosēdumi |

10 02 06 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 02 07* | Bīstamās vielas saturoši cietie atkritumi no elektriskā loka krāšņu gāzu attīrīšanas |

10 02 08 | Citi, 10 02 07 neminēti cietie atkritumi no elektriskā loka krāšņu gāzu attīrīšanas |

10 02 09 | Cietie atkritumi no citu dzelzs un tērauda ražošanas procesu gāzu attīrīšanas |

10 02 10 | Pārstrādes atkritumi |

10 02 11* | Naftas produktus saturoši atkritumi no dzesēšanas ūdens attīrīšanas |

10 02 12 | Citi atkritumi, kas rodas no dzesēšanas ūdens attīrīšanas |

10 02 13* | Bīstamās vielas saturoši nosēdumi no gāzu attīrīšanas |

10 02 14 | Citi, 10 02 13 neminēti nosēdumi no gāzu attīrīšanas |

10 02 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 03 | Alumīnija termometalurģijas atkritumi |

10 03 01* | Darva un citi oglekli saturoši anoda ražošanas atkritumi |

10 03 02 | Anoda atkritumi |

10 03 04* | Pirmās kausēšanas sārņi/baltie izdedži |

10 03 05 | Alumīnija oksīda putekļi |

10 03 06 | Izlietots grafīts un ugunsizturīgie materiāli no elektrolīzes |

10 03 07* | Izlietots kausēšanas tīģeļu oderējums |

10 03 08* | Sāļu sārņi no pārkausēšanas |

10 03 09* | Pārkausēšanas melnie izdedži |

10 03 10* | Sāļu sārņu un melno izdedžu pārstrādes atkritumi |

10 03 11 | Dūmgāzu putekļi |

10 03 12 | Citas cietās daļiņas un putekļi (ieskaitot bumbu dzirnavu putekļus) |

10 03 13 | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 03 14 | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 03 15* | Uzliesmojošās no virspuses nosmeltās putas un putas, kas kontaktā ar ūdeni bīstamā daudzumā izdala uzliesmojošas gāzes |

10 03 16 | Citi, 10 03 15 neminētas no virspuses nosmeltas putas |

10 03 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 04 | Svina termometalurģijas atkritumi |

10 04 01* | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas sārņi |

10 04 02* | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas izdedži un no virspuses nosmeltās putas |

10 04 03* | Kalcija arsenāts |

10 04 04* | Dūmgāzu putekļi |

10 04 05* | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 04 06* | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 04 07* | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 04 08 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 04 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 05 | Cinka termometalurģijas atkritumi |

10 05 01* | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas sārņi |

10 05 02 | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas izdedži un no virspuses nosmeltās putas |

10 05 03* | Dūmgāzu putekļi |

10 05 04 | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 05 05* | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 05 06* | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 05 07 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 05 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 06 | Vara termometalurģijas atkritumi |

10 06 01 | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas sārņi |

10 06 02 | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas izdedži un no virspuses nosmeltās putas |

10 06 03* | Dūmgāzu putekļi |

10 06 04 | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 06 05* | Elektrolītiskās attīrīšanas atkritumi |

10 06 06* | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 06 07* | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 06 08 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 06 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 07 | Sudraba, zelta un platīna termometalurģijas atkritumi |

10 07 01 | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas sārņi |

10 07 02 | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas izdedži un no virspuses nosmeltās putas |

10 07 03 | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 07 04 | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 07 05 | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 07 06 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 07 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 08 | Krāsaino metālu termometalurģijas atkritumi |

10 08 01 | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas sārņi |

10 08 02 | Pirmās kausēšanas un pārkausēšanas izdedži un no virspuses nosmeltās putas |

10 08 03 | Dūmgāzu putekļi |

10 08 04 | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 08 05 | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 08 06 | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 08 07 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 08 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 09 | Melno metālu liešanas atkritumi |

10 09 01 | Liešanai neizmantotas organiskas saistvielas saturošas liešanas serdeņi un veidnes |

10 09 02 | Liešanai izmantotas organiskas saistvielas saturošas liešanas serdeņi un veidnes |

10 09 03 | Krāsns sārņi |

10 09 04 | Krāsns putekļi |

10 09 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 10 | Krāsaino metālu liešanas atkritumi |

10 10 01 | Liešanai neizmantotas organiskas saistvielas saturošas liešanas serdeņi un veidnes |

10 10 02 | Liešanai izmantotas organiskas saistvielas saturošas liešanas serdeņi un veidnes |

10 10 03 | Krāsns sārņi |

10 10 04 | Krāsns putekļi |

10 10 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 11 | Stikla un stikla izstrādājumu ražošanas atkritumi |

10 11 01 | Termiski nepārstrādātas masas atkritumi |

10 11 02 | Stikla atkritumi |

10 11 03 | Materiālu atkritumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir stikla šķiedra |

10 11 04 | Dūmgāzu putekļi |

10 11 05 | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 11 06 | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 11 07 | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 11 08 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 11 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 12 | Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas cauruļu un būvmateriālu ražošanas atkritumi |

10 12 01 | Termiski nepārstrādātas masas atkritumi |

10 12 02 | Dūmgāzu putekļi |

10 12 03 | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 12 04 | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 12 05 | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 12 06 | Nederīgi veidņi |

10 12 07 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 12 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

10 13 | Cementa, kaļķa, ģipša un to izstrādājumu ražošanas atkritumi |

10 13 01 | Termiski nepārstrādātas masas atkritumi |

10 13 02 | Azbestcementa izstrādājumu ražošanas atkritumi |

10 13 03 | Citu uz cementa bāzes ražotu kompozītmateriālu atkritumi |

10 13 04 | Kaļķa dedzināšanas un dzēšanas atkritumi |

10 13 05 | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

10 13 06 | Citas cietās daļiņas un putekļi |

10 13 07 | Gāzu attīrīšanas nosēdumi |

10 13 08 | Izlietots oderējums un ugunsizturīgie materiāli |

10 13 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

11 | METĀLUS SATUROŠI METĀLAPSTRĀDES, METĀLU PĀRKLĀJUMU UN KRĀSAINO METĀLU HIDROMETALURĢIJAS ATKRITUMI |

11 01 | Šķidrie atkritumi un nosēdumi, kas rodas metālapstrādes un metālu pārklājumu procesos (piemēram, galvaniskajos procesos, cinkošanas procesos, dekapēšanas procesos, kodināšanā, fosfatēšanā, virsmas attaukošanā ar sārmu) |

11 01 01* | Cianīdus saturoši bāziski atkritumi, kuros ir smagie metāli, izņemot hromu |

11 01 02* | Cianīdus saturoši bāziski atkritumi, kuros nav smago metālu |

11 01 03* | Cianīdus nesaturoši atkritumi, kuros ir hroms |

11 01 04 | Cianīdus nesaturoši atkritumi, kuros nav hroma |

11 01 05* | Skābi dekapēšanas šķīdumi |

11 01 06* | Citādi nespecificētas skābes |

11 01 07* | Citādi nespecificēti sārmi |

11 01 08* | Fosfatēšanas nosēdumi |

11 02 | Krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi |

11 02 01 | Vara hidrometalurģijas nosēdumi |

11 02 02* | Cinka hidrometalurģijas nosēdumi (ieskaitot jarosītu un gētītu) |

11 02 03 | Ūdens šķīdumu elektrolīzes procesiem paredzēto anodu ražošanas atkritumi |

11 02 04 | Citādi nespecificēti nosēdumi |

11 03 | Rūdīšanas un atlaidināšanas procesu nosēdumi un cietie atkritumi |

11 03 01* | Cianīdus saturoši atkritumi |

11 03 02* | Citi atkritumi |

11 04 | Citi metālus saturoši neorganiskie atkritumi, kas nav citādi specificēti |

11 04 01 | Citi metālus saturoši neorganiskie atkritumi, kas nav citādi specificēti |

12 | METĀLU UN PLASTMASU MEHĀNISKĀS APSTRĀDES UN VIRSMAS APDARES ATKRITUMI |

12 01 | Mehāniskās apstrādes (ieskaitot štancēšanu, metināšanu, presēšanu, izstiepšanu, virpošanu, griešanu un asināšanu) atkritumi |

12 01 01 | Melno metālu slīpēšanas un griešanas skaidas |

12 01 02 | Citas melno metālu daļiņas |

12 01 03 | Krāsaino metālu slīpēšanas un griešanas skaidas |

12 01 04 | Citas krāsaino metālu daļiņas |

12 01 05 | Plastmasu daļiņas |

12 01 06* | Izlietotas metālapstrādes eļļas, kas satur halogēnus (izņemot emulsijas) |

12 01 07* | Izlietotas metālapstrādes eļļas, kas nesatur halogēnus (izņemot emulsijas) |

12 01 08* | Izlietotas metālapstrādes emulsijas, kas satur halogēnus |

12 01 09* | Izlietotas metālapstrādes emulsijas, kas nesatur halogēnus |

12 01 10* | Sintētiskās metālapstrādes eļļas |

12 01 11* | Metālapstrādes nosēdumi |

12 01 12* | Izlietot vaski un ziedes |

12 01 13 | Metināšanas atkritumi |

12 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

12 02 | Mehānisko virsmas apdares procesu (appūšanas, slīpēšanas, honēšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas) atkritumi |

12 02 01 | Izlietotas smilšstrūklas smiltis |

12 02 02 | Slīpēšanas, honēšanas un pieslīpēšanas atkritumi |

12 02 03 | Pulēšanas nosēdumi |

12 02 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

12 03 | Atkritumi no virsmas attaukošanas ar ūdeni un tvaiku (izņemot 11) |

12 03 01* | Mazgāšanas šķidrumi ar ūdeni |

12 03 02* | Atkritumi no attaukošanas ar tvaiku |

13 | EĻĻU ATKRITUMI (izņemot partikās eļļas, 05 un 12) |

13 01 | Izlietotas hidrauliskās eļļas un bremžu šķidrumi |

13 01 01* | PHB vai PHT saturošas hidrauliskās eļļas |

13 01 02* | Citas hlorētas hidrauliskās eļļas (izņemot emulsijas) |

13 01 03* | Nehlorētas hidrauliskās eļļas (izņemot emulsijas) |

13 01 04* | Hlorētas emulsijas |

13 01 05* | Nehlorētas emulsijas |

13 01 06* | Hidrauliskās eļļas, kuru sastāvā ir tikai minerāleļļa |

13 01 07* | Citas hidrauliskās eļļas |

13 01 08* | Bremžu šķidrumi |

13 02 | Izlietotas motoreļļas, transmisiju eļļas un smēreļļas |

13 02 01* | Hlorētas motoreļļas, transmisiju eļļas un smēreļļas |

13 02 02* | Nehlorētas motoreļļas, transmisiju eļļas un smēreļļas |

13 02 03* | Pārējās motoreļļas, transmisiju eļļas un smēreļļas |

13 03 | Izlietotas izolācijas eļļas, siltumnesējas eļļas un citi šķidrumi |

13 03 01* | Izlietotas izolācijas eļļas, siltumnesējas eļļas un citi šķidrumi, kas satur PHB vai PHT |

13 03 02* | Citas izolācijas eļļas, siltumnesējas eļļas un citi šķidrumi |

13 03 03* | Nehlorētas izolācijas eļļas, siltumnesējas eļļas un citi šķidrumi |

13 03 04* | Sintētiskās izolācijas eļļas, siltumnesējas eļļas un citi šķidrumi |

13 03 05* | Izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas no minerāleļļām |

13 04 | Tilpņu eļļas |

13 04 01* | Tilpņu eļļas no iekšzemes navigācijas |

13 04 02* | Tilpņu eļļas no piestātņu kolektoriem |

13 04 03* | Citas tilpņu eļļas |

13 05 | Eļļas un ūdens separatora saturs |

13 05 01* | Eļļas un ūdens separatora cietie atkritumi |

13 05 02* | Eļļas un ūdens separatora nosēdumi |

13 05 03* | Uztvērēja nosēdumi |

13 05 04* | Atsāļotāja nosēdumi un emulsijas |

13 05 05* | Citas emulsijas |

13 06 | Citādi nespecificēti eļļu atkritumi |

13 06 01* | Citādi nespecificēti eļļu atkritumi |

14 | PAR ŠĶĪDINĀTĀJIEM IZLIETOTO ORGANISKO VIELU ATKRITUMI (izņemot 07 un 08) |

14 01 | Metālu attaukošanas un mašīnu remonta atkritumi |

14 01 01* | Hlorfluorogļūdeņraži |

14 01 02* | Citi halogenētie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 01 03* | Pārējie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 01 04* | Ūdens un šķīdinātāju maisījumi, kas satur halogēnus |

14 01 05* | Ūdens un šķīdinātāju maisījumi, kas nesatur halogēnus |

14 01 06* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus |

14 01 07* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas nesatur halogenētus šķīdinātājus |

14 02 | Tekstilizstrādājumu ķīmiskās tīrīšanas un dabisko produktu attaukošanas atkritumi |

14 02 01* | Halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 02 02* | Šķīdinātāju maisījumi vai organiskie šķidrumi, kas nesatur halogenētus šķīdinātājus |

14 02 03* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus |

14 02 04* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus |

14 03 | Elektronikas rūpniecības atkritumi |

14 03 01* | Hlorfluorogļūdeņraži |

14 03 02* | Citi halogenētie šķīdinātāji |

14 03 03* | Šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi, kas nesatur halogēnus |

14 03 04* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus |

14 03 05* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus |

14 04 | Dzesēšanas aģentu, putu/aerosolu propelentu atkritumi |

14 04 01* | Hlorfluorogļūdeņraži |

14 04 02* | Citi halogenētie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 04 03* | Pārējie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 04 04* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus |

14 04 05* | Nosēdumi vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus |

14 05 | Šķīdinātāju un dzesēšanas aģentu reģenerācijas atkritumi (kuba atlikumi) |

14 05 01* | Hlorfluorogļūdeņraži |

14 05 02* | Halogenētie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 05 03* | Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 05 04* | Nosēdumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus |

14 05 05* | Nosēdumi, kas satur citus šķīdinātājus |

15 | IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTU, SLAUCĪŠANAI IZLIETOTO LUPATU, FILTRĒŠANAS MATERIĀLU, AIZSARGAPĢĒRBA CITĀDI NESPECIFICĒTI ATKRITUMI |

15 01 | Iepakojums |

15 01 01 | Papīra un kartona iepakojums |

15 01 02 | Plastmasas iepakojums |

15 01 03 | Koka iepakojums |

15 01 04 | Metāla iepakojums |

15 01 05 | Kompozītmateriālu iepakojums |

15 01 06 | Jaukts iepakojums |

15 01 07 | Stikla iepakojums |

15 01 08* | Iepakojums, kas satur bīstamo vielu atlikumus vai ir ar tiem nosmērēts |

15 02 | Absorbenti, filtrēšanas materiāli, slaucīšanai izlietotās lupatas, aizsargapģērbs |

15 02 02* | Ar bīstamām vielām piesārņoti absorbenti, filtrēšanas materiāli, lupatas, aizsargapģērbs |

15 02 03 | Citi, 15 02 02 neminēti absorbenti, filtrēšanas materiāli, lupatas, aizsargapģērbs |

16 | SARAKSTĀ CITUR NEMINĒTI ATKRITUMI |

16 01 | Nederīgi transporta līdzekļi un to daļas |

16 01 03 | Nederīgas riepas |

16 01 04 | Nederīgi transporta līdzekļi |

16 01 06 | Nederīgi transporta līdzekļi, no kuriem izlaisti visi šķidrumi un noņemtas citas bīstamās daļas |

16 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

16 02 | Nederīgas iekārtas un to sastāvdaļas |

16 02 09* | Transformatori un kondensatori, kas satur PHB vai PHT |

16 02 10* | Citas, 16 02 09 neminētas iekārtas, kas satur PHB vai PHT vai ir ar tiem piesārņotas |

16 02 11* | Nederīgas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus |

16 02 12* | Nederīgas iekārtas, kas satur brīvo azbestu |

16 02 13* | Nederīgas iekārtas, kas satur citus, 16 02 09 līdz 16 02 12 neminētus bīstamos komponentus |

16 02 14 | Citas, 16 02 09 līdz 16 02 13 neminētas nederīgas iekārtas |

16 02 15* | No nederīgām iekārtām noņemti bīstamie komponenti |

16 02 16 | Citi, 16 02 15 neminēti no nederīgām iekārtām noņemti komponenti |

16 03 | Brāķa partijas |

16 03 01 | Nekvalitatīvas neorganisko vielu partijas |

16 03 02 | Nekvalitatīvas organisko vielu partijas |

16 04 | Sprāgstvielu atkritumi |

16 04 01* | Nederīga munīcija |

16 04 02* | Pirotehniskie atkritumi |

16 04 03* | Citas nederīgas sprāgstvielas |

16 05 | Ķīmiskās vielas un gāzes konteineros |

16 05 01 | Rūpnieciskās gāzes (ieskaitot halonus) augstspiediena balonos, sašķidrinātās gāzes balonos un aerosolu balonos |

16 05 02 | Citi neorganiskās vielas saturoši atkritumi, piemēram, citādi nespecificēti laboratoriju atkritumi, ugunsdzēšamie pulveri |

16 05 03 | Citi organiskās vielas saturoši atkritumi, piemēram, citādi nespecificēti laboratoriju atkritumi |

16 06 | Baterijas un akumulatori |

16 06 01* | Svina akumulatori |

16 06 02* | Ni–Cd akumulatori |

16 06 03* | Baterijas, kurās ir dzīvsudrabs |

16 06 04 | Sārmu baterijas (izņemot 16 06 03) |

16 06 05 | Citas baterijas un akumulatori |

16 06 06* | Bateriju un akumulatoru elektrolīts |

16 07 | Transporta un glabāšanas tvertņu tīrīšanas atkritumi (izņemot 05 un 12) |

16 07 01* | Jūras tankkuģu tilpņu tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskas vielas |

16 07 02* | Jūras tankkuģu tilpņu tīrīšanas atkritumi, kas satur naftas produktus |

16 07 03* | Autotransporta un dzelzceļa cisternu tīrīšanas atkritumi, kas satur naftas produktus |

16 07 04* | Autotransporta un dzelzceļa cisternu tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskas vielas |

16 07 05* | Glabāšanas tvertņu tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskas vielas |

16 07 06* | Glabāšanas tvertņu tīrīšanas atkritumi, kas satur naftas produktus |

16 07 07 | Kuģu kravas sausie atkritumi |

16 07 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

16 08 | Izlietoti katalizatori |

16 08 01 | Izlietotie katalizatori, kas satur zeltu, sudrabu, reniju, rodiju, palādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 16 08 07) |

16 08 02* | Izlietotie katalizatori, kas satur bīstamos pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus |

16 08 03 | Izlietotie katalizatori, kas satur bīstamos pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus (izņemot 16 08 07) |

16 08 04 | Izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga katalizatori |

16 08 05* | Izlietoti katalizatori, kas satur fosforskābi |

16 08 06* | Par katalizatoriem izlietoti šķidrumi |

16 08 07* | Izlietoti katalizatori, kas piesārņoti ar bīstamajām vielām |

17 | BŪVGRUŽI UN ĒKU NOJAUKŠANAS ATKRITUMI (IESKAITOT CEĻU BŪVDARBU ATKRITUMUS) |

17 01 | Betons, ķieģeli, flīzes, keramika un ģipsi saturoši materiāli |

17 01 01 | Betons |

17 01 02 | Ķieģeļi |

17 01 03 | Flīzes un keramika |

17 01 04 | Būvmateriāli no ģipša |

17 01 05 | Būvmateriāli no azbesta |

17 02 | Koks, stikls, plastmasa |

17 02 01 | Koks |

17 02 02 | Stikls |

17 02 03 | Plastmasa |

17 03 | Bitums, darva un darvoti produkti |

17 03 01 | Darvu saturošs bitums |

17 03 02 | Darvu nesaturošs bitums |

17 03 03 | Darva un darvas produkti |

17 04 | Metāli (ieskaitot sakausējumus) |

17 04 01 | Varš, bronza, misiņš |

17 04 02 | Alumīnijs |

17 04 03 | Svins |

17 04 04 | Cinks |

17 04 05 | Dzelzs, čuguns un tērauds |

17 04 06 | Alva |

17 04 07 | Jaukti metāli |

17 04 08 | Kabeļi |

17 05 | Grunts un bagarējot izrakta zeme |

17 05 03* | Ar bīstamām vielām piesārņota grunts un akmeņi |

17 05 04 | Cita, 17 05 03 neminēta grunts un akmeņi |

17 05 05* | Ar bīstamām vielām piesārņota bagarējot izrakta zeme |

17 05 06 | Cita, 17 05 05 neminēta bagarējot izrakta zeme |

17 06 | Izolācijas materiāli |

17 06 01* | Azbestu saturoši izolācijas materiāli |

17 06 02 | Citi izolācijas materiāli |

17 07 | Jaukti būvgruži un ēku nojaukšanas atkritumi |

17 07 02* | Jaukti būvgruži un ēku nojaukšanas atkritumi vai to atsevišķas frakcijas, kas satur bīstamās vielas |

17 07 03 | Citi, 17 07 02 neminēti jaukti būvgruži un ēku nojaukšanas atkritumi |

18 | CILVĒKU UN DZĪVNIEKU VESELĪBAS APRŪPES UN AR TO SAISTĪTĀS PĒTNIECĪBAS ATKRITUMI (izņemot virtuves un restorāna atkritumus, kas nerodas tieši no veselības aprūpes) |

18 01 | Dzemdību, diagnostikas, cilvēku slimību ārstēšanas un profilakses pasākumu atkritumi |

18 01 01 | Instrumenti (izņemot 18 01 03) |

18 01 02 | Ķermeņa daļas un orgāni, ieskaitot asinis (izņemot 18 01 03) |

18 01 03* | Atkritumi, uz kuru savākšanu un iznīcināšanu attiecas īpaši noteikumi par infekciju izplatības novēršanu |

18 01 04 | Atkritumi, uz kuru savākšanu un iznīcināšanu neattiecas īpaši noteikumi par infekciju izplatības novēršanu (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, veļa, vienreiz lietojamais apģērbs, pamperi) |

18 01 06* | Ķīmiskās vielas, kas satur bīstamās vielas, vai ir bīstamas |

18 01 07 | Citas, 18 01 06 neminētas ķīmiskās vielas |

18 01 08* | Citostatiski un citotoksiski medikamenti |

18 01 09 | Citi, 18 01 08 neminēti medikamenti |

18 01 10* | Zobārstniecības amalgamas atkritumi |

18 02 | Pētniecības, diagnostikas, dzīvnieku slimību ārstēšanas un profilakses pasākumu atkritumi |

18 02 01 | Instrumenti (izņemot 18 02 02) |

18 02 02* | Atkritumi, uz kuru savākšanu un iznīcināšanu attiecas īpaši noteikumi par infekciju izplatības novēršanu |

18 02 03 | Atkritumi, uz kuru savākšanu un iznīcināšanu neattiecas īpaši noteikumi par infekciju izplatības novēršanu |

18 02 05* | Ķīmiskās vielas, kas satur bīstamās vielas, vai ir bīstamas |

18 02 06 | Citas, 18 02 05 neminētas ķīmiskās vielas |

18 02 07* | Citostatiski un citotoksiski medikamenti |

18 02 08 | Citi, 18 02 07 neminēti medikamenti |

19 | ATKRITUMU PĀRSTRĀDES, NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS UN ŪDENSAPGĀDES UZŅĒMUMU ATKRITUMI |

19 01 | Atkritumu sadedzināšanas vai pirolīzes procesu atkritumi |

19 01 02 | No izdedžiem izdalītie melnie metāli |

19 01 05* | Gāzu attīrīšanas filtrēšanas atlikumi |

19 01 06* | Šķidrie ūdeņainie gāzu attīrīšanas atkritumi un citi ūdeņainie atkritumi |

19 01 07* | Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi |

19 01 10* | Izlietota aktīvā ogle no dūmgāzu attīrīšanas |

19 01 11* | Izdedži un sārņi, kas satur bīstamās vielas |

19 01 12 | Citi, 19 01 11 neminēti izdedži un sārņi |

19 01 13* | Bīstamās vielas saturoši pelni |

19 01 14 | Citi, 19 01 13 neminēti pelni |

19 01 15* | Bīstamās vielas saturoši sodrēji |

19 01 16 | Citi, 19 01 15 neminēti sodrēji |

19 01 17* | Bīstamās vielas saturoši pirolīzes atkritumi |

19 01 18 | Citi, 19 01 17 neminēti pirolīzes atkritumi |

19 01 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

19 02 | Ražošanas atkritumu īpašu fizikāli ķīmisko attīrīšanas procesu (piemēram, hroma vai cianīdu atdalīšanas, neitralizācijas) atkritumi |

19 02 01* | Metālu hidroksīdu nosēdumi no metālu izgulsnēšanas |

19 02 03 | Jaukti atkritumi, kas sastāv no atkritumu veidiem, kuri nav minēti kā bīstami |

19 02 04* | Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viena veida bīstamie atkritumi |

19 03 | Stabilizēti/sacietināti atkritumi |

19 03 04* | Daļēji stabilizētibīstamie atkritumi |

19 03 05 | Citi, 19 03 04 neminēti stabilizētie atkritumi |

19 03 06* | Sacietināti bīstamie atkritumi |

19 03 07 | Citi, 19 03 06 neminēti sacietinātie atkritumi |

19 04 | Stiklveida atkritumi un sakausēšanas atkritumi |

19 04 01 | Stiklveida atkritumi |

19 04 02* | Pelni un citi dūmgāzu attīrīšanas atkritumi |

19 04 03* | Nesakausēta cietā fāze |

19 04 04 | Šķidrie ūdeņainie atkritumi no sakausēto atkritumu atdzesēšanas |

19 05 | Cieto atkritumu aerobās apstrādes atkritumi |

19 05 01 | Sadzīves atkritumu un tiem līdzīgu atkritumu nekompostētā frakcija |

19 05 02 | Dzīvnieku un augu atkritumu nekompostētā frakcija |

19 05 03 | Nekvalitatīvs komposts |

19 05 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

19 06 | Atkritumu anaerobās apstrādes atkritumi |

19 06 01 | Sadzīves atkritumu un tiem līdzīgu atkritumu anaerobās apstrādes nosēdumi |

19 06 02 | Dzīvnieku un augu atkritumu anaerobās apstrādes nosēdumi |

19 06 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

19 07 | Atkritumu izgāztuvju filtrācijas ūdeņi |

19 07 01 | Atkritumu izgāztuvju filtrācijas ūdeņi |

19 08 | Citādi nespecificēti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumi |

19 08 01 | Mehānisko piemaisījumu atdalīšanas atkritumi |

19 08 02 | Smilšu atdalīšanas atkritumi |

19 08 03* | Tauku un eļļas maisījums no eļļas/notekūdeņu separatora |

19 08 04 | Nosēdumi no ražošanas notekūdeņu attīrīšanas |

19 08 05 | Nosēdumi no sadzīves notekūdeņu attīrīšanas |

19 08 06* | Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi |

19 08 07* | Šķīdumi un nosēdumi no jonītu reģenerācijas |

19 08 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

19 09 | Dzeramā ūdens un tehniskā ūdens sagatavošanas atkritumi |

19 09 01 | Filtrēšanas un mehānisko piemaisījumu atdalīšanas atkritumi |

19 09 02 | Ūdens dzidrināšanas nosēdumi |

19 09 03 | Dekarbonizācijas nosēdumi |

19 09 04 | Izlietota aktīvā ogle |

19 09 05 | Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi |

19 09 06 | Šķīdumi un nosēdumi no jonītu reģenerācijas |

19 09 99 | Citādi nespecificēti atkritumi |

19 10 | Metālus saturošu atkritumu sasmalcināšanas atkritumi |

19 10 01 | Dzelzs un tērauda lūžņi |

19 10 02 | Krāsaino metālu lūžņi |

19 10 03* | Bīstamās vielas saturoša vieglā frakcija |

19 10 04 | Citas, 19 10 03 neminētas vieglās frakcijas |

19 10 05* | Bīstamās vielas saturošas putekļu u.c. frakcijas |

19 10 06 | Citas, 19 10 05 neminētas putekļu u.c. frakcijas |

20 | SADZĪVES ATKRITUMI UN LĪDZĪGI TIRDZNIECĪBAS, RAŽOŠANAS UN IESTĀŽU ATKRITUMI, IESKAITOT TO ATSEVIŠĶI VĀKTĀS FRAKCIJAS |

20 01 | Atsevišķi vāktas atkritumu frakcijas |

20 01 01 | Papīrs un kartons |

20 01 02 | Stikls |

20 01 03 | Sīki plastmasas izstrādājumi |

20 01 04 | Pārējie plastmasas izstrādājumi |

20 01 05 | Sīki metālizstrādājumi (konservu kārbas u.c.) |

20 01 06 | Pārējie metālizstrādājumi |

20 01 07 | Koks |

20 01 08 | Organiskie virtuves atkritumi |

20 01 10 | Apģērbs |

20 01 11 | Tekstilizstrādājumi |

20 01 13* | Šķīdinātāji |

20 01 14* | Skābes |

20 01 15* | Sārmi |

20 01 17* | Fotoķimikālijas |

20 01 19* | Pesticīdi |

20 01 21* | Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi |

20 01 22 | Aerosoli |

20 01 23* | Nederīgas ierīces, kas satur hlorfluorogļūdeņražus |

20 01 25 | Pārtikas eļļas un tauki |

20 01 26* | Citas, 20 04 25 neminētas eļļas un tauki |

20 01 27* | Krāsas, iespiedkrāsas, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamās vielas |

20 01 28 | Citas, 20 01 27 neminētas krāsas, iespiedkrāsas, adhezīvi un sveķi |

20 01 29* | Bīstamās vielas saturoši mazgāšanas līdzekļi |

20 01 30 | Citi, 20 01 29 neminēti mazgāšanas līdzekļi |

20 01 31* | Citostatiski un citotoksiski medikamenti |

20 01 32 | Citi, 20 01 31 neminēti medikamenti |

20 01 33* | Bateriju un akumulatoru sajaukums, kurā ir 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā ietvertās baterijas un akumulatori |

20 01 34 | Citas, 20 01 33 neminētas baterijas un akumulatori |

20 01 35* | Citas, 20 01 21 un 20 01 23 neminētas nederīgas ierīces, kas satur bīstamus komponentus |

20 01 36 | Citas, 20 01 21, 20 01 23 un 20 01 35 pozīcijā neminētas nederīgas ierīces |

20 02 | Dārzu un parku atkritumi (ieskaitot kapsētu atkritumus) |

20 02 01 | Kompostējami atkritumi |

20 02 02 | Grunts un akmeņi |

20 02 03 | Citi nekompostējami atkritumi |

20 03 | Citi sadzīves atkritumi |

20 03 01 | Jaukti sadzīves atkritumi |

20 03 02 | Tirgus atkritumi |

20 03 03 | Ielu saslaukas |

20 03 04 | Septisku tvertņu nosēdumi |

--------------------------------------------------