32000D0244Oficiālais Vēstnesis L 077 , 28/03/2000 Lpp. 0011 - 0012


Padomes Lēmums

(2000. gada 20. marts),

ar ko groza Lēmumu 97/787/EK, ar kuru sniedz ārkārtas finanšu palīdzību Armēnijai un Gruzijai, ar nolūku to attiecināt arī uz Tadžikistānu

(2000/244/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumus,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā:

(1) Padomes Lēmums 97/787/EK paredz ārkārtas finanšu palīdzību Armēnijai un Gruzijai [2].

(2) Vienlaikus ar lēmumu nodrošināt finanšu palīdzību Armēnijai un Gruzijai Padome izlēma apsvērt līdzīgas palīdzības nodrošināšanu Tadžikistānai, tiklīdz apstākļi būs tam labvēlīgi.

(3) Tadžikistānā īsteno būtiskas politiskās un ekonomiskās reformas un veic nozīmīgu darbu, lai ieviestu tirgus ekonomikas modeli.

(4) Ņemot vērā sākotnējos rezultātus, jo īpaši inflācijas pieaugumu un kontroli pār to, šīs reformas būtu jāturpina ar galveno mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus un radīt darba vietas.

(5) Paredzams, ka attīstīsies tirdzniecības un ekonomikas saiknes starp Kopienu un Tadžikistānu. Tadžikistāna ir tiesīga noslēgt Partnerības un sadarbības līgumu ar Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, un tā ir oficiāli lūgusi cik vien iespējams drīz saņemt šāda līguma priekšrocības.

(6) Tadžikistāna 1998. gada jūnijā panāca vienošanos ar Starptautisko valūtas fondu (SVF) par paplašinātu strukturālu pielāgojumu programmu nākamajiem trīs gadiem.

(7) Tadžikistānas iestādes oficiāli apņēmušās pilnībā paveikt savas neizpildītās finanšu saistības pret Kopienu, un Tadžikistāna Kopienai nodrošina minimālo nenokārtoto maksājumu veikšanu.

(8) Tadžikistānas iestādes ir oficiāli pieprasījušas ārkārtas finanšu palīdzību no Kopienas.

(9) Tadžikistāna ir valsts ar zemiem ienākumiem un atrodas kritiskā ekonomiskā, sociālā un politiskā situācijā. Šī valsts ir tiesīga saņemt augstas koncesijas aizņēmumus no Pasaules bankas un SVF.

(10) Koncesijas finanšu palīdzība no Kopienas, ko sastāda ilgtermiņa aizdevumi un tiešas dotācijas, ir atbilstošs pasākums, lai palīdzētu saņēmējvalstij šādā kritiskā gadījumā.

(11) Šī palīdzība, ko sastāda gan aizdevumi, gan dotācijas, ir ārkārtas un nav uzskatāma par precedentu.

(12) Dotācijas iekļaušana šajā palīdzībā neierobežo budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras.

(13) Šī palīdzība jāpārvalda Komisijai.

(14) Komisijai jānodrošina, lai finanšu palīdzību izmantotu saskaņā ar budžeta kontroles noteikumiem.

(15) Ieviešot šo lēmumu, Komisija ņems vērā attīstību miera procesā Tadžikijā un jo īpaši vēlēšanu organizēšanu pieņemamos apstākļos.

(16) Komisija pirms sava atzinuma iesniegšanas apspriedās ar Ekonomikas un finanšu komiteju.

(17) Līgums šā lēmuma pieņemšanai neparedz citas pilnvaras kā tās, kas paredzētas 308. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Lēmumu 97/787/EK groza šādi.

1. Lēmuma 1. panta 1. līdz 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Komisija Armēnijai, Gruzijai un Tadžikistānai piešķir ārkārtas finanšu palīdzību ilgtermiņa aizdevumu un tiešo dotāciju veidā.

2. Šīs palīdzības kopējā aizdevuma apjoma maksimālā pamatsumma sastāda EUR 245 miljonus, maksimālais maksājuma termiņš ir 15 gadi, labvēlības periods – 10 gadi. Tādēļ Komisija ir pilnvarota Kopienas vārdā aizņemties vajadzīgos resursus, ko aizdevuma veidā nodos saņēmējvalstu rīcībā.

3. Šīs palīdzības dotācijas daļa sastāv no summas, kas nepārsniedz EUR 130 miljonus laika posmā no 1997. gada līdz 2004. gadam; maksimālā gada summa ir EUR 24 miljoni. Dotācijas piešķir tādā apmērā, ciktāl saņēmējvalstu tīrais parāds Kopienai samazinās par vismaz tādu pašu summu."

2. Lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Ievērojot 1. panta 4. punktu un 2. pantu, katrai valstij piedāvātā aizdevuma kopējo summu Komisija piešķir vienlaikus ar pirmajiem dotāciju maksājumiem. Atlikušo dotācijas daļu Komisija piešķir secīgās izmaksās, ievērojot tos pašus noteikumus."

3. Lēmuma 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"2. Padome līdz 2004. gada 31. decembrim pārbauda šā lēmuma piemērošanu līdz minētajai dienai, pamatojoties uz visaptverošu Komisijas ziņojumu, ko sniedz arī Eiropas Parlamentam."

Briselē, 2000. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Gama

[1] Atzinums sniegts 1999. gada 17. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV L 322, 25.11.1997., 37. lpp.

--------------------------------------------------