31999R2799

Komisijas Regula (EK) Nr. 2799/1999 (1999. gada 17. decembris), kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai par atbalsta piešķiršanu barības vājpienam un sausā vājpiena pulverim un šāda sausā vājpiena pulvera tirdzniecībai

Oficiālais Vēstnesis L 340 , 31/12/1999 Lpp. 0003 - 0027
CS.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
ET.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
HU.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
LT.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
LV.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
MT.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
PL.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
SK.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134
SL.ES Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 110 - 134


Komisijas Regula (EK) Nr. 2799/1999

(1999. gada 17. decembris),

kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai par atbalsta piešķiršanu barības vājpienam un sausā vājpiena pulverim un šāda sausā vājpiena pulvera tirdzniecībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], un jo īpaši šīs regulas 10. un 15. pantu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 1255/1999 aizvieto Padomes Regulu (EEK) Nr. 804/68 [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1587/96 [3], un tostarp Padomes 1968. gada 15. jūlija Regulu (EEK) Nr. 986/68, kas nosaka vispārīgus noteikumus atbalsta piešķiršanai vājpienam un sausā vājpiena pulverim, ko izmanto kā lopbarību [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1802/95 [5]. Lai ņemtu vērā jaunos pasākumus un pagātnes pieredzi, būtu jāgroza un, ja nepieciešams, jāvienkāršo Komisijas 1979. gada 26. jūlija Regula (EEK) Nr. 1725/79 par atbalsta piešķiršanu barības maisījumos pārstrādātam vājpienam teļu barošanai [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 83/96 [7]. Vienlaikus, labojot šo regulu, lai nodrošinātu skaidrību, tā būtu arī jāpārstrādā, lai iekļautu Komisijas 1991. gada 20. novembra Regulu (EEK) Nr. 3398/91 par barības maisījumu vājpiena tirdzniecību pēc uzaicinājuma uz konkursu, kas groza Regulu (EEK) Nr. 569/88 [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 124/1999 [9] un 1985. gada 17. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1634/85, kas nosaka atbalsta apjomu vājpienam un sausā vājpiena pulverim, ko izmanto kā lopbarību [10], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1802/95.

(2) Regulas (EK) Nr. 1255/1999 11. pantā noteikto atbalsta pasākumu mērķis ir veicināt vislabāko piena olbaltumvielu izlietojumu. Tāpēc ir lietderīgi saistīt atbalstu ar vājpiena vai izmantotā sausā vājpiena pulvera olbaltumvielu saturu.

(3) Ir nepieciešams nodrošināt, ka vājpiens un sausā vājpiena pulveris, kam ir piešķirts atbalsts, patiešām tiek izmantots lopbarībai. Šajā nolūkā atbalsts būtu jāpiešķir tikai vājpienam un sausā vājpiena pulverim, kas ir pārstrādāts barības maisījumos vai denaturēts saskaņā arnoteiktām prasībām. Bez tam ir nepieciešams novērst, ka atbalsts par vienu un to pašu produktu tiktu izmaksāts vairāk nekā vienu reizi.

(4) Komisijas Regula (EK) Nr. 1043/97 [11] atkāpjas no dažām Regulā (EEK) Nr. 1725/79 noteiktajām uzraudzības normām. Šīs atkāpes būtu jāņem vērā saistībā ar šajā regulā noteiktajām pārbaudēm, un Regula (EK) Nr. 1043/97 būtu jāatceļ.

(5) Atbalsts būtu jāpiešķir tikai tad, ja barības maisījumi atbilst noteiktiem minimālajiem sastāva standartiem, kas parasti tiek ievēroti nozarē, un ja maisījumi ir sasnieguši rūpnieciskās apstrādes gala posmu. Lai veiktu pārbaudi, produkti būtu jāiesaiņo tā, lai veicinātu to identifikāciju, dalībvalstīm būtu jāļauj precizēt, kā iepriekšminētās prasības ir jāīsteno.

(6) Īpašs iesaiņojums nav nepieciešams barības maisījumiem, kam pievienoti lucernas milti. Bez tam šāda prasība nebūtu atbilstoša, transportējot produktu cisternās vai tvertnēs, kā to dara atsevišķi lietotāji. Tāpēc šis transportēšanas veids būtu jāpakļauj īpašiem pārbaudes pasākumiem un atbalsts būtu jāmaksā tikai pēc inspekcijas.

(7) Vājpiena un sausā vājpiena pulvera ar pazeminātu cenu galīgo izlietojumu var uzraudzīt tikai tad, ja uzņēmumi, kas gūst labumu no atbalsta, piedāvā adekvātas garantijas. Pārstrādes uzņēmumus apstiprina attiecīgās dalībvalsts kompetenta aģentūra un grāmatvedības sistēma ir jāpielāgo atbalsta pasākumu prasībām.

(8) Attiecībā uz šajā atbalsta shēmā noteikto analīžu standartmetodēm atsauce būtu jāveic ar sarakstu, ko katru gadu publicē saskaņā ar Komisijas 1995. gada 24. novembra Regulu (EK) Nr. 2721/95, kas nosaka standarta un rutīnas metodes piena un piena produktu analīzei un kvalitātes novērtēšanai kopējas tirgus organizācijas ietvaros [12]. Tomēr, tā kā standarta metodes sausā vājpiena pulvera daudzuma noteikšanai barības maisījumos, sauso siera fermenta sūkalu pulvera klātbūtnes noteikšanai sausā vājpiena pulverī vai cietes kvalitātes novērtēšanai sausā vājpiena pulverī nav noteiktas, atbilstošās metodes būtu jānosaka šajā regulā.

(9) Tā kā pastāvīgais uzaicinājums uz konkursu ir jāorganizē, lai pārdotu sausā vājpiena pulveri no valsts noliktavām tā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem potenciālajiem pircējiem, lai sasniegtu pārdošanas cenu, kas atspoguļo tirgus stāvokli, un apstiprinātu reālo sausā vājpiena pulvera gala izlietojumu barības maisījumu ražošanā. Piedāvātas cenas var būtiski atšķirties, īpaši atkarībā no pārdošanai piedāvātā pulvera vecuma un tā atrašanās vietas. Tādēļ būtu jānodrošina iespēja noteikt diferencētas minimālās cenas.

(10) Šajā regulā būtu jānosaka termiņš, kādā produktus var nodot glabāšanā, lai tos vēlāk pārdotu. Tā kā tāpēc būtu jāatceļ Komisijas 1991. gada 2. decembra Regula (EEK) Nr. 3536/91, kas nosaka pēdējo dienu, kad glabāšanā var nodot sausā vājpiena pulveri, kas ir pārdots saskaņā Regulu (EEK) Nr. 3398/91 [13], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2508/1999 [14].

(11) Komisijas 1968. gada 27. jūlija Regulā (EEK) Nr. 1105/68, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus atbalsta piešķiršanai barības vājpienam [15], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1802/95, noteiktie pasākumi ir izrādījušies grūti ieviešami un labuma guvēju pārbaude ir problemātiska. Vēl vairāk, vājpiena daudzumi, kas gūst labumu no šā pasākuma, pēdējo gadu laikā ir strauji samazinājušies, tā ka šai sistēmai ir maznozīmīgs iespaids uz līdzsvaru piena produktu tirgū. Bez tam vājpiena produktu tirgus turpinās saņemt atbalstu no atbalsta, ko piešķir, ja vājpiens ir iekļauts barības maisījumu sastāvā. Tāpēc Regulā (EEK) Nr. 1105/68 noteiktais pasākums un pati regula būtu jāatceļ.

(12) Tā kā Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav iesniegusi nekādu atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz:

a) atbalsta piešķiršanu barības vājpienam, sausā vājpiena pulverim, paniņām un sauso paniņu pulverim saskaņā ar šīs regulas 11. pantu;

b) barības sausā vājpiena pulvera tirdzniecību saskaņā ar šīs regulas 7. panta 4. punktu.

2. pants

Šajā regulā:

a) "piens" ir no vienas vai vairākām govīm izslaukts piens, kam nav pievienotas citas vielas un kas nav nokrejots vai ir nokrejots tikai daļēji;

b) "vājpiens" ir piens, kā tauku saturs nepārsniedz 1 %, bet olbaltumvielu saturs beztauku sausajā vielā ir vismaz 31,4 %;

c) "sausā vājpiena pulveris" ir produkts, kas iegūts, atdalot no piena ūdeni, kā tauku saturs nepārsniedz 11 %, mitruma saturs nepārsniedz 5 % un olbaltumvielu saturs beztauku sausajā vielā ir vismaz 31,4 %;

d) "paniņas" ir sviesta ražošanas blakusprodukts, kas ir iegūts, kuļot krējumu un atdalot cietos taukus, kā tauku saturs nepārsniedz 1 %, bet olbaltumvielu saturs beztauku sausajā vielā ir vismaz 31,4 %;

e) "sauso paniņu pulveris" ir produkts, kas iegūts, atdalot no paniņām ūdeni, kā tauku saturs nepārsniedz 11 %, mitruma saturs nepārsniedz 5 %, bet olbaltumvielu saturs beztauku sausajā vielā ir vismaz 31,4 %.

3. pants

Šīs regulas piemērošanā paniņas un sauso paniņu pulveri uzskata attiecīgi par vājpienu un vājpiena pulveri.

4. pants

Maisījumi barības maisījumu ražošanai (turpmāk tekstā "maisījumi") ir produkti ar šādām sastāvdaļām:

a) sausā vājpiena pulveris;

b) tauki;

c) vitamīni;

d) minerālvielas;

e) saharoze;

f) pretsagulsnētāji un/vai nesējvielas (ne vairāk kā 0,3 %);

g) citas taukos šķīstošas tehniskas vielas, tajā skaitā antioksidanti un emulganti.

5. pants

1. "Barības maisījumi" ir produkti:

a) kas 100 kilogramos galaprodukta satur:

i) ne mazāk kā 50 kilogramus un ne vairāk kā 80 kilogramus sausā vājpiena pulvera

un

ii) ne mazāk kā 5 kilogramus tauku, kas nav piena tauki, un ne mazāk kā 2 kilogramus cietes vai cietes miltu,

vai

iii) ne mazāk kā 2, 5 kilogramus tauku, kas nav piena tauki, un vismaz 2 kilogramus cietes vai cietes miltu, ja 100 kilogramiem vājpiena ir pievienoti 5 kilogrami lucernas miltu vai zāles miltu, kas satur vismaz 50 % (m/m) daļiņu, ne lielāku par 300 mikroniem. Daļiņas, kas pārsniedz 300 mikronus, ir vienmērīgi jāsadala visā maisījumā;

b) ko var izmantot tieši kā barību un kas netiks pārstrādāti vai sajaukti pirms nonākšanas pie galapatērētāja.

2. Ja ražotā produkta sausā vājpiena saturā pārsniedz 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētos 80 kilogramus sausā vājpiena pulvera, taču nepārsniedz 81 kilogramu, tad atbalstu tomēr var piešķirt kā par produktu, kas satur 80 kilogramus sausā vājpiena pulvera.

Ja ražotais produkts nesatur 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētos 50 kilogramus sausā vājpiena pulvera, par reāli pievienoto sausā vājpiena pulveri piešķiramo atbalstu samazina par 15 %, ar nosacījumu, ka sausā vājpiena pulvera saturs ir vismaz 45 kilogrami 100 kilogramos galaprodukta.

6. pants

1. "Denaturēts sausā vājpiena pulveris" ir produkts, kas ražots saskaņā ar vienu no šādām formulām:

a) formula A: 100 kilogrami sausā vājpiena pulvera plus:

i) vismaz 9 kilogrami lucernas miltu vai zāles miltu, kas satur vismaz 50 % (m/m) daļiņu, ne lielāku par 300 mikroniem,

un

ii) vismaz 2 kilogramus cietes vai cietes miltu;

b) formula B: 100 kilogrami sausā vājpiena pulvera plus:

i) vismaz 5 kilogrami lucernas miltu vai zāles miltu, kas satur vismaz 50 % (m/m) daļiņu, ne lielāku par 300 mikroniem,

un

ii) vismaz 12 kilogrami zivju miltu, nedezoderēti vai ar izteiktu smaku, kas satur vismaz 30 % (m/m) daļiņu, ne lielāku par 300 mikroniem,

un

iii) vismaz 2 kilogrami cietes vai cietes miltu.

Daļiņu izmēru, kas saskaņā ar BS standartu 410-1976 ir vistuvākais maksimālajam attiecīgo daļiņu izmēram un nav mazāks par tām, uzskata par tām līdzvērtīgu.

2. Sausā vājpiena pulverim pievienotās vielas ir vienmērīgi jāsadala maisījumā.

Sausā vājpiena pulveri ne pirms, ne pēc denaturēšanas nedrīkst pakļaut nekādam procesam, kas pavājinās vai neitralizēs denaturēšanas efektus, īpaši dezodorējošu vielu izmantošanai vai procesiem, kas izmaina produkta garšu un smaku, likvidējot komponentus, kas nodrošina garšu un/vai smaku, vai sastāvdaļu izmantošanai, kas piešķir garšu vai smaku, kas maskē zivju miltu garšu vai smaku.

II NODAĻA

ATBALSTS PAR SAUSO VĀJPIENA PULVERI

1. iedaļa

Atbalsta apjoms un īstenošanas nosacījumi

7. pants

1. Atbalstu nosaka šādā apjomā:

a) EUR 5,80 par 100 kilogramiem sausā vājpiena pulvera ar olbaltumvielu saturu beztauku sausajā vielā 35,6 %;

b) EUR 5,12 par 100 kilogramiem sausā vājpiena pulvera ar olbaltumvielu saturu beztauku sausajā vielā vismaz 31,4 %, bet mazāk nekā 35,6 %;

c) EUR 71,51 par 100 kilogramiem sausā vājpiena pulvera ar olbaltumvielu saturu beztauku sausajā vielā vismaz 35,6 %;

d) EUR 63,07 par 100 kilogramiem sausā vājpiena pulvera ar olbaltumvielu saturu beztauku sausajā vielā vismaz 31,4 %, bet mazāk nekā 35,6 %.

2. Ja sausā vājpiena pulvera mitruma saturs pārsniedz 5 %, atbalsts ir jāsamazina par 1 % par katriem papildus 0,2 % mitruma.

8. pants

Lai saņemtu atbalstu, sausā vājpiena pulverim ir jāatbilst vismaz šādām prasībām:

a) tas ir jālieto uzņēmumos, kas ir apstiprināti saskaņā ar 9. pantu:

i) nepārstrādāts vai iekļauts maisījumā,

vai

ii) nepārstrādāts denaturētā sausā vājpiena pulvera ražošanai;

b) tas nedrīkst būt ieguvis atbalstu vai cenu samazinājumu Kopienas pasākumu ietvaros.

9. pants

1. Uzņēmumiem, kas ražo maisījumus, barības maisījumus vai denaturēto sausā vājpiena pulveri, ir jāiegūst tās dalībvalsts, kurā notiek ražošana, kompetentas aģentūras apstiprinājums.

2. Apstiprinājumu piešķir uzņēmumiem, kas:

a) ir piemēroti tehniski aprīkoti, kuru administratīvās un grāmatvedības metodes ļauj ievērot gan šo regulu, gan papildu prasības, ko ir noteikusi dalībvalsts;

b) pakļaujas kompetentās inspekcijas pārbaudēm.

3. Ja tiek noteikts, ka uzņēmums vairs neatbilst 2. punktā izklāstītajām prasībām vai arī nav spējis ievērot citu šīs regulas prasību, apstiprinājumu aptur uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem atkarībā no pārkāpuma smaguma, izņemot force majeure gadījumus.

Ja šā laika posma beigās 2. punktā izklāstītie nosacījumi nav izpildīti, apstiprinājumu atceļ. Apstiprinājumu var atjaunot ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc attiecīgā uzņēmuma lūguma pēc tam, kad ir veikta rūpīga pārbaude.

Dalībvalstis var nolemt neapturēt apstiprinājumu, ja ir noteikts, ka pārkāpums netika veikts ar nodomu vai nopietnas nolaidības dēļ un tā sekas ir nenozīmīgas.

10. pants

1. Uz maisījumu iesaiņojumiem ir jābūt šādai informācijai:

a) vienai vai vairākām II pielikuma A daļā uzskaitītajām deklarācijām;

b) norādei par sausā vājpiena pulvera saturu, pievienoto minerālvielu un saharozes saturu un tauku saturu, tajā skaitā par taukos šķīstošām tehniskām vielām;

c) norādei par uzņēmuma identificēšanu pēc tā apstiprinājuma numura.

2. Ciktāl tas nav pretrunā ar Padomes Direktīvas 79/373/EEK [16] 11. pantu, barības maisījumus iesaiņo maisos vai citās slēgtās un aizplombētās tvertnēs ar ietilpību 50 kg, uz kurām ir šāda informācija:

a) viena vai vairākas II pielikuma B daļā izklāstītās deklarācijas;

b) norāde uzņēmuma identificēšanai pēc tā apstiprinājuma numura;

c) sausā vājpiena pulvera saturs;

d) produkta partijas numurs;

e) ražošanas datums, ja tas nav uzrādīts partijas numurā.

Iepriekšminētajai informācijai ir jābūt skaidri uzrakstītai uz iesaiņojuma vai tvertnes vai uz piestiprinātas etiķetes tā, lai to nevarētu izdzēst.

3. Dalībvalstis var noteikt sīki izstrādātus noteikumus 2. punktā minētajai iesaiņojumu marķēšanai, kā arī jebkuru papildu informāciju, ko var norādīt uz iesaiņojuma, tvertnes vai etiķetes. Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, ko tās veic šajā nolūkā.

11. pants

10. panta 2. punkts neattiecas uz šādiem barības maisījumiem:

a) kas satur lucernas miltus vai zāles miltus saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkta nosacījumiem;

b) ko cisternā vai tvertnē nogādā uz zemnieku saimniecību, uz vaislas vai rūpnieciski izmantojamo dzīvnieku audzētavu, kas šos barības maisījumus izmantos saskaņā ar 12. un 13. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

12. pants

Uzņēmumi, kas saņem atbalstu, pēc iesnieguma saņem atļauju piegādāt barības maisījumus cisternā vai tvertnē. Šādu atļauju piešķir tās dalībvalsts, kurā uzņēmums darbojas, kompetentā iestāde.

Piegāde notiek administratīvā uzraudzībā, lai īpaši nodrošinātu, ka tā tiek sagatavota zemnieku saimniecībai, vaislas vai rūpnieciski izmantojamo dzīvnieku audzētavai, kas izmanto barību.

13. pants

1. Ja piegāde cisternā vai tvertnē notiek dalībvalstī, kas nav ražotāja dalībvalsts, pierādījumu, ka piegāde ir notikusi administratīvā uzraudzībā, kā minēts 12. pantā, iesniedz, uzrādot Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 [17] 471.–495. pantā minēto kontroleksemplāru.

2. Kontroleksemplāra 104. iedaļā ir jābūt vienai vai vairākām II pielikuma C daļā uzskaitītajām deklarācijām.

3. Importētāja dalībvalsts pārbauda, vai sūtītājs atbilst 12. panta otrā daļā izklāstītajām prasībām.

2. iedaļa

Pārbaudes pasākumi

14. pants

1. Uzņēmumi, kas ražo barības maisījumus, var saņemt atbalstu tikai tad, ja tie veic ierakstus, kas ir balstīti uz to norēķiniem saskaņā ar dalībvalsts noteikto maksājuma grafiku, kas satur vismaz šādu informāciju:

a) nopirkto un saražoto piena produktu daudzums un produktu piegādes vai ražošanas diena;

b) piegādes diena un vājpiena un sausā vājpiena pulvera daudzums, kas ir saražots, saņemts nepārstrādāts vai arī maisījumā barības maisījumu ražošanai, kopā ar piegādātāja vārdu, adresi un produkta piena olbaltumvielu saturu;

c) barības maisījumu ražošanas datums un saražotie daudzumi, kopā ar informāciju par sastāvu un katras sastāvdaļas procentu un īpaši kazeīnu un/vai kazeinātu daudzums, kas ir pievienoti nepārstrādāti vai maisījumā ar citām vielām;

d) vājpiena, sausā vājpiena pulvera un barības maisījumu pārdošanas datumi un pārdotie daudzumi, kopā ar saņēmēja vārdu un adresi;

e) vājpiena, sausā vājpiena pulvera un barības maisījumu zudumi, paraugi, ieguvumi un aizvietojumi.

2. Šā panta 1. punktā uzskaitīto informāciju papildina ar maksājuma kvītīm un faktūrrēķiniem.

3. Dalībvalstis var pieprasīt uzņēmumiem veikt īpašu grāmatvedības uzskaiti ar jebkuru papildu informāciju, ko tās ir atzinušas par nepieciešamu, lai atvieglotu šīs regulas piemērošanu.

15. pants

Lai nodrošinātu šīs iedaļas ievērošanu, dalībvalstis veic 16. un 18. pantā noteiktās pārbaudes.

Par pārbaudi atbildīgā inspekcija reģistrē pārbaudes rezultātus, tajā skaitā šīs regulas I pielikumā noteikto informāciju.

16. pants

1. Saskaņā ar 2. punktu vājpiena un sausā vājpiena pulvera olbaltumvielu, mitruma un tauku satura pārbaude ir jāveic pirms vai vēlākais to lietošanas laikā, vai nu nepārstrādātam produktam vai maisījumos iekļautam produktam, vai barības maisījumam ražošanā vai arī tā izmantošanā nepārstrādātā denaturētā sausā vājpiena pulvera ražošanai.

2. Ja sausā vājpiena pulveris, kas ir izlietots nepārstrādāts vai iekļauts maisījumā, nāk tieši no rūpnīcas, kurā tas ir ražots, 1. punktā minētā pārbaude var tikt veikta, pirms pulveris atstāj minēto rūpnīcu. Šajā gadījumā piemēro šādus noteikumus:

a) attiecīgā inspekcijas iestāde veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka pārbaudītā sausā vājpiena pulvera daudzums patiešām tiek izmantots barības maisījumu vai denaturētā sausā vājpiena pulvera ražošanai;

b) uz maisiem, iesaiņojuma un tvertnēm ir jābūt būtiskai informācijai, ar ko identificēt pulveri un ražošanas vietu un kur uzrāda pulvera ražošanas datumu, tīrsvaru un tauku saturu;

c) inspekcijas veiktie ieraksti:

i) ļauj identificēt sauso vājpiena pulveri un tā daudzumu, olbaltumvielu, mitruma un tauku saturu un ražošanas datumu;

ii) ļauj izsekot sausā vājpiena pulvera ceļam, līdz tas ir iekļauts barības maisījumos;

iii) ir pievienoti 14. panta 1. punktā minētajiem ierakstiem.

17. pants

1. Pasākumus nepārstrādāta vai maisījumā iekļauta vājpiena un sausā vājpiena izmantošanas pārbaudei nosaka attiecīgā dalībvalsts, un tiem ir jāatbilst vismaz 2. līdz 5. punktā izteiktajām prasībām.

2. Attiecīgajā uzņēmumā pārbauda:

a) neapstrādātā vājpiena un sausā vājpiena pulvera sastāvu;

b) izmantoto maisījumu sastāvu;

c) ražoto barības maisījumu sastāvu.

3. Uzņēmumu pārbaude notiek uzņēmumu telpās un pārbauda ražošanas apstākļus, ko nosaka:

a) pārbaudot izmantotās izejvielas;

b) pārbaudot ienākošos un izejošos produktus;

c) pārbaudot paraugus;

d) pārbaudot 14. panta 1. punktā minētos ierakstus.

4. Pārbaudi veic bez iepriekšēja brīdinājuma un vismaz reizi 14 ražošanas dienās. To biežumu nosaka, balstoties uz sausā vājpiena daudzumu, ko izmanto uzņēmums, un to, cik bieži uzņēmuma grāmatvedību pārbauda saskaņā ar 5. punktu.

Uzņēmumi, kas vājpienu un sausā vājpiena pulveri neizmanto regulāri, iesniedz savus ražošanas plānus attiecīgās dalībvalsts inspekcijai, lai tā varētu norīkot attiecīgās pārbaudes.

Iepriekš minētais pārbaužu biežums neattiecas uz barības maisījumu ražošanu, kas ir pakļauta regulārai pārbaudei uzņēmuma telpās.

5. Šā panta 4. punktā minētās pārbaudes papildina ar komercdokumentu un 14. panta 1. punktā minēto ierakstu rūpīgu pārbaudi, ko veic, iepriekš par to nebrīdinot.

Šāda rūpīga pārbaude ir jāveic vismaz reizi 12 mēnešos. Ja šo pārbaudi veic vismaz reizi trijos mēnešos, 3. punktā minēto pārbaužu biežumu var samazināt no vismaz reizes 14 ražošanas dienās līdz vismaz reizei 28 ražošanas dienās.

18. pants

1. Denaturēta sausā vājpiena pulvera ražošanu uzņēmumā pārbauda vismaz reizi dienā denaturēšanas laikā.

2. Uzņēmumi, kas ražo denaturētu sausā vājpiena pulveri, pirms ražošanas vēstulē vai izmantojot jebkuru citu rakstiskās saziņas līdzekli, informē kompetento inspekciju par:

a) rūpnīcas apstiprinājuma numuru;

b) denaturējamā sausā vājpiena pulvera daudzumu;

c) vietu, kurā notiks denaturēšana;

d) plānotos datumus, kuros notiks denaturēšana.

Kompetentā inspekcija nosaka beidzamo datumu, kurā var ziņot par ražošanas datumiem un var pieprasīt papildu informāciju.

19. pants

Saskaņā ar 20. pantu šajā regulā noteikto analīžu references metodes ir uzrādītas sarakstā, kas ir sastādīts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2721/95 2. pantu.

20. pants

1. Sausā vājpiena pulvera saturu maisījumos un barības maisījumos nosaka, katru paraugu pārbaudot vismaz divas reizes saskaņā ar III pielikumā precizēto analīzes metodi, to papildinot ar 17. panta 3. punktā minētajām pārbaudēm. Ja šo pārbaužu rezultātos ir atšķirības, tad noteicošā ir pārbaude uz vietas.

2. Siera fermenta sūkalu neesamību pierāda IV pielikumā izklāstītajā kārtībā.

3. Cietes saturu barības maisījumos nosaka ar 17. panta 3. punktā minētajām pārbaudēm, ko papildina ar kvalitatīvu analīzi, izmantojot V pielikumā izklāstīto metodi.

4. Skābā sauso paniņu pulvera mitruma saturu nosaka, izmantojot VI pielikumā izklāstīto metodi.

5. Denaturēta sausā vājpiena zāles miltu vai lucernas miltu, cietes vai zivju miltu saturu nosaka laboratorijā vai arī uz vietas saskaņā ar 18. panta 1. punktu.

21. pants

Lai veiktu šajā nodaļā noteiktos analītiskos testus, dalībvalstis, iegūstot Komisijas piekrišanu, var noteiktiem apstiprinātiem uzņēmumiem izveidot paškontroles sistēmu valsts uzraudzībā.

3. iedaļa

Atbalsta izmaksa

22. pants

1. Atbalsta apjoms ir tas apjoms, kas ir piemērojams dienā, kad vājpienu vai sauso vājpiena pulveri pārstrādā barības maisījumos, vai arī dienā, kad sausā vājpiena pulveri denaturē.

2. Atbalstu izmaksā tās dalībvalsts norīkota kompetenta iestāde, kurā atrodas ražotājs, kas izmanto vājpienu vai sausā vājpiena pulveri vai nu barības maisījumu ražošanai, vai denaturēšanai.

3. Atbalstu izmaksā, balstoties uz pieteikumiem, ko kompetentai iestādei iesniedz barības maisījumu vai denaturētā vājpiena ražotāji (turpmāk tekstā "saņēmēji"), norādot:

a) saņēmēja vārdu un adresi;

b) vājpiena vai sausā vājpiena pulvera, par kuru ir pieprasīts atbalsts, olbaltumvielu saturu;

c) ja vajadzīgs, barības maisījumu, kurā ir iekļauts b) apakšpunktā minētais vājpiens vai sausais vājpiena pulveris, daudzumu, norādot katru attiecīgo partijas numuru.

4. Atbalstu izmaksā dalībvalsts noteiktos laika posmos, taču maksājuma pieteikuma laika posms nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

23. pants

1. Atbalsta izmaksa ir pakļauta 2. līdz 4. punktā noteiktajām prasībām.

2. Šajā nodaļā noteikto analīžu un 15. pantā minēto pārbaužu rezultātiem, kas attiecas uz izmaksas laiku tieši pirms atbalsta pieprasīšanas, ir jāparāda atbilstība šīs nodaļas noteikumiem.

3. Saņēmējiem ir jāpierāda kompetentajai iestādei, ka atbilstošais vājpiena vai sausā vājpiena daudzums laika posmā, uz kuru attiecas atbalsta pieteikums, ir pārstrādāts barības maisījumos vai denaturēts.

4. Šīs regulas 12. pantā minētajos gadījumos saņēmējs kompetentajai amatpersonai iesniedz pavaddokumentus, kas pierāda, ka barības maisījumi patiešām ir nogādāti tvertnē vai traukā uz zemnieku saimniecību vai vaislas vai rūpnieciski izmantojamo dzīvnieku audzētavu, kas izmanto šādus barības maisījumus.

24. pants

1. Ja šajā nodaļā noteikto analīžu un 15. pantā minēto pārbaužu rezultāti pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs izmaksu iepriekšējā laika posmā nav izpildījis šo nodaļu, tad atbalsta izmaksas, neierobežojot 25. pantu, par pieteikuma laika posmu aptur atkarībā no attiecīgā laika posma pārbaužu rezultātiem. Turklāt jebkurš atbalsts, kas ir nepamatoti izmaksāts par attiecīgo iepriekšējo laika posmu, ir jāatgūst.

2. Nepamatoti izmaksāts atbalsts par visu vājpienu vai sausā vājpiena pulveri ir palīdzība, kas izmaksāta par laika posmu starp pēdējās pārbaudes datumu, kurā tika konstatēti pārkāpumi, un pārbaudi, kas parāda, ka saņēmējs atkal ievēro šo regulu.

Tomēr pēc saņēmēja lūguma par pārbaudēm atbildīgā iestāde veic īpašu pārbaudi, cik vien ātri iespējams un par saņēmēja līdzekļiem. Ja uzrādītais daudzums ir mazāks nekā pirmajā apakšpunktā minētais, atgūstamais palīdzības apjoms ir attiecīgi jāpielāgo.

25. pants

Ja 23. panta 3. punktā izklāstītie noteikumi ir ievēroti, dalībvalstis ir tiesīgas izmaksāt avansu Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 [18] 18. panta izpratnē apjomā, kas atbilst pieprasītajam apjomam, ja tiek iemaksāta garantijas ķīla, kas atbilst 110 % no avansa apjoma.

Šajā gadījumā pavaddokumentus, kas pierāda tiesības saņemt atbalstu, iesniedz sešu mēnešu laikā pēc avansa izmaksas.

III NODAĻA

SAUSĀ VĀJPIENA PĀRDOŠANA NO VALSTS REZERVĒM

1. iedaļa

Konkursu rīkošana un dalība tajos

26. pants

1. Sausā vājpiena pulveri pārdod, izmantojot pastāvīgo uzaicinājumu uz konkursu, ko rīko katra intervences aģentūra.

2. Pārdošana attiecas uz sausā vājpiena pulveri, kas ir pieņemts glabāšanā pirms 1997. gada 31. decembra.

3. Pastāvīgo uzaicinājumu uz konkursu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī vismaz astoņas dienas pirms pieteikumu iesniegšanai noteiktā pirmā beigu datuma.

4. Intervences aģentūras sastāda paziņojumu par uzaicinājumu uz konkursu, norādot pieteikumu iesniegšanas beigu datumu un adresi pieteikumu iesniegšanai.

Intervences aģentūras arī norāda informāciju par glabāšanā esošo sausā vājpiena pulveri:

a) noliktavu adreses, kurās atrodas pārdodamais pulveris;

b) pārdodamo daudzumu katrā noliktavā.

5. Intervences aģentūras nodrošina precizētu sarakstu ar 4. punktā minēto informāciju, kam ir jābūt pieejamam ieinteresētajām pusēm pēc to lūguma. Intervences aģentūras piemērotā formā publicē arī precizētos sarakstus, kas ir norādīti uzaicinājumā uz konkursu.

6. Intervences aģentūras veic pasākumus, lai ieinteresētās puses varētu:

a) par saviem līdzekļiem pārbaudīt pārdošanai izliktā sausā vājpiena paraugus;

b) pārbaudīt Komisijas Regulas (EK) Nr. 322/96 [19] 3. pantā minēto analīžu rezultātus.

27. pants

1. Intervences aģentūras pastāvīgā uzaicinājuma uz konkursu laikā rīko individuālus uzaicinājumus uz konkursu.

2. Pieteikumu iesniegšanas beigu datums katram uzaicinājumam uz konkursu ir mēneša otrā un ceturtā otrdiena 12.00 dienā (pēc Briseles laika), izņemot augusta otro ceturtdienu un decembra ceturto otrdienu. Ja otrdiena ir valsts svētki, tad beigu datums ir iepriekšējā darba diena 12.00 dienā (pēc Briseles laika).

28. pants

1. Sausā vājpiena pulveris, kas ir pārdots saskaņā ar šo nodaļu, atbilst 1. panta a) apakšpunktā noteiktajam atbalstam.

2. Pieteikumus katram individuālam konkursam nosūta ar ierakstītu vēstuli vai nogādā personiski intervences aģentūrai, pretī saņemot apstiprinājuma kvīti, vai arī pieprasījumus nosūta ar citiem rakstiskajiem telekomunikācijas līdzekļiem.

Pieteikumus iesniedz intervences aģentūrai, kurā atrodas sausā vājpiena pulveris, uz kuru attiecas piedāvājums.

3. Pieteikumos norāda:

a) pieteikuma iesniedzēja vārdu un adresi;

b) vēlamo daudzumu;

c) cenu eiro par 100 kilogramiem, kurā nav iekļauti attiecīgās dalībvalsts nodokļi un maksājumi, noliktavas cena;

d) dalībvalsti, kurā notiks pārstrādāšana barības maisījumā vai denaturēšana;

e) ja nepieciešams, noliktavu, kurā glabājas sausā vājpiena pulveris, un, ja tiek prasīts, alternatīvu noliktavu.

4. Pieteikumi ir derīgi, ja:

a) tie attiecas uz daudzumu, kas nav mazāks par 10 tonnām, tomēr, ja noliktavā esošais daudzums ir mazāks nekā 10 tonnas, minimālais daudzums, par kuru var izteikt piedāvājumu, ir noliktavā esošais daudzums;

b) ja tiem ir pievienota pieteikuma iesniedzēja rakstiska apņemšanās izpildīt šādas prasības:

i) pārstrādāt sausā vājpiena pulveri vai atdot to pārstrādāšanai barības maisījumos vai denaturētā sausā vājpiena pulverī 60 dienās kopš pieteikuma iesniegšanas beigu datuma pēc katra individuālā uzaicinājuma uz konkursu, kā precizēts 27. panta 2. punktā;

ii) izpildīt šīs regulas prasības vai nodrošināt to ievērošanu;

c) iesniegts pierādījums, ka pieteikuma iesniedzējs pirms pieteikumu iesniegšanas beigu datuma dalībvalstī, kurā ir iesniegts pieteikums, ir iemaksājis konkursa garantijas ķīlu EUR 36 par tonnu, par attiecīgo uzaicinājumu uz konkursu.

5. Pieteikumus nevar atsaukt pēc 27. panta 2. punkta noteiktā beigu datuma.

29. pants

Šīs regulas 28. panta 4. punktā c) apakšpunktā noteiktās konkursa garantijas ķīlas nolūkā, galvenās prasības Regulas (EEK) Nr. 2200/85 20. panta izpratnē paredz, ka pieteikumi saglabā spēku pēc pieteikumu iesniegšanas beigu datuma un ka 30. panta 3. punktā minētā apstrādes garantijas ķīla tiek pieņemta un iemaksāta.

2. iedaļa

Konkursa procedūras īstenošana

30. pants

1. Šīs regulas 27. panta 2. punktā minētajā beigu datumā dalībvalstis informē Komisiju par pieteikuma iesniedzēju piedāvātajiem daudzumiem un cenām un pārdošanai piedāvātā sausā vājpiena pulvera daudzumu.

2. Komisija nosaka sausā vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu, ņemot vērā iesniegtos pieteikumus pēc katras konkursa kārtas un saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1255/1999 42. pantā noteikto kārtību. Šī cena var atšķirties atkarībā no pārdošanai piedāvātā sausā vājpiena pulvera vecuma un atrašanās vietas.

Attiecīgajā uzaicinājumā daudzumus var nepiešķirt.

3. Komisija nosaka pārstrādes garantijas ķīlas apjomu uz 100 kilogramiem sausā vājpiena pulvera, kopā ar minimālo pārdošanas cenu un saskaņā ar to pašu kārtību.

Pārstrādes garantijas ķīlas mērķis ir nodrošināt galveno prasību Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta izpratnē izpildi, ka sausā vājpiena pulveris jāizmanto saskaņā ar 28. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajiem noteikumiem. Garantijas ķīlu pieņem dalībvalstī, kurā notiek pārstrāde barības maisījumā vai denaturēšana, šīs dalībvalsts noteiktā institūcijā.

31. pants

Pieteikumus noraida, ja piedāvātā cena ir zemāka par minimālo cenu.

32. pants

1. Intervences aģentūra piešķir daudzumus saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 2. līdz 5. punktā.

2. Sauso vājpienu piešķir atkarībā no dienas, kurā tas ir ņemts glabāšanā, sākot ar vecāko produktu, kas pieejams pieteikuma iesniedzēja izvēlētā(-ajās) noliktavā(-ās).

3. Neierobežojot 31. pantu, veiksmīgs pieteikuma iesniedzējs ir pieteikuma iesniedzējs, kas piedāvā visaugstāko cenu. Ja viss pieejamais daudzums nav piešķirts, tad atlikumu piešķir citiem pieteikuma iesniedzējiem, ņemot vērā piedāvātās cenas, sākot no augstākās.

4. Ja pieteikumu pieņem un līgumus noslēdz par sausā vājpiena pulvera daudzumu, kas pārsniedz attiecīgajā noliktavā esošo daudzumu, tad attiecīgajam pieteikumam piešķir tikai noliktavā esošo daudzumu.

Tomēr intervences aģentūra var noteikt citas noliktavas, lai sagādātu pieteikumā minēto daudzumu, ja tam piekrīt pieteikuma iesniedzējs.

5. Ja pieņem divus vai vairākus pieteikumus, kas par attiecīgajā noliktavā esošo sausā vājpiena pulveri piedāvā vienu un to pašu cenu, un līgumus noslēdz par sausā vājpiena pulvera daudzumu, kas pārsniedz attiecīgajā noliktavā esošo daudzumu, tad daudzumus piešķir proporcionāli pieprasītajiem daudzumiem.

Tomēr, ja šādi piešķirtie daudzumi ir mazāki nekā 5 tonnas, tad daudzumus piešķir ar izlozes palīdzību.

33. pants

Pienākumus un saistības, kas izriet no uzaicinājuma uz konkursu, nevar nodot citai personai.

34. pants

1. Intervences aģentūras nekavējoties informē pieteikuma iesniedzējus par dalību uzaicinājumā uz konkursu.

Neveiksmīgo pieteikuma iesniedzēju garantijas ķīlas saskaņā ar 29. pantu nekavējoties atlaiž.

2. Veiksmīgie pieteikumu iesniedzēji iemaksā intervences aģentūrai summu, kas atbilst viņu pieteikumiem par katru apjomu, ko viņi vēlas izvest, laikā, kas noteikts 35. panta 2. punktā, kā arī 30. panta 3. punktā minēto pārstrādes garantijas ķīlu.

35. pants

1. Kad 34. panta 2. punktā minētais daudzums un 30. panta 3. punktā noteiktā garantijas ķīla ir iemaksāti, intervences aģentūra atlaiž 29. pantā minēto konkursa garantijas ķīlu un izsniedz izvešanas orderi, kurā norāda:

a) daudzumu, par kuru ir izpildītas iepriekš minētās prasības;

b) noliktavu, kurā glabājas sausais vājpiena pulveris;

c) sausā vājpiena izvešanas beigu datumu;

d) barības maisījuma pārstrādes vai denaturēšanas beigu datumu.

2. Veiksmīgi pieteikumu iesniedzēji izved tiem piešķirto sausā vājpiena pulveri 30 dienu laikā kopš pieteikumu iesniegšanas beigu datuma. Sausā vājpiena pulveri var izvest pa daļām.

Ja sausā vājpiena pulveris nav izvests pirmajā daļā noteiktajā laika posmā, uzglabāšanas izmaksas, sākot no laika posma beigām, sedz veiksmīgais pieteikuma iesniedzējs, izņemot force majeure gadījumus.

3. Intervences aģentūra nodod sausā vājpiena pulveri iesaiņojumos ar skaidri salasāmu atsauci uz šo regulu.

Intervences aģentūra pēc ieinteresētās puses lūguma izsniedz nopirktā produkta sastāva sertifikāta kopiju, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 322/96 3. pantā.

4. Papildus Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3002/92 [20] noteiktajai informācijai, T5 kontroleksemplāra 104. iedaļā ir jābūt vienai vai vairākām II pielikuma D daļā minētajām deklarācijām. 106. iedaļā ir jāuzrāda barības maisījuma pārstrādes vai denaturēšanas beigu datums.

IV NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

36. pants

Ar šo tiek atceltas Regulas (EEK) Nr. 1105/68, (EEK) Nr. 1725/79, (EEK) Nr. 1634/85, (EEK) Nr. 3398/91, (EEK) Nr. 3536/91 un (EK) Nr. 1043/97.

Atsauces uz Regulām (EEK) Nr. 1725/79 un (EEK) Nr. 3398/91 uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

37. pants

Regulas (EEK) Nr. 1725/79 4. panta 2. un 4. punktā minētos iepriekš apdrukātos iesaiņojumus var izmantot līdz 2000. gada 30. jūnijam.

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr.1725/79 4. panta 5. punktu un 8. panta 2. punktu piešķirtais apstiprinājums paliek spēkā šīs regulas piemērošanas nolūkos.

Regulu (EEK) Nr. 1725/79 turpina piemērot sausā vājpiena pulvera daudzumiem, kas ir piešķirti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3398/91.

38. pants

Šī regula stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.

Tā attiecas tikai uz vājpienu un sausā vājpiena pulveri, kas ir pārstrādāts barības maisījumos vai denaturētā sausajā vājpienā, sākot no šā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.

[2] OV L 148, 28.6.1968., 13. lpp.

[3] OV L 206, 16.8.1996., 21. lpp.

[4] OV L 169, 18.7.1968., 4. lpp.

[5] OV L 174, 26.7.1995., 27. lpp.

[6] OV L 199, 7.8.1979., 1. lpp.

[7] OV L 17, 23.1.1996., 3. lpp.

[8] OV L 320, 22.11.1991., 16. lpp.

[9] OV L 16, 21.1.1999., 19. lpp.

[10] OV L 158, 18.6.1985., 7. lpp.

[11] OV L 152, 11.6.1997., 6. lpp.

[12] OV L 283, 25.11.1995., 7. lpp.

[13] OV L 335, 6.12.1991., 8. lpp.

[14] OV L 304, 27.11.1999., 21. lpp.

[15] OV L 184, 29.6.1968., 24. lpp.

[16] OV L 86, 6.4.1979., 30. lpp.

[17] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

[18] OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp.

[19] OV L 45, 23.2.1996., 5. lpp.

[20] OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ANALĪTISKIE TESTI

Noteikumi, kas ir pieņemti saskaņā ar 1970. gada 20. jūlija Padomes Direktīvu 70/373/EEK par Kopienas metodēm paraugu ņemšanai un analīzei, lai veiktu barības oficiālu pārbaudi (OV L 170, 3.8.1970., 21. lpp.), attiecas uz paraugu ņemšanu saskaņā ar šo regulu.

A. Neapstrādāts sausā vājpiena pulveris

1. Noteikšana:

a) mitruma saturs;

b) olbaltumvielu saturs;

c) tauku saturs.

2. Citu produktu noteikšana saskaņā ar valsts iestāžu rīkojumiem:

a) ciete un cietes milti;

b) zāles vai lucernas milti;

c) siera fermenta sūkalas;

d) zivju milti;

e) citi produkti, tajā skaitā skābās paniņas, kuru noteikšanu pieprasa valsts iestādes.

B. Maisījumos iekļauts sausā vājpiena pulveris

Testi papildus A daļā minētajiem.

Noteikšana:

a) sausā vājpiena pulvera saturs;

b) tauku saturs, ieskaitot taukos šķīstošas tehniskas vielas.

C. Denaturēts sausā vājpiena pulveris

Testi papildus A daļā minētajiem.

1. Ja sausā vājpiena pulveris ir denaturēts, izmantojot formulu A.

Noteikšana:

a) zāles miltu vai lucernas miltu saturs;

b) cietes saturs.

Zāles miltu vai lucernas miltu daļiņu izmērs.

2. Ja pulveris ir denaturēts, izmantojot formulu B.

Noteikšana:

a) zāles miltu un lucernas miltu saturs;

b) cietes saturs;

c) zivju miltu saturs.

Daļiņu izmēri:

a) zāles miltu vai lucernas miltu;

b) zivju miltu.

Smaku var pārbaudīt, pievienojot inertu pulveri pirms denaturēšanas (atšķaidījumā 1:20) vai arī pēc denaturēšanas (atšķaidījumā 1:2). Ir jābūt nosakāmai raksturīgai, izteiktai smakai.

D. Barības maisījumi

Noteikšana:

a) sausā vājpiena pulvera saturs;

b) zāles miltu vai lucernas miltu saturs;

c) tauku saturs.

Cietes noteikšana.

Zāles miltu vai lucernas miltu daļiņu izmērs (pārbauda pirms iekļaušanas maisījumā).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A. Informācija, kas ir jānorāda uz maisījumu iesaiņojuma

- Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Blanding bestemt til fremstilling af foderblandiger – Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Mischung zur Herstellung von Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Mείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών – Κανονισμός (EK) αριθ. 2799/1999

- Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

- Mélange destiné à la fabrication daliments composés – Règlement (CE) no 2799/1999

- Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemt mengsel – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

- Blandning avsedd för framställning av foderblandningar – Förordning (EG) nr 2799/1999

B. Informācija, kas ir jānorāda uz barības maisījumu iesaiņojuma

- Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver - Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη – Κανονισμός (EK) αριθ. 2799/1999

- Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder – Regulation (EC) No 2799/1999

- Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre – Règlement (CE) no 2799/1999

- Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Alimento composto para animais com leite em pó desnatado – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Rasvatonta maitojauhetta sisaltavä rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

- Foderblandning innehållande skummjölkspulver – Förordning (EG) nr 2799/1999

C. Specifiska informācija, kas ir jāuzrāda T5 kontroleksemplāra 104. iedaļā, ja produktu piegādā tvertnē vai konteinerā

- Piensos compuestos destinados a una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed – Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή εκμετάλλευση παχύνσεως – Κανονισμός (EK) αριθ. 2799/1999

- Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs -–Regulation (EC) No 2799/1999

- Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation délevage ou dengraissement utilisatrice – Règlement (CE) no 2799/1999

- Alimenti composti per animali destinati ad unazienda agricola o ad unazienda dedita allallevamento o allingrasso che utilizzano gli alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pacuária ou de engorda utilizadora – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

- Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning – Förordning (EG) nr 2799/1999

D. Specifiska informācija, kas ir jāuzrāda T5 kontroleksemplāra 104. iedaļā, ja sausā vājpiena pulveri pārdod no valsts rezervēm

- Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres – Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Να μεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές ή να μετουσιωθεί – Κανονισμός (EK) αριθ. 2799/1999

- To be processed into compound feedinstuffs or denatured – Regulation (EC) No 2799/1999

- À transformer an aliments composés pour animaux ou à dénaturer – Règlement (CE) no 2799/1999

- Da transformare in alimenti composti per animali o da denaturare – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi – asetus (EY) N:o 2799/1999

- För bearbetning till foderblandningar eller denaturering – Förordning (EG) nr 2799/1999

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

SAUSĀ VĀJPIENA KVANTITATĪVĀ NOTEIKŠANA BARĪBAS MAISĪJUMOS AR PARAKAZEĪNA FERMENTATĪVU KOAGULĀCIJU

1. Mērķis

Sausā vājpiena kvantitatīvā noteikšana barības maisījumos ar parakazeīna fermentatīvu koagulāciju.

2. Joma

Šo metodi izmanto barības maisījumiem, kas satur vismaz 10 % sausā vājpiena pulvera; lieli daudzumi paniņu un/vai noteiktu olbaltumvielu, kas nav piena olbaltumvielas, var izraisīt traucējumus.

3. Metodes princips

3.1. Barības maisījuma kazeīna šķīdināšana, ekstrahējot ar nātrija citrāta šķīdumu.

3.2. Kalcija jonu koncentrācijas koriģēšana līdz nepieciešamajam līmenim, lai izgulsnētu parakazeīnu; parakazeīnu no kazeīna iegūst, pievienojot siera fermentu.

3.3. Slāpekļa saturu parakazeīna nogulsnēs nosaka ar Kjeldāla metodi, kā izklāstīts IDF standartā 20A 1986; sausā vājpiena pulvera saturu nosaka, ņemot vērā minimālo kazeīna saturu 27,5 % (sk. 9.1.).

4. Reaģenti

Izmanto analītiskās kvalitātes reaģentus. Ūdeni destilē vai izmanto ekvivalentas tīrības ūdeni. Visiem reaģentiem un šķīdumiem ir jābūt brīviem no slāpekli saturošām vielām, izņemot siera fermentu (4.5.).

4.1. Trinātrija citrāts, dihidrāts (1 % w/v šķīdums).

4.2. Kalcija hlorīds (2M šķīdums). Piemērota izmēra porcelāna traukā (150 līdz 200 ml) vai vārglāzē nosver 20,018 g CaCO3 (analītiskā tīrība). Pārklāj ar destilētu ūdeni un novieto verdoša ūdens vannā. Lēni pievieno 50 līdz 60 ml sālsskābes šķīduma (konc. HCl: ūdens = 1:1), lai pilnībā izšķīdinātu karbonātu. Tur šķīdumu ūdens vannā, līdz CaCl2 ir izžuvis, lai izdalītu nereaģējušo HCl. Pārnes ar destilētu ūdeni uz 100 ml mērkolbu un izšķīdina līdz atzīmei. Izmēra pH līmeni, kam ir jābūt ne zemākam par 4,0. Noglabā šķīdumu saldējamajā skapī.

4.3. 0,1 N nātrija hidroksīda.

4.4. 0,1 N sālsskābes.

4.5. Šķidrs no teļa iegūts siera ferments (standarta koncentrācija 1:10000). Uzglabāt ledusskapī 4 līdz 6 °C temperatūrā.

4.6. Reaģenti slāpekļa kvantitatīvai noteikšanai pēc Kjeldāla metodes, kā izklāstīts IDF standartā 20A 1986.

5. Aparāti

Parastie laboratorijas aparāti, ieskaitot šādus:

5.1. Miezeris vai homogenizētājs

5.2. Analītiskie svari

5.3. Galda centrifūga (2000 līdz 3000 rpm) ar 50 ml stobriņiem

5.4. Magnētiskais maisītājs (10 līdz 15 mm)

5.5. 150 līdz 200 ml vārglāzes

5.6. 250 un 500 ml kolbas

5.7. Stikla piltuves 60 līdz 80 mm diametrā

5.8. Ātrfiltrējošie bezpelnu filtri 150 mm diametrā (S.S. 589.2, S.S. 595 1/2)

5.9. Vairāku nominālo lielumu pipetes

5.10. Termostatiski regulējama ūdens vanna 37 °C

5.11. pH metrs

5.12. Kjeldāla vārīšanas un destilācijas aparāts ar piederumiem

5.13. 25 ml graduēta birete

5.14. Plastmasas mazgātuve destilētam ūdenim

5.15. Nerūsējošā tērauda lāpstiņas

5.16. Termometri

5.17. Žāvējamā krāsns ar kontrolējamu temperatūru

6. Procedūra

6.1. Parauga sagatavošana.

Samaļ miezerī vai homogenizē dzirnaviņās 10 līdz 20 g parauga, lai iegūtu homogēnu maisījumu.

6.2. Piena pulvera šķīdināšana un nešķīstošo nogulšņu atdalīšana.

6.2.1. Nosver 1,000 ± 0,002 g labi homogenizēta barības maisījuma (6.1.) tieši 50 ml centrifūgas caurulē. Pievieno 30 ml trinātrija citrāta šķīduma (4.1.), kas ir iepriekš uzkarsēts līdz 45 °C. Maisa ar magnētisko maisītāju vismaz piecas minūtes.

6.2.2. Centrifugē 500 g (2000 līdz 3000 rmp) 10 minūtes un dekantē dzidro ūdeņaino centrifugātu 150 līdz 200 ml vārglāzē, lai brīvas nogulšņu daļiņas nenokļūtu šķīdumā.

6.2.3. Saskaņā ar to pašu kārtību pārnes divas turpmākās ekstrakcijas uz nogulsnēm, pievienojot ekstraktus pirmajam.

6.2.4. Ja uz virsmas izveidojas eļļas kārta, atdzesēt ledusskapī, līdz tauki sacietē, un noņemt cieto slāni ar lāpstiņu.

6.3. Kazeīna koagulācija ar siera fermenta enzīmiem.

6.3.1. Nepārtraukti maisot, kopējam ūdeni saturošajam ekstraktam (100 ml) piepilina 3,4 ml piesātināta kalcija hlorīda šķīduma (4.2.). Ar NaOH (4.3.) un HCl (4.4.) šķidrumiem koriģē pH līdz 6,4–6,5. Novieto ūdens vannā ar regulējamu temperatūru 37 °C 15 līdz 20 minūtes, lai iegūtu sāļu līdzsvaru.Tas kļūst skaidrāk redzams, veidojoties vieglam uzduļķojumam.

6.3.2. Pārnes šķidrumu vienā (vai divos) centrifūgas stobriņos un centrifugē 2000 g 10 minūtēs, lai aizvāktu izgulsnēto materiālu. Pārnes centrifugātu bez nogulsnēm vienā vai divos centrifūgas stobriņos.

6.3.3. Atjauno centrifugāta temperatūru līdz 37 °C. Maisot ekstraktu, piepilina 0,5 ml šķidra siera fermenta (4.5.). Koagulācija notiek vienas vai divu minūšu laikā.

6.3.4. Novieto paraugus atpakaļ ūdens vannā un atstāj 15 minūtes 37 °C. Izņem paraugu no vannas un izmaisa koagulātu. Centrifugē 10 minūtes 2000 g. Nofiltrē centrifugātu caur piemērotu filtrpapīru [1] (vatmaņpapīrs Nr. 541 vai ekvivalents) un saglabā filtru. Mazgā nogulsnes centrifūgas stobriņā ar 50 ml ūdens 35 °C, maisot nogulsnes.

Atkārtoti centrifugē 10 minūtes 2000 g. Filtrē centrifugātu caur iepriekš saglabāto filtrpapīru.

6.4. Kazeīna slāpekļa noteikšana.

6.4.1. Pēc mazgāšanas, kvantitatīvi izmantojot destilētu ūdeni, pārnes nogulsnes uz filtrpapīru, kas saglabāts no 6.3.4. Pārnes filtrpapīru uz Kjeldāla kolbu. Nosaka slāpekli ar Kjeldāla metodi, kā izklāstīts IDF standartā 20A 1986.

7. Tukšais tests

7.1. Tukšais tests ir jāveic regulāri, izmantojot bezpelnu papīra filtru (5.8.), kas ir samitrināts ar 90 ml nātrija citrāta šķīduma maisījuma (4.1.), 1 ml piesātināta kalcija hlorīda šķīduma (4.2.), 0,5 ml šķidra siera fermenta (4.5.) un ir mazgāts ar 3 x 15 ml destilēta ūdens pirms mineralizācijas ar Kjeldāla metodi, kā izklāstīts IDF standartā 20A 1986.

7.2. Tukšajam testam izmantotās skābes tilpums ir jāatņem no skābes (4.4.) tilpuma, kas ir izmantots parauga titrēšanai.

8. Kontroles tests

8.1. Lai pārbaudītu iepriekšminēto procedūru un reaģentus, veic noteikšanu standarta barības maisījumam ar zināmu sausā vājpiena pulvera saturu, kas ir noteikts kolaboratīvā pētījumā. Vidējam dubultnoteikšanas rezultātam nebūtu jāatšķiras no kolaboratīvā pētījuma rezultātiem vairāk par 1 %.

9. Rezultātu izteikšana

9.1. Sausā vājpiena pulvera procentu barības maisījumā aprēķina pēc šādas formulas:

+++++ TIFF +++++

kurā N ir parakazeīna slāpekļa procents; 27,5 ir faktors noteiktā kazeīna konvertēšanai sausā vājpiena pulvera procentā; 2,81 un 0,908 ir korekcijas faktori, kas iegūti no regresijas analīzes.

10. Metodes precizitāte

10.1. Atkārtojamība

Vismaz 95 % gadījumu viena un tā paša parauga dubultanalīzes, ko veic viens un tas pats operators vienā un tajā pašā laboratorijā, rezultāti nedrīkst atšķirties vairāk kā par 2,3 g sausā vājpiena pulvera uz 100 g barības maisījuma.

10.2. Reproducētspēja

Vismaz 95 % gadījumu viena un tā paša parauga dubultanalīžu, ko veic viens un tas pats operators vienā un tajā pašā laboratorijā, rezultāti nedrīkst atšķirties vairāk kā par 6,5 g sausā vājpiena pulvera uz 100 g barības maisījuma.

11. Pieļaujamās robežas

CrD95 līmeni (kritisko starpību; 95 % uzticamības robežu) aprēķina, izmantojot formulu (ISO 5725):

+++++ TIFF +++++

(R: reproducētspēja; r: atkārtojamība)

Dubultnoteikšana: CrD95 = 4,5 g

Ja ķīmisko analīžu rezultāti atšķiras no sausā vājpiena pulvera deklarētā satura ne vairāk par 4,5 g (dubultnoteikšanā), barības maisījuma partija tiek atzīta par atbilstošu šīs regulas noteikumiem.

12. Novērojumi

12.1. Liela daudzuma olbaltumvielu, kas nav piena olbaltumvielas, un īpaši sojas olbaltumvielu klātbūtne, ja tās tiek karsētas kopā ar sausā vājpiena pulveri, var dot pārāk augstus rezultātus, jo tās izgulsnējas kopā ar piena parakazeīnu.

12.2. Paniņu pievienošana var dot samērā zemus rezultātus tādēļ, ka tiek noteikta beztauku daļa. Noteikta tilpuma skābo paniņu pievienošana var dot būtiski zemus rezultātus tādēļ, ka tās pilnīgi izšķīst citrāta šķīdumā.

12.3. Lecitīna klātbūtne vairāk nekā 0,5 % apmērā arī var dot zemus rezultātus.

12.4. Augstās temperatūrās karsēta sausā vājpiena pulvera iekļaušana arī var dot pārāk augstus rezultātus, jo noteiktas sūkalu olbaltumvielas izgulsnējas kopā ar piena parakazeīnu.

[1] Siera fermenta tipa sūkalu pulveris ar standarta sastāvu un mākslīgā sausā vājpiena pulveri piegādā NIZO, Kernhemseweg 2, PO Box 20 - NL-6710 BA Ede. Tomēr pulveri, kas dod līdzīgus rezultātus NIZO pulveriem arī var tikt izmantoti.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

SIERA FERMENTA SŪKALU NOTEIKŠANA SAUSĀ VĀJPIENA PULVERĪ UN MAISĪJUMOS SASKAŅĀ AR REGULU (EEK) Nr. 1725/79

1. Mērķis: siera fermenta sūkalu klātbūtnes noteikšana:

a) sausā vājpiena pulverī, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 986/68 1. pantā, un

b) maisījumos, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1725/79 1. panta 3. punktā.

2. Atsauces: starptautiskais standarts ISO 707.

Piens un piena produkti – paraugu ņemšanas metodes saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 625/78 I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu.

3. Definīcija

Siera fermenta sūkalu sausnas saturu definē kā aprakstītā produkta masas procentus.

4. Princips

Glikomakropeptīda A noteikšana saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 625/78 V pielikumu. Paraugos, kas uzrāda pozitīvus rezultātus, pārbauda glikomakropeptīda A klātbūtni reversās fāzes augsta spiediena šķidruma hromatogrāfijā (HPLC). Rezultāta izvērtēšana ar atsauci uz standartparaugiem, kas sastāv no sausā vājpiena pulvera ar vai bez zināma daudzuma sauso sūkalu pulvera. Rezultāti, kas pārsniedz 1 % (m/m), parāda siera fermenta sūkalu kātbūtni.

5. Reaģenti

Izmanto analītiskās kvalitātes reaģentus. Ūdeni destilē vai izmanto ekvivalentas tīrības ūdeni. Acetonitrilam būtu jābūt spektroskopiskas vai HPLC kvalitātes.

Regulā (EEK) Nr. 625/78 izklāstītajai procedūrai nepieciešamie reaģenti ir aprakstīti šīs regulas V pielikumā.

Reversās fāzes reaģenti HPLC.

5.1. Trihloretiķskābes šķīdums

Izšķīdina 240 g trihloretiķskābes (CCI3COOH) ūdenī un uzpilda līdz 1000 ml.

5.2. Eluenti A un B

Eluents A: 150 ml acetonitrila (CH3CN), 20 ml izopropanola (CH3CHOHCH3,) un 1,00 ml trifluoretiķskābes (TFA, CF3COOH) uzpilda līdz 1000 ml. Eluents B: 550 ml acetonitrila, 20 ml izopropanola un 1,00 ml TFA uzpilda ar ūdeni līdz 1000 ml. Eluenta šķīdumu pirms lietošanas nofiltrē caur membrānas filtru ar poru diametru 0,45 μm.

5.3. Kolonnas konservācija

Pēc analīzes kolonnu skalo ar eluentu B (caur a gradientu) un pēc tam skalo ar acetonitrilu (30 minūtes caur a gradientu). Kolonnu uzglabā acetonitrilā.

5.4. Standarta paraugi

5.4.1. Sausā vājpiena pulveris, kas atbilst Regulai (EEK) Nr. 625/78 (piem., (0)).

5.4.2. Tas pats sausā vājpiena pulveris, kas ir sajaukts ar 5 % (m/m) siera fermenta tipa sūkalu pulveri ar standarta sastāvu (piem., (5)).

5.4.3. Tas pats sausā vājpiena pulveris, kas ir sajaukts ar 50 % (m/m) siera fermenta tipa sūkalu pulveri ar standarta sastāvu (piem., (50)) [1].

6. Aparāti

Aparāti, kas nepieciešami Regulā (EEK) Nr. 625/78 izklāstītajai procedūrai, ir aprakstīti šīs regulas V pielikumā.

Reversās fāzes aparāti HPLC.

6.1. Analītiskie svari.

6.2. Centrifūga ar 2200 g saistītspēju, kas ir apgādāta ar aizkorķētiem centrifūgas stobriņiem ar apmēram 50 ml tilpumu.

6.3. Mehāniskais maisītājs, kurš spēj darboties 50 °C.

6.4. Magnētiskais maisītājs.

6.5. Stikla piltuves ar diametru apmēram 7 cm.

6.6. Vidējas filtrācijas filtrpapīri ar diametru 12,5 cm.

6.7. Stikla filtrācijas iekārta ar 0,45 μm poru diametra membrānu filtru.

6.8. Mērpipetes ar 10 ml tilpumu (ISO 648, A klase, vai ISO/R 835) vai arī sistēma, kas divās minūtēs spēj izdalīt 10,0 ml.

6.9. Ūdens vanna ar regulējamu temperatūru, noregulēta 25 ± 0,5 °C.

6.10. HPCL iekārta, kas sastāv no šādām daļām:

6.10.1. Binārā gradienta sūknēšanas sistēmas.

6.10.2. Rokas vai automātiskais inžektors ar 100 μl kapacitāti.

6.10.3. Dupont Protein Plus kolonna (2 x 0,46 cm I.D.) vai arī ekvivalenta reversās fāzes kolonna uz silīcija oksīda bāzes.

6.10.4. Termostatiska kolonnu krāsns, noregulēta uz 35 ± 1 °C.

6.10.5. Mainīga garuma UV viļņu detektors, kas ļauj veikt mērījumus 210 nm (ja nepieciešams, var izmantot augstāku viļņu garumu līdz 220 nm), ar 0,02 A jutību.

6.10.6. Integrators, kas spēj veikt maksimuma mērījumus.

Piezīme

Kolonnas darbība istabas temperatūrā ir iespējama, ja istabas temperatūra svārstās ne vairāk par 1 °C, citādi GMPA kavēšanas laikā ir pārāk liela starpība.

7. Paraugu ņemšana

7.1. Starptautiskais standarts ISO 707 – Piens un piena produkti – paraugu ņemšanas metodes saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 625/78 I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu.

7.2. Noglabā paraugu apstākļos, kas novērš jebkuru bojāšanos vai izmaiņas sastāvā.

8. Procedūra

8.1. Testa parauga sagatavošana

Pārnes pulveri traukā ar jaudu, kas divas reizes pārsniedz pulvera tilpumu un kas ir apgādāts ar gaisa necaurlaidīgu vāku. Nekavējoties aizver trauku. Labi samaisa pulveri, atkārtoti apgāžot trauku.

8.2. Testa porcija

Nosver 2,000 ± 0,001 g testa parauga centrifūgas stobriņā (6.2.) vai piemērotā aizkorķētā kolbā (50 ml).

8.3. Tauku un olbaltumvielu aizvākšana

8.3.1. Testa porcijai pievieno 20,0 g silta ūdens (50 °C). Pulveri izšķīdina, maisot mehāniskajā maisītājā (6.3.) piecas minūtes, bet skābās paniņas – 30 minūtes. Novieto stobriņu ūdens vannā (6.9.) un ļauj līdzsvaroties līdz 25 °C.

8.3.2. Pakāpeniski 2 minūšu laikā pievieno 10,0 ml trihloretiķskābes 25 °C (5.1.), rūpīgi maisot ar magnētisko maisītāju (6.4.). Novieto stobriņu ūdens vannā (6.9.) un atstāj 60 minūtes.

8.3.3. 10 minūtes centrifugē (6.2.) 2000 g vai nofiltrē caur papīru (6.6.), izlejot 5 ml filtrāta.

8.4. Hromatogrāfiska noteikšana

8.4.1. Veic HPLC analīzi, kā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 625/78 V pielikumā. Ja iegūtais rezultāts ir negatīvs, analizētais paraugs nesatur siera fermenta sūkalu sausnu nosakāmos daudzumos, ja rezultāts ir pozitīvs, tad jāpiemēro reversās fāzes HPCL procedūra, kas ir izklāstīta turpmāk tekstā. Skābo paniņu klātbūtne var dot maldīgi pozitīvus rezultātus. Reversās fāzes HPCL metode izslēdz šo iespēju.

8.4.2. Pirms reversās fāzes HPCL analīzes veikšanas ir jāoptimizē gradienta apstākļi. Kavēšanas laiks 26 ± 2 minūtes GMPA ir optimāls gradienta sistēmām ar nāves tilpumu 6 ml (tilpums no punkta, kurā šķīdinātāji saplūst, līdz inžektora gredzena līmenim ieskaitot). Gradienta sistēmām ar zemāku nāves tilpumu (piem., 2 ml) ir jāizmanto 22 minūtes kā optimālo kavēšanas laiku.

Ņem standarta paraugu šķīdumus (5.4.) bez un ar 50 % siera fermenta sūkalām.

Injicē 100 μl centrifugāta filtrāta (8.3.3.) HPCL aparātā, kas strādā 1. tabulā norādītajos testa gradienta apstākļos.

1. tabula. Testa gradienta apstākļi hromatogrāfijas optimizācijai

Laiks (minūtēs) | Plūsma (ml/minūtēs) | % A | % B | Līkne |

Init | 1,0 | 90 | 10 | * |

27 | 1,0 | 60 | 40 | lin |

32 | 1,0 | 10 | 90 | lin |

37 | 1,0 | 10 | 90 | lin |

42 | 1,0 | 90 | 10 | lin |

Divu hromatogrammu salīdzinājumam ir jāuzrāda maksimums (GMPA maksimums).

Izmantojot turpmāk sniegtās formulas, var aprēķināt sākotnējo šķīduma sastāvu normālam gradientam (sk. 8.4.3.).

% B = 10 - 2,5 +

*2330/27

% B = 7,5

*1.11

Kur:

RtgmpA : GMPA ir kavēšanas laiks testa gradientam

10 : testa gradienta sākotnējais % B

2,5 : % B viduspunktā mīnus % B normāla gradienta sākumā

13,5 : testa gradienta viduspunkta laiks

26 : nepieciešamais GMPA kavēšanas laiks

6 : krituma proporcija testa un normālam gradientam

30 : % B sākumā mīnus % B testa gradienta 27 minūtēs

27 : testa gradienta darbības laiks

8.4.3. Ņem testa paraugu šķīdumu.

Injicē 100 μl akurāti nomērīta centrifugāta vai filtrāta (8.3.3.) HPCL aparātā, kas darbojas ar jaudu 1,0 ml eluenta šķīduma (5.2.) minūtē.

Eluenta sastāvu analīzes sākumā iegūst no 8.4.2. Parasti tas ir tuvs A:B = 76:24 (5.2.). Tūlīt pēc injekcijas sāk lineāro gradientu, kas pēc 27 minūtēm dod 5 % augstāku B. Pēc tam sāk lineāro gradientu, kas 5 minūšu laikā elementa sastāvu izmaina līdz 90 % B. Šo sastāvu saglabā 5 minūtes, pēc tam sastāvu ar lineāro gradientu 5 minūšu laikā izmaina līdz sākotnējam sastāvam. Atkarībā no sūkņa sistēmas iekšējās jaudas nākošo injekciju var veikt 15 minūtes pēc sākotnējā stāvokļa atjaunošanas.

Piezīmes

1. Glikomakropeptīda kavēšanās laikam būtu jābūt 26 ± divas minūtes. To var sasniegt, variējot pirmā gradienta sākotnējos un beigu stāvokļus. Tomēr % B starpībai pirmā gradienta sākotnējam un beigu stāvoklim ir jābūt 5 % B.

2. Eluentus pietiekami atgāzo, un tiem ir jāpaliek atgāzotiem. Tas ir būtiski gradienta sūkņu sistēmas pareizai darbībai. Standarta novirzei GMP maksimumam ir jābūt mazākai nekā 0,1 minūtes (n = 10).

3. Pēc katriem pieciem paraugiem injicē standartparaugu (5), ko izmanto, lai aprēķinātu jaunu atbildes faktoru R (9.1.1.).

8.4.4. Testa parauga (E) hromatogrāfiskās analīzes rezultātus iegūst no hromatogrammas, kur GMP maksimumu identificē pēc tā kavēšanās laika, kas ir apmēram 26 minūtes.

Integrators (6.40.6) automātiski aprēķina GMP maksimuma maksimālo augstumu H. Bāzes līnijas novietojums būtu jāpārbauda katrā hromatogrammā. Ja bāzes līnijas novietojums ir nekorekts, analīzi vai integrāciju atkārto.

Ir būtiski pārbaudīt katras hromatogrammas izskatu pirms kvantitatīvās interpretācijas, lai noteiktu jebkādas novirzes no normas, kas ir radušās kolonnas nepareizas ekspluatācijas vai arī parauga izcelsmes vai īpašību dēļ. Ja rodas šaubas, analīzi atkārto.

8.5. Kalibrācija

8.5.1. Standarta paraugiem (5.4.1. līdz 5.4.2.) piemēro tieši to procedūru, kas ir izklāstīta no 8.2. punkta līdz 8.4.4. punktam. Izmanto svaigi sagatavotus šķīdumus, tāpēc ka GMP istabas temperatūrā 8 % trihloretiķskābes klātbūtnē sabrūk. 4 °C šķīdums saglabājas stabils 24 stundas. Ja tiek veiktas garas analīžu sērijas, automātiskajā inžektorā būtu vēlams izmantot atdzesētu paraugu paplāti.

Piezīme

var izlaist, ja % B sākuma stāvoklī ir zināms no iepriekšējām analīzēm.

References parauga (5) hromatogrammām būtu jābūt analogām 1. diagrammai. Šajā diagrammā GMPA maksimumu ievada divi mazāki maksimumi. Ir būtiski iegūt analoģisku nodalījumu.

8.5.2. Pirms paraugu hromatogrāfiskās noteikšanas standarta paraugā bez siera fermenta sūkalām (0) (5.4.1) injicē 100 μl.

Hromatogrammai nebūtu jāuzrāda maksimumi GMPA maksimuma kavēšanas laikā.

8.5.3. Nosaka atbildes faktorus R, injicējot tādu pašu filtrāta (8.5.1.) tilpumu, kas ir izmantots paraugos.

9. Rezultātu izteikšana

9.1. Aprēķina metode un formula

9.1.1. Atbildes faktora R aprēķināšana

GMP maksimums: R = W/H

Kur:

R = GMP atbildes faktors

H = GMP maksimuma augstums

W = sūkalu daudzums standarta paraugā (5)

9.2. Siera fermenta sūkalu sausnas procenta aprēķināšana paraugā

W

= R x H

,

Kur:

W(E) = siera fermenta sausnas procents (m/m) paraugā (E)

R = GMP maksimuma (9.1.1.) atbildes faktors

H(E) = GMP maksimuma augstums paraugam (E)

Ja W(E) ir lielāks par 1 % un starpība starp kavēšanās laiku un standarta paraugu (5) ir mazāka nekā 0,2 minūtes, tad paraugā ir siera fermenta sūkalu sausna.

9.3. Procedūras precizitāte

9.3.1. Atkārtojamība

Starpība starp divu noteikšanu rezultātiem, ko vienlaicīgi vai vienu pēc otras ir veicis viens analītiķis, izmantojot vienu un to pašu aparatūru, nedrīkst pārsniegt 0,2 % m/m.

9.3.2. Reproducētspēja

Vēl nav noteikta.

9.3.3. Linearitāte

No 0 līdz 16 % procentiem siera fermenta sūkalu lineāra attiecība būtu jāiegūst ar koeficienta korelāciju > 0,99.

9.4. Interpretācija

9.4.1. Paraugā ir sūkalas, ja 9.2. iegūtais rezultāts ir augstāks par 1 % m/m un GMP maksimuma kavēšanas laiks no standarta parauga (5) atšķiras mazāk nekā 0,2 minūtes. 1 % robeža ir noteikta saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 625/78 V pielikuma 9.2. un 9.4.1. punkta noteikumiem.

+++++ TIFF +++++

[1] Siera fermenta tipa sūkalu pulveris ar standarta sastāvu un mākslīgā sausā vājpiena pulveri piegādā NIZO, Kernhemseweg 2, PO Box 20 - NL-6710 BA Ede. Tomēr pulveri, kas dod līdzīgus rezultātus NIZO pulveriem arī var tikt izmantoti.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

CIETES KVALITATĪVĀ NOTEIKŠANA SAUSĀ VĀJPIENA PULVERĪ, DENATURĒTĀ VĀJPIENA PULVERĪ UN BARĪBAS MAISĪJUMOS

1. Mērķis

Šo metodi izmanto, lai noteiktu cieti, ko izmanto kā marķieri denaturētā piena pulverī.

Metodes noteikšanas robežas ir apmēram 0,05 g cietes uz 100 g parauga.

2. Princips

Reakcija ir balstīta uz jodometrijā izmantojamo:

- brīvā joda koloīdu fiksāciju ūdens šķīdumā,

- cietes micēļu absorbciju un krāsas veidošanos.

3. Reaģenti

3.1. Joda šķīdums

—jods | 1 g |

—kālija jodīds | 2 g |

—destilēts ūdens | 100 ml |

4. Aparāti

4.1. Analītiskie svari

4.2. Ūdens vanna

4.3. Testa stobriņi, 25 mm x 200 mm

5. Procedūra

Nosver 1 g parauga un pārnes to testa stobriņā (4.3.).

Pievieno 20 ml destilēta ūdens un sakrata, lai disperģētu paraugu.

Ievieto vāroša ūdens vannā (4.2.) un atstāj uz 5 minūtēm.

Izņem no vannas un atdzesē līdz istabas temperatūrai.

Pievieno 0,5 ml joda šķīduma (3.1.), sakrata un vēro krāsas izmaiņas.

6. Rezultātu izteikšana

Zila krāsa norāda uz dabiskās cietes klātbūtni paraugā.

Ja paraugs satur modificētu cieti, krāsa var nebūt zila.

7. Piezīmes

Krāsa, krāsas intensitāte un cietes mikroskopiskais izskats atšķirsies atkarībā no dabiskās cietes izcelsmes (piem., kukurūzas vai kartupeļu ciete) un modificētās cietes tipa paraugā.

Modificētās cietes klātbūtne atkarībā no dabiskās cietes kristāliskās struktūras modifikācijas dod violetu, sarkanu vai brūnu krāsu.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

MITRUMA NOTEIKŠANA SAUSO SKĀBO PANIŅU PULVERĪ

1. Mērķis

Noteikt sauso skābo paniņu pulvera, kas ir domāts barībai, mitruma saturu.

2. Princips

Paraugu žāvē vakuumā. Masas zudumu nosaka sverot.

3. Aparāti

3.1. Analītiskie svari.

3.2. Sausi nekorodējoša metāla vai stikla trauki ar vākiem, kas nodrošina aizsardzību pret gaisa piekļūšanu; darba virsma, kas ļauj testa paraugu izklāt apmēram 0,3 g/cm2 biezā slānī.

3.3. Regulējama elektriskā krāsns ar eļļas sūkni un vai nu mehānismu karsta sakarsēta gaisa, vai žāvējoša aģenta (piemēram, kalcija oksīda) ievadīšanai.

3.4. Desikators ar efektīvu žāvējošo aģentu.

3.5. Ventilējama žāvēšanas krāsns ar regulējamu temperatūru, 102 ± 2 °C.

4. Procedūra

Konteineru (3.2.) ar vāku silda krāsnī (3.5.) vismaz vienu stundu. Novieto vāku uz trauka, nekavējoties pārnes uz desikatoru (3.4.), ļauj atdzist līdz istabas temperatūrai un nosver līdz tuvākajiem 0,5 mg.

Nosver konteineru (3.2.) kopā ar vāku līdz tuvākajiem 0,5 mg. Nosvērtajā traukā nosver līdz tuvākajam 1 mg apmēram 5 g parauga un vienmērīgi izklāj. Trauku bez vāka novieto vakuumkrāsnī (3.3.), kas ir iepriekš uzkarsēta līdz 83 °C. Lai novērstu nevajadzīgus temperatūras kritumus, trauku ievieto pēc iespējas ātrāk.

Paaugstina spiedienu līdz 100 Torr (13,3 kPa) un atstāj šajā spiedienā žāvēties 4 stundas, vai nu karsta sausa gaisa straumē, vai izmantojot žāvēšanas aģentu (apmēram 300 g uz 20 paraugiem). Pēdējā stadijā atvieno vakuumsūkni, kad ir sasniegts noteiktais spiediens. Aprēķina žāvēšanas laiku no brīža, kad krāsns temperatūra atkal sasniedz 83 °C. Rūpīgi atjauno krāsnī atmosfēras spiedienu. Atver krāsni, uz trauka nekavējoties novieto vāku, izņem no krāsns, atstāj uz 30 līdz 45 minūtēm atdzist desikatorā (3.4.) un nosver līdz tuvākajam 1 mg. Žāvē vakuumkrāsnī (3.3.) vēl 30 minūtes 83 °C un atkārtoti nosver. Starpība starp divām svēršanām nedrīkst pārsniegt 0,1 % mitruma.

5. Aprēķins

+++++ TIFF +++++

kur:

E = testa parauga sākotnējā masa gramos,

M = sausa testa parauga masa gramos

6. Precizitāte

6.1. Atkārtojamības robeža

Starpība starp divu noteikšanu rezultātiem, ko vienlaicīgi vai vienu pēc otras ir veicis viens analītiķis, izmantojot vienu un to pašu aparatūru identiskiem testa materiāliem, nedrīkst pārsniegt 0,4 g ūdens/100 g skābo paniņu pulvera.

6.2. Reproducētspējas robeža

Starpība starp divu noteikšanu rezultātiem, ko vienlaicīgi vai vienu pēc otras ir veicis viens analītiķis, izmantojot vienu un to pašu aparatūru identiskiem testa materiāliem, nedrīkst pārsniegt 0,6 g ūdens/100 g skābo paniņu pulvera.

6.3. Precīzijas datu avots

Precīzijas datus noteica 1995. gadā veiktā eksperimentā, kurā piedalījās astoņas laboratorijas un 12 paraugi (seši aklie dublikāti).

--------------------------------------------------