31999R2793Oficiālais Vēstnesis L 337 , 30/12/1999 Lpp. 0029 - 0033


Padomes Regula (EK) Nr. 2793/1999

(1999. gada 17. decembris)

par Eiropas Kopienas un Dienvidāfrikas Republikas Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma piemērošanas kārtību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padome ir noslēgusi Eiropas Kopienas un Dienvidāfrikas Republikas Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumu, šeit turpmāk – "Nolīgums", un ar Lēmumu 1999/753/EK [1] nolēmusi, ka Nolīgums stājas spēkā provizoriski 2000. gada 1. janvārī.

(2) Tarifu preferences, kas paredzētas Nolīgumā, ir piemērojamas attiecībā uz precēm, kuru izcelsme saskaņā ar Nolīguma 1. protokolu ir Dienvidāfrikas Republikā.

(3) Ir jānosaka dažu Nolīguma noteikumu piemērošanas procedūras.

(4) Preferenciālas nodokļu likmes, ko piemēro Kopiena saskaņā ar Nolīgumu, parasti attiecīgajām precēm būtu jāaprēķina, pamatojoties uz līgtajām kopējā muitas tarifa nodokļu likmēm; tomēr tās būtu jāaprēķina no autonomās nodokļa likmes, ja attiecīgajām precēm nav noteikta līgtā nodokļu likme vai ja autonomā likme ir zemāka nekā līgtā likme; tā kā nav nepieciešams attiecināt šo regulu uz precēm, kam noteikts atbrīvojums no kopējā muitas tarifa nodokļiem; aprēķinu nekādā ziņā nedrīkst veikt, pamatojoties uz nodokļiem, ko piemēro saskaņā ar līgtām vai autonomām tarifu kvotām.

(5) Nolīgums izvirza noteikumu, ka dažas Dienvidāfrikas Republikas izcelsmes preces, nepārsniedzot tarifu kvotu, var importēt Kopienā ar pazeminātu vai muitas nodokļa nulles likmi; Nolīgumā noteiktas preces, kas atbilst šiem tarifa pasākumiem, to daudzumi un nodokļi; vispiemērotākais paņēmiens, kā pārvaldīt tarifu kvotu precēm ar KN kodu ex0406, ir izmantot importa licences, un tas būtu jāveic Komisijai; pārējās tarifu kvotas parasti būtu jāpārvalda pēc rindas kārtības principa saskaņā ar 308.a līdz 308.c pantu 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92, ar ko izveido Kopienas muitas kodeksu [2].

(6) Kombinētās nomenklatūras un Taric kodu grozījumi un pielāgojumi, kas izriet no nolīgumu noslēgšanas, protokoliem vai vēstuļu apmaiņas starp Kopienu un Dienvidāfrikas Republiku, nerada būtiskas pārmaiņas; vienkāršības labad saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijas izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību [3], būtu jāparedz, ka Komisija ar Muitas kodeksa komitejas palīdzību veic pasākumus, kuri nepieciešami, lai īstenotu šo regulu.

(7) Lai nepieļautu krāpšanu, būtu jāparedz, ka preferenciāla importēšana Kopienā tiek uzraudzīta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Ja piemēro Nolīgumā paredzēto preferenciālo nodokli, izteiciens "faktiski piemērotais nodoklis" nozīmē:

- vai nu zemāko nodokļa likmi, kas norādīta 3. vai 4. slejā, ņemot vērā piemērošanas periodus, kuri minēti vai norādīti I pielikuma otrās daļas attiecīgajā slejā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu [4],

- vai arī vispārējās tarifa preferenču sistēmas likmi saskaņā ar 2. pantu Padomes 1998. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 2820/98, ar kuru laikā no 1999. gada 1. jūlija līdz 2001. gada 31. decembrim piemēro vispārēju tarifa preferenču daudzgadu programmu [5],

atkarībā no tā, kura ir zemāka. Tomēr frāzi "faktiski piemērotais nodoklis" neattiecina uz nodokli, kas saskaņā ar Līguma 26. pantu un Regulas (EK) Nr. 2658/87 7. pielikumu paredzēts atbilstoši tarifu kvotai.

2. Šīs regulas pielikumā jēdziens "MFN" nozīmē viszemāko nodokļa likmi, kas norādīta 3. vai 4. slejā, ņemot vērā piemērošanas laika posmus, kuri minēti vai norādīti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrās daļas attiecīgajā slejā.

3. Ievērojot 4. punktu, preferenciālā nodokļa galīgo likmi, ko aprēķina saskaņā ar šo regulu, noapaļo uz leju līdz pirmajai zīmei aiz komata.

4. Ja preferenciālā nodokļa likmes aprēķinā, piemērojot 3. punktu, iegūst vienu no šādiem rezultātiem, preferenciālo likmi uzskata par pilnīgu atbrīvojumu no nodokļiem:

- attiecībā uz procentuālajiem nodokļiem 1 % vai mazāk vai

- EUR 0,5 vai mazāk par katru atsevišķu summu eiro attiecībā uz īpašajiem nodokļiem.

2. pants

1. Muitas nodokļus par pielikumā uzskaitītajām Dienvidāfrikas Republikas izcelsmes precēm, neierobežojot 8. pantu, samazina līdz pielikumā paredzētajam līmenim, nepārsniedzot pielikumā precizētās tarifu kvotas.

2. Tarifu kvotas pārvalda saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a līdz 308.c pantu.

3. Pielikumā minēto tarifu kvotas nodokļa samazinājumu izsaka procentos Nolīguma provizoriskās spēkā stāšanās dienā Dienvidāfrikas precēm faktiski piemērotajiem muitas nodokļiem, kas definēti 1. panta 1. punktā.

3. pants

Komisija atver gada beznodokļu tarifa kvotu Dienvidāfrikas Republikas izcelsmes sieram un rūgušpiena biezmasai ar KN kodiem 04061020, 04061080, 04062090, 04063010, 04063031, 04063039, 04063090, 04064090, 04069001, 04069021, 04069050, 04069069, 04069078, 04069086, 04069087, 04069088, 04069093 un 04069099. Sākotnējais šīs kvotas gada apjoms ir 5000 tonnu. Šim apjomam piemēro 5 % gada pieauguma koeficientu. Galīgo daudzumu noapaļo līdz nākamajam veselajam skaitlim.

4. pants

Pēc pirmā gada 2. pantā minētās tarifu kvotas ik gadu procentuāli palielina atbilstoši pielikumā norādītajam gada pieauguma koeficientam. Galīgo daudzumu noapaļo līdz nākamajam veselajam skaitlim.

5. pants

Neierobežojot 2. līdz 4. pantu, Komisija saskaņā ar 6. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru pieņem šīs regulas grozījumus un tehniskus pielāgojumus, kas ir nepieciešami tādēļ, ka kombinētajā nomenklatūrā un Taric kodos veikti grozījumi vai tie izriet no nolīgumu noslēgšanas, protokoliem un vēstuļu apmaiņas starp Kopienu un Dienvidāfrikas Republiku.

6. pants

1. Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, šeit turpmāk – "Komiteja".

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laika posms ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

7. pants

1. Uz precēm, ko laiž brīvā apgrozībā, piemērojot Nolīgumā paredzētās preferenciālās likmes, izņemot preces, uz kurām attiecas 2. pants, attiecas uzraudzība. Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, pieņem lēmumu par to, kuras preces tiek uzraudzītas.

2. Piemēro Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantu.

3. Dalībvalstis un Komisija cieši sadarbojas, lai nodrošinātu šī pasākuma pildīšanu.

8. pants

Ar kārtas numuru 09.1825 pielikumā minēto tarifu kvotu pirmo reizi atver, kad stājas spēkā Eiropas Kopienas un Dienvidāfrikas Republikas nolīgums par vīniem un spirtiem.

9. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no Nolīguma [6] spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 17. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

K. Hemilä

[1] OV L 311, 4.12.1999., 1. lpp.

[2] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 502/1999 (OV L 65, 12.3.1999., 1. lpp.).

[3] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[4] OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2261/98 (OV L 292, 30.10.1998., 1. lpp.).

[5] OV L 357, 30.12.1998., 1. lpp.

[6] Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

PRECES, KAS MINĒTAS 2. PANTĀ

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem preču aprakstu formulējumus uzskata vienīgi par orientējošiem, preferences sistēmu šā pielikuma sakarā nosaka pēc KN kodiem šīs regulas pieņemšanas laikā. Ja ir norādīti ex KN kodi, tad preferences sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

Kārtas Nr. | KN kods | Taric kods | Apraksts | Gada tarifu kvotas apjoms un gada pieauguma koeficients | Tarifu kvotas nodoklis (% samazinājums) |

09.1803 | 06031015 | | Svaigi grieztas orhidejas no 1.6. līdz 31.10. | 500 tonnas (gpk 3 %) | 50 MFN vai 80 VPS |

06031051 | | Svaigi grieztas rozes no 1.1. līdz 31.5, no 1.11. līdz 31.12. |

06031065 | | Svaigi grieztas krizantēmas no 1.1. līdz 31.5 un no 1.11. līdz 31.12. |

09.1805 | 06031029 | | Citi svaigi griezti ziedi no 1.6. līdz 31.10. | 600 tonnu (gpk 3 %) | 50 MFN vai 80 VPS |

09.1807 | ex06031069 | 10 | Protejas no 1.1. līdz 31.5. un no 1.11. līdz 31.12. | 900 tonnu (gpk 5 %) | 100 |

09.1809 | 06039000 | | Citi svaigi griezti ziedi | 500 tonnu (gpk 3 %) | 25 MFN |

09.1811 | 08111090 | | Saldētas zemenes | 250 tonnu (gpk 3 %) | 100 |

09.1813 | 200840512008405920084071200840792008409120084099 | | Bumbieri bez spirta piedevas | 40000 bruto tonnu (gpk 3 %) | 50 MFN |

20085061200850692008507120085079200850922008509420085099 | | Aprikozes bez spirta piedevas |

20087061200870692008707120087079200870922008709420087099 | | Persiki bez spirta piedevas |

09.1815 | 20089259200892742008927820089298 | | Augļu maisījumi, izņemot tropu augļu maisījumus | 18000 bruto tonnu (gpk 3 %) | 50 MFN |

09.1817 | 20089272 | | Tropu augļu maisījumi | 2000 bruto tonnu (gpk 3 %) | 50 MFN |

09.1819 | 20091199 | | Saldēta apelsīnu sula | 700 tonnu (gpk 3 %) | 50 MFN |

09.1821 | 20094030 | | Ananasu sula | 700 tonnu (gpk 3 %) | 50 MFN |

200970112009701920097030200970912009709320097099 | | Ābolu sula |

09.1823 | 2204101922041099 | | Dzirkstošie vīni | 450000 litru (gpk 5 %) | 100 |

09.1825 | 22042179220421802204218322042184 | | Citi vīni | 32000000 litru | 100 |

09.1827 | 720241107202419172024199 | | Ferohroms, kas satur vairāk nekā 4 svara % oglekļa | 515000 tonnu | 100 |

--------------------------------------------------