31999R0933Oficiālais Vēstnesis L 117 , 05/05/1999 Lpp. 0001 - 0004


Padomes Regula (EK) Nr. 933/1999

(1999. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1210/90 par Eiropas Vides aģentūras un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 138.s panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma 189. C pantā paredzēto procedūru [4],

(1) tā kā ar Regulu (EEK) Nr. 1210/90 [5] tika izveidota Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls; tā kā Regulas 20. pantā paredzēts, ka vēlākais divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Padome lemj par jauniem uzdevumiem, kas izvirzāmi aģentūrai, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu ar atbilstīgiem priekšlikumiem; tā kā 21. pantā paredzēts, ka minētā regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad kompetentās iestādes ir pieņēmušas lēmumu par aģentūras mītnes vietu, un tā kā šis lēmums pieņemts 1993. gada 29. oktobrī;

(2) tā kā savā paziņojumā COM(95) 325 final Komisija skaidro, kāpēc ir jāpagarina iesniegšanas termiņš 20. pantā paredzētajam ziņojumam, un 1995. gada 9. novembrī Padome atzina, ka būtu priekšlaicīgi pieņemt kādu lēmumu par jauniem uzdevumiem Eiropas Vides aģentūrai, kamēr aģentūra ar pilnu atdevi nav darbojusies divus gadus un nav pilnīgi izveidojusi savu tīklu;

(3) tā kā Eiropas Vides aģentūra ir daudz paveikusi, īstenojot savus mērķus un izpildot savus uzdevumus, tostarp Eiropas Vides informācijas un novērojuma tīkla izveides uzdevumu;

(4) tā kā sakarā ar to, ka uzdevumi un darbības jomas mērogu ziņā ir nozīmīgas ir svarīgi, lai nostiprināts tiktu kā sāktais darbs, tā papildu pasākumi;

(5) tā kā aģentūras galvenais uzdevums ir sniegt objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju par vidi;

(6) tā kā katrs jauns aģentūrai uzticēts uzdevums papildina un stiprina tās galveno uzdevumu;

(7) tā kā Eiropas Savienības institūciju tulkošanas centram ir uzdevums tulkot Eiropas Vides aģentūras dokumentus saskaņā ar Regulu Nr. 2965/94 [6];

(8) tā kā aģentūras organizācija un struktūra ir jāuzlabo un jāprecizē, ņemot vērā tās pieredzi, kas gūta pirmajā darbības gadā;

(9) tā kā aģentūras valdei jāņem vērā tas, ka ir jāatspoguļo dažādie ģeogrāfiskie apstākļi Kopienā, attiecīgi nodibinot tematiskus centrus;

(10) tā kā aģentūra var sadarboties ar iestādēm trešās valstīs, lai iegūtu datus, kas vajadzīgi darba programmas izpildei;

(11) tā kā aģentūras veikuma un uzdevumu turpmākajiem izvērtējumiem būtu jāatbilst tās daudzgadu darba plāna piecu gadu ciklam;

(12) tā kā attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1210/90,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1210/90 groza šādi:

1. Regulas 1. panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

"2. Lai sasniegtu Līgumā un vēlāk izstrādātajās Kopienas vides rīcības programmās izvirzītos vides aizsardzības un uzlabošanas mērķus vides aizsardzības jomā, kā arī noturīgas attīstības mērķi, uzdevums ir sniegt Kopienai un dalībvalstīm:".

2. Regulas 2. pantu groza šādi:

a) panta ii), iii) un vi) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

"ii) - nodrošināt Kopienu un dalībvalstis ar objektīvu informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu un īstenotu pamatotu un efektīvu vides politiku; šajā nolūkā jo īpaši sniegt Komisijai informāciju, kas tai ir vajadzīga, lai tā varētu sekmīgi veikt tās uzdevumus, identificējot, sagatavojot un izvērtējot pasākumus un tiesību aktus vides jomā;

- sekmēt vides pasākumu uzraudzību, attiecīgi nostiprinot pienākumus informācijas sniegšanas jomā (tostarp iesaistoties anketu izstrādē, dalībvalstu ziņojumu apstrādē un rezultātu izziņošanā), saskaņā ar tās daudzgadu darba plānu un nolūkā koordinēt informācijas sniegšanu,

- konsultēt dalībvalstis, pēc to pieprasījuma un ja tas atbilst aģentūras gada darba programmai, par to vides pasākumu uzraudzības sistēmu attīstību, izveidi un paplašināšanu ar noteikumu, ka šāda darbība neskar citu šajā pantā noteikto uzdevumu izpildi. Šādās konsultācijās ietilpst arī lietpratēju salīdzinoši novērtējumi pēc dalībvalstu īpaša lūguma;

iii) reģistrēt, salīdzināt un izvērtēt datus par vides stāvokli, sagatavot ekspertu ziņojumus par vides kvalitāti, jutību un noslodzi Kopienas teritorijā, noteikt vienotus vides datu vērtēšanas kritērijus, kas jāpiemēro visās dalībvalstīs, turpmāk attīstīt un uzturēt vides informācijas uzziņu centru. Komisija izmanto šo informāciju, lai izpildītu uzdevumu nodrošināt to, ka tiek īstenoti Kopienas tiesību akti attiecībā uz vidi;"

"vi) reizi piecos gados publicēt pārskatu par vides stāvokli un pārmaiņām un perspektīvām vides jomā, kā arī orientējošus gada pārskatus, kas veltīti īpašām tēmām;"

b) pievieno šādus apakšpunktus:

"xi) nodrošināt to, ka plašā sabiedrībā tiek izplatīta ticama un salīdzināma vides informācija, īpaši attiecībā uz vides stāvokli, un tālab veicināt jaunu telemātikas tehnoloģiju izmantošanu šim nolūkam;

xii) palīdzēt Komisijai informācijas apmaiņas procesā nolūkā attīstīt vides novērtējuma metodes un labāku praksi;

xiii) palīdzēt Komisijai izplatīt informāciju par rezultātiem attiecīgā vides izpētē un tā, lai pēc iespējas varētu sekmēt politikas izstrādi."

3. Regulas 3. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktam jaunā rindā pievieno šo:

"noturīgas attīstības kontekstā.";

b) panta 2. punktā:

i) otrās daļas astoto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— piekrastes un jūras aizsardzība";

ii) piekto daļu svītro.

c) pievieno šādu punktu:

"3. Informācijas apmaiņā aģentūra var sadarboties arī ar citām organizācijām, tostarp ar IMPEL tīklu.

Savā darbībā aģentūra novērš to, ka atkārtoti veic citu iestāžu un organizāciju veiktas darbības."

4. Regulas 4. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Dalībvalstis informē aģentūru par galvenajiem elementiem, kas veido to valsts vides informācijas tīklus. Dalībvalstis pēc vajadzības sadarbojas ar aģentūru un sekmē Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla darbu saskaņā ar aģentūras darba programmu, vācot, salīdzinot un analizējot datus visā valstī. Dalībvalstis var arī apvienoties, lai sadarbotos šajos pasākumos starpvalstu mērogā.";

b) panta 4. punkta otrajā teikumā svītro "precīzi noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā.";

c) tā 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Tematiskos centrus norīko 8. panta 1. punktā definētā valde uz laiku, kas nepārsniedz katras daudzgadu darba programmas izpildes laiku, kā minēts 8. panta 4. punktā. Tomēr šo norīkojumu var atjaunot."

5. Regulas 8. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"1. Aģentūrai ir valde, kurā ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts un divi pārstāvji no Komisijas. Turklāt saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem tajā var būt pa vienam pārstāvim no citām aģentūrā esošām valstīm.";

b) panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Valde ievēl biroju, kam tā var uzticēt izpildes lēmumu pieņemšanu saskaņā ar noteikumiem, ko tā pieņem.";

c) panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

"3. Valde pieņem lēmumus ar divu trešdaļu valdes locekļu balsu vairākumu.

4. Atbilstīgi 3. panta 2. punktā minētajām prioritārajām jomām, valde pieņem daudzgadu darba programmu, kuras pamatā ir projekts, ko iesniedz 9. pantā minētais izpilddirektors, pēc apspriešanās ar 10. pantā minēto zinātnisko komiteju un tad, kad saņemts Komisijas atzinums. Neierobežojot ikgadējo Kopienas budžeta procedūru, daudzgadu darba programmā ietilpst vairākgadu budžeta tāme.";

d) panta 6. punkta pirmajā teikumā frāzi "līdz katra gada 31. janvārim…" aizstāj ar "līdz katra gada 31. martam…".

6. Šādi groza 9. panta 1. punktu:

a) piekto ievilkumu aizstāj ar šādu:

"— visiem personāla jautājumiem, kā arī to, kā izpildīti 8. panta 4. un 5. punktā minētie uzdevumi.";

b) sesto ievilkumu svītro.

7. Regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Zinātniskajā komitejā ir locekļi, kas jo īpaši kvalificēti vides jomā un ko ieceļ valde uz četriem gadiem; darbam komitejā locekļus var iecelt vēl vienu reizi, ņemot vērā inter alia zinātnes jomas, kam ir jābūt pārstāvētām komitejā, lai palīdzētu aģentūrai tās darbības jomās. Tā darbojas, kā noteikts 8. panta 2. punktā paredzētajā reglamentā."

8. Regulas 15. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu jaunu punktu:

"2. a. Vispārējas intereses jomās aģentūra var sadarboties ar tām institūcijām valstīs, kuras nav Eiropas Kopienu dalībvalstis, kuras var sniegt datus, informāciju un zināšanas, datu vākšanas, analīzes un vērtēšanas metodes, par kurām ir savstarpēja interese un kas ir vajadzīgas veiksmīgai aģentūras darba izpildei.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Sadarbībā, kas minēta 1., 2. un 2.a punktā, jo īpaši jāņem vērā tas, ka ir jānovērš divkāršs darbs."

9. Regulas 20. pantu aizstāj ar šādu:

"1. Līdz 1999. gada 15. septembrim aģentūra novērtē savu veikumu un darba efektivitāti un iesniedz pārskatu valdei, Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam.

2. Vēlākais līdz 2003. gada 31. decembrim, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, Padome izvērtē aģentūras veikumu un uzdevumus saistībā ar Kopienas kopējo vides politiku."

10. Pielikuma B daļas 1. punktu aizstāj ar šo:

"1. Aģentūra pēc iespējas izmanto informāciju, kas iegūta no oficiālajos Kopienas statistikas dienestos. Šī informācija tiek iegūta, pateicoties Eiropas Kopienu Statistikas biroja un dalībvalstu statistikas dienestu darbam tādā jomā kā sociālās un ekonomiskās statistikas vākšana, apstiprināšana un izplatīšana, valsts kontus un saistīto informāciju ieskaitot. Jo īpaši aģentūra izmanto Eiropas Kopienu Statistikas biroja un dalībvalstu statistikas dienestu darba rezultātus atbilstīgi Lēmumam 94/808/EEK [7], kas aptver statistiku par a) cilvēku darbībām, kuras rada vides noslodzi un b) sabiedrības un ekonomikas reakciju uz šīm noslodzēm."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1999. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. Müller

[1] OV C 255, 20.8.1997., 9. lpp., un OV C 123, 22.4.1998., 6. lpp.

[2] OV C 73, 9.3.1998., 103. lpp.

[3] OV C 180, 11.6.1998., 32. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 1988. gada 18. februāra Atzinums (OV C 80, 16.3.1998., 134. lpp.), Padomes 1998. gada 20. jūlija Kopējā nostāja (OV C 364, 25.11.1998., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 9. februāra Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[5] OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.

[6] OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 2610/95 (OV L 268, 10.11.1995., 1. lpp.).

[7] Padomes 1994. gada 15. decembra Lēmums 94/808/EEK par četru gadu attīstības programmas (1994.-1997.gads) pieņemšanu attiecībā uz vides aspektu Kopienas statistikā (OV L 328, 20.12.1994., 58. lpp.).

--------------------------------------------------