31999R0331Oficiālais Vēstnesis L 040 , 13/02/1999 Lpp. 0027 - 0027


Komisijas Regula (EK) Nr. 331/1999

(1999. gada 12. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2629/97 attiecībā uz pasēm liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas ietvaros

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 820/97, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un nosaka liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu [1], un jo īpaši tās 10. panta b) punktu,

tā kā Komisijas Regulā (EK) Nr. 2629/97 [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2194/98 [3], ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz krotālijām, saimniecību reģistriem un pasēm liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas ietvaros;

tā kā ir jāņem vērā dalībvalstu norādītās grūtības attiecībā uz informāciju, kāda ir iekļaujama to liellopu pasēs, kuri dzimuši pirms 1998. gada 1. janvāra;

tā kā ir lietderīgi noteikt, ka to liellopu pasēs, kuri dzimuši pirms 1998. gada 1. janvāra, atsevišķu ziņu iekļaušana nav obligāta; tā kā šādam izņēmumam nevajadzētu apstrīdēt pienākumu iekļaut šīs ziņas tādu liellopu pasēs, kas dzimuši dalībvalsts teritorijā, kur šāda prasība ir paredzēta attiecīgās valsts tiesību normās;

tā kā atbilstīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 2629/97;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2629/97 6. pantam pievieno šādu 4. punktu:

"4. Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta prasībām, to liellopu pasēs, kuri dzimuši pirms 1998. gada 1. janvāra, Direktīvas 64/432/EEK 14. panta 3. punkta C.1 apakšpunkta otrajā un piektajā ievilkumā paredzētās informācijas iekļaušana nav obligāta. Šajā punktā noteiktais izņēmums neietekmē pienākumu iekļaut iepriekš minēto informāciju tādu liellopu pasēs, kas dzimuši dalībvalsts teritorijā, kur šāda prasība ir paredzēta attiecīgās valsts tiesību normās. Dalībvalstis paziņo cita citai un Komisijai noteikumus, ko tās piemēro attiecībā uz šajā punktā minēto informāciju."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 12. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 117, 7.5.1997., 1. lpp.

[2] OV L 354, 30.12.1997., 19. lpp.

[3] OV L 276, 13.10.1998., 4. lpp.

--------------------------------------------------