31999R0308

Padomes Regula (EK) Nr. 308/1999 (1999. gada 8. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskus līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai

Oficiālais Vēstnesis L 038 , 12/02/1999 Lpp. 0006 - 0009
CS.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
ET.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
HU.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
LT.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
LV.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
MT.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
PL.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
SK.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104
SL.ES Nodaļa 04 Sējums 04 Lpp. 101 - 104


Padomes Regula (EK) Nr. 308/1999

(1999. gada 8. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskus līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1]

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2]

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Regulā (EK) Nr. 850/98 ir vairāki izlaidumi, teksta kļūdas un redakcionālas neatbilstības [4];

tā kā pēc tam, kad Apvienotā Karaliste pārdefinēja savus zvejas ierobežojumus, ne uz vienu daļu no ICES XII apakšapgabala uz ziemeļiem no 56o ziemeļu platuma vairs neattiecas dalībvalstu suverenitāte vai jurisdikcija; tā kā uz šo apgabalu vairs nav jānorāda;

tā kā metodi, pēc kuras jānosaka Eiropas zirnekļkrabja izmērs, uzskata par neizmantojamu un tādēļ tā jāpārskata;

tā kā tādēļ būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 850/98,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 850/98 groza šādi:

1. Regulas 29. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļas trešajā ievilkumā vārdus "jūras zeltplekstes un jūras mēles daudzumi" aizstāj ar "jūras zeltplekstes un/vai jūras mēles daudzumi".

2. Regulas 30. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) ICESVb rajons un ICES VI apakšapgabals uz ziemeļiem no 56o ziemeļu platuma."

3. Regulas I pielikumā:

a) 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu tekstu:

"(1) Ziemeļjūrā no 1. marta līdz 31. oktobrim un visu gadu 1. un 2. reģiona atlikušajā daļā, izņemot Skageraku un Kategatu;"

b) 6. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu tekstu:

"(6) Pirmajā gadā pēc šīs regulas piemērošanas dienas minimālais procentuālais zvejojamo sugu daudzums 50 % attiecas uz lomiem, kas iegūti 2. reģionā, izņemot Ziemeļjūru, ICES Vb rajonu un VI apakšapgabalu uz ziemeļiem no 56o ziemeļu platuma."

4. Regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

5. Regulas IX pielikumā rindu "70-79 + ≥ 70" aizstāj ar "60-69 + ≥ 70".

6. Regulas XII pielikumā visas norādes uz tekstu "Makrele (Scomber scombrus)" aizstāj ar "Makrele (Scomber spp.)", un visas norādes uz tekstu "Stavrida (Trachurus trachurus)" aizstāj ar "Stavrida (Trachurus spp.)".

7. Regulas XIII pielikumā 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. a) Eiropas zirnekļkrabi mēra, kā parādīts 4. A zīmējumā, nosakot čaulas garumu pa viduslīniju no čaulas malas starp rostriem līdz čaulas tālākajai malai;

b) ēdamo krabi mēra, kā parādīts 4. B zīmējumā, nosakot maksimālo čaulas platumu, ko mēra perpendikulāri čaulas "priekšas — aizmugures" viduslīnijai."

8. Regulas 4. A zīmējumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma zīmējumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2000. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 8. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

O. Lafontaine

[1] OV C 337, 5.11.1998., 8. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1999. gada 13. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] Atzinums sniegts 1998. gada 2. decembrī.

[4] OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

IV PIELIKUMS

VELKAMIE ZVEJAS RĪKI: — Skageraks un Kategats

Linuma acu izmēru diapazoni, zvejojamās sugas un prasītās nozvejas procentuālais daudzums, kas piemērojams, izmantojot vienu linuma acu izmēra diapazonu

Suga | Linuma acu izmēru diapazons (milimetros) |

< 16 | 16-31 | 32-69 | 70-89 | ≥ 90 |

Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums | Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums | Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums | Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums | Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums | Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums | Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums | Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums |

50 % | 50 % | 20 % | 50 % | 20 % | 50 % | 30 % | nav |

Tūbītes (Ammodytidae) [3] | × | × | × | × | × | × | × | × |

Tūbītes (Ammodytidae) [4] | | × | | × | × | × | × | × |

Esmarka menca (Trisopterus esmarkii) | | × | | × | × | × | × | × |

Putasū (Micromesistius poutassou) | | × | | × | × | × | × | × |

Jūras drakons (Trachinus draco) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Mīkstmieši (izņemot Sepia) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Vējzivs (Belone belone) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Parastais jūras gailītis (Eutrigla gurnardus) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Argentīnas (Argentina spp.) | | × | | × | × | × | × | × |

Brētliņa (Sprattus sprattus) | | × | | × | × | × | × | × |

Zutis (Anguilla anguilla) | | | × | × | × | × | × | × |

Parastā garnele (Crangon spp., Palaemon adspersus) [2] | | | × | × | × | × | × | × |

Makrele (Scomber spp.) | | | | × | | × | × | × |

Stavrida (Trachurus spp.) | | | | × | | × | × | × |

Siļķe (Clupea harengus) | | | | × | | × | × | × |

Ziemeļu garnele (Pandalus borealis) | | | | | × | × | × | × |

Parastā garnele (Crangon spp., Palaemon adspersus) [1] | | | | | × | × | × | × |

Merlangs (Merlangius merlangus) | | | | | | | × | × |

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus) | | | | | | | × | × |

Visi pārējie jūras organismi | | | | | | | | × |

"

[1] Tikai četru jūdžu robežās no pamatlīnijām.

[2] Ārpus četru jūdžu robežām no pamatlīnijām.

[3] No 1. marta līdz 31. oktobrim Skagerakā un no 1. marta līdz 31. jūlijam Kategatā.

[4] No 1. novembra līdz februāra pēdējai dienai Skagerakā un no 1. augusta līdz februāra pēdējai dienai Kategatā.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------