31999L0094Oficiālais Vēstnesis L 012 , 18/01/2000 Lpp. 0016 - 0023


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/94/EK

(1999. gada 13. decembris)

attiecībā uz patērētājiem domātas informācijas pieejamību par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām saistībā ar jaunu vieglo automobiļu tirdzniecību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pieņemot lēmumu saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

(1) tā kā Līguma 174. pants prasa apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus; tā kā racionāla enerģijas izmantošana ir viens no galvenajiem līdzekļiem, kā šo mērķi sasniegt un mazināt vides piesārņojumu;

(2) tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijā par klimata izmaiņām galīgais mērķis ir stabilizēt siltumnīcas efektu veicinošo gāzu koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērš cilvēku bīstamo iejaukšanos klimata sistēmā;

(3) tā kā saskaņā ar Kioto Protokolu, kas pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijai par klimata pārmaiņām, kas pieņemta 1997. decembrī Kioto Konferencē, Kopiena ir izvirzījusi mērķi laikā no 2008. līdz 2012. gadam par 8 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni samazināt visu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas;

(4) tā kā, atzīstot vieglo automobiļu kā CO2 emisijas avotu nozīmi, Komisija ir ieteikusi Kopienas stratēģiju, kā samazināt vieglo automobiļu CO2 emisijas un kā uzlabot degvielas ekonomiju; tā kā Padome 1996. gada 25. jūnija secinājumos ir labvēlīgi novērtējusi Komisijas risinājumu;

(5) tā kā informācijai ir būtiska nozīme tirgus spēku darbībā; tā kā precīzas, mērķim atbilstīgas un salīdzināmas informācijas nodrošināšana attiecībā uz vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 emisijām varētu ietekmēt patērētāju izvēli par labu tiem automobiļiem, kas patērē mazāk degvielas un tādējādi izmet mazāk CO2, ar to mudinot ražotājus veikt pasākumus, lai samazinātu degvielas patēriņu automobiļiem, kurus viņi ražo;

(6) tā kā etiķetes uz lietotiem automobiļiem tirdzniecības vietās varētu ietekmēt jaunu automobiļu pircējus pirkt automobiļus ar zemu degvielas patēriņu, jo šo pazīmi ņems vērā, atkārtoti pārdodot automobili; tā kā tādēļ ir lietderīgi saistībā ar šīs direktīvas pirmo pārskatīšanu apsvērt darbības jomas paplašināšanu, ietverot lietotus automobiļus, uz kuriem attiecas Komisijas Direktīva 93/116/EK (1993. gada 17. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu [4];

(7) tā kā tādēļ ir jāizveido degvielas ekonomiju apliecinoša etiķete visiem jauniem vieglajiem automobiļiem, kas izlikti tirdzniecības vietās;

(8) tā kā degvielas ekonomiju apliecinošā etiķetē būtu jābūt informācijai par degvielas patēriņu un CO2 īpatnējo emisiju, kas noteikta atbilstīgi saskaņotiem standartiem un metodēm, kuras izklāstītas Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīvā 80/1268/EEK par mehānisko transportlīdzekļu oglekļa dioksīda emisiju un degvielas patēriņu [5];

(9) tā kā papildu standartizētai informācijai par degvielas patēriņu un CO2 īpatnējo emisiju visām jaunu vieglo automobiļu versijām ir jābūt piemērotā veidā pieejamai tirdzniecības vietā, kā arī jābūt iespējai to saņemt no katrā dalībvalstī izraudzītas struktūras; tā kā tāda informācija var būt noderīga patērētājiem, kas ir izšķīrušies par pirkumu pirms ieiešanas izstāžu zālē vai kas, pērkot vieglo automobili, ir nolēmuši neizmantot tirdzniecības aģenta pakalpojumus vai neapmeklēt izstāžu zāli;

(10) tā kā ir svarīgi tirdzniecības vietā informēt iespējamos klientus par šajā tirdzniecības vietā pieejamiem vieglo automobiļu modeļiem, kas nodrošina vislielāko degvielas taupību;

(11) tā kā visās reklāmas publikācijās un vajadzības gadījumā visos pārējos reklāmas materiālos, ko izmanto jaunu vieglo automobiļu laišanā tirgū, būtu jābūt datiem par attiecīgo vieglo automobiļu modeļu degvielas patēriņu un CO2 emisiju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt to, ka patērētājiem ir pieejama informācija par Kopienā pārdošanai vai izpirkumnomai piedāvātu jaunu vieglo automobiļu degvielas ekonomiju un CO2 emisiju, lai patērētāji varētu izdarīt izvēli, pamatojoties uz pilnīgu informāciju.

2. pants

Šajā direktīvā:

1. "Vieglais automobilis" ir M1 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 70/156/EEK [6] II pielikumā un uz ko attiecas Direktīva 80/1268/EEK. Šis jēdziens neietver transportlīdzekļus, uz ko attiecas Direktīva 92/61/EEK [7], un īpašiem mērķiem paredzētos transportlīdzekļus, kas definēti Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā;

2. "Jauns vieglais automobilis" ir vieglais automobilis, kas iepriekš nav bijis pārdots personai, kura to pirkusi mērķim, kas nav tā pārdošana vai piegāde;

3. "Atbilstības sertifikāts" ir Direktīvas 70/156/EEK 6. pantā minētais sertifikāts;

4. "Tirdzniecības vieta" ir tāda vieta, piemēram, automobiļu izstāžu zāle vai pagalms, kur jauni vieglie automobiļi ir izstādīti vai kur tos piedāvā iespējamiem klientiem pārdošanai vai izpirkumnomai. Šajā definīcijā ir ietvertas tirdzniecības izstādes, kurās sabiedrībai piedāvā jaunus vieglos automobiļus.

5. "Oficiāli noteikts degvielas patēriņš" ir degvielas patēriņš, kam tipa apstiprinājumu piešķīrusi apstiprinātāja iestāde saskaņā ar Direktīvas 80/1268/EEK noteikumiem un kas minēts Direktīvas 70/156/EEK VIII pielikumā, un pievienots EK transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam vai atbilstības sertifikātam. Ja vienam modelim ir vairāki varianti un/vai versijas, tad degvielas patēriņu attiecīgam modelim uzrāda, pamatojoties uz variantu un/vai versiju, kurai ir lielākais oficiāli noteiktais degvielas patēriņš minētajā grupā.

6. "Oficiāli noteikta īpatnējā CO2 emisija" konkrētajam vieglajam automobilim ir tā, kas izmērīta saskaņā ar Direktīvas 80/1268/EEK noteikumiem un kas minēta Direktīvas 70/156/EEK VIII pielikumā, un pievienota EK transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam vai atbilstības sertifikātam.

Ja vienam modelim ir vairāki varianti un/vai versijas, tad attiecīgā modeļa CO2 emisijas lielumu uzrāda, pamatojoties uz variantu un/vai versiju, kurai ir lielākie oficiāli noteiktie CO2 emisijas lielumi minētajā grupā;

7. "Degvielas ekonomiju apliecinoša etiķete" ir etiķete, kurā ir informācija patērētājiem par konkrētajam automobilim oficiāli noteikto degvielas patēriņu un oficiāli noteikto CO2 īpatnējo emisiju;

8. "Degvielas ekonomijas rokasgrāmata" ir oficiāli noteikto degvielas patēriņa datu un oficiāli noteiktas īpatnējās CO2 emisijas datu apkopojums par katru jauno automobiļu tirgū pieejamo modeli;

9. "Reklāmas publikācijas" ir visi drukātie materiāli, ko izmanto, transportlīdzekļus laižot tirgū un reklamējot plašai sabiedrībai. Tostarp noteikti ir tehniskas rokasgrāmatas, brošūras, sludinājumi laikrakstos, žurnālos un tirdzniecības izdevumos, kā arī plakāti;

10. "Marka" ir ražotāja preču zīme, un tā parādās atbilstības sertifikātā un tipa apstiprinājuma dokumentācijā;

11. "Modelis" ir vieglā automobiļa markas, tipa un, vajadzības gadījumā, varianta un versijas komercapraksts;

12. "Tips", "variants" un "versija" ir vienas markas atšķirīgi transportlīdzekļi, ko ir deklarējis ražotājs, kā aprakstīts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma B iedaļā, un kas ir nepārprotami identificējami pēc tipa, varianta un versijas burtu un ciparu koda.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka degvielas ekonomiju un CO2 emisijas apliecinošā etiķete, kas ir saskaņā ar I pielikumā aprakstītajām prasībām, ir piestiprināta vai parādīta skaidri saredzami pie katra jauna vieglā automobiļa modeļa tirdzniecības vietā.

4. pants

Neskarot interneta rokasgrāmatu, ko Kopienas mērogā izveido Komisija, dalībvalstis nodrošina, lai degvielas ekonomijas un CO2 emisijas rokasgrāmatu izstrādātu, apspriežoties ar ražotājiem vismaz reizi gadā saskaņā ar II pielikuma prasībām. Rokasgrāmata ir ērti lietojama, kompakta un pēc patērētāju lūguma pieejama bez maksas tirdzniecības vietās, un saņemama arī no dalībvalstu izraudzītām struktūrām.

Direktīvas 8. pantā minētā iestāde vai iestādes var līdzdarboties rokasgrāmatas sagatavošanā.

5. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai katrai automobiļa markai būtu izlikts plakāts (vai cits demonstrācijas materiāls), kurā būtu oficiāli noteiktā degvielas patēriņa dati un oficiāli noteiktās CO2 emisijas dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, kas ir izstādīti vai piedāvāti pārdošanai vai izpirkumnomai šajā tirdzniecības vietā vai ar šīs tirdzniecības vietas starpniecību. Šos datus dara pieejamus labi redzamā vietā un saskaņā ar III pielikumā norādīto formu.

6. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai visās reklāmas publikācijās būtu oficiāli noteikti degvielas patēriņa un oficiāli noteikti CO2 emisijas dati saskaņā ar IV pielikuma prasībām par visiem vieglo automobiļu modeļiem, uz kuriem šī literatūra attiecas.

Dalībvalstis vajadzības gadījumā nodrošina, ka sniedz citus reklāmas materiālus, kas nav iepriekš minētās reklāmas publikācijas, lai norādītu oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un noteiktās CO2 emisijas datus konkrētajam vieglo automobiļa modelim.

7. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai 3., 4., 5. un 6. pantā minētajās etiķetēs, rokasgrāmatās, plakātos vai reklāmas publikācijās un materiālos būtu aizliegta citu zīmju, simbolu vai uzrakstu klātbūtne, kuri attiecas uz degvielas patēriņu vai CO2 emisiju un kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām, ja to parādīšana var radīt neskaidrības jauno vieglo automobiļu iespējamiem lietotājiem.

8. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par kompetento iestādi vai iestādēm, kas atbild par šajā direktīvā izklāstītās patērētāju informēšanas sistēmas īstenošanu un darbību.

9. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi šīs direktīvas pielikumu pielāgošanai, Komisija pieņem saskaņā ar 10. pantā paredzēto procedūru un pēc apspriešanās ar patērētāju organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm.

Lai palīdzētu šajā pielāgošanas procesā, katra dalībvalsts līdz 2003. gada 31. decembrim nodod Komisijai ziņojumu par šīs direktīvas noteikumu efektivitāti laikā no 2001. gada 18. janvāra līdz 2002. gada 31. decembrim. Šā ziņojuma formu izveido saskaņā ar 10. pantā paredzēto procedūru vēlākais līdz 2001. gada 18. janvārim.

Turklāt Komisija saskaņā ar 10. pantā paredzēto procedūru veic pasākumus, lai:

a) turpmāk precizētu 3. pantā minēto etiķeti, grozot I pielikumu;

b) turpmāk precizētu prasības attiecībā uz 4. pantā minēto rokasgrāmatu jauno vieglo automobiļu modeļu klasificēšanai, tā nodrošinot modeļu iedalījumu īpašās klasēs atbilstīgi CO2 emisijai un degvielas patēriņam, atsevišķi uzskaitot jaunos vieglo automobiļu modeļus, kas ir vistaupīgākie degvielas patēriņa ziņā;

c) izveidotu ieteikumus, kā principus, kas attiecas uz 6. panta pirmajā daļā minētajām reklāmas publikācijām, piemērot citiem informācijas nesējiem un materiāliem.

10. pants

Komiteja

Komisijai palīdz komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuru vada Komisijas pārstāvis.

Komisijas pārstāvis iesniedz komitejā veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu laikā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 205. pantā noteikts lēmumiem, kurus Padome pieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie atbilst komitejas atzinumam.

Ja paredzētie pasākumi neatbilst komitejas atzinumam vai arī ja atzinums nav sniegts, tad Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trijos mēnešos pēc tam, kad jautājums iesniegts Padomei, tā nav pieņēmusi lēmumu, ierosinātos pasākumus apstiprina Komisija.

11. pants

Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemēro, ja ir pārkāpti valstu noteikumi, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Tādām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

12. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2001. gada 18. janvārim, un tās tūlīt par to paziņo Komisijai.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ir atsauce uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

13. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 13. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Hassi

[1] OV C 305, 3.10.1998., 2. lpp. unOV C 83, 25.3.1999., 1. lpp.

[2] OV C 40, 15.2.1999., 45. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1998. gada 17. decembra atzinums (OV C 98, 9.4.1999., 252. lpp.), Padomes 1999. gada 23. februāra kopējā nostāja (OV C 123, 4.5.1999., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 4. novembra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 329, 30.12.1993., 39. lpp.

[5] OV L 375, 31.12.1980., 36. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 93/116/EK.

[6] Padomes Direktīva 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK (OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.).

[7] Padomes Direktīva 92/61/EEK (1992. gada 30. jūnijs) attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp.). Direktīvā grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

DEGVIELAS EKONOMIJAS UN CO2 EMISIJAS ETIĶETES APRAKSTS

Dalībvalstīm ir jānodrošina vismaz tas, lai viņu teritorijā visas degvielas ekonomiju apliecinošās etiķetes:

1. atbilstu standartizētai formai, lai būtu vieglāk pazīstamas patērētājiem;

2. to izmēri būtu 297 mm × 210 mm (A4);

3. tajās būtu atsauce uz tā vieglā automobiļa modeli un degvielas tipu, kuram tās piestiprinātas;

4. tajās būtu oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 īpatnējās emisijas skaitliskais lielums. Oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitlisko lielumu izsaka litros uz 100 kilometriem (l/100 km), kilometros uz litru (km/l) vai kā attiecīgu šo lielumu apvienojumu un uzdod līdz vienai zīmei aiz komata. Oficiāli noteikto CO2 īpatnējo emisiju uzdod līdz tuvākajam veselajam skaitlim gramos uz kilometru (g/km).

Šos lielumus var izteikt citās vienībās (galonos un jūdzēs), ciktāl tas ir saderīgi ar Direktīvas 80/181/EEK [1] noteikumiem;

5. tajās būtu šāds teksts attiecībā uz rokasgrāmatas par degvielas patēriņu un CO2 emisiju pieejamību: "Rokasgrāmata, kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem attiecībā uz degvielas patēriņu un CO2 emisiju, ir bez maksas pieejama visās tirdzniecības vietās";

6. tajās būtu šāds teksts: "Papildus automobiļa degvielas taupītspējai automobiļa degvielas patēriņu un CO2 emisiju nosaka arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu".

[1] Padomes Direktīva 80/181/EEK (1979. gada 20. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām un par Direktīvas 71/354/EEK atcelšanu (OV L 39, 15.2.1980., 40. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/617/EEK (OV L 357, 7.12.1989., 28. lpp.).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ROKASGRĀMATA PAR DEGVIELAS EKONOMIJU UN CO2 EMISIJU

Dalībvalstis nodrošina, lai rokasgrāmatā par degvielas ekonomiju un CO2 emisiju būtu vismaz šāda informācija:

1. visu dalībvalstīs pirkšanai pieejamo jauno vieglo automobiļu modeļu ikgadējs uzskaitījums, grupējot pa markām alfabētiskā secībā. Ja dalībvalstī rokasgrāmatu atjaunina vairāk nekā reizi gadā, tad rokasgrāmatā jābūt visu minētā atjauninājuma publicēšanas dienā pieejamo jauno vieglo automobiļu uzskaitījumam;

2. par katru modeli, kas ir rokasgrāmatā, — degvielas tips, oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 īpatnējās emisijas skaitliskais lielums. Oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitlisko lielumu izsaka litros uz 100 kilometriem (l/100 km), kilometros uz litru (km/l) vai kā attiecīgu šo lielumu apvienojumu un uzdod līdz vienai zīmei aiz komata. Oficiāli noteikto CO2 īpatnējo emisiju uzdod līdz tuvākajam veselajam skaitlim gramos uz kilometru (g/km).

Šos lielumus var izteikt citās vienībās (galonos un jūdzēs), ciktāl tas ir saderīgi ar Direktīvas 80/181/EEK noteikumiem;

3. skaidrs uzskaitījums ar 10 jauno vieglo automobiļu modeļiem, kas degvielas taupības ziņā ir visefektīvākie un kas sarindoti augošā secībā atkarībā no CO2 īpatnējās emisijas palielināšanās atbilstīgi katram degvielas tipam. Uzskaitījumā jābūt modelim, oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās īpatnējās CO2 emisijas skaitliskajam lielumam;

4. ieteikumi autobraucējiem, ka transportlīdzekļa pareiza izmantošana un regulāra apkope, un braukšanas stils, piemēram, izvairīšanās no agresīvas braukšanas, braukšana ar mazāku ātrumu, laikus veikta bremzēšana, pareizs spiediens riepās, tukšgaitas laika samazināšana, izvairīšanās pārvadāt pārliecīgu smagumu uzlabo vieglā automobiļa degvielas patēriņu un samazina CO2 emisiju;

5. skaidrojums tam, kā gāzu emisijas izraisa siltumnīcas efektu, kā iespējamās klimata pārmaiņas saistītas ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, kā arī norāde uz patērētāju iespēju izvēlēties dažādas degvielas un šo degvielu raksturojums no ekoloģijas viedokļa, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un tiesību aktos noteiktām prasībām;

6. atsauce uz Kopienas mērķi attiecībā uz jaunu vieglo automobiļu CO2 vidējo emisiju un diena, kad mērķis būtu jāsasniedz;

7. vajadzības gadījumā atsauce uz interneta versijā pieejamo Kopienas rokasgrāmatas par degvielas ekonomiju un CO2 emisiju.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

TIRDZNIECĪBAS VIETĀ IZSTĀDĀMĀ PLAKĀTA APRAKSTS

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai plakāts(-i) atbilstu vismaz šādām prasībām:

1. plakāta minimālie izmēri ir 70 cm × 50 cm;

2. informācija plakātā ir viegli salasāma;

3. vieglo automobiļu modeļi ir sagrupēti un uzskaitīti atsevišķi atkarībā no degvielas tipa (piem., benzīns vai dīzeļdegviela). Katram degvielas tipam modeļi ir sarindoti CO2 emisijas augošā secībā, modeli ar zemāko oficiāli noteikto degvielas patēriņu novietojot saraksta sākumā;

4. katram vieglā automobiļa modelim, kas ir sarakstā, uzdod oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 īpatnējās emisijas skaitlisko lielumu. Oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitlisko lielumu izsaka litros uz 100 kilometriem (l/100 km), kilometros uz litru (km/l) vai kā attiecīgu šo lielumu apvienojumu un uzdod līdz vienai zīmei aiz komata. Oficiāli noteikto CO2 īpatnējo emisiju uzdod līdz tuvākajam veselajam skaitlim gramos uz kilometru (g/km).

Šos lielumus var izteikt citās vienībās (galonos un jūdzēs), ciktāl tas ir saderīgi ar Direktīvas 80/181/EEK noteikumiem.

Ieteiktā forma ir šāda:

+++++ TIFF +++++

5. plakātā ir šāds teksts par to, kur pieejama rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 emisiju: "Rokasgrāmata, kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem attiecībā uz degvielas patēriņu un CO2 emisiju, ir bez maksas pieejama visās tirdzniecības vietās";

6. plakātā ir šāds teksts:"Papildus automobiļa degvielas taupītspējai automobiļa degvielas patēriņu un CO2 emisiju nosaka arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu";

7. plakātu pilnīgi atjaunina vismaz vienreiz sešos mēnešos. Starp divām atjaunināšanām jaunus automobiļus pievieno saraksta apakšā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

NOTEIKUMI PAR DEGVIELAS PATĒRIŅA UN CO2 EMISIJAS DATIEM REKLĀMAS PUBLIKĀCIJĀS

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai visās reklāmas publikācijās būtu oficiāli noteiktā degvielas patēriņa dati un oficiāli noteiktie CO2 īpatnējās emisijas dati par attiecīgajiem transportlīdzekļiem. Šai informācijai ir jāatbilst vismaz šādām prasībām:

1. jābūt viegli salasāmai un vismaz tikpat redzamai kā reklāmas publikācijās sniegtajai informācijas galvenajai daļai;

2. jābūt viegli saprotamai, pat pavirši lasot;

3. oficiāli noteiktie degvielas patēriņa dati ir jāsniedz par visiem dažādajiem automobiļu modeļiem, uz ko attiecas reklāmas materiāls. Ja reklamē vairāk nekā vienu modeli, tad oficiāli noteiktos degvielas patēriņa datus ietver visiem modeļiem vai norāda diapazonu starp sliktāko un labāko degvielas patēriņu. Degvielas patēriņu izsaka litros uz 100 kilometriem (l/100 km), kilometros uz litru (km/l) vai kā attiecīgu šo lielumu apvienojumu. Visus skaitliskos lielumus uzdod līdz vienai zīmei aiz komata.

Šos lielumus var izteikt citās vienībās (galonos un jūdzēs), ciktāl tas ir saderīgi ar Direktīvas 80/181/EEK noteikumiem.

Ja reklāmas publikācijās ir tikai atsauce uz marku, nevis uz kādu konkrētu modeli, tad degvielas patēriņa dati nav jāsniedz.

--------------------------------------------------