31999L0085Oficiālais Vēstnesis L 277 , 28/10/1999 Lpp. 0034 - 0036


Padomes Direktīva 1999/85/EK

(1999. gada 22. oktobris),

kas groza Direktīvu 77/388/EEK, kas attiecas uz iespēju eksperimentālā kārtā darbietilpīgiem pakalpojumiem piemērot pazeminātu PVN likmi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/388/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļu kopīgā sistēma: vienots pamats vērtējumam [4] 12. panta 3. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka dalībvalstis var piemērot vienu vai divas pazeminātas likmes, bet tikai attiecībā uz precēm un pakalpojumiem kategorijās, kas norādītas Direktīvas 77/388/EEK H pielikumā.

(2) Bezdarba problēma tomēr ir ārkārtīgi nopietna, tādēļ, radot jaunas darbavietas, dalībvalstīm, kas to vēlas, būtu jāļauj eksperimentēt ar pazeminātas PVN likmes piemērošanu un tās ietekmes izvērtēšanu attiecībā uz tādiem darbietilpīgiem pakalpojumiem, kas pašlaik nav iekļauti H pielikumā.

(3) Tādai pazeminātai PVN likmei vajadzētu mazināt uzņēmumu vēlmi sākt darbību vai turpināt darboties ēnu ekonomikā.

(4) Mērķtiecīga PVN likmes pazemināšana tomēr varētu negatīvi ietekmēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību un nodokļu neitralitāti; tādēļ būtu jāparedz īpaša atļauju piešķiršanas procedūra, kas jāievieš skaidri ierobežotā trīs gadu periodā, kā arī jānosaka šāda pasākuma darbības joma, kam piemēro stingrus nosacījumus tā, lai to vienmēr varētu pārbaudīt un ierobežot.

(5) Ņemot vērā pasākuma eksperimentālo ievirzi, dalībvalstīm, kas to īsteno, kā arī Komisijai detalizēti jāizvērtē pasākuma ietekme uz jaunu darbavietu radīšanu un tā lietderība.

(6) Pasākums jāīsteno tikai noteiktu laiku un tam jābeidzas, vēlākais, 2002. gada 31. decembrī.

(7) Lai piemērotu šo direktīvu, nav jāgroza dalībvalstu likumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 77/388/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 28. pantu papildina ar šādu punktu:

"6. Pēc Komisijas priekšlikuma Padome vienprātīgi var atļaut jebkurai dalībvalstij, ilgākais, trīs gadu laikā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 31. decembrim pakalpojumiem, kas minēti ne vairāk kā divās K pielikuma kategorijās, piemērot pazeminātas likmes, kas minētas 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā. Izņēmuma gadījumos dalībvalstīm var ļaut piemērot pazeminātu likmi arī pakalpojumiem, kas iekļauti trijās no iepriekšminētajām kategorijām.

Minētajiem pakalpojumiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

a) tiem jābūt darbietilpīgiem;

b) tos pārsvarā jāsniedz tieši gala patērētājam;

c) tiem jābūt galvenokārt vietēja mēroga un tādiem, kam nevajadzētu radīt konkurences traucējumus;

d) jābūt paredzamam, ka pazemināto likmju rezultātā iegūtās zemākās cenas cels pieprasījuma un nodarbinātības līmeni.

Pazeminātas likmes piemērošana nedrīkst kavēt pienācīgu iekšējā tirgus darbību.

Jebkura dalībvalsts, kas vēlas ieviest šā punkta pirmajā daļā minēto pasākumu, par to līdz 1999. gada 1. novembrim informē Komisiju. Līdz tam pašam datumam dalībvalsts iesniedz Komisijai arī visu saistīto informāciju, jo īpaši:

a) pasākuma darbības jomu un iesaistīto pakalpojumu sīku aprakstu;

b) pierādījumus tam, ka ievēroti šā panta otrajā un trešajā daļā aprakstītie nosacījumi;

c) informāciju par paredzētā pasākuma izmaksām.

Dalībvalstis, kurām atļauj piemērot šā panta pirmajā daļā minēto pazemināto likmi, līdz 2002. gada 1. oktobrim sagatavo sīku ziņojumu, kurā, jo īpaši no jaunu darbavietu radīšanas un lietderības aspekta, sniedz vispārēju pasākuma lietderības izvērtējumu.

Līdz 2002. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Padomei un Parlamentam vispārēju izvērtēšanas ziņojumu, kam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumu par atbilstošiem pasākumiem, kas veicami, lai pieņemtu galīgo lēmumu par darbietilpīgiem pakalpojumiem piemērojamo PVN likmi."

2. Direktīvai pievieno jaunu K pielikumu, kas dots šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1999. gada 22. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

S. Mönkäre

[1] OV C 102, 13.4.1999., 10. lpp.

[2] OV C 279, 1.10.1999., 105. lpp.

[3] OV C 209, 22.7.1999., 20. lpp.

[4] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/59/EK (OV L 162, 26.6.1999., 63. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

K PIELIKUMS

28. panta 6. punktā minēto pakalpojumu saraksts

1. Mazi labošanas darbi:

- divriteņi,

- apavi un ādas izstrādājumi,

- apģērbs un mājsaimniecības tekstilijas (tostarp to lāpīšana un pārtaisīšana).

2. Privātu mājokļu remonts, izņemot materiālus, kas sastāda nozīmīgu daļu no sniegtā pakalpojuma vērtības.

3. Logu tīrīšana un privātu mājsaimniecību tīrīšana.

4. Mājas aprūpes pakalpojumi (piemēram, palīdzība mājas darbos, kā arī bērnu, vecu cilvēku, slimnieku vai invalīdu aprūpe).

5. Frizieru pakalpojumi.

"

--------------------------------------------------