31999L0048Oficiālais Vēstnesis L 169 , 05/07/1999 Lpp. 0058 - 0088
Oficiālais Vēstnesis L 169/1999 Lpp. 0059 - 0090
Oficiālais Vēstnesis L 169/1999 Lpp. 0050 - 0079
Oficiālais Vēstnesis L 169/1999 Lpp. 0059 - 0099
Oficiālais Vēstnesis L 169/1999 Lpp. 0050 - 0077
Oficiālais Vēstnesis L 169/1999 Lpp. 0058 - 0087


Komisijas Direktīva 1999/48/EK

(1999. gada 21. maijs),

ar ko otro reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 96/87/EK [2], un jo īpaši tās 8. pantu,

(1) tā kā Direktīvas 96/49/EK pielikumā iekļauti RID, ko piemēro no 1997. gada 1. janvāra un kas pēc tam jāpublicē visās valodās [3];

(2) tā kā RID atjaunina ik pēc diviem gadiem, un tāpēc grozītais variants būs spēkā no 1999. gada 1. janvāra ar pārejas laikposmu līdz 1999. gada 30. jūnijam;

(3) tā kā saskaņā ar 8. pantu visi vajadzīgie pārveidojumi, lai pielāgotos zinātnes un tehnikas attīstībai jomā, uz ko attiecas minētā direktīva, ar mērķi saskaņot tos ar jaunajiem noteikumiem, jāpieņem saskaņā ar 9. pantā izklāstīto kārtību;

(4) tā kā nozare jāpielāgo jaunajiem RID noteikumiem, un tādēļ jāgroza Direktīvas 96/49/EK pielikums;

(5) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, ievērojot Direktīvas 96/49/EK 9. pantu;

(6) tā kā grozītie Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi, ko parasti pazīst ar nosaukumu "RID", būtu jāiekļauj Direktīvā 96/49/EK kā pielikums, un tos var piemērot ne tikai starpvalstu pārvadājumiem, bet arī pārvadājumiem vienā dalībvalstī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/49/EK [4] pielikumu groza šādi.

- Svītro šādu tekstu

[5]

:

"Pielikumā ir Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID), kas ir COTIF B papildinājuma I pielikums, kuru piemēro no 1997. gada 1. janvāra, ar nosacījumu, ka terminus "līgumslēdzēja puse" un "valstis vai dzelzceļi" aizstāj ar terminu "dalībvalsts".

NB:

RID visās oficiālajās Kopienas valodās publicē, tiklīdz teksts ir sagatavots visās valodās."

- Pielikumu pārveido saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas nepieciešami, lai līdz 1999. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz tādus pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 21. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Neil Kinnock

[1] OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp.

[2] OV L 335, 24.12.1996., 45. lpp.

[3] OV L 294, 31.10.1998., 1. lpp.

[4] Publicēts OV L 294, 31.10.1998., 1. lpp.

[5] Teksts no Komisijas Direktīvas 96/87/EK 1. panta.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

(sk. Komisijas Direktīvu 2003/29/EK, OV L 90, 8.4.2003., 47. lpp.)

--------------------------------------------------