31999D0879Oficiālais Vēstnesis L 331 , 23/12/1999 Lpp. 0071 - 0072


Padomes Lēmums

(1999. gada 17. decembris)

par liellopu somatotropīna (LST) laišanu tirgū un lietošanu, ar ko atceļ Lēmumu 90/218/EEK

(1999/879/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā:

(1) Padomes 1990. gada 25. aprīļa Lēmuma 90/218/EEK par liellopu somatotropīna (LST) laišanu tirgū un lietošanu [3] 1. pantā ir paredzēts, ka dalībvalstīm jānodrošina tas, lai līdz 1999. gada 31. decembrim to teritorijā nebūtu atļauta liellopu somatotropīna laišana tirgū tā pārdošanas nolūkā un jebkura veida tā lietošana piena govīm;

(2) atbilstoši minētā lēmuma 2. panta 2. punktam Padome deva norādījumus Komisijai, lai uzticētu neatkarīgo zinātnieku darba grupai sadarbībā ar dalībvalstīm novērtēt LST lietošanas ietekmi, ņemot vērā Veterināro zāļu komitejas atzinumu, jo īpaši attiecībā uz šā produkta lietošanas iedarbību mastīta gadījumā;

(3) ar minētā lēmuma 2. panta 1. punktu dalībvalstīm atļāva veikt ierobežotas praktiskās pārbaudes liellopu somatotropīna lietošanai valsts pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, lai iegūtu jebkurus citus zinātniskos datus, kurus Padome var ņemt vērā, pieņemot galīgo lēmumu; Komisija nav saņēmusi nekādu informāciju par šādām pārbaudēm, un, paturot prātā šajā lēmumā noteikto aizliegumu, nav vajadzīgs turpmāk atļaut šādas pārbaudes;

(4) Līgumam pievienotajā Protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību Kopiena un dalībvalstis ir lūgtas pilnībā ievērot dzīvnieku veselības un labturības prasības, formulējot un īstenojot Kopienas lauksaimniecības politiku;

(5) ar Lēmumu 78/923/EEK [4] Kopiena ir apstiprinājusi Eiropas Konvenciju par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (turpmāk – "Konvencija") un ir deponējusi tās apstiprināšanas dokumentu; visas dalībvalstis arī ir ratificējušas šo Konvenciju;

(6) Padomes 1998. gada 20. aprīļa Direktīvas 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību [5] pielikuma 18. punktā ir noteikts, ka nekādas citas vielas, izņemot vielas, kas tiek lietotas terapeitiskos vai profilaktiskos nolūkos, dzīvniekiem nedrīkst dot, ja vien zinātniskie dzīvnieku labturības pētījumi vai iegūtā pieredze nerāda, ka konkrētās vielas iedarbība nav kaitīga dzīvnieka veselībai vai labturībai;

(7) LST nav ražots, lai to lietotu liellopiem terapeitiskos nolūkos, bet tikai lai paaugstinātu piena ražošanu;

(8) 1999. gada 10. martā Dzīvnieku veselības un labturības zinātniskā komiteja (SCAWAH) pieņēma ziņojumu par liellopu somatotropīna lietošanas dzīvnieku labturības aspektiem un konstatēja, ka LST paaugstina kliniskā mastīta risku un paildzina mastīta ārstēšanas laiku, kā arī tas paaugstina kāju kustību traucējumu gadījumu skaitu un var negatīvi ietekmēt reprodukciju, kā arī izraisīt smagas reakcijas injekcijas vietā;

(9) Saskaņā ar SCAWAH viedokli piena lopu veselības un produktivitātes labad ir svarīgi, lai lopi būtu minimāli pakļauti stresam, kas varētu izraisīt tādu slimību biežāku sastopamību, kā mastīts, kāju ievainojumi un reakcijas injekcijas vietā, LST lietošana ir uzrādījusi šadu slimību, kas rada sāpes un novājina dzīvniekus, gadījumu skaita pieaugumu, kas var pasliktināt dzīvnieku labturību un veicināt augstāku dzīvnieku saslimstību; SCAWAH tādēļ uzskata, ka LST nedrīkst lietot piena govīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopš šā lēmuma spēkā stāšanās dalībvalstis nodrošina to, ka Kopienas teritorijā vai to jurisdikcijā ir aizliegta liellopu somatotropīna laišana tirgū tā pārdošanas un jebkura veida lietošanas nolūkos piena govīm.

2. pants

Uzņēmumi, kas pērk vai ražo liellopu somatotropīna vielas, un uzņēmumi, kam ir atļauta šo vielu realizācija jebkurā statusā, ir lūgti veikt uzskaiti, sīki un hronoloģiskajā secībā norādot visu saražoto vai iegādāto šādu vielu apjomu un pārdotus vai izmantotus šo vielu apjomus, kas nav paredzēti 1. panta noteiktajiem tirgū laišanas nolūkiem, kā arī to personu vārdus vai uzņēmumu nosaukumus, kuriem tie pārdevuši šādas vielas vai no kuriem tās iegādājušās. Minētajai informācija jābūt pieejamai kompetentai iestādei pēc tās pieprasījuma un, ja tiek veikta datorizēta informācijas uzskaite, tai jābūt pieejamai izdrukas veidā.

3. pants

Aizliegums, kas paredzēts 1. pantā, neietekmē liellopu somatotropīna ražošanu dalībvalstīs vai to importu izvešanai uz trešām valstīm.

4. pants

Lēmums 90/218/EEK tiek atcelts.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 17. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K. Hemilä

[1] Atzinums sniegts 1999. gada 16. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums sniegts 1999. gada 9. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 116, 8.5.1990., 27. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 94/936/EK (OV L 366, 31.12.1994., 19. lpp.).

[4] OV L 323, 17.11.1978., 12. lpp.

[5] OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.

--------------------------------------------------