31999D0615Oficiālais Vēstnesis L 244 , 16/09/1999 Lpp. 0001 - 0001


Padomes Lēmums

(1999. gada 13. septembris),

ar ko paredz, ka 4–MTA ir jauna sintētiskā narkotika, attiecībā uz kuru jāpiemēro kontrolpasākumi un kriminālsodi

(1999/615/TI)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Vienoto rīcību 97/396/TI (1997. gada 16. jūnijs), ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un jaunu sintētisko narkotiku kontroli [1], jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas iniciatīvu,

tā kā:

(1) pamatojoties uz Vienotās rīcības 97/396/TI 4. panta 3. punktu, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) ir sastādījis ziņojumu par 4–MTA (p–metiltioamfetamīns vai 4–metiltioamfetamīns) riska novērtējumu;

(2) 4–MTA ir amfetamīna atvasinājums, par kuru noskaidrots, ka tas rada lielāku akūtas iedarbības risku, nekā MDMA (3,4–metilēndioksimetamfetamīns), tostarp blakusparādības un pārdozēšanu. Eiropas Savienībā tas bijis saistīts ar vairākiem nāves gadījumiem, kā arī gadījumiem, kam nav bijis letāls iznākums, bet bijusi nepieciešama hospitalizācija;

(3) 4–MTA vairākās dalībvalstīs identificēta kā viela, kas rada risku sabiedrības veselības aizsardzībai. Pašlaik tai piemēro kontroli divās dalībvalstīs;

(4) 4–MTA ir iedarbīga psihoaktīvā viela, kas pašlaik nav iekļauta nevienā no ANO 1971. gada Konvencijas par psihotropajām vielām pievienotajiem sarakstiem, bet kas rada tādus nopietnus draudus sabiedrības veselībai, kuri ir salīdzināmi ar to vielu radītajiem draudiem, kas iekļautas minētās konvencijas I un II sarakstā, un kurai nepiemīt redzama terapeitiska vērtība;

(5) Dažās dalībvalstīs atklāta 4–MTA tirdzniecība kombinācijā ar citām neatļautām vielām;

(6) Dalībvalstīm par 4–MTA jāpiemēro kontrolpasākumi un kriminālsodi, kā noteikts to tiesību aktos, kas atbilst to saistībām saskaņā ar ANO 1971. gada Konvenciju par psihotropajām vielām attiecībā uz vielām, kas iekļautas minētās konvencijas I un II pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar to tiesību aktiem, lai saistībā ar 4–MTA piemērotu kontrolpasākumus un kriminālsodus, kā noteikts to tiesību aktos, kas atbilst to saistībām saskaņā ar ANO 1971. gada Konvenciju par psihotropajām vielām attiecībā uz vielām, kas iekļautas minētās konvencijas I un II pielikumā.

2. pants

Saskaņā ar Vienotās rīcības 97/396/TI 5. panta 1. punktu dalībvalstis veic 1. pantā minētos pasākumus trīs mēnešu laikā no dienas, kad šis lēmums stājas spēkā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas.

Briselē, 1999. gada 13. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

T. Halonen

[1] OV L 167, 25.6.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------