31999D0486Official Journal L 190 , 23/07/1999 P. 0032 - 0035


KOMISIJAS LĒMUMS

(1999. gada 2. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 94/269/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Kolumbijas izcelsmes zvejniecības produktu importu

(izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 1826)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/486/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/79/EK[2], un jo īpaši tās 11. pantu,

(1) tā kā 1. pantā Komisijas 1994. gada 8. aprīļa Lēmumā 94/269/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Kolumbijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu[3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/31/EK[4], paredzēts, ka Ministerio de Salud - Divisin de Alimentos ir Kolumbijas kompetentā iestāde, kas pārbauda un sertificē zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām;

(2) tā kā pēc Kolumbijas valdības pārstrukturēšanas kompetentā iestāde attiecībā uz zvejniecības produktu veselības sertifikātiem ir mainīta no Ministerio de Salud - Divisin de Alimentos uz Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (Invima) un šī jaunā iestāde spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu; tā kā tāpēc jālabo ar Lēmumu 94/269/EK nosauktās kompetentās iestādes nosaukums;

(3) tā kā ir lietderīgi saskaņot formulējumus Lēmumā 94/269/EK ar formulējumiem nesen pieņemtajos Komisijas lēmumos, ar kuriem paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē dažu trešo valstu izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu;

(4) tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisijas Lēmumu 94/269/EK groza šādi.

1. Lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

"1. pants

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ir Kolumbijas kompetentā iestāde, kas pārbauda un sertificē zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām."

2. Lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

"2. pants

Kolumbijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1) visiem sūtījumiem jāpievieno numurēts veselības sertifikāta oriģināleksemplārs, kas ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts, datēts un ir uz vienas lapas saskaņā ar šā lēmuma A pielikumā norādīto paraugu;

2) produktiem jābūt no šā lēmuma B pielikumā uzskaitītiem apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem;

3) izņemot saldētus un neiesaiņotus zvejniecības produktus, kas paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem ar neizdzēšamiem burtiem ir jānorāda vārds "Kolumbija" un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numurs."

3. Lēmuma A pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Franz Fischler

PIELIKUMS

"A PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības un akvakultūras produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Kolumbija un kuri paredzēti eksportam uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkurā veidā

Uzskaites Nr.:

Pārsūtītāja valsts: Kolumbija

Kompetentā iestāde: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

I. Zvejniecības produktu identifikācijas dati

Zvejniecības/akvakultūras produkta apraksts[5]:

- suga (zinātniskais nosaukums):

- produkta noformējums un apstrādes veids[6]:

Koda numurs (ja ir zināms):

Iepakojuma veids:

Iepakojumu skaits:

Tīrais svars:

Vajadzīgā uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra:

II. Produktu izcelsme

Uzņēmuma(-u) nosaukums(-i) un oficiālais(-ie) apstiprinājuma numurs(-i), ko Veselības aizsardzības ministrija ir apstiprinājusi eksportam uz Kopienu:

III. Produktu galamērķis

Produktus sūta

no

(nosūtīšanas vieta)

uz

(galamērķa valsts un vieta)

ar šādiem transportlīdzekļiem:

Nosūtītāja nosaukums vai vārds un adrese:

Saņēmēja nosaukums vai vārds un galamērķa adrese:

IV. Veselības apliecinājums

Ar šo valsts pilnvarotais inspektors apliecina, ka iepriekš minētie zvejniecības vai akvakultūras produkti:

1) ir nozvejoti un apstrādāti uz kuģiem saskaņā ar Direktīvā 92/48/EEK paredzētajiem veselības noteikumiem;

2) ir izkrauti krastā, apstrādāti un vajadzības gadījumā iepakoti, sagatavoti, pārstrādāti, saldēti, atkausēti un uzglabāti atbilstoši higiēnas prasībām saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK pielikuma II, III un IV nodaļā paredzētajām prasībām;

3) tiem ir veiktas veselības pārbaudes saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļu;

4) ir iepakoti, marķēti, uzglabāti un transportēti saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK pielikuma VI, VII un VIII nodaļu;

5) nav no toksiskām sugām vai sugām, kas satur biotoksīnus;

6) uzrādījuši apmierinošus rezultātus organoleptiskajās, parazitoloģiskajās, ķīmiskajās un mikrobioloģiskajās pārbaudes, kas dažām zvejniecības produktu kategorijām paredzētas Direktīvā 91/493/EEK un tās īstenošanas lēmumos.

Ar šo apakšā parakstījies valsts pilnvarotais inspektors apliecina, ka ir informēts par Direktīvas 91/493/EEK, Direktīvas 92/48/EEK un Lēmuma 99/269/EK noteikumiem.

(Vieta) (Datums)

Oficiālais zīmogs[7]:

Valsts pilnvarotā inspektora paraksts3

(Parakstītāja vārds drukātiem burtiem, amats un kvalifikācija)

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[2] OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.

[3] OV L 115, 6.5.1994., 38. lpp.

[4] OV L 9, 12.1.1996., 6. lpp.

[5] Lieko svītrot.

[6] Dzīvi, atdzesēti, saldēti, sālīti, kūpināti, konservēti, u.c.

[7] Zīmoga un paraksta krāsai jāatšķiras no pārējo norāžu krāsas šajā sertifikātā.