31999D0228Oficiālais Vēstnesis L 083 , 27/03/1999 Lpp. 0077 - 0079


Komisijas Lēmums

(1999. gada 5. marts),

ar ko groza Padomes Lēmumu 79/542/EEK un Lēmumus 92/260/EEK, 92/260/EEK, 93/195/EEK un 93/197/EEK attiecībā uz veselības nosacījumiem reģistrētu zirgu pagaidu ievešanai, atpakaļievešanai un ievedumiem Kopienā no dažām Saūda Arābijas daļām

(izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 496)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/228/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/426/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un ievešanu no trešām valstīm [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 12., 13.,15., 16. pantu un 19.panta ii) apakšpunktu,

tā kā ar Padomes Lēmumu 79/542/EEK [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 98/622/EK [3], ir izveidots to trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj liellopu, cūku, zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un kazu, svaigas gaļas un gaļas produktu ievedumus;

tā kā ar Komisijas Lēmumu 92/160/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 97/685/EK [5], Komisija ir noteikusi dažu trešo valstu reģionalizāciju zirgu dzimtas dzīvnieku ievedumu vajadzībām;

tā kā veselības nosacījumi un veterinārā sertifikācija reģistrētu zirgu pagaidu ievešanai, atpakaļievešanai un ievedumiem ir attiecīgi noteikta Komisijas Lēmumos 92/260/EEK [6], 93/195/EEK [7] un 93/197/EEK [8], kuros jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 98/594/EK [9];

tā kā Komisijas veiktās veterinārās pārbaudes laikā Saūda Arābijā tika konstatēts, ka dzīvnieku veselības stāvokli atrodas pietiekoši stingru veterināro dienestu uzraudzībā un zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošana no vienām valsts daļām uz citām ir stingri uzraudzīta;

tā kā Saūda Arābijas veterinārās iestādes ir rakstiski apņēmušās 24 stundu laikā, izmantojot faksu, telegrammu vai teleksu, ziņot Komisijai un dalībvalstīm par to, ka konstatēta saslimšana ar kādu no Direktīvas 90/426/EEK A pielikumā minētajām zirgu infekcijas vai lipīgajām slimībām, kuras ir obligāti valstī jāreģistrē, kā arī savlaicīgi ziņot par izmaiņām zirgu dzimtas dzīvnieku vakcinācijas vai ievešanas politikā;

tā kā pēc seroloģiskās izmeklēšanas, kura tika veikta visā Saūda Arābijas teritorijā, valsti jāuzskata par brīvu no ļaunajiem zirgu ienāšiem un vaislas sērgas vismaz sešus mēnešus; Venecuēlas zirgu encefalomielīts un vezikulārais stomatīts nekad nav konstatēts, taču zirgu vīrusarterīta seroloģiski pierādījumi tika konstatēti;

tā kā, ņemot vērā iepriekšminētās izmeklēšanas rezultātus, daļa Saūda Arābijas ir brīva no Āfrikas zirgu mēra vairāk kā divus gadus un vakcinācija pret šo slimību valstī nav veikta pēdējos divpadsmit mēnešus un ir oficiāli aizliegta; tā kā, tomēr, daļa Saūda Arābijas nevar tikt uzskatīta par brīvu no slimības;

tā kā Saūda Arābijas kompetentās iestādes ir paziņojušas Komisijai par no kukaiņiem brīva karantīnas punkta oficiālu apstiprināšanu netālu no Rijādas un nosūtījušas valsts pilnvaroto veterinārārstu, kuri ir tiesīgi parakstīt starptautiskās izvešanas apliecības, parakstu paraugus;

tā kā, zirgu dzimtas dzīvnieku veselības stāvokļa dēļ dažās Saūda Arābijas daļās, ir lietderīgi reģionalizēt attiecīgo valsti, lai atļautu reģistrētu zirgu ievedumus Kopienā no tām Saūda Arābijas daļām, kuras ir brīvas no slimības;

tā kā dzīvnieku veselības nosacījumi un veterinārā sertifikācija jāpieņem saskaņā ar dzīvnieku veselības stāvokli attiecīgajā trešā valstī; tā kā tas attiecas tikai uz reģistrētiem zirgiem;

tā kā, skaidrības labad, trešo valstu sarakstu grozīšanai lieto valstu ISO kodus;

tā kā attiecīgi jāgroza Lēmums 79/542/EEK un Lēmumi 92/160/EEK, 92/260/EEK, 93/195/EEK un 93/197/EEK;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 79/542/EEK pielikuma II daļā, īpašā ailē reģistrētiem zirgiem, saskaņā ar valsts ISO koda alfabētisko secību, ievieto sekojošu rindu:

"SA | Saūda Arābija | X | (1)" |

2. pants

Lēmuma. 92/160/EEK pielikumu papildina šādi:

"Saūda Arābija

visa valsts teritorija, izņemot saskaņā ar Direktīvas 90/426/EEK 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu izveidotās aizsardzības un uzraudzības zonas ar sekojošām robežām:

1. Aizsardzības zona

1.1. Džizanas province

- visa province, izņemot tās daļu uz ziemeļiem no Šukaikas autoceļu kontroles punkta uz 5. autoceļa un uz ziemeļiem no 10. autoceļa.

1.2. Asiras province

- provinces daļa uz ziemeļiem no 10. autoceļa starp Darbu, Abhu un Kamismušaitu, izņemot jāšanas sporta klubu un gaisa spēku un sauszemes karabāzi,

- provinces daļa, kuras robežas veido 15. autoceļš no Kamismušaitas caur Džarašu, Utfahu un Zahrān el Džanūbu līdz Nedžrānas provinces robežai,

- provinces daļa, kuras ziemeļu robežu veido autoceļš no Utfahas caur Fāidu līdz Badr el Džanūbai (Nedžrānas province).

1.3. Nedžrānas province

- provinces daļa, kura atrodas uz ziemeļiem no autoceļa, kurš iet no Utfahas (Asiras province) uz Badr el Džanūbu un Asebu un no Asebas gar Vadīhabūnu, līdz vietai, kur tas savienojas ar 177. autoceļu, kurš iet starp Nedžrānu un Rijādu, un no šīs vietas gar 177. autoceļu uz dienvidiem līdz vietai, kur tas savienojas ar 15. autoceļu no Nedžrānas uz Šaruru,

- provinces daļa uz dienvidiem no 15. autoceļa starp Nedžrānu un Šaruru un Jaras robežu.

2. Uzraudzības zona

2.1. Džizanas province

- provinces daļa uz ziemeļiem no autoceļa kontroles punkta Šukaikā uz 5. autoceļa, kuru komtrolē autoceļa kontroles punkts Kahmā, un uz ziemeļiem no 10. autoceļa.

2.2. Asiras province

- jāšanas sporta klubs un gaisa spēku un sauszemes karabāze,

- provinces daļa starp aizsardzības zonas robežu un 209. autoceļu no Šukaikas līdz 211. autoceļa autoceļu kontroles punktam Muhajilā,

- provinces daļa starp 10. autoceļu, kurš iet no Abhas provinces Abhas pilsētas kontroles punkta un autoceļu kontroles punkta Balasmerā, 65 km no Abhas uz 15. autoceļa ziemeļu virzienā,

- provinces daļa starp Kamismušaitu un autoceļu kontroles punktu 90 km no Abhas uz 255. autoceļa virzienā uz Samāhu un autoceļu kontroles punktu Jarā, 90 km no Abhas uz 10. autoceļa virzienā uz Rijādu,

- provinces daļa uz dienvidiem no iedomātas līnijas starp autoceļu kontroles punktu Jarā uz 10. autoceļa un Hašmgurābu uz 177. autoceļa līdz robežai ar Nedžrānas provinci.

2.3. Nedžrānas province

- provinces daļa uz dienvidiem no līnijas starp autoceļu kontroles punktu Jarā uz 20. autoceļa un Hašmgurābu uz 177. autoceļa no robežas ar Nedžrāns provinci līdz autoceļu kontroles punktam Hašmgurābā, 80 km no Nedžrānas, un uz rietumiem no 175. autoceļa virzienā uz Šaruru"

.

3. pants

Lēmumu 92/260/EEK groza šādi.

1. Lēmuma I pielikuma E grupas trešo valstu sarakstu aizstāj ar šādu:

"Apvienotie Arābu Emirāti (AE), Bahreina (BH), Alžīrija (DZ), Ēģipte (EG), Izraēla (IL), Jordānija (JO), Kuveita (KW), Libāna (LB), Lībija (LY), Maroka (MA), Malta (MT), Maurīcija (MU), Omana (OM), Katara (QA), Saūda Arābija (9) (SA), Sīrija (SY), Tunisija (TN), Turcija (9) (TR)".

2. II pielikuma E veterinārā sertifikāta nosaukumu aizstāj ar šādu:

"VETERINĀRAIS SERTIFIKĀTS

reģistrētu zirgu pagaidu ievešanai Kopienas teritorijā no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinas, Alžīrijas, Ēģiptes (9), Izraēlas, Jordānijas, Kuveitas, Libānas, Lībijas, Marokas, Maltas, Maurīcijas, Omanas, Kataras, Saūda Arābijas (9), Sīrijas, Tunisijas, Turcijas(9) uz laiku līdz 90 dienām".

4. pants

Lēmumu 93/195/EEK groza šādi.

1. Lēmuma I pielikuma E grupas trešo valstu sarakstu aizstāj ar šādu:

"Apvienotie Arābu Emirāti (AE), Bahreina (BH), Alžīrija (DZ), Ēģipte(9) (EG), Izraēla (IL), Jordānija (JO), Kuveita (KW), Libāna (LB), Lībija (LY), Maroka (MA), Malta (MT), Maurīcija (MU), Omāna (OM), Katara (QA), Saūda Arābija(9) (SA), Sīrija (SY), Tunisija (TN), Turcija(9) (TR)".

2. Trešo valstu sarakstu II pielikuma E grupas veterinārā sertifikāta nosaukumā aizstāj ar šādu:

"Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Alžīrija, Ēģipte(9), Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Lībija, Maroka, Malta, Maurīcija, Omāna, Katara, Saūda Arābija(9), Sīrija, Tunisija, Turcija(1)".

5. pants

Lēmumu 93/197/EEK groza šādi.

1. I pielikuma E grupas trešo valstu sarakstu aizstāj ar šādu:

"Apvienotie Arābu Emirāti(9) (AE), Bahreina(9) (BH), Alžīrija (DZ), Ēģipte(1,2) (EG), Izraēla (IL), Jordānija(1) (JO), Kuveita (KW), Libāna(2 )(LB), Lībija(1) (LY), Maroka (MA), Malta (MT), Maurīcija (MU), Omāna(1) (OM), Katara(2 )(QA), Saūda Arābija(1) (SA), Sīrija(1) (SY), Tunisija (TN)".

2. Lēmuma II pielikuma E veterinārā sertifikāta nosaukumu aizstāj ar šādu:

"VETERINĀRAIS SERTIFIKĀTS

reģistrētu zirgu ievedumiem Kopienas teritorijā no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinas, Ēģiptes(9), Jordānijas, Kuveitas, Libānas, Lībijas, Omānas, Kataras, Saūda Arābijas(9), Sīrijas un reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku un nobarošanai un pavairošanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku ievedumiem no Alžīrijas, Izraēlas, Marokas, Maltas, Maurīcijas un Tunisijas".

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 5. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp.

[2] OV L 146, 14.6.1979., 15. lpp.

[3] OV L 296, 5.11.1998., 16. lpp.

[4] OV L 71, 18.3.1992., 27. lpp.

[5] OV L 287, 21.10.1997., 54. lpp.

[6] OV L 130, 15.5.1992., 67. lpp.

[7] OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp.

[8] OV L 86, 6.4.1993., 16. lpp.

[9] OV L 286, 23.10.1998., 53. lpp.

--------------------------------------------------