31998R1677Oficiālais Vēstnesis L 212 , 30/07/1998 Lpp. 0018 - 0022


Padomes Regula (EK) Nr. 1677/98

(1998. gada 29. jūlijs),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92, par Kopienas Muitas kodeksa izveidi [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 82/97 [2], un jo īpaši tās 249. pantu,

tā kā noteikumi par muitas vērtības deklarētāju, kas izklāstīti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2454/93 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 75/98 [4], ir jāpieskaņo noteikumiem, ko piemēro muitas deklarētājam, lai varētu saskanīgāk piemērot visus minētos noteikumus;

tā kā Kopienas tiesību akti par izvešanu pārstrādei paredz gadījumus, kad atļaujas tiek piešķirtas saskaņā ar Komisijas lēmumu; tā kā procedūra būtu jāvienkāršo, grozot atļaujas piešķiršanas procedūru personai, kas nav persona, kura organizē izvešanas pārstrādei darbības, ar atsauci uz komitejas procedūru, ja vajadzīgs;

tā kā, lai uz lauksaimniecības produktiem varētu attiecināt atpakaļ nosūtītu preču statusu, tie ir jāieved atpakaļ 12 mēnešos pēc tam, kad apstiprināta eksporta deklarācija, bez iespējas termiņu pagarināt; tā kā, ņemot vērā pieredzi, muitas dienestiem būtu jāļauj šo termiņu pagarināt attiecīgi pamatotos izņēmuma gadījumos; tā kā, lai nodrošinātu vienādību kompensāciju noteikšanā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, sīkas ziņas par attiecīgiem gadījumiem ir jānosūta Komisijai;

tā kā mēdz būt gadījumi, īpaši gaisa transporta kravu nozarē, kad lieli preču daudzumi ir jānosūta ļoti īsā laikā; tā kā tas var radīt kļūdas preču statusa noteikšanā, ko labo pēc attiecīgās personas ierosmes vai tās vārdā, kad preces nonāk galamērķī; tā kā šādos gadījumos, ja uz precēm attiecas tikai pēcmuitošanas pārbaudes, var uzskatīt, ka tās nav pilnīgi noņemtas no muitas uzskaites, ar noteikumu, ka kļūdas labojums nenodara finansiālu kaitējumu; tā kā šo iespēju nedrīkstētu ļaunprātīgi izmantot;

tā kā ir lietderīgi racionalizēt procedūras, kas Kopienas līmenī jāveic, no vienas puses, attiecībā uz gadījumiem, kad nav vajadzīga turpmāka ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu iegrāmatošana, un, no otras puses, attiecībā uz lūgumiem atmaksāt ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus vai atbrīvot no tiem;

tā kā ir ieteicams mazināt ierobežojumus, ar kuriem dalībvalstis, ja vien tās nešaubās, pašas var pieņemt lēmumu neiegrāmatot šādu nesamaksātu nodokli, ja tās uzskata, ka ir ievēroti visi nosacījumi, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 220. panta 2. punkta b) apakšpunktā (še turpmāk "Kodekss"); tā kā turklāt ir ieteicams noteikt EUR maksimālo summu, attiecībā uz kuru dalībvalstis, ja vien tās nešaubās, pašas var pieņemt lēmumu piešķirt atmaksājumu vai atbrīvojumu, ja tās uzskata, ka ir ievēroti Kodeksa 239. panta 1. punktā minētie nosacījumi;

tā kā ir jānodrošina pārsūdzēšanas tiesības personām, ko ietekmē lēmums par ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļu iegrāmatošanu pēc muitošanas, kā arī pretendentiem uz ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļu atmaksājumu vai atbrīvojumu; tā kā tāpēc šādām ieinteresētajām personām ir jādod iespēja rakstiski iesniegt piezīmes par visiem iebildumiem, ko Komisija ir paredzējusi izdarīt savos lēmumos; tā kā šādā gadījumā ir jāpielāgo termiņi, kādos Komisija pieņem šos lēmumus;

tā kā Padomes 1998. gada 3. maija Regulā (EK) Nr. 974/98 par eiro ieviešanu [5] ir paredzēts, ka no 1999. gada 1. janvāra dalībvalstu valūta ir eiro; tā kā līdz 2001. gada 31. decembrim eiro izsaka dalībvalstu naudas vienībās saskaņā ar maiņas kursu; tā kā tādēļ pastāv eiro un dalībvalstu valūtu vienību juridiska ekvivalence; tā kā pārejas periodā vienlīdz likumīgi ir gan eiro vienībās, gan dalībvalstu naudas vienībās sastādīti līgumi, dalībvalstu likumi un citi juridiski dokumenti;

tā kā tāpēc ir jāievieš pasākumi, ar kuriem koriģēt noteikumus par vienoto administratīvo dokumentu, lai varētu izmantot eiro vienību; tā kā tāpēc šajā sakarā ir jāgroza 37. pielikums;

tā kā Padomes 1998. gada 12. februāra Regula (EK) Nr. 374/98, ar ko groza 6. un 9. pantu Regulā (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz preču tirdzniecību starp Kopienu un tās dalībvalstīm ar ārpuskopienas valstīm [6], paredz no 1999. gada 1. janvāra aizstāt pašreiz statistikai izmantoto valstu nomenklatūru, kas attiecas uz preču tirdzniecību, ar alfabētisku nomenklatūru, kas pamatojas uz ISO alfa-2 kodu;

tā kā tāpēc ir jākoriģē vienota administratīvā dokumenta izmantošanas noteikumi, lai ņemtu vērā šīs izmaiņas; tā kā ir attiecīgi jāgroza 38. pielikums; tā kā tomēr būtu vēlams ļaut dalībvalstīm turpināt izmantot pašreizējos kodus, līdz tiek aizstāts 37. un 38. pielikums;

tā kā būtu vēlams paplašināt 87. pielikuma sarakstu par dažu elektronisku sastāvdaļu un līdzīgu sastāvdaļu saimniecisko pamatojumu, ievērojot Informācijas tehnoloģiju nolīguma pieņemšanu;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Muitas kodeksa komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2454/93 groza šādi.

1. Regulas 178. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. 1. punktā paredzēto muitas vērtības deklarāciju sastāda tikai Kopienā reģistrēta persona un tikai tad, ja ir attiecīgi nosacījumi.

Kodeksa 64. panta 2. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu un 64. panta 3. punktu piemēro mutatis mutandis".

2. Regulas 759. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Ja eksporta darbībās ir iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts un ir iesniegts vienotas atļaujas pieprasījums, piemēro 751. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

Ja pret atļaujas projektu ir iebildumi, Komisija saskaņā ar Komitejas procedūru var pieņemt lēmumu par to, vai atļauju var izdot, kā arī par tās izdošanas nosacījumiem."

3. Regulas 844. panta 4. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:

"Ja preces tiek deklarētas laišanai brīvā apgrozībā pēc pirmajā apakšpunktā minētā termiņa beigām, reimportēšanas dalībvalsts muitas dienesti tomēr var ļaut pagarināt termiņu attiecīgi pamatotos izņēmuma gadījumos. Ja muitas dienesti ļauj pagarināt termiņu, tie nosūta sīkas ziņas par šo gadījumu Komisijai".

4. Regulas 865. pantam pievieno šādu punktu:

"Attiecībā uz aviosabiedrībām, kam ir atļauts izmantot vienkāršotu tranzīta procedūru, izmantojot elektronisku apstiprinājumu, tomēr uzskata, ka preces nav noņemtas no muitas uzskaites, ja pēc attiecīgās personas ierosmes vai viņas vārdā ar tām rīkojas kā ar ārpuskopienas statusa precēm, pirms muitas dienesti atklāj nelikumīgu stāvokli, un ja attiecīgās personas izturēšanās neliecina par krāpniecisku darbību".

5. Regulas 869. panta b) apakšpunktā vārdus "ECU 2000" aizstāj ar vārdiem "ECU 50000".

6. Pievieno šādu 872.a pantu:

"872.a pants

Ja 872. un 873. pantā noteiktās procedūras laikā Komisija gatavojas pieņemt attiecīgajai personai nelabvēlīgu lēmumu, Komisija savus iebildumus rakstiski paziņo šai personai, pievienojot dokumentus, kas pamato šos iebildumus. Persona, uz ko attiecas Komisijai iesniegtā lieta, izsaka savu viedokli rakstiski viena mēneša laikā pēc iebildumu nosūtīšanas. Ja šī persona nepaziņo savu viedokli minētajā laikā, uzskata, ka tā ir atteikusies izmantot tiesības izteikt viedokli."

7. Regulas 873. pantu groza šādi:

a) Otrā punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "sešus mēnešus" aizstāj ar vārdiem "deviņus mēnešus".

b) Pievieno šādu punktu:

"Ja Komisija ir paziņojusi savus iebildumus personai, uz ko attiecas iesniegtā lieta, tad saskaņā ar 872.a pantu deviņu mēnešu termiņu pagarina par laiku, kas pagājis no dienas, kad Komisija nosūtījusi iebildumus, līdz dienai, kad tā saņēmusi atbilstīgās personas atbildi, vai, ja atbilde nav saņemta, līdz dienai, kad beidzas viedokļa izteikšanas termiņš".

8. Regulas 905. panta 1. punktā iekļauj šādu otro apakšpunktu:

"Izņemot gadījumus, kad muitas dienests, kas pieņem lēmumu, šaubās, tas tomēr var pats izlemt piešķirt nodokļu atmaksājumu vai atbrīvojumu tad, ja tas uzskata, ka ir ievēroti Kodeksa 239. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi, ar noteikumu, ka attiecīgā summa vienam uzņēmumam par vienu vai vairākām ievešanas vai izvešanas darbībām, kuru cēlonis tomēr ir viena un tā pati īpašā situācija, nepārsniedz ECU 50000".

9. Pievieno šādu 906.a pantu:

"906.a pants

Ja 906. un 907. pantā noteiktās procedūras laikā Komisija gatavojas pieņemt atmaksājuma vai atbrīvojuma pretendentam nelabvēlīgu lēmumu, Komisija savus iebildumus rakstiski paziņo šai personai, pievienojot dokumentus, kas pamato šos iebildumus. Atmaksājuma vai atbrīvojuma pretendents izsaka savu viedokli rakstiski viena mēneša laikā pēc iebildumu nosūtīšanas. Ja šī persona nepaziņo savu viedokli minētajā laikā, uzskata, ka tā ir atteikusies izmantot tiesības izteikt viedokli."

10. Regulas 907. pantu groza šādi:

a) Otrā punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "sešus mēnešus" aizstāj ar vārdiem "deviņus mēnešus".

b) Pievieno šādu punktu:

"Ja Komisija saskaņā ar 906.a pantu ir paziņojusi savus iebildumus atmaksājuma vai atbrīvojuma pretendentam, tad deviņu mēnešu termiņu pagarina par laiku, kas pagājis no dienas, kad Komisija nosūtījusi iebildumus, līdz dienai, kad tā saņēmusi ieinteresētās puses atbildi, vai, ja atbilde nav saņemta, līdz dienai, kad beidzas viedokļa izteikšanas termiņš".

11. Regulas 37. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

12. Regulas 38. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

13. Regulas 87. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta 11. un 12. punktu piemēro no 1999. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario Monti

[1] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[2] OV L 17, 21.1.1997., 1. lpp.

[3] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

[4] OV L 7, 13.1.1998., 3. lpp.

[5] OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

[6] OV L 48, 19.2.1998., 6. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

37. pielikumu groza šādi:

1. Paskaidrojumus II sadaļas A un C iedaļas 44. ailē aizstāj ar šādiem punktiem:

"No 1999. gada 1. janvāra deklarācijās, kas aizpildītas dalībvalstīs, kuras uzņēmējiem dod iespēju izvēlēties izmantot eiro vienību muitas deklarāciju aizpildīšanai, šajā ailē, vēlams, apakšnodalījumā labajā apakšējā stūrī, iekļauj norādi par izmantoto valūtas vienību — eiro vai dalībvalsts valūtas vienību.

Dalībvalstis var paredzēt, ka šo norādījumu var iekļaut tikai 44. ailē pirmajam preču postenim deklarācijā. Šajā gadījumā informāciju uzskatīs par derīgu visiem preču posteņiem deklarācijā.

Šo norādījumu veidos ISO alfa-3 valūtas kods (ISO 4217)".

2. Paskaidrojuma II sadaļas A iedaļas pirmo punktu 46. ailei aizstāj ar šādu punktu:

"Ieraksta statistikas vērtību, kas ir izteikta valūtas vienībā, kuras kods var būt 44. ailē, vai, ja 44. ailē šāda koda nav, tās dalībvalsts valūtā, kur veiktas eksporta formalitātes, saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem".

3. Paskaidrojuma II sadaļas A iedaļas pirmo punktu 47. ailei aizstāj ar šādu punktu, ko iekļauj aiz esošā teksta:

"Vērtība šajā ailē ir izteikta valūtas vienībā, kuras kods var būt 44. ailē, vai, ja 44. ailē šāda koda nav, tās dalībvalsts valūtā, kur veiktas eksporta formalitātes".

4. Paskaidrojuma II sadaļas C iedaļas pirmo punktu 45. ailei aizstāj ar šādu punktu, ko iekļauj aiz esošā teksta:

"Vērtība šajā ailē ir izteikta valūtas vienībā, kuras kods var būt 44. ailē, vai, ja 44. ailē šāda koda nav, galamērķa dalībvalsts valūtā".

5. Paskaidrojuma II sadaļas C iedaļas pirmo punktu 46. ailei aizstāj ar šādu punktu:

"Ieraksta statistikas vērtību, kas ir izteikta valūtas vienībā, kuras kods var būt 44. ailē, vai, ja 44. ailē šāda koda nav, galamērķa dalībvalsts valūtā saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem".

6. Paskaidrojuma II sadaļas C iedaļas pirmo punktu 47. ailei aizstāj ar šādu punktu, ko iekļauj aiz esošā teksta:

"Vērtības šajā ailē ir izteiktas valūtas vienībā, kuras kods var būt 44. ailē, vai, ja 44. ailē šāda koda nav, galamērķa dalībvalsts valūtā".

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

38. pielikumu groza šādi:

Paskaidrojumu 22. ailei (faktūrrēķina valūta) aizstāj ar šādu paskaidrojumu:

"Faktūrrēķina valūtu norāda ISO alfa-3 valūtas kods (ISO 4217).

Dalībvalstis tomēr var turpināt izmantot trīsciparu ģeonomenklatūras kodus, kas ir apstiprināti Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 [1]

[1] OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp."

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

87. pielikumu papildina ar šādu punktu:

| "1. aile | 2. aile |

Kārtas Nr. | Preces, kuru apstrāde muitas kontrolē ir atļauta | Apstrāde, ko var veikt |

Pārstrādāšana informācijas tehnoloģijas ražojumos, kas ietilpst: |

1. | KN apakšpozīcijā, kas atrodas "EC-ITA-schedule CXL" Padomes Lēmumā 97/359/EK, ja atļaujas izsniegšanas dienā ir spēkā atbrīvojums no nodokļa, vai |

2. | KN apakšpozīcijā, kas ir paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 2216/97 1., 2. vai 3. pantā, ja atļaujas izsniegšanas dienā ir spēkā autonomā nodokļa atlikšana" |

|

--------------------------------------------------