31998R0577Oficiālais Vēstnesis L 077 , 14/03/1998 Lpp. 0003 - 0007


Padomes Regula (EK) Nr. 577/98

(1998. gada 9. marts)

par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas iesniegto regulas projektu,

tā kā, lai veiktu tai uzticētos uzdevumus, Komisijai ir vajadzīga salīdzināma statistiskā informācija par nodarbinātības un bezdarba līmeni, struktūru un tendencēm dalībvalstīs;

tā kā labākā metode, kā iegūt šādu informāciju Kopienas līmenī, ir izdarīt saskaņotu darbaspēka apsekojumu;

tā kā Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3711/91 par ikgadēju darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā [1] ir noteikts, ka, sākot ar 1992. gadu, apsekojums ir jāizdara katra gada pavasarī;

tā kā, kaut arī datu pieejamības un saskaņotības nodrošināšanas un darba apjoma mērījumu dēļ nepārtraukts apsekojums ir vēlamāks par ikgadēju pavasara apsekojumu, ir grūti īstenot nepārtrauktu apsekojumu vienos un tajos pašos datumos visās dalībvalstīs;

tā kā būtu jāveicina esošo administratīvo avotu izmantošana, ciktāl tie var lietderīgi papildināt intervijās iegūto informāciju vai noderēt par izlases pamatu;

tā kā apsekojuma datus, ko nosaka šī regula, var paplašināt, lai ietvertu papildu mainīgo lielumu kopumu, kas veido ad hoc moduļu programmas daļu, kura aptver vairākus gadus un kuru noteiks saskaņā ar attiecīgu kārtību, pieņemot ieviešanas noteikumus;

tā kā samērīguma un izmaksu efektivitātes principi, kā tie noteikti Padomes 1997. gada 17. februāra Regulā (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku [2], kas ir Kopienas statistikas veidošanas juridiskais pamats, ir piemērojami arī šai regulai;

tā kā statistikas konfidencialitāti reglamentē noteikumi, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 322/97 un Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulā (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 par statistikas konfidencialitātei pakļautas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam [3];

tā kā Komisija saskaņā ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom [4] 3. pantu ir apspriedusies ar Statistikas programmas komiteju, kas izveidota ar minēto lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Apsekojumu biežums

Darbaspēka izlases veida apsekojumu (še turpmāk "apsekojums") dalībvalstis izdara katru gadu.

Apsekojums ir nepārtraukts apsekojums, kas nodrošina ceturkšņa un gada rezultātus; tomēr tās dalībvalstis, kuras nevar īstenot nepārtrauktu apsekojumu, var veikt vienīgi ikgadēju apsekojumu, kas notiek pavasarī.

Apsekojuma laikā savāktā informācija vispār attiecināma uz stāvokli tās nedēļas laikā (no pirmdienas līdz svētdienai), kas ir pirms intervijas un ko sauc par pārskata nedēļu.

Nepārtraukta apsekojuma gadījumā:

- pārskata nedēļas vienmērīgi izdala pa visu gadu;

- intervija parasti notiek tās nedēļas laikā, kas seko tūlīt aiz pārskata nedēļas. Starp pārskata nedēļu un intervijas datumu nedrīkst būt vairāk par piecām nedēļām, izņemot trešo ceturksni,

- pārskata ceturkšņi un gadi ir grupas, kurās attiecīgi ir 13 vai 52 nedēļas pēc kārtas. Nedēļu sarakstu, kas veido attiecīgo ceturksni vai gadu, sagatavo saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību.

2. pants

Apsekojuma vienības un piemērošanas joma, novērošanas metodes

1. Apsekojumu veic katrā dalībvalstī, apsekojot mājsaimniecību izlasi vai personu izlasi, kas dzīvo minētās dalībvalsts ekonomiskajā teritorijā apsekojuma laikā.

2. Apsekojuma galvenais loks ir personas, kas dzīvo privātās mājsaimniecībās katras dalībvalsts ekonomiskajā teritorijā. Ja iespējams, šo privātās mājsaimniecībās dzīvojošo personu pamatiedzīvotāju kopumu papildina ar personām, kas dzīvo kolektīvās mājsaimniecībās.

Ja vien iespējams, kolektīvās mājsaimniecības ietver, izmantojot izlases, kas īpaši sagatavotas, lai varētu tieši novērot attiecīgās personas. Ja tas nav iespējams, šo grupu personas, kas saglabā saites ar privātām mājsaimniecībām, ietver saistībā ar šīm mājsaimniecībām.

3. Mainīgos lielumus, ko izmanto darba statusa un nepietiekamas nodarbinātības noteikšanai ir jāiegūst, intervējot attiecīgo personu, vai, ja tas nav iespējams, citu mājsaimniecības locekli. Citu informāciju drīkst iegūt no alternatīviem avotiem, to skaitā no administratīviem reģistriem, ar noteikumu, ka iegūtie dati ir līdzvērtīgas kvalitātes.

4. Neatkarīgi no tā, vai izlases vienība ir persona vai mājsaimniecība, informāciju parasti savāc par visām mājsaimniecības personām. Tomēr, ja izlases vienība ir persona, tad attiecībā uz citiem mājsaimniecības locekļiem:

- informācijā var neietvert 4. panta 1. punkta g), h), i) un j) apakšpunktā uzskaitītās pazīmes,

- informāciju var savākt no izlases grupas, kas definēta tā, lai:

- pārskata nedēļas būtu vienmērīgi izdalītas pa visu gadu;

- attiecībā uz līmeņu gada vērtējumiem, lai novērošanu skaits (izlasē ietilpstošās personas kopā ar savas mājsaimniecības locekļiem) atbilstu 3. pantā noteiktajiem ticamības kritērijiem.

3. pants

Izlases pārstāvība

1. Bezdarbnieku grupai, kas pārstāv 5 % no darba spējīgā vecuma iedzīvotājiem, gada vidējo lielumu (vai gadījumā, kad veic ikgadējo apsekojumu pavasarī — pavasara vērtējuma) noteikšanas relatīvā standartkļūda NUTS II līmenī nedrīkst būt lielāka par 8 % no attiecīgās iedzīvotāju grupas.

Reģionus, kuros ir mazāk par 300000 iedzīvotājiem, no šīs prasības atbrīvo.

2. Nepārtraukta apsekojuma gadījumā iedzīvotāju grupām, kas veido 5 % no darba spējīgā vecuma iedzīvotājiem, relatīvā standartkļūda valsts līmenī, vērtējot pārmaiņas starp diviem secīgiem ceturkšņiem, nedrīkst būt lielāka par 2 % no attiecīgās iedzīvotāju grupas.

Dalībvalstīm, kurās iedzīvotāju skaits ir starp vienu miljonu un divdesmit miljoniem, šī prasība ir mīkstināta tā, lai ceturkšņa izmaiņu vērtējuma relatīvā standartkļūda nebūtu lielāka par 3 % no attiecīgās iedzīvotāju grupas.

Dalībvalstis, kurās ir mazāk par vienu miljonu iedzīvotāju, ir atbrīvotas no šīm precizitātes prasībām attiecībā uz izmaiņām.

3. Ja apsekojumu veic tikai pavasarī, vismaz ceturtdaļu no apsekojuma vienībām ņem no iepriekšējā apsekojuma un vismaz ceturtdaļa veido daļu no nākamā apsekojuma.

Šīs divas grupas identificē ar kodu.

4. Ja neatbildēšana uz dažiem jautājumiem rada datu trūkumu, vajadzības gadījumā izmanto statistiskās attiecināšanas metodi.

5. Svēruma koeficientus aprēķina, jo īpaši ņemot vērā atlases varbūtību un ārējos datus attiecībā uz apsekojamo iedzīvotāju sadalījumu pēc dzimuma, vecuma (piecu gadu vecuma grupas) un reģioniem (NUTS II līmenis), ja attiecīgā dalībvalsts šādus ārējos datus uzskata par pietiekami ticamiem.

6. Dalībvalstis nodrošina Komisijai (Eurostat) visu vajadzīgo informāciju par apsekojuma organizēšanu un metodiku un, jo īpaši, tās norāda pieņemtos kritērijus attiecībā uz izlases izveidojumu un lielumu.

4. pants

Apsekojuma raksturojums

1. Sniedzami šādi dati:

a) demogrāfiskais pamats:

- kārtas numurs mājsaimniecībā,

- dzimums,

- dzimšanas gads,

- dzimšanas datums attiecībā uz pārskata laikposmu,

- ģimenes stāvoklis,

- radniecība ar respondentu,

- laulātā kārtas numurs,

- tēva kārtas numurs,

- mātes kārtas numurs,

- valsts piederība,

- dzīvesvietas gadu skaits dalībvalstī,

- dzimšanas valsts (neobligāti),

- piedalīšanās veids apsekojumā (tieša piedalīšanās vai ar cita mājsaimniecības locekļa starpniecību);

b) darba statuss:

- darba statuss pārskata nedēļā,

- iemesli, kādēļ nav strādājis, kaut arī ir bijis darba attiecībās,

- darba meklējumi personai, kas nav nodarbināta,

- meklējamā darba veids (pašnodarbināta persona vai darbinieks),

- darba atrašanai izmantotās metodes,

- iespēja sākt darbu;

c) pamatdarba raksturojums:

- profesionālais statuss,

- vietējās vienības ekonomiskā aktivitāte,

- amats,

- vietējā vienībā strādājošo personu skaits,

- darba vietas valsts,

- darba vietas reģions,

- gads un mēnesis, kad persona uzsākusi strādāt pašreizējā darbā,

- darba pastāvīgums (un iemesli),

- pagaidu darba vai ierobežota ilguma darba līguma ilgums,

- pilnas slodzes/nepilnas slodzes atšķirība (un iemesli),

- darbs mājās;

d) nostrādātās stundas:

- nedēļā parasti strādājamo stundu skaits,

- faktiski nostrādāto stundu skaits,

- galvenais iemesls, kādēļ faktiski nostrādātās stundas atšķiras no personas parastā darba ilguma;

e) otrs darbs:

- vairāk nekā viena darba esamība,

- profesionālais statuss,

- vietējās vienības ekonomiskā aktivitāte,

- faktiski nostrādāto stundu skaits;

f) redzama nepietiekama nodarbinātība:

- vēlas parasti strādāt vairāk par pašreizējo stundu skaitu (gada apsekojuma gadījumā nav obligāti),

- meklē citu darbu un meklēšanas iemesli,

- meklējamā darba veids (darbinieks vai cita veida),

- darba atrašanai izmantotās metodes,

- iemesli, kādēļ persona nemeklē citu darbu (gada apsekojuma gadījumā nav obligāti),

- iespēja sākt darbu,

- vēlamais darba stundu skaits (gada apsekojuma gadījumā nav obligāti);

g) darba meklējumi:

- meklējamā darba veids (pilna slodze vai pusslodze),

- darba meklējumu ilgums,

- personas stāvoklis tieši pirms darba meklējumu sākšanas,

- vai ir reģistrējusies valsts nodarbinātības dienestā un vai saņem pabalstu,

- vēlēšanās strādāt personai, kas darbu nemeklē,

- iemesli, kādēļ persona nav meklējusi darbu;

h) izglītība un mācības,

piedalīšanās izglītības iegūšanā vai mācībās iepriekšējo četru nedēļu laikā:

- nolūks,

- līmenis,

- veids,

- kopējais ilgums,

- kopējais stundu skaits,

- augstākais veiksmīgi pabeigtais izglītības vai mācību līmenis,

- gads, kad šis augstākais līmenis ir veiksmīgi pabeigts,

- kad iegūta aroda pamatkvalifikācija;

i) iepriekšējā darba pieredze personai, kurai nav darba:

- iepriekšējās darba pieredzes esamība,

- gads un mēnesis, kurā persona pēdējoreiz strādājusi,

- pēdējā darba vai uzņēmējdarbības atstāšanas galvenais iemesls,

- profesionālais statuss pēdējā darbā,

- vietējās vienības, kurā persona pēdējoreiz strādājusi, ekonomiskā aktivitāte,

- amats pēdējā darbavietā;

j) stāvoklis vienu gadu pirms apsekojuma (1., 3. un 4. ceturksnim nav obligāti):

- statuss pamatdarbā,

- profesionālais statuss,

- vietējās vienības, kurā persona strādājusi, ekonomiskā aktivitāte,

- dzīvesvietas valsts,

- dzīvesvietas reģions;

k) statuss pamatdarbā (neobligāti);

l) ienākumi (neobligāti);

m) tehniskie dati saistībā ar interviju:

- apsekojuma gads,

- pārskata nedēļa,

- intervijas nedēļa,

- dalībvalsts,

- mājsaimniecības reģions,

- urbanizācijas līmenis,

- mājsaimniecības sērijas numurs,

- mājsaimniecības tips,

- iestādes tips,

- svēruma koeficients,

- izlases grupa attiecībā uz iepriekšējo apsekojumu (gada apsekojumu),

- izlases grupa attiecībā uz nākamo apsekojumu (gada apsekojumu),

- kārtējā apsekojuma secības numurs.

2. Lai papildinātu šā panta 1. punktā aprakstīto informāciju, var pievienot papildu mainīgo lielumu kopumu, še turpmāk "ad hoc modulis".

Ad hoc moduļu programmu, kas ietver vairākus gadus, sagatavo katru gadu saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību:

- šajā programmā katram ad hoc modulim norāda priekšmetu, pārskata posmu, izlases lielumu (vienādu vai mazāku par izlases lielumu, kāds noteikts saskaņā ar 3. pantu) un rezultātu nodošanas termiņu (kas var atšķirties no termiņa, kāds noteikts saskaņā ar 6. pantu),

- attiecīgo dalībvalstu un reģionu, kā arī ad hoc modulī savācamās informācijas sīki izstrādātu sarakstu sagatavo vismaz divpadsmit mēnešus pirms minētā moduļa pārskata posma sākuma,

- ad hoc moduļa apjoms nepārsniedz 1. punktā aprakstīto c moduļa apjomu.

3. Definīcijas, pamatotības kontroli, mainīgo lielumu kodēšanu, apsekojuma mainīgo lielumu saraksta pielāgošanu, kas jāizdara tehnikas un koncepciju attīstības dēļ, un principu sarakstu jautājumu formulēšanai par darba statusu sagatavo saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību.

5. pants

Apsekojuma izdarīšana

Dalībvalstis var noteikt, ka atbildēt apsekojumā ir obligāti.

6. pants

Rezultātu nodošana

Divpadsmit nedēļu laikā pēc pārskata posma beigām nepārtraukta apsekojuma gadījumā (un deviņu mēnešu laikā pēc pārskata posma beigām, ja apsekojums notiek pavasarī) dalībvalstis nosūta apsekojuma rezultātus, bez tiešiem identifikatoriem, uz Eurostat.

7. pants

Ziņojumi

Par šīs regulas īstenošanu Komisija reizi trijos gados, sākot no 2000. gada, iesniedz ziņojumu Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā jo īpaši novērtē to statistikas metožu kvalitāti, ko dalībvalstis paredzējušas, lai uzlabotu rezultātus vai atvieglotu apsekošanas procedūru.

8. pants

Procedūra

Komisijai palīdz Statistikas programmas komiteja (še turpmāk "komiteja").

Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, kuru priekšsēdētājs var noteikt atbilstīgi jautājuma steidzamībai. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar komitejas atzinumu. Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu, kas attiecas uz veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu. Ja triju mēnešu laikā kopš dienas, kad Komisija iesniegusi jautājumu Padomes izskatīšanai, Padome nav pieņēmusi lēmumu, priekšlikuma pasākumus apstiprina Komisija.

9. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 3711/91.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 9. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Brown

[1] OV L 351, 20.12.1991., 1. lpp.

[2] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[3] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp. Regulā izdarīti grozījumi ar Regulu (EK) Nr. 322/97

[4] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------