31998L0007Oficiālais Vēstnesis L 101 , 01/04/1998 Lpp. 0017 - 0023


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/7/EK

(1998. gada 16. februāris),

ar ko groza Direktīvu 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.b pantā noteikto procedūru [3],

tā kā, lai veicinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un lai nodrošinātu, ka patērētāji gūst labumu no augsta aizsardzības līmeņa, ir vēlams, lai visā Kopienā izmanto vienu patēriņa kredīta gada procentu likmes aprēķināšanas metodi;

tā kā Direktīvas 87/102/EEK [4] 5. pants paredz ieviest gada procentu likmes Kopienas aprēķināšanas metodi vai metodes;

tā kā, lai šo vienoto metodi ieviestu, ir vēlams sastādīt vienotu matemātisku formulu gada procentu likmes aprēķināšanai un kredīta izmaksu punktu noteikšanai, ko izmanto aprēķināšanā, norādot tās izmaksas, kuras nedrīkst ņemt vērā;

tā kā ar Direktīvas 87/102/EEK II pielikumu ieviesa matemātisku formulu gada procentu likmes aprēķināšanai un minētās direktīvas 1.a panta 2. punktā ir noteiktas maksas, kas nav jāiekļauj "patērētāja kredīta kopējās izmaksu" aprēķināšanā;

tā kā triju gadu pārejas laikā no 1993. gada 1. janvāra dalībvalstīm, kas pirms 1990. gada 1. marta piemēroja tiesību aktus, kuri gada procentu likmes aprēķināšanai atļauj izmantot citu matemātisko formulu, bija atļauts šādus tiesību aktus turpināt piemērot;

tā kā Komisija ir iesniegusi Padomei ziņojumu, kas, ņemot vērā pieredzi, gada procentu likmes aprēķināšanai ļauj piemērot vienotu Kopienas matemātisko formulu;

tā kā neviena dalībvalsts nav izmantojusi Direktīvas 87/102/EEK 1.a panta 3. punktu, ar kuru dažās dalībvalstīs, aprēķinot gada procentu likmi, atsevišķas izmaksas neņēma vērā, tas ir novecojis;

tā kā ir vajadzīga precizitāte līdz vismaz vienam ciparam aiz komata;

tā kā uzskata, ka gadā ir 365 dienas, 365,25 dienas vai 366 dienas (garajā gadā), 52 nedēļas vai 12 vienādi mēneši; tā kā uzskata, ka mēnesī vidēji ir 30,41666 dienas;

tā kā ir vēlams, lai patērētāji spētu pazīt terminus, ko dažādās dalībvalstīs lieto "gada procentu likmes" apzīmēšanai;

tā kā ir lietderīgi nekavējoties izpētīt, kādā mērā turpmāk jāsaskaņo patērētāja kredīta izmaksas elementi, lai Eiropas patērētājs varētu labāk salīdzināt faktiskās procentu likmes, ko piedāvā dažādu dalībvalstu iestādes, tādējādi nodrošinot iekšējā tirgus saskaņotu darbību,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 87/102/EEK groza šādi:

a) Direktīvas 1.a panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

- direktīvas grieķu valodas variantā:

"Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.",

- direktīvas angļu valodas variantā:

"The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalizes the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.";

b) Direktīvas 1.a panta 3. punktu svītro;

c) Direktīvas 1.a panta 5. punktu svītro;

d) Direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"Neskarot Padomes Direktīvu 84/450/EEK (1984. gada 10. septembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu [5] un uz noteikumiem un principiem, ko piemēro attiecībā uz maldinošu reklāmu, jebkurā reklāmā vai piedāvājumā, kurš izstādīts uzņēmuma telpās, kur persona piedāvā kredītu vai piedāvā sagatavot kredītlīgumu, un kurā ir norādīta procentu likme vai jebkādi skaitļi, kas attiecas uz kredīta izmaksām, ietver arī norādi par gada procentu likmi, izmantojot reprezentatīvu paraugu, ja nevar izmantot citus līdzekļus."

e) Direktīvas II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I pielikumu;

f) Direktīvas III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas II pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Par to dalībvalstis informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus katra savas valsts tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 16. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Cunningham

[1] OV C 235, 13.8.1996., 8. lpp. un OV C 137, 3.5.1997., 9. lpp.

[2] OV C 30, 30.1.1997., 94. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1997. gada 20. februāra Atzinums (OV C 85, 17.3.1997., 108. lpp.), Padomes 1997. gada 7. jūlija Kopējā nostāja (OV C 284, 19.9.1997., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1997. gada 19. novembra Lēmums. Padomes 1997. gada 18. decembra Lēmums.

[4] OV L 42, 12.2.1987., 48. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/88/EEK (OV L 61, 10.3.1990., 14. lpp.).

[5] OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/55/EK (OV L 280, 23.10.1997., 18. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

II PIELIKUMS

PAMATVIENĀDOJUMS, KAS, NO VIENAS PUSES, IZSAKA AIZDEVUMU LĪDZVĒRĪBU, NO OTRAS PUSES, — ATMAKSAS UN MAKSAS

t

= ∑

t

Burtu un simbolu nozīme:

K ir aizdevuma numurs

K′ ir atmaksas vai maksu numurs

AK ir aizdevuma ar numuru K summa

A′K′ ir atmaksas ar numuru K′ summa

∑ parāda summa

m ir pēdējā aizdevuma numurs

m′ ir pēdējās atmaksas vai maksu numurs

tK ir intervāls, kas izteikts gados vai gada daļās, starp aizņēmuma Nr. 1 datumu un nākamo aizņēmumu Nr. 2 līdz m datumiem

tK′ ir intervāls, kas izteikts gados vai gada daļās, starp aizņēmuma Nr. 1 datumu un maksājumu vai maksu Nr. 1 līdz m datumiem

i ir procentu likme, ko var aprēķināt (ar algebras palīdzību, ar secīgām aproksimācijām vai arī ar datorprogrammu), ja citi vienādojuma lielumi ir zināmi no līguma vai citādā veidā.

Piezīmes:

a) Summām, ko abas puses maksā dažādos laikos, nav noteikti jābūt vienādām, un tās nav noteikti jāmaksā ar vienādiem intervāliem.

b) Sākuma datums ir pirmā aizdevuma datums.

c) Intervālus starp datumiem, ko izmanto aprēķinos, izsaka gados vai gada daļās. Uzskata, ka gadā ir 365 dienas, 365,25 dienas vai 366 dienas (garajā gadā), 52 nedēļas vai 12 vienādi mēneši. Uzskata, ka mēnesī vidēji ir 30,41666 dienas (t.i., 365/12).

d) Aprēķina rezultātu izsaka ar precizitāti līdz vismaz vienam ciparam aiz komata. Noapaļojot līdz konkrētam ciparam aiz komata, piemēro šādu likumu.

Ja nākamais cipars aiz šī konkrētā cipara aiz komata ir lielāks nekā vai vienāds ar 5, konkrēto ciparu palielina par vienu vienību.

e) Dalībvalstis nodrošina, ka piemērojamās risināšanas metodes dod rezultātu, kas vienāds ar III pielikumā parādīto piemēru rezultātu.

"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

III PIELIKUMS

APRĒĶINĀŠANAS PIEMĒRI

A. GADA PROCENTU LIKMES APRĒĶINĀŠANA, PAMATOJOTIES UZ KALENDĀRU (1 GADS = 365 DIENAS (VAI 366 DIENAS GARAJOS GADOS))

Pirmais piemērs

Aizdevuma summa: S = ECU 1000, 1994. gada 1. janvārī.

To atmaksā ar vienu maksājumu ECU 1200 apmērā 1995. gada 1. jūlijā, t.i., 1 ½ gadu vai 546 (= 365 + 181) dienas pēc aizņēmuma datuma.

Vienādojums ir:

1 000 =

546

365

vai:

1 + i546/365 = 1,2

1 + i = 1,1296204

i = 0,1296204

Šo summu noapaļo līdz 13 % (vai 12,96 %, ja vajadzīga precizitāte līdz diviem cipariem aiz komata).

Otrais piemērs

Aizdevuma summa ir S = ECU 1000, bet kreditors ietur ECU 50 par administratīviem izdevumiem, tātad aizdevums faktiski ir ECU 950; ECU 1200 atmaksu, tāpat kā pirmajā piemērā, veic 1995. gada 1. jūlijā.

Vienādojums ir:

950 =

546

365

vai:

1 + i546/365 = 1,263157

1 + i = 1,169026

i = 0,169026

Šo summu noapaļo līdz 16,9 %.

Trešais piemērs

Aizņēmuma summa 1994. gada 1. janvārī ir ECU 1000, kas jāatmaksā ar divām summām, katra ECU 600, kuras maksā attiecīgi pēc gada un diviem gadiem.

Vienādojums ir:

1 000 =

+

730

365

=

+

To atrisina ar algebras palīdzību, un rezultāts ir i = 0,1306623, ko noapaļo līdz 13,1 % (vai 13,07 %, ja vajadzīga precizitāte līdz diviem cipariem aiz komata).

Ceturtais piemērs

Aizņēmuma summa 1994. gada 1. janvārī ir S = ECU 1000, un summas, kas aizdevuma ņēmējam jāatmaksā, ir šādas:

pēc 3 mēnešiem (0,25 gadi/90 dienas): | ECU 272 |

pēc 6 mēnešiem (0,5 gadi/181 diena): | ECU 272 |

pēc 12 mēnešiem (1 gads/365 dienas): | ECU 544 |

Kopā: | ECU 1088 |

Vienādojums ir:

1 000 =

90

365

+

181

365

+

365

365

Šajā vienādojumā i var aprēķināt ar secīgām aproksimācijām, kuras var programmēt uz plaukstdatora.

Rezultāts ir i = 0,13226, ko noapaļo līdz 13,2 % (vai 13,23 %, ja vajadzīga precizitāte līdz diviem cipariem aiz komata).

B. GADA PROCENTU LIKMES APRĒĶINĀŠANA, PAMATOJOTIES UZ STANDARTA GADU (1 GADS = 365 DIENAS VAI 365,25 DIENAS, 52 NEDĒĻAS VAI 12 VIENĀDI MĒNEŠI)

Pirmais piemērs

Aizdevuma summa: S = ECU 1000.

To atmaksā ar vienu maksājumu ECU 1200 apmērā 1,5 gadus (t.i., 1,5 × 365 = 547,5 dienas, 1,5 × 365,25 = 547,875 dienas, 1,5 × 366 = 549 dienas, 1,5 × 12 = 18 mēneši vai 1,5 × 52 = 78 nedēļas) pēc aizņēmuma datuma.

Vienādojums ir:

1 000 =

547,5

365

=

547,875

365,25

=

18

12

=

78

52

vai:

1 + i1,5 = 1,2

1 + i = 1,129243

i = 0,129243

Šo summu noapaļo līdz 12,9 % (vai 12,92 %, ja vajadzīga precizitāte līdz diviem cipariem aiz komata).

Otrais piemērs

Aizdevuma summa ir S = ECU 1000, bet kreditors ietur ECU 50 par administratīviem izdevumiem, tātad aizdevums faktiski ir ECU 950; ECU 1200 atmaksu, tāpat kā pirmajā piemērā, veic 1,5 gadus pēc aizdevuma datuma.

Vienādojums ir:

950 =

547,5

365

=

547,875

365,25

=

18

12

=

78

52

vai:

= 1 200/950

= 1,263157

1 + i = 1,168526

i = 0,168526

Šo summu noapaļo līdz 16,9 % (vai 16,85 %, ja vajadzīga precizitāte līdz diviem cipariem aiz komata).

Trešais piemērs

Aizdevuma summa ir ECU 1000, kas jāatmaksā ar divām summām, katra ECU 600, kuras maksā attiecīgi pēc gada un diviem gadiem.

Vienādojums ir:

1 000 =

365

365

+

730

365

=

365,25

365,25

+

730,5

365,25

=

12

12

+

24

12

=

52

52

+

104

52

=

+

To atrisina ar algebras palīdzību, un rezultāts ir i = 0,13066, ko noapaļo līdz 13,1 % (vai 13,07 %, ja vajadzīga precizitāte līdz diviem cipariem aiz komata).

Ceturtais piemērs

Aizdevuma summa ir S = ECU 1000, un summas, kas aizdevuma ņēmējam jāatmaksā, ir šādas:

pēc 3 mēnešiem (0,25 gadi/13 nedēļas/91,25 dienas/91,3125 dienas): | ECU 272 |

pēc 6 mēnešiem (0,5 gadi/26 nedēļas/182,5 dienas/182,625 dienas): | ECU 272 |

pēc 12 mēnešiem (1 gads/52 nedēļas/365 dienas/365,25 dienas): | ECU 544 |

Kopā: | ECU 1088 |

Vienādojums ir:

1 000 =

91,25

365

+

182,5

365

+

365

365

=

91,3125

365,25

+

182,625

365,25

+

365,25

365,25

=

3

12

+

6

12

+

12

12

=

13

52

+

26

52

+

52

52

=

+

+

Šajā vienādojumā i var aprēķināt ar secīgām aproksimācijām, kuras var programmēt uz plaukstdatora.

Rezultāts ir i = 0,13185, ko noapaļo līdz 13,2 % (vai 13,19 %, ja vajadzīga precizitāte līdz diviem cipariem aiz komata).

"

--------------------------------------------------