31998D0423Oficiālais Vēstnesis L 190 , 04/07/1998 Lpp. 0076 - 0080


Komisijas Lēmums

(1998. gada 30. jūnijs),

ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas regulē Folklenda salu izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu

(izziņots ar dokumenta numuru C(1998) 1850)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(98/423/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus attiecībā uz zvejniecības produktu ražošanu un laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā Komisijas eksperts ir bijis pārbaudes vizītē Folklenda salās, lai pārbaudītu apstākļus, kādos zvejniecības produkti tiek ražoti, uzglabāti un nosūtīti uz Kopienu;

tā kā Folklenda salu tiesību aktu noteikumi par zvejniecības produktu veselības ekspertīzi un uzraudzību var tikt uzskatīti par līdzvērtīgiem tiem, kas noteikti Direktīvā 91/493/EEK;

tā kā Lauksaimniecības departamenta Veterinārais dienests (VS) Folklenda salās spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo likumu piemērošanu;

tā kā procedūrā, lai iegūtu Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto veselības sertifikātu, jānorāda arī sertifikāta paraugs, minimālās prasības attiecībā uz valodu(-ām), kurā(-s) tam jābūt izstrādātam, un tā parakstīšanai pilnvarotās personas pakāpe;

tā kā, ievērojot Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta b) apakšpunktu, zvejniecības produktu iepakojumiem jāuzliek marķējums, norādot trešās valsts nosaukumu un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numuru;

tā kā, ievērojot Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu, ir jāsastāda apstiprinātu uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu vai saldētavu saraksts; tā kā ir jāsastāda reģistrētu zivju pārstrādes kuģu saraksts Padomes Direktīvas 92/48/EEK [2] izpratnē; tā kā šis saraksts jāsastāda, pamatojoties uz VS ziņojumu Komisijai; tā kā tādēļ VS jānodrošina atbilstība noteikumiem, kas noteikti Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punktā;

tā kā VS ir nodrošinājis oficiālas garantijas attiecībā uz atbilstību noteikumiem, kuri izklāstīti Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā, un attiecībā uz prasību izpildīšanu, kuras ir līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām par uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu, saldētavu vai saldētājkuģu apstiprināšanu vai reģistrāciju;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lauksaimniecības departamenta Veterinārais dienests ir kompetentā iestāde Folklenda salās, kura pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Folklenda salu izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1) katram sūtījumam jāpievieno numurēts veselības sertifikāta oriģināls, kas saskaņā ar paraugu A pielikumā ir uz vienas lapas pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts;

2) produktiem jābūt no apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem, kas uzskaitīti B pielikumā;

3) uz visiem iepakojumiem, izņemot nefasētus un konservētas pārtikas ražošanai paredzētus saldētus zvejniecības produktus, jābūt vārdkopai "FALKLAND ISLANDS" un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numuram neizdzēšamā drukā.

3. pants

1. Sertifikāti, kas minēti 2. panta 1. apakšpunktā, jāsastāda vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kur veiktas pārbaudes.

2. Uz sertifikātiem jābūt norādītam VS pārstāvja vārdam, amatam un parakstam, kā arī oficiālajam zīmogam, kura krāsa atšķiras no citu vīzu krāsas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[2] OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

APSTIPRINĀTO ZIVJU PĀRSTRĀDES KUGU SARAKSTS

Numurs | Nosaukums | Osta |

1001 | Petrel | Stanley |

1002 | Argos Pereira | Stanley |

1004 | De Giosa T | Stanley |

1005 | Capricorn | Stanley |

1006 | Beagle FI | Stanley |

1007 | Argos Galicia | Stanley |

1008 | Igueldo | Stanley |

1009 | Golden Touza | Stanley |

1010 | Golden Chicha | Stanley |

1011 | Polar Fury | Stanley |

1012 | John Cheek | Stanley |

1013 | Heroya Primero | Stanley |

1014 | Sil | Stanley |

1016 | Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company) | Stanley |

--------------------------------------------------