31998D0293Oficiālais Vēstnesis L 131 , 05/05/1998 Lpp. 0030 - 0031


Komisijas Lēmums

(1998. gada 22. aprīlis)

par ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L. T25) laišanu tirgū saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(98/293/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīvu 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izlaišanu vidē [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/35/EK [2], un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā Direktīvas 90/220/EEK 10. līdz 18. pantā ir noteikta Kopienas procedūra, kādā dalībvalstu kompetentās iestādes dod piekrišanu laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai sastāv no tiem;

tā kā paziņojums par šāda produkta laišanu tirgū ir iesniegts Francijas kompetentajām iestādēm;

tā kā Francijas kompetentās iestādes pēc tam ir iesniegušas Komisijai dokumentāciju ar labvēlīgu atzinumu par to;

tā kā citu dalībvalstu kompetentās iestādes ir cēlušas iebildumus pret minēto dokumentāciju;

tā kā iesniedzējs attiecīgi šādi pārveidoja sākotnējā dokumentācijā piedāvāto marķējumu:

- uz sēklu maisiņiem, kas paredzēti pārdošanai zemniekiem, norāda, ka produkts ir ģenētiski modificēts, lai padarītu to izturīgu pret glufozinātamonija herbicīdu,

- uz sēklu maisiņu etiķetes, kas paredzētas pārdošanai zemniekiem, vai uz pavaddokumentiem norāda, ka oriģinālas ģenētiskās modifikācijas dēļ, iespējams, būs piemērojamas īpašas marķēšanas prasības ievāktajam materiālam un

- uzņēmējsabiedrībām, kas pazīstamas kā attiecīgo kultūru importētājas pārstrādei Kopienā, nodrošina informāciju, kas attiecas uz ģenētiski modificētām kultūrām, saskaņā ar šo paziņojumu, kuras ārpus Kopienas ražojusi Hoechst Schering AgrEvo GmbH vai cits uzņēmums pēc tās licences;

tā kā iesniedzējs attiecīgi papildināja oriģinālo dokumentāciju ar sīkāku informāciju;

tā kā tāpēc saskaņā ar Direktīvas 90/220/EEK 13. panta 3. punktu Komisijai ir jāpieņem lēmums saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta minētās direktīvas 21. pantā;

tā kā Komisijai bija vajadzīgs attiecīgās ar Komisijas Lēmumu 97/579/EK [3] izveidotās zinātniskās komitejas atzinums par šo dokumentāciju; tā kā 1998. gada 10. februārī atzinumu sniedza Augu zinātniskā komiteja, kura secināja, ka nav iemesla pieļaut iespēju, ka šā produkta laišana tirgū varētu negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi;

tā kā Komisija, pārbaudot katru iebildumu, kas celts saistībā ar Direktīvu 90/220/EEK, dokumentācijā sniegto informāciju un Augu zinātniskās komitejas atzinumu, ir nonākusi pie slēdziena, ka nav iemesla pieļaut iespēju, ka, kukurūzai ieviešot gēnu kodēšanu uz fosfinotricīnacetiltransferāzi un šķeltu gēnu kodēšanu uz betalaktamāzi, būs vērojama kāda negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi;

tā kā atļauja ķīmisko herbicīdu lietošanai augiem un to izmantošanas ietekmes novērtēšana uz cilvēku veselību un vidi attiecas uz darbības jomu Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvai 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/73/EK [5], bet nevis uz Direktīvas 90/220/EEK darbības jomu;

tā kā Direktīvas 90/220/EEK 11. panta 6. punktā un 16. panta 1. punktā ir paredzēti papildu drošības pasākumi, ja kļūst pieejama jauna informācija par produkta radīto apdraudējumu;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 90/220/EEK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, jo īpaši Padomes Direktīvas 66/402/EEK [6] un 70/457/EEK [7], un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 [8], un, ievērojot šā panta 2. punktu, Francijas kompetentās iestādes dod piekrišanu laist tirgū šādu AgrEvo France (Ref. C/F/ 95/12/07) izziņotu produktu:

ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L.) sēklas un labību ar palielinātu glufozinātamonija izturību, kas atvasināta no kukurūzas līnijas HE/89 pārveidošanas rezultātā T 25, kas pārveidots, izmantojot plazmīdu pUC/Ac, un satur:

a) sintētisku Pat-gēnu, kas kodē fosfinotricīna acetiltransferāzi saskaņā ar promotora 35S noteikumiem un ziedkāpostu mozaīkas vīrusa terminatora sekvenci, un

b) šķeltu betalaktamāzes gēnu, kam trūkst aptuveni 25 % no gēna no 5’ gala, kurš, kad ir vesels, kodē betalaktāma antibiotiku rezistenci un pUC replikācijas Col E1 izcelsmi.

2. Piekrišana produkta laišanai tirgū attiecas uz jebkādiem atvasinātiem pēcnācējiem no produkta krustojumiem ar jebkuru tradicionāli audzētu kukurūzu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Ritt Bjerregaard

[1] OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.

[2] OV L 169, 27.6.1997., 72. lpp.

[3] OV L 237, 28.8.1997., 18. lpp.

[4] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[5] OV L 353, 24.12.1997., 26. lpp.

[6] OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp.

[7] OV L 225, 12.10.1970, 1. lpp.

[8] OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------