31998D0109Oficiālais Vēstnesis L 027 , 03/02/1998 Lpp. 0047 - 0048


Komisijas Lēmums

(1998. gada 2. februāris),

ar ko dalībvalstīm atļauj veikt pagaidu ārkārtas pasākumus attiecībā uz Taizemi, lai novērstu Thrips palmi Karny izplatīšanos

(98/109/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu dalībvalstīs [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/14/EK [2], un jo īpaši tās 15. panta 3. punktu,

tā kā, ja dalībvalsts uzskata, ka Trips palmi Karny ievešana tās teritorijā no trešām valstīm rada nenovēršamas briesmas, tā var veikt jebkurus pagaidu papildus pasākumus, kas ir nepieciešami, lai pasargātu sevi no šīm briesmām;

tā kā Trips palmi Karny pārtveršanas dēļ uz grieztiem orhideju dzimtas ziediem, kuru izcelsme ir Taizemē, vairākas dalībvalstis veica oficiālus Kopienas teritorijas aizsardzības pasākumus pret minētā organisma ievešanu un noteica īpašas papildu procedūras minētā organisma uzraudzībai minētajā precē;

tā kā, pamatojoties uz pastāvīgiem Trips palmi Karny pārtveršanas gadījumiem, visā Kopienas teritorijā ir jāveic ārkārtas pasākumi, lai nodrošinātu efektīvāku aizsardzību pret Trips palmi Karny ievešanu Kopienā no minētās valsts; tā kā šajos pasākumos ir jāietver prasība pēc fitosanitārā sertifikāta grieztiem orhideju dzimtas ziediem, kuru izcelsme ir Taizemē, kuram ir pievienots oficiāls paziņojums, ka audzēšanas vietā nav Trips palmi Karny vai sūtījumam ir veikta fumigācija, lai to pasargātu no tripšiem (Thysanoptera);

tā kā, ja atklājas, ka šā lēmuma 1. pantā minētie ārkārtas pasākumi ir nepietiekami, lai novērstu Trips palmi Karny ievešanu, vai tie nav ievēroti, ir jāparedz stingrāki vai alternatīvi pasākumi;

tā kā ārkārtas pasākumu ietekme tiks nepārtraukti vērtēta 1997./1998. gada laikā, un, ņemot vērā novērtēšanas rezultātu, tiks izvērtēti turpmākie iespējamie pasākumi, kas attiecas uz grieztu orhideju dzimtas ziedu, kuru izcelsme ir Taizemē, ievešanu;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grieztus orhideju dzimtas ziedus, kuru izcelsme ir Taizemē, drīkst ievest Kopienas teritorijā tikai tad, ja ir ievēroti šā lēmuma pielikumā minētie ārkārtas pasākumi. Pielikumā minētie ārkārtas pasākumi ir jāpiemēro tikai attiecībā uz tiem sūtījumiem, kurus ieved no Taizemes pēc tam, kad Komisija ir informējusi minēto valsti par šiem pasākumiem.

2. pants

Saskaņā ar pielikuma 3. punktā minēto detalizēto tehnisko ziņojumu importētājām dalībvalstīm līdz 1998. gada 30. augustam ir jāinformē Komisiju un citas dalībvalstis par ievestajiem apjomiem saskaņā ar šo lēmumu.

3. pants

Šo lēmumu ir jāpārskata, vēlākais, līdz 1998. gada 30. septembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[2] OV L 87, 2.4.1997., 17. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Lai izpildītu 1. pantā minētos noteikumus, ir jāveic šādi ārkārtas pasākumi:

1. Grieztiem orhideju dzimtas ziediem ir jābūt vai nu

(a) audzētiem vietā, kurā ikmēneša oficiālajā pārbaudē vismaz trīs mēnešus pirms eksporta nav reģistrēti Trips palmi Karny, vai arī

(b) sūtījumam pirms izvešanas ir veikta fumigācija, lai to pasargātu no tripšiem (Thysanoptera).

2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajām prasībām, grieztiem orhideju dzimtas ziediem ir jāpievieno Taizemē izsniegts fitosanitārais sertifikāts, kas atbilst Direktīvas 77/93/EEK 7. un 12. pantam.

Sertifikāta sadaļā "Papildu deklarācija" norāda, kurš no pasākumiem, 1a) vai 1b), ir veikts, un papildus, gadījumos, kuros ir veikts 1b) pasākums, sadaļā "Kaitēkļu iznīcināšana un/vai dezinficēšana" apraksta pirms eksporta piemēroto fumigāciju.

3. Saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK 12. panta 1. punkta (a) apakšpunktu, pirms grieztu orhideju dzimtas ziedu ievešanas Kopienā tos pārbauda šajā direktīvā minētās valsts iestādes.

--------------------------------------------------