31997R1554Oficiālais Vēstnesis L 208 , 02/08/1997 Lpp. 0001 - 0005


Padomes Regula (EK) Nr. 1554/97

(1997. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1696/71 par apiņu tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 42. un 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

(1) Tā kā atbalstu ražotājiem vajadzētu izmantot galvenokārt, lai nodrošinātu lielākus un stabilākus ienākumus; tā kā uz jebkuru apjomu, kas ieturēts ar nolūku sasniegt ražotāju grupu mērķus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1696/71 7. panta [4] 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, ir attiecīgi jāattiecina taisnīgs maksimālais apjoms; tā kā minētās regulas 7. panta 1.a punkts ir attiecīgi jāgroza;

(2) Tā kā atbalsta palielināšana citām šķirnēm visticamāk radītu būtisku platību palielinājumu, kas apstādītas ar šīm šķirnēm, un produkcijas kvalitātes pasliktināšanos; tā kā, ņemot vērā pārmērīgo piedāvājumu un mazo pieprasījumu, cenas šādām šķirnēm varētu kristies, liekot ražotāju grupām izmantot to veto tiesības un atpirkt apiņus; tā kā šādiem apiņiem nevar atrast pircējus tirgū, un sliktākas kvalitātes šķirnes ražotāju gupās var rasties lieli to krājumi; tā kā tas var destabilizēt tirgu; tā kā, lai novērstu šādas situācijas rašanos, ražotāju grupām būtu jāizlemj, kādas šķirnes var audzēt to dalībnieki; tā kā šajā nolūkā vajadzētu grozīt 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 7. panta 3. punkta b) apakšpunkta pirmo daļu;

(3) Tā kā Regulas (EEK) Nr. 1696/71 7. panta 3. punkta b) apakšpunkts paredz galveno saistību ražotājiem, kas ir grupu dalībnieki, un atzītām ražotāju grupām, kas ir apvienību dalībnieki, pārdot visu savu produkciju ar grupas vai apvienības starpniecību; tā kā šāda principa piemērošana ir izrādījusies problemātiska Kopienas ražotājiem, kuru vairākums ir vienas un tās pašas grupas dalībnieki; tā kā iepriekš minētā noteikuma pēdējā daļā minētais pārejas periods, kura laikā atzītu grupu dalībnieki var realizēt visu vai daļu savas produkcijas paši saskaņā ar paredzētajiem noteikumiem un grupas pārraudzībā, ar noteikumu, ka grupas tos ir pilnvarojušas, beidzas 1996. gada 31. decembrī; tā kā tāpēc būtu jāpieņem lēmums par pasākumu piemērošanu no 1997. gada 1. janvāra un 7. panta 3. punkta b) apakšpunkts būtu attiecīgi jāgroza;

(4) Tā kā nebūtu vēlams atsaukt atzīšanu ražotāju grupām, kas turklāt rūpīgi pilda visus pārējos pasākumus, piemēram, pārvalda atbalstu ražotājiem un cenšas sasniegt izvirzītos mērķus, kā minēts iepriekš; tā kā atzītu ražotāju grupu dalībniekiem būtu attiecīgi jādod iespēja realizēt visu vai daļu savas produkcijas pašiem, nesamazinot atbalstu ar sankcijām, ja tos ir pilnvarojusi grupa, un ar noteikumu, ka grupai ir tiesības pārraudzīt cenas, par kurām vienojušies ražotāji un tirgotāji, un tām ir veto tiesības attiecībā uz šīm cenām; tā kā šajā pašā sakarā ražotājiem, kas vēlas, būtu jāļauj pārdot daļu savas produkcijas ar citas ražotāju grupas starpniecību, kuru noteikusi viņu pašu grupa, ja tas attiecas uz produktiem ar īpašu raksturojumu, uz ko neattiecas grupas komercdarbība;

(5) Tā kā katrai ražotāju grupai ir savas īpatnības attiecībā uz ražošanas un realizācijas noteikumiem; tā kā tā attiecīgi ir labākā pozīcijā, lai jebkurā laikā tās dalībnieku vārdā pieņemtu lēmumu par to, kādi pasākumi būtu steidzīgi jāpieņem, lai pielāgotu ražošanu tirgus prasībām; tā kā šīs iespējas paredz zināmas elastības ieviešanu attiecībā uz budžeta fondiem un pārvaldību;

(6) Tā kā šajā sakarā atbalsts jāizmaksā tajā pašā attiecīgās ražas laikā, neatkarīgi no šķirņu grupas; tā kā tas paredz atteikšanos no 12. panta 5. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktās aprēķina metodes, kas balstās uz dalībvalstu deklarācijām; tā kā tā būtu jāaizstāj ar vienotas likmes atbalstu par hektāru, kas aprēķināts, balstoties uz vēsturisku vidējo apjomu; tā kā tirgus traucējumu gadījumā atbalstu var izmaksāt tikai par daļu apiņu apstādīto platību; tā kā šādos gadījumos būtu jābūt iespējai atbalstu mainīt; tā kā minētā panta 6. punkts būtu jāgroza un 7. punkts būtu jāsvītro;

(7) Tā kā ražotāju grupām būtu jāspēj izlemt, vai izmaksāt vienotas likmes atbalstu saviem dalībniekiem pilnībā proporcionāli apstrādātajai platība vai tikai tā procentuālu daudzumu no 80 % līdz 100 %; tā kā būtu attiecīgi jāpielāgo 7. panta 1. punkta e) apakšpunkts, kas attiecas uz atbalsta shēmas pārvaldību;

(8) Tā kā ražotāju grupām būtu jāspēj ieturēt līdz 20 % no atbalsta, lai sasniegtu mērķus, kas minēti 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā, lai veiktu galvenokārt vai tikai pārveidošanu, ja ir tāda vajadzība; tā kā citu īpašu pasākumu starpā ir iespējams veikt izpēti stādījumu fitosanitārā stāvokļa jomā; tā kā šādā izpētē būtu jākoncentrējas uz videi draudzīgu metožu izmantošanu; tā kā šajā sakarā var izmanto apzīmējumu "integrētā kultūru aizsardzība";

(9) Tā kā, ja ražotāju grupas nerealizē visu savu dalībnieku produkciju, iepriekšminētā iespēja kļūst par pienākumu; tā kā tas būtu jāiestrādā 12. panta 5. punktā;

(10) Tā kā ieturēto atbalstu var uzkrāt ne vairāk kā piecus gadus; tā kā šī perioda beigās visam ieturētajam atbalstam ir jābūt iztērētam; tā kā šis punkts būtu jāiestrādā 12. panta 5. punktā;

(11) Tā kā racionalizācijas un vienkāršošanas nolūkā maksājumi turpmāk būtu jāveic tikai reizi gadā un tiem būtu jāietver gan atbalsts ražotājiem, gan atbalsts par šķirņu pārveidi; tā kā maksājumi būtu jāveic drīz pēc ražas un jebkurā gadījumā līdz attiecīgā gada 31. decembrim; tā kā šis datums attiecībā uz 1996. gada ražu tomēr jau ir pagājis, un tāpēc būtu jāatrod atbilstošs risinājums; tā kā šajā sakarā būtu jāgroza 17. pants;

(12) Tā kā būtu jāizveido noteikumi, lai izvērtētu ieviestos pasākumus un to ietekmi uz nozares ekonomisko stāvokli, un attiecīgos gadījumos būtu jāizsaka priekšlikumi; tā kā šis pienākums būtu jāiestrādā 18. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1696/71 groza šādi:

1. Regulas 7. pantā:

a) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"a) piegādei un tirgus stabilizēšanai, realizējot visu dalībnieku produkciju vai, vajadzības gadījumā, iepērkot apiņus par augstāku cenu nekā tā, kas noteikta 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā;"

b) panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"b) šādas ražošanas kopējai pielāgošanai tirgus prasībām un produkta uzlabošanai, pārveidojot to citās šķirnēs, reorganizējot apiņu stādījumus, sekmējot tirgu un veicot izpēti ražošanā, realizācijā un integrētā aizsardzībā;"

c) panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"c) veicinot apstrādes un ražas novākšanas darbu racionalizēšanu un mehanizēšanu, lai padarītu ražošanu rentablāku un lai labāk aizsargātu vidi;"

d) panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"d) izlemjot, kādas apiņu šķirnes var audzēt tās dalībnieki, un pieņemot kopējus ražošanas noteikumus;"

e) panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"e) 12. pantā minētās atbalsta sistēmas pārvaldīšanai, piešķirot atbalsta daļu katram grupas dalībniekam proporcionāli apstrādātajai platībai minētā panta 5. punkta piemērošanas gadījumā;"

f) panta 1.a punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1.a Ražotāju grupas var izmantot līdz 20 % no atbalsta pasākumiem, kas paredzēti, lai sasniegtu mērķus, kuri minēti 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā;"

g) panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"b) to statūtos ietver pienākumu ražotājiem, kas ir grupu dalībnieki, un atzītām ražotāju grupām, kas ir apvienību dalībnieki:

- ievērot kopējos ražošanas noteikumus un lēmumus par audzējamām šķirnēm,

- realizēt visu to produkciju ar grupas vai apvienības starpniecību.

Šis pienākums tomēr neattiecas uz produktiem, kas ietverti pārdošanas līgumos, ko noslēguši ražotāji pirms tie pievienojās grupai, ar noteikumu, ka grupa par to ir informēta un ir apstiprinājusi šādus līgumus.

Tomēr, ja ražotāju grupa tos pilnvaro, un saskaņā ar noteikumiem, kurus tā nosaka, ražotāji dalībnieki var:

- aizstāt pienākumu realizēt visu savu produkciju ar ražotāju grupas starpniecību ar realizāciju, kas ir saskaņā ar kopējiem noteikumiem, kuri iestrādāti statūtos, lai nodrošinātu, ka ražotāju grupai ir tiesības pārraudzīt pārdošanas cenas, kas tai ir jāapstiprina pretējā gadījumā grupa pārņem apiņus par augstāku cenu,

- ar citu ražotāju grupu biroju starpniecību, kurus noteikusi viņu pašu grupa, realizēt produktus, kas, ņemot vērā to īpašības, neietilpst grupas komercdarbībā."

2. Regulas 9. pantu svītro.

3. Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Padome, rīkojoties saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā izklāstīto balsošanas procedūru, pēc Komisijas priekšlikuma, pieņem vispārējus 8. panta piemērošanas noteikumus.

2. Sīki izstrādātus noteikumus 8. panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 20. pantā minēto procedūru."

4. Regulas 12. pantā:

a) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. a) Tajos Kopienas reģionos, kuros atzītas ražotāju grupas var nodrošināt pienācīgus ienākumus to dalībniekiem un sasniegt racionālu piegādes pārvaldību, atbalstu piešķir tikai šādām ražotāju grupām.

b) Īpašos gadījumos, ja ražotājs atrodas dalībvalstī, kurā atrodas grupa, kuras dalībnieks tas ir, pilnu atbalsta apjomu izmaksā tieši šim ražotājam tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā tas atrodas.

c) Pārējos reģionos atbalstu piešķir arī individuāliem ražotājiem.";

b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"5. a) Atbalsts par hektāru ir vienāds visām šķirņu grupām. Par pieciem gadiem kopš 1996. gada ražas tā apjoms ir ECU 480 par hektāru.

b) Ja atbalstu piešķir atzītai ražotāju grupai saskaņā ar 3. punkta pirmo daļu, grupa var izlemt, vai izmaksāt pilnu atbalstu katru gadu tās dalībniekiem proporcionāli platībai, ko tie apstrādājuši, vai tikai procentuālu daļu, kas ir vismaz 80 % no tās, atkarībā no tā, vai vēl ir pieteikumi pirms šķirņu pārveides vai, iespējams, citi mērķi, kas jāsasniedz saskaņā ar 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

c) Ja atbalsts ir piešķirts atzītai ražotāju grupai un ja šī struktūra nerealizē visu savu dalībnieku produkciju, tā katru gadu ietur 20 % no atbalsta ražotājiem b) apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanai.

d) Ieturēto atbalstu var uzkrāt ne vairāk kā piecus gadus; šā perioda beigās visam ieturētajam atbalstam ir jābūt iztērētam.

e) Gadījumos, kas minēti šā panta 3. punkta b) apakšpunktā, attiecīgajam ražotājam jāmaksā ražotāju grupai, kuras dalībnieks tas ir, summa, kas vienāda ar summu, kāda ieturēta saskaņā ar iepriekš minēto b) vai c) apakšpunktu.";

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"6. Ja 11. pantā minētajā ziņojumā norādīts, ka pastāv struktūrpārpalikuma vai traucējumu rašanās risks Kopienas apiņu tirgus piegādes struktūrā, Padome pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā noteikto procedūru var pielāgot 5. punktā minētā atbalsta summu vai nu:

a) piešķirot atbalstu tikai par to platības daļu, kas apstādīta ar apiņiem, kura reģistrēta attiecīgajam gadam, vajadzības gadījumā pielāgojot atbalstu, vai

b) paziņojot ar apiņiem apstādītās platības, kuriem ir pirmais un/vai otrais ražas gads, kā platības, par kurām nav tiesību saņemt atbalstu."

d) svītro 7. punktu.

5. Regulas 12.a pantu svītro.

6. Regulas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"16. pants

Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, Līguma 92., 93. un 94. pantu piemēro 1. panta 1. punktā minēto produktu ražošanai un tirdzniecībai."

7. Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"17. pants

1. Regulu par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu piemēro 1. panta 1. punktā minēto produktu tirgum no šeit noteikto pasākumu ieviešanas dienas.

2. Saskaņā ar 8. pantu dalībvalstu piešķirtais atbalsts veido kopēju pasākumu Regulas (EEK) Nr. 4256/88 [1] Padomes 1988. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 4256/88, ar ko paredz Regulas (EEK) Nr. 2052/88 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ELVGF Virzības nodaļu (OV L 374, 31.12.1988., 25. lpp.). Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2085/93 (OV L 193, 31.7.1993., 44. lpp.). 2. panta 1. punkta nozīmē. To ietver ikgadējā izdevumu prognozē, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2328/91 [2] Padomes 1991. gada 15. jūlija Regula (EEK) Nr. 2328/91 par lauksaimniecības struktūru efektivitātes uzlabošanu (OV L 218, 6.8.1991., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2387/95 (OV L 244, 12.10.1995., 50. lpp.). 31. panta 1. punktā.

Regulas (EEK) Nr. 2328/91 1. panta 3. punkts attiecas uz atbalstu, kas ietverts šajā punktā.

Atbalstu izmaksā saskaņā ar Regulas (EEK) 4253/88 [3] Padomes 1988. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 4253/88, ar ko paredz Regulas (EEK) Nr. 2052/88 piemērošanas noteikumus attiecībā uz dažādu struktūrfondu darbību saskaņošanu ar Eiropas Investīciju bankas darbībām un citiem esošajiem finanšu instrumentiem (OV L 374, 31.12.1988., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3193/94 (OV L 337, 24.12.1994., 11. lpp.). 21. pantu.

3. Dalībvalstis izmaksā atbalstu ražotājiem, cik drīz vien iespējams pēc ražas novākšanas un ne vēlāk kā līdz 1997. gada 15. oktobrim par 1996. gada ražu, un kopš 1997. gada ražas laika posmā no tā tirdzniecības gada 16. oktobra līdz 31. decembrim, attiecībā uz kuru atbalsts ir pieprasīts.

4. Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai."

8. Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

Dalībvalstis un Komisija nosūta viena otrai visu informāciju, kas vajadzīga, lai īstenotu šo regulu. Šīs informācijas paziņošanas, izvērtēšanas un izplatīšanas procedūru pieņem saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija apņemas izveidot nozares izvērtējumu Eiropas Savienības Padomei līdz 2000. gada 1. septembrim; šim izvērtējumam attiecīgos gadījumos var pievienot priekšlikumus."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1997. gada 1. janvāra.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Boden

[1] OV C 127, 24.4.1997., 11. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1997. gada 18. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] Atzinums sniegts 1997. gada 29. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 175, 4.8.1971., 1. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3290/94 (OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp.).

--------------------------------------------------