31997R1427Oficiālais Vēstnesis L 196 , 24/07/1997 Lpp. 0031 - 0038


Komisijas Regula (EK) Nr. 1427/97

(1997. gada 23. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 82/97 [2], jo īpaši tās 249. pantu,

tā kā Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (turpmāk sauktas par "Kodeksu") 20. panta 3. punkta d), e) un f) apakšpunktā minēto pasākumu piemērošanu var ierobežot līdz noteiktam importa apjomam, jo pastāv tarifu kvotas vai tarifu griesti;

tā kā no 1988. gada Padome sistemātiski deleģē Komisijai atbildību par tarifu kvotu administrēšanu rindas kārtībā un par importa pārraudzību tarifu atvieglojumu pasākumu ietvaros; tā kā šīs administrēšanas vispārējie principi un noteikumi būtu kodificējami stabilitātes un atklātības interesēs, cenšoties uzlabot to darbības efektivitāti; tā kā minēto tarifu kvotas ir pieejamas tikai precēm, kuras deklarē laišanai brīvā apgrozībā laikā no attiecīgās tarifu kvotas piešķiršanas līdz tās slēgšanai;

tā kā šo tarifu kvotu administrēšanas noteikumiem visā Kopienā jānodrošina vienveidīga un taisnīga izturēšanās pret visiem importētājiem; tā kā līdz ar to jānodrošina visiem Kopienas importētājiem līdztiesīga un nepārtraukta piekļūšana pie šīm tarifu kvotām līdz to aizpildīšanai un piešķiršana ir jāizdara katru darba dienu, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ;

tā kā nodrošinājums importa nodokļiem, kuru iespējams neiemaksāt tādēļ, ka izmantota tarifu kvota, rada uzņēmumiem nevajadzīgu apgrūtinājumu gadījumos, kad nav iemesla uzskatīt, ka tarifu kvota teju būs izsmelta; tā kā vienveidīgas izturēšanās interesēs dalībvalstis var atturēties no importa nodokļu nodrošinājuma ņemšanas gadījumos, kad tiek konstatēts, ka konkrēta tarifu kvota vēl tūlīt nebūs izsmelta;

tā kā atsevišķu komercdarījumu dati ir jāaizsargā ar konfidencialitātes noteikumiem;

tā kā tarifu kvotu administrēšana un atvieglojumu pārraudzība prasa augsta līmeņa administratīvo sadarbību Komisijas un dalībvalstu muitas iestāžu starpā;

tā kā ir jāparedz deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā atzīšana par nederīgu attiecībā uz precēm, kas ievestas pa pastu un kuras klients sūta atpakaļ uz trešo valsti;

tā kā ir ērti un lietderīgi atļaut lietot, izmantojot zīmogu, piktogrammas, kas apzīmē sūtījumus, ko ved pa dzelzceļu saskaņā ar Kopienas tranzīta procedūru;

tā kā vienotā tirgus pastāvēšana nozīmē to, ka piemērotā veidā jāizmanto īpašās iekārtas, kas vajadzīgas lielu konteineru piekraušanai un izkraušanai;

tā kā, lai būtu iespējams publicēt visu Kopienā esošo un darbojošos brīvo zonu sarakstu, šāda publikācija būtu vajadzīga Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā;

tā kā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 89/97 [4], 859. pantā ir ierobežojošs to gadījumu saraksts, kuriem nav būtisku seku un kuri nerada muitas parādu pat kādā no situācijām, kas aprakstītas Kodeksa 204. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā; tā kā šis saraksts būtu jāpapildina ar šādiem gadījumiem: preces, kas ievestas atpakaļ pēc izvešanas pārstrādei un nodotas pagaidu glabāšanā vai atlikšanas režīmā pirms laišanas brīvā apgrozībā, un preces, kuras bijušas ievešanā pārstrādei gadījumos, kad nav laikus pieprasīta atļaujas pagarināšana;

tā kā, lai atvieglinātu tirdzniecību, dažos ierobežotos gadījumos nav vajadzības pieprasīt atpakaļizvešanu tādām precēm, kurām ir piešķirta importa nodokļa atmaksa vai atvieglojums, un atļaut tām piemērot muitas noliktavas, brīvās zonas vai brīvās noliktavas režīmu;

tā kā būtu jāmaina standarta ieguves normas, ko piemēro olīveļļas aktīvajai apstrādei, lai atvieglinātu vienveidīgu piemērošanu visā Kopienā un vienkāršotu procedūras izpildi;

tā kā ir vēlams skaidrāk definēt, kādos apstākļos var izmantot līdzvērtīgu kompensāciju ievešanas pārstrādei darbībām kukurūzas nozarē, lai izvairītos no konkurences traucējumiem šai jomā;

tā kā būtu paplašināms saraksts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 78. pielikumā, lai precīzāk definētu gadījumus un apstākļus, kuros var izmantot līdzvērtīgu kompensāciju ievešanas pārstrādei darbībām olīveļļas nozarē;

tā kā būtu jāpaplašina to apstrādāto produktu saraksts, kuriem var piemērot īpašus nodokļus;

tā kā ir ekonomisks pamats paplašināt minētās regulas 87. pielikuma sarakstu;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EEK) Nr. 2454/93 tiek izdarīti šādi grozījumi:

1. Regulas 248. pants tiek papildināts ar šādu 4. punktu:

"4. Neatkarīgi no 1. punkta muitas dienesti var neņemt nodrošinājumu par precēm, uz kurām attiecas lūgums izmantot tarifu kvotu, ja brīdī, kad tiek pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā, tie konstatē, ka attiecīgā tarifu kvota nav kritiska 308.c panta nozīmē."

2. Regulas 251. pants tiek papildināts ar šādu 1.b punktu:

"1. b Attiecībā uz precēm, kuras ievestas pa pastu, bet tiek sūtītas atpakaļ, muitas dienesti atzīst par nederīgām deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā, ja par to ir iesniegts lūgums trijos mēnešos pēc deklarācijas pieņemšanas, ja vien preces ir izvestas uz sākotnējā piegādātāja adresi vai citu minētā piegādātāja uzrādītu adresi."

3. Regulas 256. panta 2. punkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"2. Ja brīvā apgrozībā laistām precēm ir piemērojams pazemināts vai nulles muitas nodoklis tarifu kvotu ietvaros vai ja no jauna netiek ieviesta parastā muitas nodokļa uzlikšana tarifu griestu vai citu tarifu atvieglojumu ietvaros, tad iespēja izmantot tarifu kvotu vai atvieglojumu ir dodama tikai pēc tam, kad muitas dienestiem uzrādīts dokuments, pēc kura uzrādīšanas iespējams piešķirt pazemināto vai nulles nodokļa likmi. Dokuments jebkurā gadījumā jāiesniedz:

- kamēr tarifu kvota nav vēl izsmelta vai

- citos gadījumos — pirms dienas, kurā ar kādu Kopienas aktu tiek atsākta parasto importa nodokļu uzlikšana."

4. Regulas II daļas I sadaļa tiek papildināta ar šādu 3. nodaļu:

"3. NODAĻA

Tarifu administrēšana

1. iedaļa

Hronoloģiskā secībā iesniegtajām muitas deklarācijām izmantojamo tarifu kvotu administrēšana

308.a pants

1. Izņemot gadījumus, kuros noteikts citādi, gadījumos, kad ar Kopienas noteikumiem ir piešķirtas tarifu kvotas, tās administrējamas hronoloģiskā secībā atbilstoši dienām, kad pieņemtas deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā.

2. Ja pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā ar derīgu deklarētāja lūgumu atļaut izmantot tarifu kvotu, attiecīgā dalībvalsts ar Komisijas starpniecību saņem no tarifu kvotas tās vajadzībām atbilstošu daudzumu.

3. Dalībvalstis neiesniedz izmantošanas lūgumus, iekams nav izpildīti 256. panta 2. un 3. punkta nosacījumi.

4. Ievērojot 8. punktu, piešķiršanu izdara Komisija, pamatojoties uz attiecīgās deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā pieņemšanas dienu, tādā apmērā, kādā atļauj attiecīgās tarifu kvotas bilance. Priekšroka nosakāma šo dienu hronoloģiskā secībā.

5. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai visus derīgos lūgumus izmantot kvotas. Iesniegumos jāiekļauj diena, kas minēta 4. punktā, un precīzs apmērs, kas tiek prasīts atbilstoši attiecīgajai muitas deklarācijai.

6. 4.un 5. punkta izpildei dalībvalstis nosaka kārtas skaitļus, ja tie nav noteikti Kopienas noteikumos par tarifu kvotas piešķiršanu.

7. Ja daudzumi, kas pieprasīti no tarifu kvotām, ir lielāki nekā pieejamais atlikums, piešķiršanu izdara proporcionāli pieprasītajiem daudzumiem.

8. Šā panta izpildei deklarācijas, ko muitas dienesti pieņem 1., 2. un 3. janvārī, uzskatāmas par pieņemtām 3. janvārī. Ja tomēr kāda no šīm dienām iekrīt sestdienā vai svētdienā, uzskatāms, ka pieņemšana notikusi 4. janvārī.

9. Ja tiek piešķirta jauna tarifu kvota, piešķiršanu Komisija neizdara agrāk kā 11. darba dienā pēc tās dienas, kad publicēti noteikumi par šās tarifu kvotas izveidi.

10. Dalībvalstis nekavējoties nodod atpakaļ Komisijai piešķirtos daudzumus, kurus tās neizmanto. Ja vēlāk nekā mēnesi pēc attiecīgās tarifu kvotas derīguma termiņa izbeigšanās tomēr atklājas kļūdaina kvotu izmantošana, kas izraisījusi muitas parādu līdz ECU 10, dalībvalstīm daudzumi nav jānodod atpakaļ.

11. Ja muitas dienesti atzīst par nederīgu deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas tarifu kvotas izmantošanas pieteikums, attiecībā uz šīm precēm atceļams viss pieteikums. Attiecīgās dalībvalstis nekavējoties atdod Komisijai katru no tarifu kvotām izmantoto daudzumu attiecībā uz šīm precēm.

12. Atsevišķu dalībvalstu kvotu izmantošanas lūgumu datus Komisija un dalībvalstis uzskata par konfidenciāliem.

308.b pants

1. Piešķiršanu Komisija izdara katru darbdienu, izņemot:

- dienas, kurās ir brīvdienas Kopienas iestādēm Briselē, vai

- ārkārtas apstākļos — citas dienas, ja vien iepriekš informētas dalībvalstu kompetentās iestādes.

2. Ievērojot 308.a panta 8. punktu, ikkatrā piešķiršanā jāņem vērā visi bez atbildes palikušie lūgumi, kas saistīti ar deklarācijām par laišanu brīvā apgrozībā, kuri saņemti līdz aizvakarējai dienai un nodoti Komisijai.

308.c pants

1. Tarifu kvotu pēc pirmās piešķiršanas uzskata par nekritisku gadījumos, ja:

- tarifu kvota tiem pašiem produktiem ar to pašu izcelsmi, kas piešķirta katrā no pēdējiem diviem gadiem uz vismaz sešiem mēnešiem, nav bijusi izsmelta līdz pēdējai darba dienai tās kvotu perioda septītajā mēnesī šajos divos gados un

- tarifu kvotas sākotnējais apjoms nav mazāks par kādu no lielumiem pēdējos divos gados.

2. Tiklīdz izmantoti 75 % no nekritiskas tarifu kvotas sākotnējā apjoma vai pēc atbildīgo iestāžu ieskata, šī tarifu kvota turpmāk uzskatāma par kritisku.

2. iedaļa

Preferenciālā importa pārraudzība

308.d pants

1. Ja preferenciālajam importam paredzēta Kopienas uzraudzība, dalībvalstis vienreiz mēnesī vai biežāk pēc Komisijas lūguma iesniedz Komisijai datus par brīvā apgrozībā laisto produktu daudzumiem, kuriem pēdējos mēnešos izmantoti preferenciāla tarifa režīmi.

2. Uzraudzības ziņojumos dalībvalstis uzrāda kopējos daudzumus, kas kopš pirmās attiecīgā perioda dienas laisti brīvā apgrozībā, izmantojot preferenciāla tarifa režīmus.

3. Ikmēneša uzraudzības ziņojumus dalībvalstis nodod Komisijai ne vēlāk kā nākamā mēneša 15. dienā pēc ziņojumā aptvertā perioda.

4. Atsevišķu dalībvalstu sniegtās ziņas uzskatāmas par konfidenciālām."

5. 417. pants tiek papildināts ar šādu daļu:

"Pirmajā daļā minēto etiķeti var aizstāt ar zīmoga nospiedumu zaļā krāsā, kurā attēlota 58. pielikumā parādītā piktogramma."

6. 426. pants tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"426. pants

Ja piemērojama Kopienas tranzīta procedūra, šās procedūras formalitātes saskaņā ar 427. — 442. pantu vienkāršojamas precēm, ko dzelzceļa sabiedrības ved lielos konteineros, izmantojot par starpniekiem pārvadājumu uzņēmumus, ar nodošanas dokumentiem, kas minēti kā "TR nodošanas dokumenti". Šādu darbību starpā var būt sūtījumu nogādāšana, ko pārvadājumu uzņēmumi neizdara padzelzceļu, līdz tuvākās piemērotās dzelzceļa stacijas iekraušanas vietai un no tuvākās piemērotās dzelzceļa stacijas līdz izkraušanas vietai, un vešana pa jūru ceļā starp šīm divām stacijām."

7. 427. pants tiek papildināts ar šādu 5. punktu:

"5. "Tuvākā piemērotā dzelzceļa stacija" ir dzelzceļa pietura vai stacija vistuvāk iekraušanas vai izkraušanas vietai, kura ir iekārtota tā, lai varētu apkalpot lielos konteinerus, kas definēti 2. punktā."

8. 432. pants tiek papildināts ar šādu daļu:

"Pirmajā daļā minēto etiķeti var aizstāt ar zīmoga nospiedumu zaļā krāsā, kurā attēlota 58. pielikumā parādītā piktogramma."

9. 801. panta otrā daļa tiek svītrota.

10. 840. panta 1. punkta a) apakšpunkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"a) brīvās zonas, kas pastāv un darbojas Kopienā."

11. 859. pants tiek papildināts ar šādu 8. un 9. punktu:

"8. Ja preces var likumīgi laist brīvā apgrozībā ar pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas, kas minēts Kodeksa 145. pantā, pastāvot vienai no situācijām, kas minētas Kodeksa 204. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā, kamēr attiecīgās preces ir pagaidu glabāšanā vai citā muitas procedūrā pirms laišanas brīvā apgrozībā;

9. Ja notiekot ievešanas pārstrādei darbībām, kuras tiek veiktas pastāvīgi, nav pieprasīts pagarinājums vai vajadzīgā atļauja, pat ja izpildīti nosacījumi tās izsniegšanai."

12. 900. pantā tiek izdarīti šādi grozījumi:

a) starp 2. punkta otro un trešo daļu tiek iestarpināta šāda daļa:

"Attiecībā uz 1. punkta g), i) un l) apakšpunktā minētajiem gadījumiem, lēmējdienests var, ja to lūdz, atļaut aizvietojamas preces izvest atpakaļ, piemērojot tām muitas glabāšanas procedūru vai brīvās zonas vai brīvās noliktavas režīmu.";

b) 3. punktā tiek svītrots "un i)".

13. 77. pielikums tiek grozīts saskaņā ar šās regulas I pielikumu.

14. 78. pielikums tiek grozīts saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

15. 79. pielikums tiek grozīts saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

16. 87. pielikums tiek grozīts saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

17. 108. pielikums tiek svītrots.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta 1. un 4. punktu piemēro no 1998. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario Monti

[1] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[2] OV L 17, 21.1.1997., 1. lpp.

[3] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

[4] OV L 17, 21.1.1997., 28. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"77. pielikumā teksts pie kārtas skaitļiem 131. un 132. tiek aizstāts ar šādu:

Ievedpreces | Kārtas skaitlis | Apstrādātie produkti | Apstrādāto produktu daudzums katros 100 kg ievedamo preču, kg |

KN kods | Apraksts | Kods | Apraksts |

(1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

15091010 | Neapstrādāta lampantes olīveļļa | 131. | ex15099000ex15191990 | a)olīveļļa, rafinēta, vai olīveļļab)skābās eļļas no rafinēšanas | 98,00 |

15100010 | Nerafinēta olīvu izspaidu eļļa | 132. | ex15100090ex15220039ex15191990 | a)olīvu izspaidu eļļa, rafinēta, vai olīvu izspaidu eļļab)stearīnsc)skābās eļļas no rafinēšanas | 95,003,00 |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

78. pielikums tiek papildināts ar šādiem punktiem:

"5. Kukurūza

Izmantot līdzvērtīgu Kopienas un trešo valstu kukurūzas kompensēšanu ir iespējams tikai šādos gadījumos un ar šādiem nosacījumiem:

1. Attiecībā uz kukurūzu, ko izmanto lopbarībai, līdzvērtīga kompensēšana ir iespējama, ja ir izveidota muitas kontroles sistēma, kas nodrošina šās trešo valstu kukurūzas faktisku pārstrādāšanu lopbarībā.

2. Attiecībā uz kukurūzu, ko izmanto cietes un cietes produktu ražošanai, līdzvērtīga kompensēšana ir iespējama starp visām šķirnēm, izņemot šķirnes, kas bagātas ar amilopektīnu (vaskveidīgā jeb "vaskainā". kukurūza), kas ir līdzvērtīgas tikai cita citai.

3. Attiecībā uz kukurūzu, ko izmanto miltu produktu ražošanai, līdzvērtīga kompensēšana ir iespējama starp visām šķirnēm, izņemot stiklainā paveida (Duro paveida Plata kukurūza, Flint kukurūza), kas ir līdzvērtīgas tikai cita citai.

6. Olīveļļa

A. Izmantot līdzvērtīgu Kopienas un trešo valstu produktu kompensēšanu ir iespējams tikai šādos gadījumos un ar šādiem nosacījumiem:

1. Neapstrādāta olīveļļa

a) starp neapstrādātu Kopienas ekstra olīveļļu, ko aptver KN kods 15091090 un kas atbilst aprakstam 1. punkta a) apakšpunktā pielikumā Padomes Regulai Nr. 136/66/EEK [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1581/96 [2], un neapstrādātu trešo valstu ekstra olīveļļu ar to pašu KN kodu, ja apstrādes darbībā rodas neapstrādāta ekstra olīveļļa, ko aptver tas pats KN kods un kas atbilst minētā 1. punkta a) apakšpunkta prasībām;

b) starp neapstrādātu Kopienas olīveļļu, ko aptver KN kods 15091090 un kas atbilst aprakstam 1. punkta b) apakšpunktā pielikumā Padomes Regulai Nr. 136/66/EEK, un neapstrādātu trešo valstu olīveļļu ar to pašu KN kodu, ja apstrādes darbībā rodas neapstrādāta olīveļļa, ko aptver tas pats KN kods un kas atbilst minētā 1. punkta b) apakšpunkta prasībām;

c) starp parastu neapstrādātu Kopienas olīveļļu, ko aptver KN kods 15091090 un kas atbilst aprakstam 1. punkta c) apakšpunktā pielikumā Padomes Regulai Nr. 136/66/EEK, un parastu neapstrādātu trešo valstu olīveļļu ar to pašu KN kodu, ja apstrādātais produkts ir:

- rafinēta olīveļļa, ko aptver KN kods 15099000 un kura atbilst aprakstam iepriekš minētā pielikuma 2. punktā,

- olīveļļa, ko aptver KN kods 15099000 un kura atbilst aprakstam iepriekš minētā pielikuma 3. punktā, un kura iegūta, jaucot ar neapstrādātu Kopienas olīveļļu, ko aptver KN kods 15091090;

d) starp neapstrādātu Kopienas lampantes olīveļļu, ko aptver KN kods 15091010 un kura atbilst aprakstam 1. punkta d) apakšpunktā pielikumā Padomes Regulai Nr. 136/66/EEK, un neapstrādātu trešo valstu lampantes olīveļļu ar to pašu KN kodu, ja apstrādātais produkts ir:

- rafinēta olīveļļa, ko aptver KN kods 15099000 un kura atbilst aprakstam iepriekš minētā pielikuma 2. punktā, vai

- olīveļļa, ko aptver KN kods 15099000 un kura atbilst aprakstam iepriekš minētā pielikuma 3. punktā, un kura iegūta, jaucot ar neapstrādātu Kopienas olīveļļu, ko aptver KN kods 15091090.

2. Olīvu izspaidu eļļa

Starp neapstrādātu Kopienas olīvu izspaidu eļļu, ko aptver KN kods 15100010 un kas atbilst aprakstam 4. punktā pielikumā Padomes Regulai Nr. 136/66/EEK, un neapstrādātu trešo valstu olīvu izspaidu eļļu ar to pašu KN kodu, ja apstrādātais olīvu izspaidu eļļas produkts, ko aptver KN kods 15100090 un kas atbilst aprakstam minētā pielikuma 6. punktā ir iegūts, jaucot ar neapstrādātu Kopienas olīveļļu, ko aptver KN kods 15091090.

B. Jaukšana ar neapstrādātu trešo valstu olīveļļu, kas minēta A.1 punkta c) apakšpunkta otrajā ievilkumā un d) apakšpunkta otrajā ievilkumā, ko izdara identiski, ir atļaujama tikai tad, ja procedūras uzraudzības kārtība ir izveidota tā, ka ir iespējams noteikt neapstrādāto trešo valstu olīveļļas daļu kopējā izvedamās jauktās eļļas daudzumā.

C. Apstrādātajiem produktiem jābūt tiešajā iepakojumā, kura tilpums ir līdz 220 l. Izņēmuma kārtā, ja tiek lietoti saskaņoti konteineri ar tilpību līdz 20 t, muitas iestādes var atļaut izvest iepriekšējos punktos minētās eļļas ar nosacījumu, ka pastāv sistemātiska izvedamā produkta kvalitātes un daudzuma kontrole.

D. Līdzvērtību kontrolē pēc komercdarbības reģistriem, pārbaudot jaukšanai izmantoto eļļu daudzumus, un, lai pārbaudītu attiecīgo kvalitāti, salīdzinot tehniskās īpašības trešo valstu eļļas paraugiem, kas paņemti pie nodošanas šai procedūrai, ar tehniskajām īpašībām lietotās Kopienas eļļas paraugiem, kas paņemti pie attiecīgā apstrādātā produkta ražošanas, un pretstatot tās to paraugu tehniskajām īpašībām, kas tiek ņemti apstrādātā produkta faktiskās izvešanas brīdī izvešanas vietā.

Paraugus ņem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem EN ISO 5555 (paraugu ņemšana) un EN ISO 661 (paraugu nosūtīšana laboratorijai un sagatavošana pārbaudei). Analīzes izdara, atsaucoties uz parametriem I pielikumā Komisijas Regulai (EEK) Nr. 2568/91 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2527/95 [4]

[1] OV L 172, 30.9.1996., 3025./66. lpp.

[2] OV L 206, 16.8.1996., 11. lpp.

[3] OV L 248, 5.9.1991., 1. lpp.

[4] OV L 258, 28.10.1995., 49. lpp.".

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

"79. pielikumā tiek iestarpināts šāds 69.a kārtas skaitlis:

Sērijas Nr. | KN kods un apstrādāto produktu apraksts | Apstrādes darbības, kurās tie rodas |

| |

69.a | ex28275100 | Kālija bromīda šķīdums | 1,3-bromhlorhalotāns ar KN kodu 29034980." |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

"87. pielikums tiek papildināts ar šādu punktu:

Kārtas Nr. | 1. sleja | 2. sleja |

Preces, kuras atļauts apstrādāt muitas kontrolē | Pieļaujamā apstrāde |

17. | Motorizētas šasijas ar kabīni, KN kods 87042131. | Pārveidošana par ugunsdzēsēju mašīnām ar ugunsdzēsības un/vai glābšanas inventāru, KN kods 87053000." |

--------------------------------------------------