31997R1065Oficiālais Vēstnesis L 156 , 13/06/1997 Lpp. 0005 - 0006


Komisijas Regula (EK) Nr. 1065/97

(1997. gada 12. jūnijs),

ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 1107/96 par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību [1], kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 535/97 [2], un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu,

tā kā par konkrētiem nosaukumiem, kurus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantu paziņojušas dalībvalstis, tika pieprasīta papildu informācija, lai pārliecinātos, ka tie atbilst minētās regulas 2. un 4. pantam; tā kā šī papildu informācija pierāda, ka nosaukumi atbilst minētajiem pantiem; tā kā tāpēc tie ir jāreģistrē un jāiekļauj pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 1107/96 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 123/97 [4];

tā kā pēc trīs jaunu dalībvalstu iestāšanās jāsākas sešu mēnešu periodam, kas paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā; tā kā daži no nosaukumiem, kurus paziņojušas šīs dalībvalstis, atbilst minētās regulas 2. un 4. pantam, un tādēļ tie ir jāreģistrē;

tā kā nosaukums "Speck dell’Alto Adige" attiecas uz divvalodīgu pierobežas apgabalu; tā kā tāpēc tiek piemērots 5. panta 5. punkts, attiecīgās dalībvalstis ir savstarpēji apspriedušās un vienojušās; tā kā nosaukums jau ir reģistrēts itāļu valodā, nosaukums ir jāreģistrē arī vācu valodā;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētos nosaukumus ar šo iekļauj Regulas (EK) Nr. 1107/96 pielikumā.

2. pants

Nosaukumu "Speck dell’Alto Adige" ar šo reģistrē vācu valodā kā "Südtiroler Markenspeck" vai "Südtiroler Speck".

3. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp.

[2] OV L 83, 25.3.1997., 3. lpp.

[3] OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp.

[4] OV L 22, 24.1.1997., 19. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

A. LĪGUMA II PIELIKUMĀ UZSKAITĪTIE PRODUKTI, KAS PAREDZĒTI CILVĒKU UZTURAM

Gaļas produkti

ITĀLIJA

"— Prosciutto di Norcia (AĢN)"

AUSTRIJA

"— Tiroler Speck (AĢN)"

Sieri

AUSTRIJA

"— Tiroler Bergkäse (ACN)

— Vorarlberger Alpkäse (ACN)

— Vorarlberger Bergkäse (ACN)"

NĪDERLANDE

"— Boeren-Leidse met sleutels (ACN) [1]

Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, piena produkti, izņemot sviestu, u.c.)

FRANCIJA

"— Miel de Sapin des Vosges (ACN)"

Olīveļļas

GRIEĶIJA

"— Καλαμάτα (Kalamata) (ACN)

— Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (ACN) [2] [2] Nosaukuma "Χανίωύ" (Hanion) aizsardzība netiek lūgta."

ITĀLIJA

"— Bruzio (ACN)

— Cilento (ACN)

— Colline Salernitane (ACN)

— Penisola Sorrentina (ACN)"

Augļi, dārzeņi un graudaugi

GRIEĶIJA

"— āboli

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (ACN)"

FRANCIJA

"— Lentille verte du Puy (ACN)"

ITĀLIJA

"— Lenticchia di Castelluccio di Norcia (AĢN)"

AUSTRIJA

"— Waldviertler Graumohn (ACN)."

[1] Nosaukuma "Leidse" aizsardzība netiek lūgta."

[2] Nosaukuma "Χανίωύ" (Hanion) aizsardzība netiek lūgta.

--------------------------------------------------