31997L0052Oficiālais Vēstnesis L 328 , 28/11/1997 Lpp. 0001 - 0059


Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 97/52/EK

(1997. gada 13. oktobris),

kas groza Direktīvu 92/50/EEK, Direktīvu 93/36/EEK un Direktīvu 93/37/EEK par to, kā koordinēt procedūras, ar ko piešķir attiecīgi pakalpojumu valsts līgumus, piegāžu valsts līgumus un būvniecības valsts līgumus

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu, 66. un 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 189.b pantā paredzēto procedūru [3],

(1) tā kā Padome saskaņā ar 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par to, ka attiecībā uz jautājumiem, kas ir tās kompetencē, tā Eiropas Kopienas vārdā paraksta Urugvajas raunda daudzpusējās sarunās (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panāktos Nolīgumus4, kuriem tā pievienojas Kopienas vārdā, inter alia, Nolīgumam par iepirkumiem valsts vajadzībām, še turpmāk "Nolīgums" [4], kas noslēgts, lai izveidotu daudzpusēju līdzsvarotu tiesību un pienākumu sistēmu, kura attiecas uz valsts pasūtījumu, lai visā pasaulē liberalizētu un vērstu plašumā tirdzniecību; tā kā Nolīgumam nav tiešas iedarbības;

(2) tā kā Direktīva 92/50/EEK [5] Direktīva 93/36/EEK [6] un Direktīva 93/37/EEK [7] attiecīgi koordinēja valstu procedūras, kas attiecas uz valsts vajadzībām paredzētiem pakalpojumu līgumiem, piegāžu līgumiem un būvniecības līgumiem, lai visās dalībvalstīs ieviestu vienādus nosacījumus šādu līgumu piešķiršanas konkursos;

(3) tā kā līgumslēdzējas iestādes, uz ko attiecas Nolīgums un kas atbilst Direktīvai 92/50/EEK, Direktīvai 93/36/EEK un Direktīvai 93/37/EEK, ko groza šī direktīva, un kas piemēro tos pašus noteikumus būvuzņēmējiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem no trešām valstīm, kuras parakstījušas Nolīgumu, tādējādi atbilst Nolīgumam;

(4) tā kā, ņemot vērā starptautiskās tiesības un saistības, ko Kopiena uzņēmusies, pievienojoties Nolīgumam, pasākumi, kas jāpiemēro pieteikumu iesniedzējiem konkursos, kā arī ražojumiem no trešām valstīm, kuras ir parakstījušas Nolīgumu, ir tie, ko definē Nolīgums, kas, ciktāl tas attiecas uz Direktīvu 92/50/EEK neskar minētās direktīvas I B pielikumā uzskaitītos pakalpojumu līgumus, tās I A pielikuma 8. kategorijā minētos zinātnes pētījumu un tehnoloģijas attīstības pakalpojumu līgumus, tās I A pielikuma 5. kategorijā minētos telekomunikāciju pakalpojumu līgumus, kuru CPC numuri ir 7524, 7525 un 7526, kā arī saistībā ar vērtspapīru un citu finanšu dokumentu emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai pārvedumiem un centrālo banku pakalpojumiem tās I A pielikuma 6. kategorijā minētos finanšu pakalpojumu līgumus;

(5) tā kā daži Nolīguma noteikumi pieteikumu iesniedzējiem konkursos rada labvēlīgākus nosacījumus par tiem, kas izklāstīti Direktīvā 92/50/EEK, Direktīvā 93/36/EEK un Direktīvā 93/37/EEK;

(6) tā kā, ja līgumslēdzējas iestādes piešķir līgumus Nolīguma nozīmē, iespējām slēgt valsts vajadzībām paredzētu pakalpojumu līgumus, valsts vajadzībām paredzētu piegāžu līgumus un valsts vajadzībām paredzētas būvniecības līgumus, kas saskaņā ar Līgumu ir pieejami dalībvalstu uzņēmumiem un ražojumiem, ir jābūt vismaz tādām pašām kā nosacījumiem, kuri attiecas uz iespēju Kopienā slēgt valsts vajadzībām paredzētu piegāžu līgumus, ko saskaņā ar Nolīgumu piešķir uzņēmumiem un ražojumiem no trešām valstīm, kas parakstījušas Nolīgumu;

(7) tā kā tādēļ Direktīva 92/50/EEK, Direktīva 93/36/EEK un Direktīva 93/37/EEK jāpielāgo un jāpapildina;

(8) tā kā šo direktīvu piemērošana ir jāvienkāršo, un, cik iespējams, jāsaglabā līdzsvars, kas pašreizējos Kopienas tiesību aktos panākts valsts līgumu jomā;

(9) tā kā šā iemesla dēļ daži Direktīvas 92/50/EEK pielāgojumi ir jāattiecina uz visiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šī direktīva;

(10) tā kā līgumslēdzējas iestādes var lūgt vai pieņemt ieteikumus, ko var izmantot, sagatavojot normatīvus konkrētiem valsts līgumiem, ar noteikumu, ka šādi ieteikumi neizslēdz konkurenci;

(11) tā kā Komisija maziem un vidējiem uzņēmumiem nodrošina mācību un informācijas materiālus, kas tiem ir vajadzīgi, lai varētu pilnībā piedalīties mainīgajā valsts līgumu tirgū,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Neskarot starptautiskās tiesības un saistības, ko Kopiena uzņēmusies, pievienojoties Nolīgumam, kas nosaka pasākumus, kuri piemērojami pieteikumu iesniedzējiem konkursos un ražojumiem no trešām valstīm, kas parakstījušas Nolīgumu, un kuri pašreiz neattiecas uz Direktīvas 92/50/EEK I B pielikumā uzskaitītajiem pakalpojumu līgumiem, tās I A pielikuma 8. kategorijā minētajiem zinātnes pētniecības un tehnoloģijas attīstības (R & D) pakalpojumu līgumiem, tās I A pielikuma 5. kategorijā minētajiem telekomunikāciju pakalpojumu līgumiem, kuru CPC numuri ir 7524, 7525 un 7526, tās I A pielikuma 6. kategorijā minētiem finanšu pakalpojumu līgumiem saistībā ar vērtspapīru un citu finanšu instrumentu emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai pārvedumiem un centrālo banku pakalpojumiem, Direktīvu 92/50/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 7. pantā:

a) panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. a) Šī direktīva attiecas uz:

- 3. panta 3. punktā minētajiem piegāžu valsts līgumiem par I B pielikumā minētajiem pakalpojumiem, I A pielikuma 8. kategorijā minētajiem pakalpojumiem un I A pielikuma 5. kategorijā minētajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, un ko piešķir 1. panta b) punktā minētās līgumslēdzējas iestādes, ja tāmes summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir vismaz ECU 200000,

- piegāžu valsts līgumiem par I A pielikumā minētajiem pakalpojumiem, kuri nav 8. kategorijā ietvertie pakalpojumi un 5. kategorijā ietvertie telekomunikāciju pakalpojumi, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526:

i) ja tos piešķir Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes un ja tāmes vērtība bez PVN ir vismaz 130000 SDR norēķinu vienību, kas izteiktas Eiropas Valūtas vienībās (ECU);

ii) ja tos piešķir 1. panta b) punktā uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes, kas nav tās iestādes, kas minētas Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā, un ja tāmes vērtība bez PVN ir vismaz200000 SDR norēķinu vienību, kas izteiktas Eiropas Valūtas vienībās (ECU);

b) šā panta a) apakšpunktā paredzētās robežvērtības valstu valūtās un Eiropas Valūtas vienībās (ECU) parasti pārskata reizi divos gados, sākot no 1996. gada 1. janvāra. Šo vērtību aprēķinos izmanto šo valūtu dienas vidējo kursu, kas izteikts Eiropas Valūtas vienībās (ECU) un Eiropas Valūtas vienību (ECU) dienas vidējo kursu, kas izteikts SDR norēķinu vienībās 24 mēnešu ilgā posmā; šis termiņš beidzas augusta pēdējā dienā pirms 1. janvārī paredzamās pārskatīšanas.

Šajā apakšpunktā izklāstīto aprēķinu metodi, parasti reizi divos gados pēc tam, kad tā pirmo reizi piemērota, pēc Komisijas priekšlikuma pārskata Padomdevēja komiteja valsts līgumu jautājumos;

c) šā punkta a) apakšpunktā minētās aprēķinu robežvērtības un aprēķinu robežvērtības, kas izteiktas Eiropas Valūtas vienībās (ECU) un valstu valūtās, publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī novembra sākumā, pēc b) apakšpunkta pirmajā daļā minētās pārskatīšanas.

2. Lai aprēķinātu līguma tāmes vērtību, līgumslēdzēja iestāde ņem vērā visu tāmē paredzēto atlīdzību pakalpojumu sniedzējam, ievērojot 3. līdz 7. punktu."

b) panta 8. punktu svītro.

2. Direktīvas 12. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Līgumslēdzēja iestāde 15 dienās no rakstiska lūguma saņemšanas dienas informē visus noraidītos pretendentus vai dalībniekus par viņu iesnieguma vai pieteikuma noraidīšanas iemesliem un tāpat visus pieteikumu iesniedzējus, kas konkursā ir iesnieguši pieņemamus pieteikumus, informē par izraudzītā piedāvājuma īpašībām un relatīvām priekšrocībām, kā arī dara zināmu konkursa uzvarētāja vārdu vai nosaukumu.

Līgumslēdzējas iestādes tomēr var pieņemt lēmumu neizpaust daļu informācijas par pirmajā daļā minēto līguma piešķiršanu, ja šādas informācijas izpaušana ietekmētu likumības nodrošināšanu vai citādi būtu pretrunā sabiedrības interesēm vai kaitētu konkrētu publisku vai privātu uzņēmumu likumīgām komerciālām interesēm, vai varētu kaitēt pakalpojumu sniedzēju godīgai konkurencei.

2. Līgumslēdzējas iestādes tūlīt informē pretendentus un pieteikumu iesniedzējus par lēmumiem, kas pieņemti par līgumu piešķiršanu, kā arī par iemesliem, kādēļ tās nolēmušas nepiešķirt kādu līgumu, par kuru ir izsludināts uzaicinājums uz konkursu, vai arī — kāpēc tās nolēmušas atsākt procedūru, un pēc attiecīga lūguma informē par to rakstiski. Tās par šādiem lēmumiem informē arī Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroju."

3. Direktīvas 13. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Šis pants attiecas uz projektu konkursiem, ko organizē kā daļu no procedūras, ar ko piešķir pakalpojumu līgumus, kuru tāmes vērtība bez PVN ir vismaz:

- direktīvas 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā robežvērtība, kas attiecināta uz I B pielikumā un I A pielikuma 8. kategorijā minētajiem pakalpojumiem, kā arī I A pielikuma 5. kategorijā minētajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, un ja šo līgumu piešķir 1. panta b) punktā minētās līgumslēdzējas iestādes, vai

- direktīvas 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma i) daļā minētā robežvērtība, kas attiecas uz I A pielikumā minētajiem pakalpojumiem, kuri nav 8. kategorijā minētie pakalpojumi un 5. kategorijā minētie telekomunikāciju pakalpojumi, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, un ja šos līgumus piešķir Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā minētās līgumslēdzējas iestādes, vai

- 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma ii) daļā paredzētā robežvērtība, kas attiecas uz I A pielikumā minētajiem pakalpojumiem, kuri nav 8. kategorijā minētie pakalpojumi un 5. kategorijā minētie telekomunikāciju pakalpojumi, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, un šos līgumus piešķir 1. panta b) punktā minētās līgumslēdzējas iestādes, kas nav Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā minētās iestādes.

2. Šis pants attiecas uz visiem projektu konkursiem, ja konkursa godalgu un dalībniekiem paredzēto maksājumu kopējā summa ir vismaz:

- 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā minētā robežvērtība, kas attiecas uz I B pielikumā, I A pielikuma 8. kategorijā minētajiem pakalpojumiem un I A pielikuma 5. kategorijā minētajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, un ja līgumus piešķir 1. panta b) punktā minētās līgumslēdzējas iestādes, vai

- 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma i) daļā minētā robežvērtība, kas attiecas uz I A pielikumā minētajiem pakalpojumiem, kuri nav 8. kategorijā minētie pakalpojumi un 5. kategorijā minētie telekomunikāciju pakalpojumi, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, un ja šos līgumus piešķir Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā minētās līgumslēdzējas iestādes, vai

- 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma ii) daļā minētā robežvērtība, kas attiecas uz I A pielikumā minētajiem pakalpojumiem, kuri nav 8. kategorijā minētie pakalpojumi un 5. kategorijā minētie telekomunikāciju pakalpojumi, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, un ja šos līgumus piešķir 1. panta b) punktā minētās līgumslēdzējas iestādes, kas nav Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā minētās iestādes."

4. Direktīvas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu pieņemšanas termiņu var aizstāt ar termiņu, kas būtu pietiekami ilgs, lai sagatavotu nopietnus konkursa pieteikumus, un kas parasti ir vismaz 36 dienas un noteikti ilgst vismaz 22 dienas kopš dienas, kad nosūtīts paziņojums par līgumu, ja līgumslēdzējas iestādes ir nosūtījušas Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim 15. panta 1. punktā paredzēto informatīvo paziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar III A pielikumā doto paraugu (provizoriska informācija), vismaz 52 dienas un ilgākais 12 mēnešus pirms dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim nosūta 15. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu par līgumu, ar noteikumu, ka informatīvajā paziņojumā ir vismaz tā informācija, kas paredzēta III B pielikumā dotajā paziņojuma paraugā (atklāta procedūra), cik tās bijis pieejams paziņojuma publicēšanas laikā."

5. Direktīvas 19. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"4. Šā panta 3. punktā minēto pieteikumu pieņemšanas termiņu var saīsināt līdz 26 dienām, ja līgumslēdzējas iestādes Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim ir nosūtījušas 15. panta 1. punktā minēto informatīvo paziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar III A pielikumā doto paraugu (provizoriska informācija), vismaz 52 dienas un ilgākais 12 mēnešus pirms dienas, kad 15. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu par līgumu nosūtīta Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim, ar noteikumu, ka informatīvajā paziņojumā turklāt ir vismaz tā informācija, kas paredzēta III C pielikumā dotajā paraugā (ierobežota procedūra) vai, vajadzības gadījumā, III D pielikuma paraugā (sarunu procedūra), cik bijis pieejams paziņojuma publicēšanas laikā."

6. Direktīvas 23. panta teksts kļūst par tā 1. punktu, un pantam pievieno šādu punktu:

"2. Pieteikumus konkursos iesniedz rakstiski; tos nodod tieši vai iesūta pa pastu. Dalībvalstis var atļaut iesniegt pieteikumus konkursos, izmantojot jebkādus citus līdzekļus, ja tās nodrošina:

- to, ka katrā konkursa pieteikumā ir visa informācija, kas vajadzīga tā novērtēšanai,

- to, ka līdz novērtējumam saglabājas konkursa pieteikumu konfidencialitāte,

- to, ka, ja vajadzīgi juridiski pierādījumi, konkursa pieteikumus iespējami drīz apstiprina rakstiski vai nosūta apstiprinātu kopiju,

- to, ka konkursa pieteikumus atver pēc tam, kad ir beidzies to iesniegšanas termiņš."

7. Iekļauj šādu pantu:

"38.a pants

Lai līgumslēdzējas iestādes varētu piešķirt valsts pasūtījumu līgumus, dalībvalstis savstarpējās attiecībās piemēro tādus pašus nosacījumus kā tos, ko tās nodrošina trešām valstīm, pildot Nolīgumu par valsts pasūtījumu, kas noslēgts Urugvajas raunda daudzpusējās sarunās [8], še turpmāk "Nolīgums". Dalībvalstis tālab savā starpā vai ar Padomdevēju komiteju valsts līgumu jautājumos apspriežas par pasākumiem, kas jāveic saskaņā ar Nolīgumu."

8. Direktīvas 39. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"39. pants

1. Lai varētu novērtēt šīs direktīvas piemērošanas rezultātus, dalībvalstis par pakalpojumu līgumiem, ko līgumslēdzējas iestādes piešķīrušas iepriekšējā gadā, nosūta Komisijai statistikas ziņojumu vēlākais 1997. gada 31. oktobrī un pēc tam vēlākais katra gada 31. oktobrī.

2. Ziņojumā ir vismaz šādi dati:

a) ja līgumus slēgušas Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā minētās līgumslēdzējas iestādes:

- līgumu kopējā tāmes vērtība, ko katra līgumslēdzēja iestāde ir piešķīrusi un kuru vērtība ir mazāka par robežvērtību,

- to līgumu skaits un vērtība, kurus katra līgumslēdzēja iestāde piešķīrusi par lielāku summu nekā robežvērtība, tos cik iespējams sīki iedalot atkarībā no I pielikumā izmantotās nomenklatūras, pēc tajā paredzētajām procedūrām, pakalpojumu kategorijām, kā arī atkarībā no to pakalpojumu sniedzēju pilsonības, kuriem līgumi ir piešķirti, un, sarunu procedūru gadījumā, sīkāk iedalot saskaņā ar 11. pantu un norādot katrai dalībvalstij un trešām valstīm piešķirto līgumu skaitu un vērtību;

b) ja līgumus slēgušas jebkuras citas līgumslēdzējas iestādes, uz ko attiecas šī direktīva, to katras kategorijas līgumslēdzēju iestāžu piešķirto līgumu skaits un vērtība, kas pārsniedz robežvērtību, cik iespējams sīki iedalot pa procedūrām, pakalpojumu kategorijām saskaņā ar I pielikumā ietverto nomenklatūru, kā arī atkarībā no to pakalpojumu sniedzēju pilsonības, kuriem līgumi ir piešķirti, un, sarunu procedūru gadījumā, sīkāk iedalot saskaņā ar 11. pantu un norādot katrai dalībvalstij un trešai valstij piešķirto līgumu skaitu un vērtību;

c) ja līgumus slēgušas Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes, to līgumu skaits un vērtība, ko piešķīrusi katra līgumslēdzēja iestāde, ievērojot atkāpes no Nolīguma; ja līgumus slēgušas jebkuras citas līgumslēdzējas iestādes, uz ko attiecas šī direktīva, līgumu kopējā vērtība, kurus katras kategorijas līgumslēdzējas iestādes ir piešķīrušas, ievērojot atkāpes no Nolīguma;

d) visa pārējā statistikas informācija, kas jāparedz, ievērojot 40. panta 3. punktā paredzēto procedūru, un kas ir vajadzīga saskaņā ar Nolīgumu.

Statistikas informācija, kas vajadzīga, ievērojot šo punktu, neattiecas uz līgumiem, kuru priekšmets ir I A pielikuma 8. kategorijā minētie pakalpojumi, I A pielikuma 5. kategorijā minētie telekomunikāciju pakalpojumi, kuru CPC atsauču numuri ir 7524, 7525 un 7526, vai arī I B pielikumā uzskaitītie pakalpojumi, ja to tāmes vērtība bez PVN nesasniedz ECU 200000.

3. Saskaņā ar 40. panta 3. punktā izklāstīto procedūru Komisija nosaka to, kāda statistikas informācija ir vajadzīga saskaņā ar šo direktīvu."

9. Direktīvas III pielikums ir aizstāts ar šīs direktīvas II pielikumu.

2. pants

Direktīvu 93/36/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 5. pantā:

A) panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. a) Direktīvas II, III un IV sadaļu, kā arī 6. un 7. pantu piemēro piegāžu valsts līgumiem, ko piešķir:

i) direktīvas 1. panta b) punktā minētās līgumslēdzējas iestādes, tostarp I pielikumā uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes, kas piešķir līgumus aizsardzības jomā, ja tie ir noslēgti par ražojumiem, uz ko neattiecas II pielikums, un ja tāmes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir vismaz 200000 SDR norēķinu vienību, kas izteiktas Eiropas Valūtas vienībās (ECU);

ii) direktīvas I pielikumā minētās līgumslēdzējas iestādes, ja līgumu tāmes vērtība bez PVN ir vismaz 130000 SDR norēķinu vienību, kas izteiktas Eiropas Valūtas vienībās (ECU); līgumslēdzējas iestādes aizsardzības jomā to piemēro tikai līgumiem par ražojumiem, uz ko attiecas II pielikums.

b) Šī direktīva attiecas uz piegāžu valsts līgumiem, kuru tāmes vērtība līdzinās vai pārsniedz attiecīgās robežvērtības laikā, kad saskaņā ar 9. panta 2. punktu publicē paziņojumu.

c) Šā punkta a) apakšpunktā minēto robežvērtību Eiropas Valūtas vienībās (ECU) un valstu valūtās parasti pārskata reizi divos gados, sākot no 1996. gada 1. janvāra. Šo vērtību aprēķinos izmanto šo valūtu dienas vidējo kursu, kas izteikts Eiropas Valūtas vienībās (ECU), un Eiropas Valūtas vienību (ECU) dienas vidējo kursu, kas izteiktas SDR norēķinu vienībās 24 mēnešu laika posmā, kas beidzas augusta pēdējā dienā pirms 1. janvārī paredzamās pārskatīšanas.

Šajā apakšpunktā noteikto aprēķinu metodi pēc Komisijas priekšlikuma, parasti reizi divos gados pēc tās pirmās piemērošanas, pārskata Padomdevēja komiteja valsts līgumu jautājumos.

d) Šā punkta a) apakšpunktā noteiktās robežvērtības un Eiropas Valūtas vienībās (ECU) un valstu valūtās izteiktās robežvērtības publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī novembra sākumā pēc c) apakšpunkta pirmajā daļā paredzētās pārskatīšanas."

B) Pantu papildina ar šādu punktu:

"7. Līgumslēdzējas iestādes nodrošina to, lai dažādus piegādātājus nediskriminētu."

2. Direktīvas 7. panta 1. un 2. punktu ir aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Līgumslēdzēja iestāde 15 dienās pēc lūguma saņemšanas informē visus noraidītos pretendentus vai dalībniekus par viņu iesniegumu vai pieteikumu noraidīšanas iemesliem konkursā un visus pieteikumu iesniedzējus, kas ir iesnieguši konkursā pieņemamus pieteikumus, informē par izraudzītā konkursa pieteikuma īpašībām un relatīvām priekšrocībām, kā arī dara zināmu konkursa uzvarētāja vārdu vai nosaukumu.

Līgumslēdzējas iestādes tomēr var pieņemt lēmumu neizpaust daļu šā punkta pirmajā daļā minētās informācijas par līgumu piešķiršanu, ja šīs informācijas izpaušana traucētu likumības nodrošināšanu vai citādi būtu pretrunā sabiedrības interesēm, vai kaitētu konkrētu publisku vai privātu uzņēmumu likumīgām komerciālām interesēm vai pakalpojumu sniedzēju godīgai konkurencei.

2. Līgumslēdzējas iestādes tūlīt informē pretendentus un pieteikumu iesniedzējus par lēmumiem, kas ir pieņemti par līgumu piešķiršanu, kā arī par iemesliem, kādēļ tās ir nolēmušas nepiešķirt kādu līgumu, par ko ir bijis izsludināts uzaicinājums uz konkursu, vai arī, ja tās nolēmušas atsākt procedūru, un pēc attiecīga lūguma informē par to rakstiski. Tās par šādiem lēmumiem informē arī Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroju."

3. Direktīvas 10. pantā iekļauj šādu punktu:

"1. a. Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu pieņemšanas termiņu var aizstāt ar termiņu, kas ir pietiekami ilgs, lai sagatavotu nopietnu konkursa pieteikumu, un kas parasti ir vismaz 36 dienas un noteikti ir vismaz 22 dienas pēc dienas, kad nosūtīts paziņojums par līgumu, ja līgumslēdzējas iestādes Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim ir nosūtījušas 9. panta 1. punktā paredzēto informatīvo paziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar IV A pielikumā doto paraugu (provizoriska informācija), vismaz 52 dienas un ilgākais 12 mēnešus pirms dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim ir nosūtīts 9. panta 2. punktā paredzētais paziņojums par līgumu, ar noteikumu, ka informatīvajā paziņojumā ir vismaz tā informācija, uz ko attiecas IV B pielikumā dotais paziņojuma paraugs (atklāta procedūra), cik bijusi pieejama paziņojuma publicēšanas laikā."

4. Direktīvas 11. pantā iekļauj šādu punktu:

"3. a. Šā panta 3. punktā minēto pieteikumu pieņemšanas termiņu var saīsināt līdz 26 dienām, ja līgumslēdzējas iestādes Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim nosūtījušas 9. panta 1. punktā paredzēto informatīvo paziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar IV A pielikumā doto paraugu (provizoriska informācija), vismaz 52 dienas un ilgākais 12 mēnešus pirms dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim ir nosūtīts 9. panta 2. punktā paredzētais paziņojums par līgumu, ar noteikumu, ka informatīvajā paziņojumā ir vismaz tā informācija, kas minēta IV C pielikumā dotajā paraugā (ierobežota procedūra) vai, ja vajadzīgs, IV D pielikumā dotajā paraugā (sarunu procedūra), kas ir bijusi pieejama paziņojuma publicēšanas laikā."

5. Direktīvas 15. pantam pievieno šādu punktu:

"3. Pieteikumus konkursā rakstiski iesniedz tieši vai iesūta pa pastu. Dalībvalstis var atļaut iesniegt pieteikumus konkursā, izmantojot jebkurus citus līdzekļus, ja tās nodrošina to, ka:

- katrā pieteikumā ir visa informācija, kas vajadzīga tā novērtēšanai,

- pieteikumu konfidencialitāte saglabājas līdz to novērtēšanai,

- ja vajadzīgs juridisks pierādījums, tādus pieteikumus iespējami drīz apstiprina rakstiski vai ar aizsūtītu apstiprinātu kopiju,

- pieteikumus atver pēc to iesniegšanas termiņa beigām."

6. Direktīvas 29. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"29. pants

1. Komisija, apspriedusies ar Padomdevēju komiteju valsts līgumu jautājumos, izskata to, kā šī direktīva ir piemērota, un, ja vajadzīgs, iesniedz Padomei jaunus priekšlikumus, jo īpaši lai saskaņotu pasākumus, ko dalībvalstis veic, lai īstenotu šo direktīvu.

2. Komisija pārskata šo direktīvu un visus jaunos pasākumus, ko var pieņemt, ievērojot 1. punktu, ņemot vērā turpmāku sarunu rezultātus, kuras ir paredzētas XXIV panta 7. punktā, kas ietverts Urugvajas raunda daudzpusējās sarunās noslēgtajā Nolīgumā par valsts līgumiem [9], še turpmāk "Nolīgums", un vajadzības gadījumā iesniedz Padomei attiecīgus priekšlikumus.

3. Komisija atjaunina I pielikumu saskaņā ar 32. panta 2. punktā izklastīto procedūru, ievērojot tajā veiktos labojumus, pārveidojumus un grozījumus, un atjaunināto versiju publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī."

7. Direktīvas 31. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"31. pants

1. Lai varētu novērtēt šīs direktīvas piemērošanas rezultātus, dalībvalstis par piegāžu līgumiem, ko līgumslēdzējas iestādes piešķīrušas iepriekšējā gadā, vēlākais 1996. gada 31. oktobrī un par līgumiem, ko piešķīrušas I pielikumā neuzskaitītās līgumslēdzējas iestādes, vēlākais 1997. gada 31. oktobrī, un pēc tam ik gadus vēlākais 31. oktobrī nosūta Komisijai statistikas ziņojumu.

2. Statistikas ziņojumā ir vismaz šādi dati:

a) ja līgumus slēgušas I pielikumā uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes:

- kopējā līgumu tāmes vērtība, ko piešķīrusi katra līgumslēdzēja iestāde zem robežvērtības,

- katras līgumslēdzējas iestādes piešķirto līgumu skaits un vērtība, kas ir lielāka par robežvērtību, saskaņā ar 9. panta 1. punktā minēto nomenklatūru, cik iespējams sīki iedalot pa procedūrām, ražojumu kategorijām un atkarībā no to pakalpojumu sniedzēju pilsonības, kuriem līgumi ir piešķirti, un, sarunu procedūru gadījumā, sīkāk iedalot saskaņā ar 6. pantu, norādot to līgumu skaitu un vērtību, kuri piešķirti katrai dalībvalstij un trešām valstīm;

b) ja līgumus slēgušas jebkuras citas līgumslēdzējas iestādes, uz ko attiecas šī direktīva, to katras kategorijas līgumslēdzēju iestāžu piešķirto līgumu skaits un vērtība, kas pārsniedz robežvērtību, cik iespējams sīki iedalot pa procedūrām, pakalpojumu kategorijām saskaņā ar 9. panta 1. punktā minēto nomenklatūru un atkarībā no to pakalpojumu sniedzēju pilsonības, kuriem līgumi ir piešķirti, un, sarunu procedūru gadījumā, sīkāk iedalot saskaņā ar 6. pantu, norādot to līgumu skaitu un vērtību, kuri piešķirti katrai dalībvalstij un trešām valstīm;

c) ja līgumus slēgušas I pielikumā uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes, līgumu skaits un vērtība, ko katra līgumslēdzēja iestāde piešķīrusi atbilstīgi atkāpēm no Nolīguma; ja līgumus slēgušas jebkuras citas līgumslēdzējas iestādes, uz ko attiecas šī direktīva, to līgumu kopējā vērtība, ko piešķīrušas katras kategorijas līgumslēdzējas iestādes atbilstīgi atkāpēm no Nolīguma;

d) visa cita statistikas informācija, ko prasa, ievērojot 32. panta 2. punktā paredzēto procedūru, un kas ir vajadzīga saskaņā ar Nolīgumu.

3. Komisija saskaņā ar 32. panta 2. punktā izklāstīto procedūru nosaka, kāda statistikas informācija ir vajadzīga, ievērojot šo direktīvu."

8. Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I pielikumu, un IV pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas III pielikumu.

3. pants

Direktīvu 93/37/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 6. pantā:

A) panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Šī direktīva attiecas:

a) uz būvniecības valsts līgumiem, kuru tāmes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir vismaz 5000000 SDR norēķinu vienību, kas izteiktas Eiropas Valūtas vienībās (ECU);

b) uz 2. panta 1. punktā minētajiem būvniecības valsts līgumiem, kuru tāmes vērtība bez PVN ir vismaz ECU 5000000.

2. a) Šā panta 1. punktā noteikto robežvērtību valstu valūtās un Eiropas Valūtas vienībās (ECU) parasti pārskata reizi divos gados, sākot no 1996. gada 1. janvāra. Šo vērtību aprēķinos izmanto valstu valūtu dienas vidējo kursu, kas izteikts Eiropas Valūtas vienībās (ECU), un Eiropas Valūtas vienības (ECU) kursu, kas izteikts SDR norēķinu vienībās, 24 mēnešu ilgā laika posmā, un šis termiņš beidzas tā gada augusta pēdējā dienā, kas ir pirms 1. janvārī paredzētās pārskatīšanas.

Šā panta 1. punktā noteikto robežvērtību un tās vērtību Eiropas Valūtas vienībās (ECU) un valstu valūtās publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī novembra sākumā pēc iepriekšminētās pārskatīšanas.

b) Šā punkta a) apakšpunktā izklāstīto aprēķinu metodi pēc Komisijas priekšlikuma, parasti reizi divos gados pēc tās pirmās piemērošanas, pārskata Padomdevēja komiteja valsts līgumu jautājumos."

B) pantu papildina ar šādu punktu:

"6. Līgumslēdzējas iestādes nodrošina to, lai dažādus pakalpojumu sniedzējus nediskriminētu."

2. Direktīvas 8. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Līgumslēdzēja iestāde 15 dienās kopš rakstiska lūguma saņemšanas informē visus konkursā atraidītos pretendentus vai pieteikumu iesniedzējus par viņu iesnieguma vai pieteikumu noraidīšanas iemesliem, tāpat visus dalībniekus, kas konkursā iesnieguši pieņemamus pieteikumus, informē par konkursā izraudzītā pieteikuma īpašībām un relatīvajām priekšrocībām, kā arī dara zināmu konkursa uzvarētāja vārdu vai nosaukumu.

Līgumslēdzējas iestādes tomēr var pieņemt lēmumu neizpaust daļu informācijas par līguma piešķiršanu, kas minēta šā punkta pirmajā daļā, ja šādas informācijas izpaušana varētu traucēt nodrošināt likumību vai citādi būtu pretrunā sabiedrības interesēm, vai kaitētu konkrētu publisku vai privātu uzņēmumu likumīgām komerciālām interesēm, vai kaitētu godīgai pakalpojumu sniedzēju konkurencei.

2. Līgumslēdzējas iestādes tūlīt informē pretendentus un pieteikumu iesniedzējus par lēmumiem, kas ir pieņemti par līguma piešķiršanu, kā arī par iemesliem, kādēļ tās ir nolēmušas nepiešķirt kādu līgumu, par ko ir bijis uzaicinājums uz konkursu, vai arī par to, ka tās ir nolēmušas atsākt procedūru, un pēc attiecīga lūguma informē par to rakstiski. Tās par šādiem lēmumiem informē arī Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroju."

3. Direktīvas 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu pieņemšanas termiņu var aizstāt ar termiņu, kas ir pietiekami ilgs, lai konkursam sagatavotu nopietnu pieteikumu, un parasti ir vismaz 36 dienas un noteikti ir vismaz 22 dienas pēc dienas, kad nosūtīts paziņojums par līgumu, ja līgumslēdzējas iestādes 11. panta 1. punktā paredzēto informatīvo paziņojumu, kas ir sagatavots saskaņā ar IV A pielikumā doto paraugu (provizoriska informācija), ir nosūtījušas Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim vismaz 52 dienas un ilgākais 12 mēnešus pirms dienas, kad 11. panta 2. punktā paredzētais paziņojums par līgumu ir nosūtīts Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim, ar noteikumu, ka informatīvajā paziņojumā ir vismaz tā informācija, uz ko attiecas IV B pielikuma paziņojumā dotais paraugs (atklāta procedūra), kas ir bijusi pieejama paziņojuma publicēšanas laikā."

4. Direktīvas 13. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"4. Šā panta 3. punktā minēto pieteikumu pieņemšanas termiņu var saīsināt līdz 26 dienām, ja līgumslēdzējas iestādes ir nosūtījušas Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim 11. panta 1. punktā minēto informatīvo paziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar IV A pielikumā doto paraugu (provizoriska informācija), vismaz 52 dienas un ilgākais 12 mēnešus pirms dienas, kad 11. panta 2. punktā paredzētais paziņojums par līgumu ir nosūtīts Eiropas Kopienu Oficiālajam Vēstnesim, ar noteikumu, ka informatīvajā paziņojumā ir vismaz tā informācija, kas paredzēta IV C pielikumā dotajā paraugā (ierobežota procedūra) vai, vajadzības gadījumā, IV D pielikuma paraugā (sarunu procedūra), kas ir bijusi pieejama paziņojuma publicēšanas laikā."

5. Direktīvas 18. panta esošais teksts kļūst par 1. punktu, un pantam pievieno šādu punktu:

"2. Pieteikumus rakstiski iesniedz tieši vai iesūta pa pastu. Dalībvalstis var atļaut iesniegt konkursa pieteikumus, izmantojot jebkurus citus līdzekļus, ja tās nodrošina to, ka:

- katrā pieteikumā ir visa tā novērtēšanai vajadzīgā informācija,

- līdz novērtēšanai saglabājas pieteikumu konfidencialitāte,

- ja vajadzīgi kā juridiski pierādījumi, tādus konkursa pieteikumus iespējami drīz apstiprina rakstiski vai nosūta apstiprinātu kopiju,

- konkursa pieteikumus atver pēc tam, kad ir beidzies to iesniegšanas termiņš."

6. Iekļauj šādu pantu:

"33.a pants

Lai līgumslēdzējas iestādes varētu piešķirt valsts līgumus, dalībvalstis savās attiecībās piemēro tādus pašus nosacījumus kā tos, ko tās piemēro trešām valstīm, īstenojot Urugvajas raunda daudzpusējās sarunās noslēgto Nolīgumu par valsts līgumiem [10], še turpmāk "Nolīgums". Dalībvalstis tādējādi savā starpā Padomdevējā komitejā valsts līgumu jautājumos apspriežas par pasākumiem, kas jāveic saskaņā ar Nolīgumu."

7. Direktīvas 34. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"34. pants

1. Lai varētu novērtēt šīs direktīvas piemērošanas rezultātus, dalībvalstis vēlākais līdz 1997. gada 31. oktobrim un pēc tam vēlākais līdz katra gada 31. oktobrim nosūta Komisijai statistikas ziņojumu par būvniecības valsts līgumiem, ko līgumslēdzējas iestādes piešķīrušas iepriekšējā gadā.

2. Statistikas ziņojumā ir vismaz šādi dati:

a) ja līgumus slēdz Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā minētās līgumslēdzējas iestādes:

- kopējā līgumu tāmes vērtība, ko piešķīrusi katra līgumslēdzēja iestāde par mazāku vērtību nekā robežvērtība,

- katras līgumslēdzējas iestādes piešķirto līgumu skaits un vērtība, kas pārsniedz noteiktu robežvērtību, cik iespējams sīkāk iedalot pa procedūrām, pakalpojumu kategorijām saskaņā ar I pielikumā lietoto nomenklatūru un atkarībā no to pakalpojumu sniedzēju pilsonības, kuriem līgumi ir piešķirti, un, sarunu procedūru gadījumā, sīkāk iedalot saskaņā ar 7. pantu, norādot to līgumu skaitu un vērtību, kas ir piešķirti katrai dalībvalstij un trešām valstīm;

b) ja līgumus slēgušas jebkuras citas līgumslēdzējas iestādes, uz ko attiecas šī direktīva, katras kategorijas līgumslēdzēju iestāžu piešķirto līgumu skaits un vērtība, kas ir lielāka par noteiktu robežvērtību, cik iespējams iedalot pa procedūrām, darbu kategorijām saskaņā ar II pielikumā lietoto nomenklatūru un atkarībā no to pakalpojumu sniedzēju pilsonības, kuriem līgums ir piešķirts, un, sarunu procedūru gadījumā, iedalot saskaņā ar 7. pantu, norādot to līgumu skaitu un vērtību, kas ir piešķirti katrai dalībvalstij un trešām valstīm;

c) ja līgumus slēgušas Direktīvas 93/36/EEK I pielikumā uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes, to līgumu skaits un vērtība, ko piešķīrušas līgumslēdzējas iestādes atbilstīgi atkāpēm no Nolīguma; ja līgumus slēgušas jebkuras citas līgumslēdzējas iestādes, uz ko attiecas šī direktīva, to līgumu kopējā vērtība, ko piešķīrušas katras kategorijas līgumslēdzējas iestādes, ievērojot atkāpes no Nolīguma;

d) visa cita statistikas informācija, kas ir vajadzīga saskaņā ar Nolīgumu un kas jāparedz, ievērojot 35. panta 3. punktā paredzēto procedūru.

3. Komisija saskaņā ar 35. panta 3. punktā izklāstīto procedūru nosaka to, kāda statistiskā informācija ir vajadzīga, ievērojot šo direktīvu."

8. Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas IV pielikumu.

4. pants

1. Dalībvalstis pieņem normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo direktīvu līdz 1998. gada 13. oktobrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savus tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva, un šīs direktīvas un pieņemto valsts tiesību aktu noteikumu korelāciju tabulu.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 13. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Goebbels

[1] OV C 138, 3.6.1995., 1. lpp.

[2] OV C 256, 2.10.1995., 4. lpp. un OV C 212, 22.7.1996., 13. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1996. gada 29. februāra Atzinums (OV C 78, 18.3.1996., 18. lpp.), Padomes 1996. gada 20. decembra Kopējā nostāja (OV C 111, 9.4.1997., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1997. gada 14. maija Lēmums (OV C 167, 2.6.1997.). Padomes 1997. gada 24. jūlija Lēmums.

[4] OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.

[5] Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/50/EEK par to, kā koordinēt procedūras, ar ko piešķir pakalpojumu valsts līgumus (OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[6] Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/36/EEK, ar ko koordinē piegāžu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (OV L 199, 9.8.1993., 1. lpp.) Direktīva jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[7] Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/37/EEK, ar ko koordinē būvniecibas valsts līgumu piešķiršanas procedūras (OV L 199, 9.8.1993., 54. lpp.). Direktīva jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[8] Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par Urugvajas raunda daudzpusējās sarunās panākto nolīgumu noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (no 1986. gada līdz 1994. gadam) (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

[9] Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par Urugvajas raunda daudzpusējās sarunās panākto nolīgumu noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (no1986. gada līdz 1994. gadam) (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.)

[10] Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par Urugvajas raunda daudzpusējās sarunās panākto nolīgumu noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (no 1986. gada līdz 1994. gadam) (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

LĪGUMSLĒDZĒJU IESTĀŽU SARAKSTS, UZ KURĀM ATTIECAS NOLĪGUMS SASKAŅĀ AR TĀ I PIELIKUMU

(CENTRĀLĀS VALDĪBAS IESTĀDES)

BEĻĢIJA

A. - L'État Fédéral:

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la Coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale [1]

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la poste [2]

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurances maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

DĀNIJA

1. Folketinget | — Rigsrevisionen |

2. Statsministeriet | |

3. Udenrigsministeriet | — 2 departementer |

4. Arbejdsministeriet | — 5 styrelser og institutioner |

5. Boligministeriet | — 7 styrelser og institutioner |

6. Erhvervsministeriet | — 7 styrelser og institutioner |

7. Finansministeriet | — 3 styrelser og institutioner |

8. Forskningsministeriet | — 1 styrelse |

9. Forsvarsministeriet | — adskillige institutioner |

10. Indenrigsministeriet | — 2 styrelser |

11. Justitsministeriet | — 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole |

12. Kirkeministeriet | — 10 stiftsøvrigheder |

13. Kulturministeriet | — 3 institutioner samt adskillige statsejede museer og højere uddannelsesinstitutioner |

14. Landbrugs | — og fiskeriministeriet – 23 direktorater og institutioner |

15. Miljø- og energiministeriet | — 6 styrelser og Forsøgsanlægget Risø |

16. Skatteministeriet | — 1 styrelse |

17. Socialministeriet | — 4 styrelser og institutioner |

18. Sundhedsministeriet | — Adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut |

19. Trafikministeriet | — 12 styrelser og institutioner |

20. Undervisningsministerict | — 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter |

21. Økonomiministerict | — Danmarks statistik |

Oikeuskanslerinvirasto | Office of the Chancellor of Justice |

Kauppa- ja teollisuusministeriö | Ministry of Trade and Industry |

Kuluttajavirasto | National Consumer Administration |

Elintarvikeviras | National Food Administration |

Kilpailuviras | Office of Free Competition |

Kilpailuneuvosto | Council of Free Competition |

Kuluttaja-asiamiehen toimis | Office of the Consumer Ombudsman |

Kuluttajavalituslautakun | Consumer Complaints Board |

Patentti- ja rekisterihallitu | National Board of Patents and Registration |

Liikenneministeriö | Ministry of Transport and Communications |

Telehallintokesku | Telecommunications Administration Centre |

Maa- ja metsätalousministeriö | Ministry of Agriculture and Forestry |

Maanmittauslaitos | National Land Survey of Finland |

Oikeusministeriö | Ministry of Justice |

Tietosuojavaltuutetun toimisto | The Office of the Data Protection Ombudsman |

Tuomioistuinlaitos Korkein oikeusKorkein hallinto-oikeusHovioikeudetKäräjäoikeudetLääninoikeudetMarkkinatuomioistuinTyötuomioistuinVakuutusoikeusVesioikeudet | Courts of Law |

Vankeinhoitolaitos | Prison Administration |

Opetusministeriö | Ministry of Education |

Opetushallitus | National Board of Education |

Valtion elokuvatarkastamo | National Office of Film Censorship |

Puolustusministeriö | Ministry of Defense |

Puolustusvoimat | Defence Forces |

Sisäasiainministeriö | Ministry of the Interior |

Väestörekisterikeskus | Population Register Centre |

Keskusrikospoliisi | Central Criminal Police |

Liikkuva poliisi | Mobile Police |

Rajavartiolaitos | Frontier Guard |

Sosiaali- ja terveysministeriö | Ministry of Social Affairs and Health |

Työttömyysturvalautakunta | Unemployment Appeal Board |

Tarkastuslautakunta | Appeals Tribunal |

Lääkelaitos | National Agency for Medicines |

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus | National Board of Medicolegal Affairs |

Tapaturmavirasto | State Accident Office |

Säteilyturvakeskus | Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety |

Valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset | Reception Centres for Asylum Seekers |

Työministeriö | Ministry of Labour |

Valtakunnansovittelijain toimisto | National Conciliators "Office" |

Työneuvosto | Labour Council |

Ulkoasiainministeriö | Ministry for Foreign Affairs |

Valtiovarainministeriö | Ministry of Finance |

Valtiontalouden tarkastusvirasto | State Economy Controller's Office |

Valtiokonttori | State Treasury Office |

Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto | |

Tullihallinto | |

Valtion vakuusrahasto | |

Ympäristöministeriö | Ministry of Environment |

Vesi- ja ympäristöhallitus | National Board of Waters and Environment |

A

Akademien för de fria konsterna | Royal Academy of Fine Arts |

Allmänna advokatbyråerna (28) | Public Law-Service Offices (28) |

Allmänna reklamationsnämnden | National Board for Consumer Complaints |

Arbetarskyddsstyrelsen | National Board of Occupational Safety and Health |

Arbetsdomstolen | Labour Court |

Arbetsgivarverk, statens | National Agency for Government Employers |

Arbetslivscentrum | Centre for Working Life |

Arbetslivsfonden | Working Lives Fund |

Arbetsmarknadsstyrelsen | National Labour Market Board |

Arbetsmiljöfonden | Work Environment Fund |

Arbetsmiljöinstitutet | National Institute of Occupational Health |

Arbetsmiljönämnd, statens | Board of Occupational Safety and Health for Government Employees |

Arkitekturmuseet | Museum of Architecture |

Arkivet för ljud och bild | National Archive of Recorded Sound and Moving Images |

Arrendenämnder (12) | Regional Tenancies Tribunals (12) |

B

Barnmiljdrådet | National Child Environment Council |

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens | Swedish Council on Technology Assessment in Health Care |

Beredningen för internationell tekniskt-ekonomiskt samarbete | Agency for International Technical and Economic Cooperation |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Legal Aid Appeals Commission |

Biblioteket, Kungl. | Royal Library |

Biografbyrå, statens | National Board of Film Censors |

Biografiskt lexikon, svenskt | Dictionary of Swedish Biography |

Bokföringsnämnden | Swedish Accounting Standards Board |

Bostadsdomstolen | Housing Appeal Court |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | National Housing Credit Guarantee Board |

Boverket | National Housing Board |

Brottsförebyggande rådet | National Council for Crime Prevention |

Brottsskadenämnden | Criminal Injuries Compensation Board |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Central Committee for Laboratory Animals |

Centrala studiestödsnämnden | National Board of Student Aid |

Centralnämnden för fastighetsdata | Central Board for Real-estate Data |

D

Datainspektionen | Data Inspection Board |

Departementen | Ministries (Government Departments) |

Domstolsverket | National Courts Administration |

E

Elsäkerhetsverket | National Electrical Safety Board |

Expertgruppen för forskning om regional utveckling | Expert Group on Regional Studies |

Exportkreditnämnden | Export Credits Guarantee Board |

F

Fideikommissnämnden | Entailed Estates Council |

Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority |

Fiskeriverket | National Board of Fisheries |

Flygtekniska försöksanstalten | Aeronautical Research Institute |

Folkhälsoinstitutet | National Institute of Public Health |

Forskningsrådsnämnden | Council for Planning and Coordination of Research |

Fortifikationsförvaltningen | Fortifications Administration |

Frivårdens behandlingscentral | Probation Treatment Centre |

Förlikningsmannaexpedition statens | National Conciliators "Office" |

Försvarets civilförvaltning | Civil Administration of the Defence |

Forces Försvarets datacenter | Defence Data-processing Centre |

Försvarets forskningsanstalt | National Defence Research Establishment |

Försvarets förvaltningsskola | Defence Forces "Administration School" |

Försvarets materielverk | Defence Material Administration |

Försvarets radioanstalt | National Defence Radio Institute |

Försvarets sjukvårdsstyrelse | Medical Board of the Defence |

Forces Försvarshistoriska museer, statens | Swedish Museums of Military History |

Försvarshögskolan | National Defence College |

Försäkringskassorna | Social Insurance Offices |

Försäkringsdomstolarna | Social Insurance Courts |

Försäkringsöverdomstolen | Supreme Social Insurance Court |

G

Geologiska undersökning, Sveriges | Geological Survey of Sweden |

Geotekniska institut, statens | Geotechnical Institute |

Glesbygdsmyridigheten | National Rural Area Development Authority |

Grafiska instituter och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning | Graphic Institute and the Graduate School of Communications |

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd | Swedish Government Seamen's Service |

Handelsflottans pensionsanstalt | Merchant Pensions Institute |

Handikappråd, statens | National Council for the Disabled |

Haverikommission, statens | Board of Accident Investigation |

Hovrätterna (6) | Courts of Appeal (6) |

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet | Council for Research in the Humanities and Social Sciences |

Hyresnämnder (12) | Regional Rent Tribunals (12) |

Häktena (30) | Remand Prisons (30) |

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | Committee on Medical Responsibility |

Högsta domstolen | Supreme Court |

I

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar | Register Authority for Floating Charges |

Institut för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Institut för psykosocial miljömedicin, statens | National Institute for Psycho-social Factors and Health |

Institutet för rymdfysik | Swedish Institute of Space Physics |

Invandrarverk, statens | Swedish Immigration Board |

J

Jordbruksverk, statens | Swedish Board of Agriculture |

Justitiekanslern | Office of the Chancellor of Justice |

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen | Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission |

K

Kabelnämnden/Närradionämnden | Swedish Cable Authority/Swedish Community Radio Authority |

Kammarkollegiet | National Judicial Board of Public Lands and Funds |

Kammarrätterna (4) | Administrative Courts of Appeal (4) |

Kemikalieinspektionen | National Chemicals Inspectorate |

Kommerskollegium | National Board of Trade |

Koncessionsnämnden för miljö-skydd | National Franchise Board for Environment Protection |

Konjunkturinstitutet | National Institute of Economic Research |

Konkurrensverket | Swedish Competition Authority |

Konstfackskolan | College of Arts, Crafts and Design |

Konsthögskolan | College of Fine Arts |

Konstmuseer, statens | National Art Museums |

Konstnärsnämnden | Arts Grants Committee |

Konstråd, statens | National Art Council |

Konsumentverket | National Board for Consumer Policies |

Krigsarkivet | Armed Forces Archives |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | National Laboratory of Forensic Science |

Kriminalvårdens regionkanslier (7) | Correctional Region Offices (7) |

Kriminalvårdsanstalterna (78) | National/Local Institutions (78) |

Kriminalvårdsnämnden | National Paroles Board |

Kriminalvårdsstyrelsen | National Prison and Probation Administration |

Kronofogdemyndigheterna (24) | Enforcement Services (24) |

Kulturråd, statens | National Council for Cultural Affairs |

Kustbevakningen | Swedish Coast Guard |

Kärnkraftinspektion, statens | Nuclear-power Inspectorate |

L

Lantmäteriverk, statens | Central Office of the National Land Survey |

Livrustkarnmaren/Skoklosters slott/Hallwylska museet | Royal Armoury |

Livsmedelsverk, statens | National Food Administration |

Lotterinämnden | Gaming Board |

Läkemedelsverket | Medical Products Agency |

Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna | County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority |

Länsarbetsnämnderna (24) | County Labour Boards (24) |

Länsrätterna (25) | County Administrative Courts (25) |

Länsstyrelserna (24) | County Administrative Boards (24) |

Löne- och pensionsverk, statens | National Government Employee Salaries and Pensions Board |

M

Marknadsdomstolen | Market Court |

Maskinprovningar, statens | National Machinery Testing Institute |

Medicinska forskningsrådet | Medical Research Council |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Swedish Meteorological and Hydrological Institute |

Militärhögskolan | Armed Forces Staff and War College |

Musiksamlingar, statens | Swedish National Collections of Music |

N

Naturhistoriska riksmuseet | Museum of Natural History |

Naturvetenskapliga forskningsrådet | Natural Science Research Council |

Naturvårdsverk, statens | National Environmental Protection Agency |

Nordiska Afrikainstitutet | Scandinavian Institute of African Studies |

Nordiska hälsovårdshögskolan | Nordic School of Public Health |

Nordiska instituter för samhällsplanering | Nordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning |

Nordiska museet, stiftelsen | Nordic Museum |

Nordiska rådets svenska delegation | Swedish Delegation of the Nordic Council |

Notarienämnden | Recorders Committee |

Nämnden för internationella adoptionsfrågor | National Board for Intra-country Adoptions |

Nämnden för offentlig upphandling | National Board for Public Procurement |

Nämnden för statens gruvegendom | State Mining Property Commission |

Nämnden för statliga förnyelsefonder | National Fund for Administrative Development and Training for Government Employees |

Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet Swedish | National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad |

Närings- och teknikutvecklingsverket | National Board for Industrial and Technical Development |

O

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering | Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman/ Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination |

P

Patentbesvärsrätten | Court of Patent Appeals |

Patent- och registreringsverket | Patents and Registration Office |

Person- och adressregisternämnd, statens | Coordinated Population and Address Register |

Polarforskningssekretariatet | Swedish Polar Research Secretariat |

Presstödsnämnden | Press Subsidies Council |

Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statens | National Library for Psychology and Education |

R

Radionämnden | Broadcasting Commission |

Regeringskansliets förvaltningskontor | Central Services Office for the Ministries |

Regeringsrätten Supreme | Administrative Court |

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer | Central Board of National Antiquities and National Historical Museums |

Riksarkivet | National Archives |

Riksbanken | Bank of Sweden |

Riksdagens förvaltningskontor | Administration Department of the Swedish Parliament |

Riksdagens ombudsmän, JO | The Parliamentary Ombudsmen |

Riksdagens revisorer | The Parliamentary Auditors |

Riksförsäkringsverket | National Social Insurance Board |

Riksgäldskontoret | National Debt Office |

Rikspolisstyrelsen | National Police Board |

Riksrevisionsverket | National Audit Bureau |

Riksskatteverket | National Tax Board |

Riksutställningar, Stiftelsen | Travelling Exhibitions Service |

Riksåklagaren | Office of the Prosecutor-General |

Rymdstyrelsen | National Space Board |

Råd för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Rådet för grundläggande högskoleutbildning | Council for Renewal of Undergraduate Education |

Räddningsverk, statens | National Rescue Services Board |

Rättshjäipsnämnden | Regional Legal-aid Commission |

Rättsmedicinalverket | National Board of Forensic Medicine |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools |

Sjöfartsverket | National Maritime Administration |

Sjöhistoriska museer, statens | National Maritime Museums |

Skattemyndigheterna (24) | Local Tax Offices (24) |

Skogs- och jordbrukets forskningsråd | Swedish Council for Forestry and Agricultural Research |

Skogsstyrelsen | National Board of Forestry |

Skolverk, statens | National Agency for Education |

Smittskyddsinstitutet | Swedish Institute for Infectious Disease |

Control Socialstyrelsen | National Board of Health and Welfare |

Socialvetenskapliga forskningsrådet | Swedish Council for Social Research |

Sprängämnesinspektionen | National Inspectorate of Explosives and Flammables |

Statistiska centralbyrån | Statistics Sweden |

Statskontoret | Agency for Administrative Development |

Stiftelsen WHO | Collaborating Centre on International Drug Monitoring |

Strålskyddsinstitut, statens | National Institute of Radiation Protection |

Styrelsen för internationell utveckling, SIDA | Swedish International Development Authority |

Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP | Swedish International Enterprise Development |

Styrelsen för psykologiskt försvar | National Board of Psychological Defence |

Styrelsen för Sverigebilden | Image Sweden |

Styrelsen för teknisk ackreditering | Swedish Board for Technical Accreditation |

Styrelsen för u-landsforskning, SAREC | Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries |

Svenska institutet, stiftelsen | Swedish Institute |

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Library of Talking Books and Braille Publications |

Teknikvetenskapliga forskningsrådet | Swedish Research Council for Engineering Sciences |

Tekniska museet, stiftelsen | National Museum of Science and Technology |

Tingsrätterna (97) | District and City Courts (97) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Judges Nomination Proposal Committee |

Transportforskningsberedningen | Transport Research Board |

Transportrådet | Board of Transport |

Tullverket | Swedish Board of Customs |

U

Ungdomsråd, statens | State Youth Council |

Universitet och högskolor | Universities and University Colleges |

Utlänningsnämnden | Aliens Appeals Board |

Utsädeskontroll, statens | National Seed-testing and Certification Institute |

V

Vatten- och avloppsnämnd, statens | National Water Supply and Sewage Tribunal |

Vattenöverdomstolen | Water Rights Court of Appeal |

Verket för högskoleservice (VHS) | National Agency for Higher Education |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | National Veterinary Institute |

Väg- och trafikinstitut, statens | Road and Traffic Research Institute |

Värnpliktsverket | Armed Forces "Enrolment Board" |

Växtsortnämnd, statens | National Plant Variety Board |

Y

Yrkesinspektionen | Labour Inspectorate |

Å

Åklagarmyndigheterna | Public Prosecution Authorities |

Ö

Överbefälhavaren | Supreme Commander of the Armed Forces |

Överstyrelsen för civil beredskap | National Board of Civil Emergency Preparedness |

"

[1] Attiecībā uz II pielikumā minētiem materiāliem, kas nav domāti militārām vajadzībām.

[2] Attiecībā uz pasta pakalpojumiem, uz ko attiecas 1993. gada 24. decembra likums.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

III PIELIKUMS

PARAUGS PAZIŅOJUMAM PAR PAKALPOJUMU LĪGUMIEM

A. PROVIZORISKA INFORMĀCIJA

1. Nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs līgumslēdzējai iestādei un dienestam, no kā var iegūt papildu informāciju (ja minētajam dienestam tas ir atšķirīgs).

2. Paredzētais pasūtījumu kopapjoms katrā no I A pielikumā uzskaitītajām pakalpojumu kategorijām.

3. Paredzētā piešķiršanas procedūru sākuma diena katrai kategorijai.

4. Cita informācija.

5. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

6. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

7. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

B. ATKLĀTA PROCEDŪRA

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs.

2. Pakalpojuma kategorija un apraksts. CPC atsauces numurs. Daudzums, vajadzības gadījumā paredzot iespēju pasūtījumus veikt arī turpmāk, un, ja iespējams, aptuvens grafiks, kad šādu iespēju var izmantot. Ja līgumus noslēdz regulāri vai atkārtoti, arī aptuvens grafiks vēlākiem uzaicinājumiem uz konkursu par turpmākiem pakalpojumiem, ja tas ir zināms.

3. Pakalpojumu sniegšanas vieta.

4. a) Norāde, vai normatīvi vai administratīvi akti pakalpojumu paredz veikt konkrētai profesijai.

b) Atsauce uz šiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem.

c) Norāde, vai juridiskām personām būtu jānorāda par pakalpojumu atbildīgo personu vārdi un profesionālā kvalifikācija.

5. Norāde, vai pakalpojuma sniedzēji var konkursā iesniegt pieteikumu par daļu no attiecīgiem pakalpojumiem.

6. Vajadzības gadījumā norāde, ka varianti nav pieļaujami.

7. Pakalpojuma veikšanas termiņš vai pakalpojuma līguma ilgums un, ja iespējams, pakalpojuma sākšanas vai veikšanas termiņš.

8. a) Nosaukums un adrese dienestam, no kā var lūgt vajadzīgos dokumentus.

b) Attiecīgos gadījumos, šādu lūgumu iesniegšanas termiņš.

c) Attiecīgos gadījumos, apjoms un maksāšanas noteikumi katrai summai, kas jāmaksā par šādiem dokumentiem.

9. a) Pieteikumu pieņemšanas termiņš konkursā.

b) Adrese, uz ko tie jāsūta.

c) Valoda vai valodas, kādās tie jāsagatavo.

10. a) Personas, kas pilnvarotas piedalīties konkursa pieteikumu atvēršanā.

b) Pieteikumu atvēršanas diena, laiks un vieta.

11. Attiecīgos gadījumos, jebkuras vajadzīgās iemaksas un garantijas.

12. Galvenie finansējuma un samaksas nosacījumi un/vai atsauces uz attiecīgiem tiesību aktiem.

13. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt pakalpojumu sniedzēju grupai, kas iegūst līgumu.

14. Informācija, kas attiecas uz paša pakalpojumu sniedzēja stāvokli, un informācija un formalitātes, kas vajadzīgas, lai varētu novērtēt obligātos ekonomiskos un tehniskos standartus, kas viņam jāievēro.

15. Laiks, kādā dalībnieks nekādā ziņā nedrīkst atsaukt savu pieteikumu.

16. Līguma piešķiršanas kritēriji, pēc iespējas sakārtoti to svarīguma secībā. Citus kritērijus, nevis mazāko cenu, min tad, ja tie neparādās līguma dokumentos.

17. Cita informācija.

18. Diena(-s), kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts provizoriskais informatīvais paziņojums vai atsauce, ka tas nav publicēts.

19. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

20. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

21. Norāde, vai uz šo pasūtījumu attiecas Nolīgums.

C. IEROBEŽOTA PROCEDŪRA

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs.

2. Pakalpojuma kategorija un apraksts. CPC atsauces numurs. Daudzums, vajadzības gadījumā paredzot iespēju izvēlēties turpmāku pakalpojumu sniegšanu un, ja tas ir zināms, aptuvens laiks, kad šādu izvēli var izmantot. Ja līgumi ir regulāri vai atkārtoti, aptuvens grafiks arī vēlākiem uzaicinājumiem uz konkursu par turpmākiem pakalpojumiem, ja tas ir zināms.

3. Pakalpojumu sniegšanas vieta.

4. a) Norāde, vai normatīvi vai administratīvi akti pakalpojuma sniegšanu paredz konkrētai profesijai.

b) Atsauce uz šiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem.

c) Norāde, vai juridiskām personām būtu jānorāda par pakalpojumu atbildīgo personu vārdi un profesionālā kvalifikācija.

5. Norāde, vai pakalpojuma sniedzējs var konkursā iesniegt pieteikumu par daļu no attiecīgiem pakalpojumiem.

6. Paredzamais uz konkursu uzaicināmo pakalpojumu sniedzēju skaits vai viņu diapazons.

7. Vajadzības gadījumā norāde, ka varianti nav pieļaujami.

8. Pakalpojuma veikšanas termiņš vai pakalpojuma līguma ilgums un, ja iespējams, pakalpojuma sākšanas vai sniegšanas termiņš.

9. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt pakalpojumu sniedzēju grupai, kas iegūst līgumu.

10. a) Vajadzības gadījumā, paātrinātās procedūras izmantošanas pamatojums.

b) Dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

c) Adrese, uz kādu tie jāsūta.

d) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

11. Pēdējā diena, kad var izsūtīt uzaicinājumus uz konkursu.

12. Vajadzības gadījumā, jebkuras vajadzīgās iemaksas un garantijas.

13. Informācija, kas attiecas uz paša pakalpojumu sniedzēja stāvokli, un informācija un formalitātes, kas vajadzīgas, lai novērtētu obligātos ekonomiskos un tehniskos standartus, ko no viņa prasa.

14. Līguma piešķiršanas kritēriji, ja iespējams, to svarīguma secībā, ja tie nav ietverti uzaicinājumā uz konkursu.

15. Cita informācija.

16. Diena(-s), kad publicēts provizorisks paziņojums Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, vai atsauce, ka tas nav publicēts.

17. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

18. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

19. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

D. SARUNU PROCEDŪRA

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs.

2. Pakalpojuma kategorija un apraksts. CPC atsauces numurs. Daudzums, vajadzības gadījumā paredzot iespēju izvēlēties turpmāku pakalpojumu sniegšanu, un, ja tas ir zināms, aptuvens laiks, kad šādu izvēli var izmantot. Ja līgumi ir regulāri vai atkārtoti, arī aptuvens grafiks turpmākiem uzaicinājumiem uz konkursu par pasūtāmiem pakalpojumiem, ja tas ir zināms.

3. Pakalpojumu sniegšanas vieta.

4. a) Norāde, vai normatīvi vai administratīvi akti pakalpojuma sniegšanu paredzējuši konkrētai profesijai.

b) Atsauce uz šiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem.

c) Norāde, vai juridiskām personām būtu jānorāda par pakalpojuma veikšanu atbildīgo personu vārdi un to profesionālā kvalifikācija.

5. Norāde, vai pakalpojuma sniedzējs var iesniegt pieteikumu par daļu no attiecīgiem pakalpojumiem.

6. Paredzamais uz konkursu uzaicināmo pakalpojumu sniedzēju skaits vai diapazons.

7. Vajadzības gadījumā, norāde, ka varianti nav pieņemami.

8. Pakalpojuma beigšanas termiņš vai pakalpojuma līguma ilgums un, ja iespējams, pakalpojuma sākšanas vai sniegšanas termiņš.

9. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt pakalpojumu sniedzēju grupai, kas iegūst līgumu.

10. a) Vajadzības gadījumā, paātrinātās procedūras izmantojuma pamatojums.

b) Dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

c) Adrese, uz ko tie jāsūta.

d) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

11. Vajadzības gadījumā, jebkuras vajadzīgās iemaksas un garantijas.

12. Informācija par paša pakalpojumu sniedzēja stāvokli un informācija un formalitātes, kas vajadzīgas, lai novērtētu obligātos minimālos ekonomiskos un tehniskos standartus, kas viņam jāievēro.

13. Vajadzības gadījumā, pakalpojumu sniedzēju nosaukumi vai vārdi un adreses, kurus līgumslēdzēja iestāde jau atlasījusi.

14. Cita informācija.

15. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

16. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

17. Dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī paziņojumi publicēti iepriekš.

18. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums par valsts pasūtījumu.

E. PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMA PIEŠĶIRŠANU

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums un adrese.

2. Izraudzītā piešķiršanas procedūra. Sarunu procedūras gadījumā — pamatojums, ja nav publicēts iepriekšējs paziņojums par konkursu (11. panta 3. punkts).

3. Pakalpojuma kategorija un apraksts. CPC atsauces numurs. Pasūtīto pakalpojumu daudzums.

4. Līguma piešķiršanas diena.

5. Līguma piešķiršanas kritēriji.

6. Konkursā saņemto pieteikumu skaits.

7. Pakalpojuma sniedzēja(-u) nosaukums(-i) vai vārds(-i) un adrese(-s).

8. Samaksātā cena vai cenu diapazons (mazākā/lielākā).

9. Konkursa uzvarētāja piedāvājuma(-u) vērtība vai lielākais un mazākais piedāvājums, kas ņemts vērā, piešķirot līgumu.

10. Vajadzības gadījumā, līguma daļa un summa, ko var nodot apakšlīgumā trešām pusēm.

11. Cita informācija.

12. Diena, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

13. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

14. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

15. I B pielikumā uzskaitīto pakalpojumu līgumu gadījumā — līgumslēdzējas iestādes piekrišana publicēt paziņojumu (16. panta 3. punkts).

"

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

"

IV PIELIKUMS

PARAUGI PAZIŅOJUMIEM PAR PIEGĀŽU LĪGUMIEM

A. PROVIZORISKA INFORMĀCIJA

1. Nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs līgumslēdzējai iestādei un dienestam, no kā var iegūt papildu informāciju (ja tas minētajam dienestam ir atšķirīgs).

2. Piegādājamo ražojumu iedaba un daudzums vai vērtība. Atsauces numurs saskaņā ar ražojumu klasifikāciju pēc ekonomiskās aktivitātes (CPA).

3. Paredzamā līguma vai līgumu piešķiršanas procedūras sākuma diena (ja tā ir zināma).

4. Cita informācija.

5. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

6. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

7. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

B. ATKLĀTAS PROCEDŪRAS

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs.

2. a) Izraudzītā piešķiršanas procedūra.

b) Formulārs līgumam, kam lūdz iesniegt konkursa pieteikumus.

3. a) Piegādes vieta.

b) Piegādājamo preču iedaba, ieskaitot to, vai konkursa pieteikumus lūdz iesniegt, lai tās pirktu, iegādātos uz līzinga, nomātu vai pirktu uz nomaksu, vai arī tās iegādātos, izmantojot vairākus no šiem paņēmieniem. CPA atsauces numurs.

c) Piegādājamo preču daudzums, vajadzības gadījumā paredzot iespēju izvēlēties turpmākas piegādes, un, ja tas ir zināms, aptuvens laiks, kad šādu izvēli var izmantot. Ja līgumus slēdz regulāri vai atkārtoti, arī aptuvens turpmāku piegāžu konkursu grafiks, ja tas ir zināms.

d) Norāde, vai piegādātājs var konkursā iesniegt pieteikumu par daļu no vajadzīgām precēm.

4. Piegāžu beigšanas termiņš vai piegāžu līguma ilgums un, ja iespējams, piegāžu sākšanas vai veikšanas termiņš.

5. a) Nosaukums un adrese dienestam, kam var lūgt vajadzīgos līguma dokumentus un papildu dokumentus.

b) Vajadzības gadījumā, šādu lūgumu iesniegšanas termiņš.

c) Vajadzības gadījumā tas, cik liela summa un kādi ir tās maksāšanas noteikumi, lai iegūtu šādus dokumentus.

6. a) Pēdējā diena, kad konkursā pieņem pieteikumus.

b) Adrese, uz kādu tie jāsūta.

c) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

7. a) Personas, kas ir pilnvarotas piedalīties, atverot konkursa pieteikumus.

b) Atvēršanas diena, laiks un vieta.

8. Vajadzības gadījumā, jebkuras prasītās iemaksas un garantijas.

9. Galvenie nosacījumi, kas attiecas uz finansējumu un samaksu, un/vai atsauces uz attiecīgiem tiesību aktiem.

10. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt piegādātāju grupai, kas iegūst līgumu.

11. Informācija par paša piegādātāja stāvokli, kā arī informācija un formalitātes, kas vajadzīgas, lai novērtētu obligātos ekonomiskos un tehniskos standartus, kas viņam jāievēro.

12. Laika posms, kurā dalībniekam ir jāuztur spēkā viņa pieteikums.

13. Līguma piešķiršanas kritēriji. Citus kritērijus, nevis mazākās cenas kritēriju, min tad, ja tie nav ietverti līguma dokumentos.

14. Vajadzības gadījumā, norāde, ka varianti ir aizliegti.

15. Cita informācija.

16. Diena(-s), kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts provizoriskais informatīvais paziņojums, vai atsauce, ka tas nav publicēts.

17. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

18. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

19. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

C. IEROBEŽOTAS PROCEDŪRAS

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs.

2. a) Izraudzītā piešķiršanas procedūra.

b) Vajadzības gadījumā, paātrinātās procedūras izmantošanas pamatojums.

c) Formulārs līgumam, kura konkursā lūdz iesniegt pieteikumus.

3. a) Piegādes vieta.

b) Piegādājamo preču iedaba, kā arī tas, vai pieteikumus konkursā lūdz iesniegt, lai tās pirktu, iegādātos uz līzinga, nomātu vai pirktu uz nomaksu, vai arī tās iegādātos, izmantojot vairākus no šiem paņēmieniem. CPA atsauces numurs.

c) Piegādājamo preču daudzums, ieskaitot turpmāku pasūtījumu iespējas un, ja tas ir zināms, aptuvens grafiks, kad šādas iespējas var izmantot. Ja līgumus slēdz regulāri vai atkārtoti, arī aptuvens turpmāko pasūtāmo piegāžu konkursu grafiks, ja tas ir zināms.

d) Norāde, vai piegādātājs var konkursā iesniegt pieteikumu par daļu no vajadzīgām precēm.

4. Piegāžu beigu termiņš vai piegāžu līguma ilgums un, ja iespējams, piegāžu sākšanas vai veikšanas termiņš.

5. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt piegādātāju grupai, kam piešķir līgumu.

6. a) Dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

b) Adrese, uz ko tie jāsūta.

c) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

7. Pēdējā diena, kad var nosūtīt uzaicinājumus uz konkursu.

8. Vajadzības gadījumā, jebkuras vajadzīgās iemaksas un garantijas.

9. Informācija par paša piegādātāja stāvokli, kā arī informācija un formalitātes, kas vajadzīgas, lai novērtētu obligātos ekonomiskos un tehniskos standartus, kas viņam jāievēro.

10. Līguma piešķiršanas kritēriji, ja tie nav minēti uzaicinājumā uz konkursu.

11. Paredzamais uz konkursu uzaicināmo piegādātāju skaits vai diapazons.

12. Vajadzības gadījumā, norāde, ka varianti ir aizliegti.

13. Cita informācija.

14. Diena(-s), kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts provizorisks informatīvs paziņojums, vai atsauce, ka tas nav publicēts.

15. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

16. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

17. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

D. SARUNU PROCEDŪRA

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs.

2. a) Izraudzītā līguma piešķiršanas procedūra.

b) Vajadzības gadījumā, paātrinātas procedūras izmantojuma pamatojums.

c) Vajadzības gadījumā, līguma formulārs, uz ko izsludināts konkurss.

3. a) Piegādes vieta.

b) Piegādājamo preču iedaba, arī norāde, vai konkursā pieteikumus lūdz iesniegt, lai preces pirktu, iegādātos uz līzinga, nomātu vai pirktu uz nomaksu, vai arī iegādātos, izmantojot vairākus no šiem paņēmieniem. CPA atsauces numurs.

c) Piegādājamo preču daudzums, vajadzības gadījumā ieskaitot iespējas arī turpmāk veikt pasūtījumus un, ja tas ir zināms, aptuvens grafiks, kad šādas iespējas var izmantot. Ja līgumus slēdz regulāri vai atkārtoti, arī aptuvens grafiks turpmākiem uzaicinājumiem uz piegāžu konkursu, ja tas ir zināms.

d) Norāde, vai piegādātāji var konkursā iesniegt pieteikumu par daļu no vajadzīgām precēm.

4. Piegāžu beigu termiņš vai līguma ilgums un, ja iespējams, piegāžu sākšanas vai veikšanas termiņš.

5. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt piegādātāju grupai, kam piešķir līgumu.

6. a) Dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

b) Adrese, uz kādu tie jāsūta.

c) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

7. Vajadzības gadījumā, jebkuras vajadzīgās iemaksas un garantijas.

8. Informācija par piegādātāja paša stāvokli un informācija un formalitātes, kas vajadzīgas, lai novērtētu obligātos ekonomiskos un tehniskos standartus, kas viņam jāievēro.

9. Paredzamais uz konkursu uzaicināmo piegādātāju skaits vai diapazons.

10. Vajadzības gadījumā, norāde, ka varianti ir aizliegti.

11. Vajadzības gadījumā, līgumslēdzējas iestādes jau atlasīto piegādātāju nosaukumi vai vārdi un adreses.

12. Vajadzības gadījumā, diena(-s), kad paziņojumi iepriekš publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

13. Cita informācija.

14. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

15. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

16. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

E. LĪGUMU PIEŠĶIRŠANA

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums un adrese.

2. Izraudzītā līgumu piešķiršanas procedūra. Sarunu procedūras gadījumā, pamatojums (6. panta 3. punkts), ja nav publicēts paziņojums par konkursu.

3. Līguma piešķiršanas diena.

4. Līguma piešķiršanas kritēriji.

5. Konkursā saņemto pieteikumu skaits.

6. Piegādātāja(-u) vārds(-i) vai nosaukums(-i) un adrese(-s).

7. Vajadzības gadījumā, piegādāto preču iedaba un daudzums. CPA atsauces numurs.

8. Samaksātā cena vai cenu diapazons (lielākā/mazākā).

9. Konkursa uzvarētāja piedāvājuma(-u) vērtība vai lielākais un mazākais piedāvājums, kas ņemts vērā, piešķirot līgumu.

10. Vajadzības gadījumā, līguma daļa un summa, ko varētu nodot apakšlīgumā trešām pusēm.

11. Cita informācija.

12. Diena, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts paziņojums par konkursu.

13. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

14. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

"

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

"

IV PIELIKUMS

PARAUGI PAZIŅOJUMIEM PAR BŪVNIECĪBAS LĪGUMIEM

A. PROVIZORISKA INFORMĀCIJA

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telefona numurs, telegrāfa adrese, teleksa un faksa numurs.

2. a) Vieta.

b) Paredzēto būvdarbu iedaba un apjoms un, ja tas ir būtiski, visu partiju, kas attiecas uz darbu, galvenās raksturīgās īpašības.

c) Aptuvens paredzēto darbu izmaksu diapazons, ja tas ir pieejams.

3. a) Paredzētā līguma vai līgumu piešķiršanas procedūras sākuma diena.

b) Paredzētā darbu sākuma diena, ja tā ir zināma.

c) Paredzamais darbu beigšanas grafiks, ja tas ir zināms.

4. Darbu finansēšanas un cenu pārskatīšanas nosacījumi, ja tie ir zināmi, un/vai atsauces uz tiesību aktiem, kuros tie ietverti.

5. Cita informācija.

6. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

7. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

8. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

B. ATKLĀTAS PROCEDŪRAS

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telegrāfa adrese, telefona, teleksa un faksa numurs.

2. a) Izraudzītā piešķiršanas procedūra.

b) Līguma iedaba, par kuru izsludināts konkurss.

3. a) Vieta.

b) Paredzēto darbu iedaba un apjoms, kā arī darba vispārējā iedaba, arī iespējas darbus turpināt un, ja tas ir zināms, paredzētais grafiks, kad īstenot šādas iespējas.

c) Ja darbs vai līgums ir sadalīts vairākās partijās, atsevišķo partiju lielums un iespēja piedalīties konkursā par vienu, vairākām vai visām partijām.

d) Informācija par darba vai līguma nolūku, ja līgumā paredzēts arī sagatavot projektu.

4. Darbu beigšanas termiņš vai būvniecības līguma ilgums un, ja tas ir iespējams, darbu sākuma termiņš.

5. a) Nosaukums un adrese dienestam, kam var lūgt līguma dokumentus un papildu dokumentus.

b) Vajadzības gadījumā, par šādiem dokumentiem maksājamu summu apjoms un maksāšanas nosacījumi.

6. a) Pēdējā diena, kad konkursā pieņem pieteikumus.

b) Adrese, uz kādu tie jāsūta.

d) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

7. a) Personas, kas ir pilnvarotas piedalīties konkursa pieteikumu atvēršanā.

b) Pieteikumu atvēršanas diena, laiks un vieta.

8. Vajadzīgās iemaksas un garantijas.

9. Galvenie nosacījumi par finansējumu un samaksu un/vai atsauces uz attiecīgiem tiesību aktiem.

10. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt līguma slēdzēju grupai, kam piešķir līgumu.

11. Informācija par paša līguma slēdzēja stāvokli un obligātie ekonomiskie un tehniskie standarti, kas jāievēro līguma slēdzējam, kam piešķir līgumu.

12. Laiks, kādu dalībniekam ir jāuztur spēkā pieteikums.

13. Līguma piešķiršanas kritēriji. Citus kritērijus, nevis mazākās cenas kritēriju, min tad, ja tie nav minēti līguma dokumentos.

14. Vajadzības gadījumā, norāde, ka varianti nav pieļaujami.

15. Cita informācija.

16. Diena(-s), kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts provizoriskais informācijas paziņojums, vai norāde, ka tas nav publicēts.

17. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

18. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

19. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

C. IEROBEŽOTAS PROCEDŪRAS

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telefona numurs, telegrāfa adrese, teleksa un faksa numurs.

2. a) Izraudzītā piešķiršanas procedūra.

b) Vajadzības gadījumā, paātrinātas procedūras izmantošanas pamatojums.

c) Tā līguma iedaba, par kuru izsludināts konkurss.

3. a) Vieta.

b) Veicamo darbu iedaba un apjoms, kā arī darba vispārējā iedaba, ieskaitot iespējas turpināt darbu nākotnē, un šādu iespēju izmantošanas aptuvens grafiks, ja tas ir zināms.

c) Ja darbu vai līgumu sadala vairākās partijās, atsevišķo partiju lielums un iespēja piedalīties konkursā par vienu, vairākām vai visām partijām.

d) Informācija par darba vai līguma mērķi, ja līgumā paredzēts arī sagatavot projektu.

4. Darbu beigu termiņš vai būvniecības līguma ilgums un, ja iespējams, darbu sākuma termiņš.

5. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt līgumslēdzēju grupai, kam piešķir līgumu.

6. a) Dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

b) Adrese, uz kādu pieteikumi jāsūta.

c) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

7. Pēdējā diena, kad nosūtīt uzaicinājumus uz konkursu.

8. Visas vajadzīgās iemaksas un garantijas.

9. Galvenie nosacījumi par finansējumu un samaksu un/vai atsauces uz attiecīgiem tiesību aktiem.

10. Informācija par paša līgumslēdzēja stāvokli un obligātie ekonomiskie un tehniskie standarti, kas jāievēro līgumslēdzējam, kam piešķir līgumu.

11. Līguma piešķiršanas kritēriji, ja tie nav minēti uzaicinājumā uz konkursu.

12. Vajadzības gadījumā, norāde, ka variantus piedāvāt nedrīkst.

13. Cita informācija.

14. Diena(-s), kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts provizorisks informācijas paziņojums, vai atsauce, ka tas nav publicēts.

15. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

16. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

17. Norāde, vai uz pasūtījumu attiecas Nolīgums.

D. SARUNU PROCEDŪRAS

1. Līgumslēdzējas iestādes nosaukums, adrese, telefona numurs, telegrāfa adrese, teleksa un faksa numurs.

2. a) Izraudzītā līgumu piešķiršanas procedūra.

b) Vajadzības gadījumā, paātrinātas procedūras izmantošanas pamatojums.

c) Tā līguma iedaba, par kuru izsludināts konkurss.

3. a) Vieta.

b) Veicamo darbu iedaba un apjoms, kā arī darba vispārējā iedaba, arī iespējas veikt turpmākus darbus un aptuvens šādu iespēju īstenošanas grafiks, ja tas ir zināms.

c) Ja darbu vai līgumu sadala vairākās partijās, atsevišķo partiju lielums un iespēja piedalīties konkursā par vienu, vairākām vai visām partijām.

d) Informācija par darba vai līguma mērķi, ja līgumā paredzēts arī sagatavot projektu.

4. Darbu beigu termiņš vai būvniecības līguma ilgums un, ja iespējams, darbu sākuma termiņš.

5. Vajadzības gadījumā, kādā juridiskā formā jābūt līgumslēdzēju grupai, kam piešķir līgumu.

6. a) Dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

b) Adrese, uz kādu tie jāsūta.

c) Valoda(-s), kādā(-s) tie jāsagatavo.

7. Prasītās iemaksas un garantijas.

8. Galvenie finansējuma un samaksas nosacījumi un/vai atsauces uz attiecīgiem tiesību aktiem.

9. Informācija par paša līgumslēdzēja stāvokli un formalitātes, kas vajadzīgas, lai novērtētu obligātos ekonomiskos un tehniskos standartus, kas jāievēro līgumslēdzējam, kam piešķir līgumu.

10. Vajadzības gadījumā, norāde, ka ir aizliegts piedāvāt variantus.

11. Vajadzības gadījumā, līgumslēdzējas iestādes jau atlasīto piegādātāju nosaukumi vai vārdi un adreses.

12. Diena(-s), kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ievietotas iepriekšējās publikācijas.

13. Cita informācija.

14. Diena, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts provizorisks informatīvs paziņojums.

15. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

16. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

17. Diena(-s), kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ievietotas iepriekšējās publikācijas.

18. Norāde, vai uz procedūru attiecas Nolīgums.

E. LĪGUMA PIEŠĶIRŠANA

1. Līguma piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

2. Izraudzītā līguma piešķiršanas procedūra. Sarunu procedūru gadījumā — pamatojums (7. panta 4. punkts), ja nav publicēts provizorisks paziņojums par konkursu.

3. Līguma piešķiršanas diena.

4. Līguma piešķiršanas kritēriji.

5. Konkursā saņemto pieteikumu skaits.

6. Konkursa uzvarētāja(-u) vārds(-i) vai nosaukums(-i) un adrese(-s).

7. Paredzēto darbu iedaba un apjoms/daudzums, pabeigtās būves galvenās iezīmes.

8. Samaksātā cena vai cenu diapazons (mazākā/lielākā).

9. Konkursa uzvarētāja piedāvājuma vērtība vai lielākais un mazākais piedāvājums, kas ņemts vērā, piešķirot līgumu.

10. Vajadzības gadījumā, vērtība un līguma daļa, ko var nodot apakšlīgumā trešām pusēm.

11. Cita informācija.

12. Diena, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts paziņojums par konkursu.

13. Paziņojuma nosūtīšanas diena.

14. Diena, kad paziņojums saņemts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojā.

"

--------------------------------------------------