31997L0022Oficiālais Vēstnesis L 113 , 30/04/1997 Lpp. 0009 - 0010


Padomes Direktīva 97/22/EK

(1997. gada 22. aprīlis),

ar ko groza Direktīvu 92/117/EEK par aizsardzības pasākumiem pret noteiktām zoonozēm un zoonozes izraisītājiem dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, lai novērstu barības izraisītu infekciju uzliesmojumus un intoksikācijas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā, ņemot vērā gūto pieredzi un ievērojot zoonožu profilaksei un kontrolei piešķirto nozīmi, ir nepieciešams veikt būtisku Direktīvas 92/117/EEK [4] pārskatīšanu;

tā kā, kamēr nav pabeigta augstākminētā pārskatīšana, ir lietderīgi nodrošināt noteikumu atlikšanu, kas attiecas uz jaunajiem nosacījumiem zoonožu paziņošanas sistēmā, paraugu ievākšanas metožu ieviešanu un izmeklējumu veikšanu, noteiktu valsts pasākumu īstenošanu un apstiprināšanu, un plāniem, kurus jāiesniedz trešām valstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 92/117/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 5. pantu groza šādi:

a) tekstu "31. marts" 1. punktā aizstāj ar tekstu "31. maijs";

b) tekstu "1. oktobris" 2. punktā aizstāj ar tekstu "1. novembris";

c) svītro 3. punktu.

2. Direktīvas 6. panta b) apakšpunktā svītro tekstu "Salmonellas gadījumā tas jāveic pirms 17. pantā noteiktā datuma".

3. Direktīvas 8. pantu groza šādi:

a) tekstu "1993. gada 1. oktobris" 1. punktā aizstāj ar tekstu "1998. gada 1. marts";

b) panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Kamēr nav pabeigta 15.a pantā minētā pārskatīšana, pienākums iesniegt Komisijai plānus tiek atlikts attiecībā uz tām valstīm, kuras vēl nav iesniegušas šādus plānus par salmonellu, kas skar mājputnus.";

4. Direktīvas 10. pantu groza šādi:

a) direktīvas 1. punkta pirmajā un otrajā daļā tekstu "1994. gada 1. janvāris" aizstāj ar tekstu "1998. gada 1. janvāris";

b) svītro 1. punkta trešo un ceturto daļu;

c) svītro direktīvas 2. punktu.

5. Direktīvas 14. panta 2. punktā tekstu "1995. gada 31. decembris" aizstāj ar tekstu "1998. gada 31. decembris".

6. Svītro 15. panta otro daļu.

7. Iekļauj šādu pantu:

"15.a pants

1. Līdz 1997. gada 1. novembrim Komisija iesniedz Padomei atskaiti par pasākumiem, kurus īstenos zoonožu profilaksei un kontrolei. Šī atskaite jo īpaši ietver:

- zoonožu paziņošanas sistēmas jaunos noteikumus,

- metodes paraugu ievākšanai un izmeklēšanai apstiprinātās valsts laboratorijās,

- salmonellas kontroli dējējšķirņu mājputnu saimēs,

- salmonellas kontroli vaislas mājputnu saimēs un mājputnu barības maisījumos,

- jebkādus pasākumus zoonožu apkarošanai, izņemot salmonelozi.

2. Atskaite, kas minēta 1. punktā jāpapildina ar ieteikumiem attiecībā uz zoonozēm, jo īpaši šīs direktīvas pārskatīšanas sakarā. Padome lemj par minētajiem priekšlikumiem ar kvalificētu balsu vairākumu līdz 1998. gada 1. jūnijam.";

8) Direktīvas III pielikuma I daļā iekļauj šādu punktu:

"V.a Kamēr nav iesniegta atskaite, kas minēta 15.a pantā, dalībvalstis var atcelt V.1. punkta b) apakšpunktā paredzēto obligāto iznīcināšanu un V.1. punkta c) apakšpunktā minēto nokaušanas prasību, nodrošinot, ka:

i) netiek pārdotas neinkubētas olas no saimes, kura minēta V.1. punkta b) apakšpunkta pirmajā daļā, izņemot tās olas, kas paredzētas apstrādei saskaņā ar Direktīvu 89/437/EEK [*] OV L 212, 22.7.1989., 87. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/23/EK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.).;

ii) no saimes nevar pārvietot dzīvus mājputnus – ieskaitot dienu vecus cāļus – izņemot gadījumus, kad tie paredzēti tūlītējai nokaušanai saskaņā ar augstākminēto c) apakšpunktu;

šādi noteikumi jāievēro tikmēr, kamēr kompetentās iestādes ir pārliecinājušās, ka Salmonella enteritidis vai Salmonella typhimurium infekcija vairs nav atrodama.

Dalībvalstis, izmantojot izvēles iespējas, ko piedāvā pirmā daļa, nevar saņemt finansiālu Kopienas atbalstu, kas paredzēts Lēmuma 90/424/EEK 29. pantā [**] OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 94/370/EK (OV L 168, 2.7.1994., 31. lpp.).."

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1997. gada 1. septembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1997. gada 22. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Van Aartsen

[1] OV C 13, 18.1.1996., 23. lpp.

[2] OV C 320, 28.10.1996., 261. lpp.

[3] OV C 97, 1.4.1996., 29. lpp.

[4] OV L 62, 15.3.1993., 38. lpp. Direktīvā izdarīti grozījumi ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

--------------------------------------------------