31997L0017

Komisijas Direktīva 97/17/EEK (1997. gada 16. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības trauku mazgājamām mašīnām

Oficiālais Vēstnesis L 118 , 07/05/1997 Lpp. 0001 - 0025
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 287 - 311


Komisijas Direktīva 97/17/EEK

(1997. gada 16. aprīlis),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības trauku mazgājamām mašīnām

(Teksts attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīvu 92/75/EEK par sadzīves tehnikas ierīču enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, marķējot un ar standarta preču informāciju [1], un jo īpaši tās 9. un 12. pantu,

tā kā trauku mazgājamo mašīnu enerģijas patēriņš sastāda būtisku daļu no Kopienas kopējā enerģijas pieprasījuma, un tā kā šo ierīču enerģijas patēriņa samazināšana ir būtiska;

tā kā kvalitatīvākai tīrīšanai un žāvēšanai bieži vien nepieciešams lielāks ūdens un enerģijas patēriņš, un tā kā informācija par tīrīšanas un žāvēšanas izpildi, ko veic ierīce, palīdz enerģijas un ūdens patēriņa informācijas novērtēšanā, un tā kā tas palīdz patērētājiem izdarīt izvēli par labu ierīcei, kas atbilst racionālam enerģijas patēriņam;

tā kā Kopiena, apstiprinot savu ieinteresētību starptautiskā standartizācijas sistēmā, kas var noteikt standartus, kurus lieto visi starptautiskās tirdzniecības partneri, un kas atbilst Kopienas politikas prasībām, aicina Eiropas standartu organizācijas turpināt to sadarbību ar starptautiskajām standartu organizācijām,

tā kā Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (Cenelec) ir iestādes, kas atzītas par kompetentām saskaņotu standartu pieņemšanā saskaņā ar Komisijas un šo divu iestāžu 1984. gada 13. novembrī parakstītajām vispārīgajām sadarbības pamatnostādnēm, un tā kā šīs direktīvas nozīmē saskaņoti standarti ir tehniski parametri (Eiropas standartu vai saskaņošanas dokuments), ko pieņēmusi CEN vai Cenelec, balstoties uz Komisijas piešķirtu atļauju (pilnvaru), saskaņā ar Padomes 1983. gada 28. marta Direktīvu83/189/EEK, kas nosaka informācijas sniegšanas procedūru tehnisko standartu un noteikumu jomā [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 96/139/EK [3], un uz šo vispārējo pamatnostādņu pamata;

tā kā šajā direktīvā noteiktie pasākumi atbilst komitejas atzinumam, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 92/75/EEK 10. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz sadzīves trauku mazgājamām mašīnām, ko darbina ar elektrību. Ierīces, kas var izmantot arī citus enerģijas avotus, nav ietvertas.

2. Šajā direktīvā prasīto informāciju izvērtē saskaņā ar saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un par kuriem dalībvalstis publicējušas valsts standarta atsauces numurus, kas atbilst saskaņotajiem standartiem. Šajā direktīvā noteikumus, kas paredz informācijas sniegšanu par trokšņa līmeni, piemēro, ja šāda informācija pieprasīta saskaņā ar Padomes Direktīvas 86/594/EEK 3. pantu [4]. Šādu informāciju nepieciešamības gadījumā izvērtē saskaņā ar šo direktīvu.

3. 2. punktā minētos saskaņotos standartus sastāda, pamatojoties uz Komisijas pilnvaru, saskaņā ar Direktīvu 83/189/EEK.

4. Šajā direktīvā, izņemot, ja kontekstā nepieciešams citādi, izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Direktīvā 92/75/EEK.

2. pants

1. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 3. punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver

- piegādātāja vārdu un adresi,

- vispārīgu ierīces aprakstu, pēc kura to var identificēt,

- informāciju, tostarp rasējumus, ja nepieciešams, par modeļa dizaina galvenajām pazīmēm un jo īpaši elementiem, kas jūtami ietekmē tās enerģijas patēriņu,

- ziņojumus par mērījumu pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem,

- ekspluatācijas instrukcijas, ja tādas ir.

2. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punktā minētais marķējums atbilst šīs direktīvas I pielikumā noteiktajam. Marķējumu izvieto ierīces ārpusē uz priekšējās vai augšējās virsmas tādā veidā, lai tā būtu skaidri saskatāma un nebūtu apslēpta.

3. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punktā minētās zīmes saturs un formāts atbilst šīs direktīvas II pielikumā noteiktajam.

4. Direktīvas 92/75/EEK 5. pantā paredzētajos apstākļos, un ja piedāvāšana pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu notiek ar drukātajiem saziņas līdzekļiem, piemēram, ar katalogiem par preču pasūtīšanu pa pastu, šis drukātais līdzeklis ietver visu šīs direktīvas III pielikumā paredzēto informāciju.

5. Ierīces energoefektivitātes klase un mazgāšanas izpildes klase un žāvēšanas izpildes klase jānosaka atbilstīgi IV pielikumam.

3. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi to teritorijā esošie piegādātāji un tirgotāji pilda šīs direktīvas noteiktos pienākumus.

4. pants

1. Līdz 1998. gada 15. jūnijam dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties par to informē Komisiju. Tās piemēro šos noteikumus no 1998. gada 1. jūlija.

Tomēr dalībvalstis līdz 1998. gada 31. decembrim atļauj:

- preču piedāvāšanu tirgū, komercializāciju un/vai izstādīšanu,

- 2. panta 4. punktā minēto drukāto saziņas līdzekļu izplatīšanu,

kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Kad dalībvalstis pieņem noteikumus, kas izklāstīti pirmajā apakšpunktā, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā -

Komisijas loceklis

Christos papoutsis

[1] OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.

[2] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[3] OV L 32, 10.2.1996., 31. lpp.

[4] OV L 344, 6.12.1986., 24. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

MARĶĒJUMS

Marķējuma dizains

1. Marķējums ir attiecīgās valodas versija, izvēloties kādu no šādām ilustrācijām.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. Šādas atzīmes nosaka ietveramo informāciju.

Piezīme.

I Piegādātāja vārds vai prečzīme.

II Piegādātāja modeļa identifikators.

III Ierīces energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar IV pielikumu. Šo norādes burtu izvieto tajā pašā līmenī kā attiecīgo bultu.

IV Neskarot prasības, kas saistītas ar Kopienas ekomarķējuma shēmu, ja ierīcei piešķirts "Kopienas ekomarķējuma apzīmējums", ievērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 880/92 [1], šeit var pievienot ekomarķējuma kopiju.

V Enerģijas patēriņš kWh ciklā, izmantojot standarta ciklu, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

VI Tīrīšanas izpildes klase, kas noteikta saskaņā ar IV pielikumu.

VII Žāvēšanas izpildes klase, kas noteikta saskaņā ar IV pielikumu.

VIII Ierīces jauda standarta komplektā, kas noteikta saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem.

IX Ūdens patēriņš litros pilnā ciklā, izmantojot standarta ciklu, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

X Vajadzības gadījumā trokšņa līmenis standarta ciklā, ko mēra saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/594/EEK [2].

Piezīme.

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.

Drukāšana

3. Marķējuma izskatu nosaka šādi.

+++++ TIFF +++++

Izmantotās krāsas.

CMYK: ciāna, koši sarkana, dzeltena, melna.

Ex. 07X0: 0 % ciāna, 70 % koši sarkana, 100 % dzeltena, 0 % melna.

Bultas.

A : X0X0

B : 70X0

C : 30X0

D : 00X0

E : 03X0

F : 07X0

G : 0XX0

Kontūras krāsa: X070

Viss teksts ir melns. Fons ir balts.

[1] OV L 99, 11.4.1992., 1. lpp.

[2] OV L 344, 6.12.1986., 24. lpp. Attiecīgie standarti ir EN 60704-2-3 (trokšņa līmeņa mērīšana) un EN 60704-3 (pārbaude).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ZĪME

Zīme ietver sekojošu informāciju. Informāciju var sniegt tabulas veidā, kas aptver vairākas viena piegādātāja piegādātas ierīces. Informāciju sniedz zemāk norādītā kārtībā, ja vien tā nav ietverta ierīces vispārīgajā aprakstā.

1. Piegādātāja prečzīme.

2. Piegādātāja modeļa identifikators.

3. Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts atbilstoši IV pielikumam, kas izteikta kā "energoefektivitātes klase… skalā no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais)". Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais).

4. Ja informāciju sniedz tabulas veidā un dažām tajā ietvertajām ierīcēm ir piešķirts "Kopienas ekomarķējums" atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 880/92, šo informāciju var ietvert šeit. Šajā gadījumā rindas virsraksts ir "Kopienas ekomarķējums" un ierakstā ietver ekomarķējuma kopiju. Šie noteikumi neierobežo prasības, kas saistītas ar Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas shēmu.

5. Ražotāja vārds, kods vai norāde "standarta" ciklam, uz ko attiecas marķējumā un zīmē ietvertā informācija.

6. Enerģijas patēriņš kWh ciklā, izmantojot standarta ciklu, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām un ko apzīmē kā "enerģijas patēriņš XYZ kWh standarta pārbaudes ciklam, izmantojot aukstu ūdeni. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas."

7. Tīrīšanas izpildes klase, ko nosaka saskaņā ar IV pielikumu. To apzīmē kā "tīrīšanas izpildes klasi… skalā no A (augstākā) līdz G (zemākā)". To var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (augstākais) līdz G (zemākais).

8. Žāvēšanas izpildes klase, ko nosaka saskaņā ar IV pielikumu. To apzīmē kā "žāvēšanas izpildi… skalā no A (augstākais) līdz G (zemākais)". To var izteikt, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (augstākais) līdz G (zemākais).

9. Ierīces jauda standarta komplektā, kā noteikts I pielikuma VIII piezīmē.

10. Ūdens patēriņš ciklā litros, izmantojot standarta ciklu, kā noteikts I pielikuma IX piezīmē.

11. Programmas laiks standarta ciklam, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

12. Piegādātāji no 5. līdz 11. punktam var ietvert informāciju par citiem cikliem.

13. Aprēķinātais gada enerģijas un ūdens patēriņš 220 patēriņa reizēm, ko izsaka punktos 6 (enerģija) un 10 (ūdens). To izsaka kā "aprēķināto gada patēriņu (220 cikli)".

14. Nepieciešamības gadījumā trokšņa līmenis standarta ciklam saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/594 EEK.

Informāciju uz marķējuma var attēlot krāsaina vai melnbalta marķējuma veidā.

Piezīme.

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PASŪTĪŠANA PA PASTU UN CITA PĀRDOŠANA NO ATTĀLUMA

Katalogi pasūtīšanai pa pastu un citi šīs direktīvas 2. panta 4. punktā ietvertie drukātie saziņas līdzekļi ietver šādu informāciju, kas sniegta noteiktā kārtībā.

1. Energoefektivitātes klase (II pielikums, 3. punkts).

2. Standarta cikla nosaukums (II pielikums, 5. punkts).

3. Enerģijas patēriņš (II pielikums, 6. punkts).

4. Tīrīšanas izpildes klase (II pielikums, 7. punkts).

5. Žāvēšanas izpildes klase (II pielikums, 8. punkts).

6. Jauda (I pielikums, VIII piezīme).

7. Ūdens patēriņš (II pielikums, IX piezīme).

8. Aprēķinātais gada patēriņš (220 cikli) (II pielikums, 13. punkts).

9. Nepieciešamības gadījumā trokšņa līmenis (II pielikums, X piezīme).

Ja tiek sniegta cita informācija, kas ietverta zīmē, tai jābūt II pielikumā noteiktajā veidā un to ietver iepriekšminētajā sarakstā kārtībā kāda noteikta zīmei.

Piezīme.

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE

1. Ierīces energoefektivitātes klasi nosaka šādi.

Atsauces patēriņu CR aprēķina šādi:

CR = 1,35 + 0,025 × S, | kur S ≥ 10 |

CR = 0,45 + 0,09 × S, | kur S ≤ 9 |

kur S ir ierīces jauda standarta komplektā (I pielikums, VIII piezīme).

Energoefektivitātes indeksu EI tad nosaka kā

E

=

,

kur C ir ierīces enerģijas patēriņš (I pielikums, V piezīme).

Energoefektivitātes klasi nosaka saskaņā ar 1. tabulu.

1. tabula

Energoefektivitātes klase | Energoefektivitātes indekss EI |

A | EI < 0,64 |

B | 0,64 ≤ EI < 0,76 |

C | 0,76 ≤ EI < 0,88 |

D | 0,88 ≤ EI < 1,00 |

E | 1,00 ≤ EI < 1,12 |

F | 1,12 ≤ EI < 1,24 |

G | EI ≤ 1,24 |

2. Ierīces tīrīšanas izpildes klasi nosaka saskaņā ar 2. tabulu.

2. tabula

Tīrīšanas izpildes klase | Tīrīšanas izpildes indekss PC, kā noteikts 1. Panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrās, izmantojot standarta ciklu |

A | PC > 1,12 |

B | 1,12 ≥ PC > 1,00 |

C | 1,00 ≥ PC > 0,88 |

D | 0,88 ≥ PC > 0,76 |

E | 0,76 ≥ PC > 0,64 |

F | 0,64 ≥ PC > 0,52 |

G | 0,52 ≥ P |

3. Ierīces žāvēšanas efektivitātes klasi nosaka saskaņā ar 3. tabulu.

3. tabula

Žāvēšanas izpildes klase | Žāvēšanas izpildes indekss PD, kā noteikts 1. Panta 2. punktā minētajos saskaņotajos standartos |

A | PD > 1,08 |

B | 1,08 ≥ PD > 0,93 |

C | 0,93 ≥ PD > 0,78 |

D | 0,78 ≥ PD > 0,63 |

E | 0,63 ≥ PD > 0,48 |

F | 0,48 ≥ PD > 0,33 |

G | 0,33 ≥ PD |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

MARĶĒJUMĀ UN ZĪMĒ IETVERTO TERMINU TULKOJUMI

Angļu valodas terminu ekvivalenti citās Kopienas valodās ir šādi.

Piezīme | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SV |

Marķējums | Zīme | Pasūtījums pa pastu |

I pielikums | II pielikums | III pielikums |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher | Lavavajillas | Opvaskemaskine | Geschirrspüler | Πλυντήριο πιάτων | Lave-vaisselle | Lavastoviglie | Afwasmachine | Máquina de lavar loiça | Astianpesukone | Diskmaskin |

I | 1 | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | 2 | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Περισσότερο αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energi-forbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από Α (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό) | Classe d'efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntie-klasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka… astei-kolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitets-klass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | | | Energy consumption | Consumo de energía | Energiforbrug | kWh/Programm | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | | | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/opvask | kWh | kWh/πρόγραμμα | kWh | kWh/ciclo | kWh/cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/diskomgång |

| 6 | 3 | Energy consumption XYZ kWh per standard test cycle, using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used | Consumo de XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obte-nido en un ciclo normalizado utili-zando una carga con agua fría. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. | Energiforbrug XYZ kWh pr. opvask på grundlag af stan-dardtest på nor-malprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske energiforbrug vii bero på, hvordan opvaskemaskinen bruges. | Energieverbrauch XYZ in kWh pro Standardprüfprogramm bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | Κατανάλωση ενέργειας ΧΥΖ kWh στο τυπικό πρό-γραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατα-νάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | Consommation d'énergie XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipend-erà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio | Energieverbruik XYZ kWh per standaard-test-cyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | Consumo de energia XYZ kWh por ciclo padråo, com enchimento a água fria. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Energiankulutus XYZ kWh peru-sohjelmaa kohden kylmävesiliitännäs-sä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötav-oista | Energiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvattenanslut-ning. Den faktiska energiförbruk-ningen beror på hur maskinen används |

+++++ TIFF +++++

| | | (Based on test results for manufacturer's standard cycle, using cold fill) | (basado en los re-sultados obtenidos en las pruebas realizadas por el fa-bricante en un ciclo normalizado utilizando carga fría) | (På grundlag af testresultater for normalprogram med tilslutning til koldt vand) | (ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardpro-gramm, bei Kaltwasserbefüllung) | (με βάση τα αποτε-λέσματα δοκιμών επί του τυπικού προγράμματος με κρύο νερό) | (Sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant) | (in base ai risultati di prove di cicli normali di lavaggio con acqua fredda) | (Gebaseerd op de resultaten van een standaardcyclus, met toevoer van koud water) | (Com base nos resultados dos ensaios para o ciclo padrão recomendado pelo fabricante, com enchimento a água fria) | (perustuu mittaus-tuloksiin, jotka on saatu tavaran-toimittajan ilmoittamalla perusohjelmalla kylmäve-siliitännässä) | (Baserat på resultat från provning med tillverkarens nor-malprogram vid kallvattenanslut-ning) |

+++++ TIFF +++++

| | | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes appa-ratet benyttes | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab | Η πραγματική κα-τανάλωση εξαρτά-ται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato | Het werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do apa-relho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Den faktiska förbrukningen beror på hur apparaten används |

VI | | | Cleaning performanceAhigherGlower | Eficacia de lavadoAmás altoGmás bajo | OpvaskeevneAhøjGlav | ReinigungswirkungAbesserGschlechter | Βαθμός πλυσίματοςAυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de lavageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di lavaggioAaltaGbassa | AfwasresultaatAgoedGmatig | Eficiência de lavagemAmais elevadaGmais baixa | PesutulosAhyväGhuono | DiskeffektAbättreGsämre |

| 7 | 4 | Cleaning performance class… on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Opvaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Reinigungs-wirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος… σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλότερη από-δοση) | Classe d'efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di lavaggio… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Afwasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Pesutulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Diskeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VII | | | Drying performanceAhigherGlower | Eficacia de secadoAmás altoGmás bajo | TørreevneAhøjGlav | TrockenwirkungAbesserGschlechter | … Βαθμός στεγνώματοςΑυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de séchageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di asciugaturaAaltaGbassa | DroogresultaatAgoedGmatig | Eficiência de secagemAmais elevadaGmais baixa | KuivaustulosAhyväGhuono | Torkeffekt…AbättreGsämre |

| 8 | 5 | Drying performance… on a scale of: A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de secado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Tørreevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Trockenwirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | … Βαθμός στεγνώματος… σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλόρερη απόδοση) | Classe d'efficacité de séchage…, sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di asciugatura… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Droogresultaat… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de secagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Kuivaustulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Torkeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VIII | 9 | 6 | Standard place settings | Cubiertos | Standardkuverter | Standardbefüllung | Σκεύη τοποθετημέ-να κανονικά | Nombre de couverts | Coperti | Standaardcouverts | Services de loiça padrão | Täyttömäärä (standardiastiastoja) | Standardkuvert |

IX | 10 | 7 | Water consumption l/cycle | Consumo de agua l/ciclo | Vandforbrug l/opvask | Wasserverbrauch l/Programm | Κατανάλωση νερού 1/πρόγραμμα | Consommation d'eau l/cycle | Consumo di acqua l/ciclo | Waterverbruik (l/cyclus) | Consumo de água l/ciclo | Vedenkulutus l/ohjelma | Vattenförbrukning l/diskomgång |

| 11 | | Programme time | Tiempo del programa | Varighed af normalprogram | Für Standardprogramm erforderliche Zeit | Διάρκεια κανονικού προγράμματος | Durée du programme | Durata del programma | Programmaduur | Duração do programa | Ohjelman kestoaika | Tid per diskomgång |

| 13 | 8 | Estimated annual consumption (220 cycles) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Anslået årligt forbrug (220 opvaske) | Geschätzter Jahresverbrauch (220 Standard-programme) | Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για εκτέλεση του τυπι-κού προγράμματος 220 φορές | Consommation annuelle estimée (220 cycles) | Consumo stimato annuo (220 cicli) | Geschat jaarlijks verbruik (220 cycli) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Arvioitu vuotuinen kulutus (220 perukertaa) | Beräknad förbrukning per år (220 diskom-gångar) |

X | 14 | 9 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumorosità [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 p W] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller (dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada nr folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschy-rerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standard: EN 50242 | Norm EN 50242 | Πρότυπο ΕΝ 50242 | Norme EN 50242 | Norma EN 50242 | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standardi EN 50242 | Standard EN 50242 |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher Label Directive 97/17/EC | Directiva 97/17/CE sobre etiquetado de lavavajillas | Direktiv 97/17/EF om energi-mærkning af opvaskemaskiner | Richtlinie 97/17/EG Geschirrspületik-ett | Οδηγία 97/17/ΕΚ για την ετικέτα πλυντηρίων πιάτων | Directive 97/17/CE relative à l'étiquetage des lave-vaisselle | Direttiva 97/17/CE sull'etichettatura delle lavastoviglie | Richtlijn 97/17/EG: etikettering afwasmachines | Directiva 97/17/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar loiça | Direktiivi 97/1 7/EY astianpesukoneiden energiamerkinnästä | Direktiv 97/17/EG om märkning av diskmaskiner |

--------------------------------------------------