31997E0193Oficiālais Vēstnesis L 081 , 21/03/1997 Lpp. 0001 - 0002


Kopējā nostāja

(1997. gada 17. marts),

ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību J.2 pantu, formulējusi par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret personām, kuras izdarījušas vardarbības aktus Mostarā notikušajos incidentos 1997. gada 10. februārī

(97/193/KĀDP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā J.2 pantu,

tā kā Eiropas Savienība ir iesaistījusies politikā, kas paredz panākt izlīgumu un sadarbību starp Mostaras kopienām, un Federācijas nostiprināšanā;

tā kā Padome uzskata, ka incidenti, kas norisinājās Mostarā 1997. gada 10. februārī, var apdraudēt minētās politikas īstenošanu;

tā kā šādā situācijā Padome uzskata, ka ir lietderīgi ievērot Augstā pārstāvja biroja Sarajevā ieteikumus, saskaņā ar kuriem personām, kas atzītas par vardarbības aktu izdarītājiem iepriekšminētajos incidentos, jāaizliedz ceļot uz Eiropu un aizjūras zemēm,

IR FORMULĒJUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. Tiek paziņotas pielikumā uzskaitītās personas, lai tās neielaistu dalībvalstu teritorijā. Sarakstu atjaunina, ņemot vērā turpmākas izmeklēšanas un tiesvedības rezultātus.

2. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 1. punktā minētie noteikumi stātos spēkā no dienas, kad formulēta šī Kopējā nostāja.

3. Šo Kopējo nostāju publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 1997. gada 17. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Zalm

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KOPĒJĀS NOSTĀJAS 1. PUNKTĀ MINĒTAIS PERSONU SARAKSTS

HRKAC Ivan

PLANINIC Zeljko

PERIC Bozo

--------------------------------------------------