31997D0138Oficiālais Vēstnesis L 052 , 22/02/1997 Lpp. 0022 - 0030


Komisijas Lēmums

(1997. gada 3. februāris),

ar kuru paredz datu bāzu sistēmai atbilstošas tabulas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

(Teksts attiecas uz EEZ)

(97/138/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [1] un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

tā kā tabulas un datu struktūra, pamatojoties uz praktisko pieredzi, periodiski jāpārskata un, ja nepieciešams, jāmaina;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā Lēmuma, kurš attiecas uz visu Kopienas tirgū laisto iepakojumu un visu izlietoto iepakojumu, kā norādīts Direktīvas 94/62/EK 2. panta 1. punktā, mērķis ir paredzēt tabulas, kas atbilst iepakojuma un izlietotā iepakojuma datu bāzu sistēmai un kas jāievieš, lai palīdzētu dalībvalstīm un Komisijai sekmēt un uzraudzīt Direktīvā 94/62/EK noteikto mērķu ieviešanu.

Šīs tabulas ir paredzētas iegūto datu īpašību un noformējuma saskaņošanai, kā arī tam, lai padarītu dalībvalstu datus salīdzināmus.

2. pants

Šajā lēmumā:

- vajadzības gadījumā piemēro Direktīvas 94/62/EK 3. panta definīcijas,

- "kompozīts" ir no dažādiem materiāliem pagatavots iepakojums, kurš ar roku nav sadalāms, un neviena tā sastāvdaļa nepārsniedz svara %, kas ir noteikti saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 21. pantā paredzēto procedūru. Potenciālie izņēmumi dažiem materiāliem var tikt noteikti saskaņā ar to pašu procedūru.

3. pants

Pielikumā paredzētās tabulas jāaizpilda katru gadu, sākot ar 1997. gada datiem un ietverot katru pilnu kalendāro gadu, un jāiesniedz Komisijai 18 mēnešos pēc attiecīgā gada beigām. Tāpat tās jādara pieejamas Komisijai valsts ziņojumos, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 17. pantu.

4. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai atbilstošu kvalitātes informāciju par smago metālu koncentrāciju līmeņiem iepakojumā, kā paredzēts Direktīvas 94/62/EK 11. pantā, kā arī par kaitīgu un bīstamu vielu un materiālu līmeni iepakojumā, kā paredzēts Direktīvas 94/62/EK II pielikuma 1. punkta trešā ievilkumā.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai arī kvantitātes informāciju par izlietoto iepakojumu, kuru uzskata par bīstamu sakarā ar produkta piesārņojuma līmeni, kā paredzēts Padomes Direktīvā 91/689/EEK [2] un Padomes Lēmumā 94/904/EEK [3], jo īpaši, ja tas nav derīgs reģenerācijai.

Ziņojumu Komisijai, saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punktu, iesniedz ne vēlāk kā pirmās piecu gadu fāzes beigās. Turpmākos ziņojumus iesniedz ik pēc pieciem gadiem.

5. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai datus, izmantojot šajā lēmumā paredzētās tabulas, kopā ar atbilstošu aprakstu par to, kā dati ir vākti, kā arī to datu bāzu galvenos raksturlielumus, no kurām dati ir iegūti.

Jo īpaši aprakstam jāietver aprēķini, kas izmantoti reģenerētā un pārstrādātā izlietotā iepakojuma un otrreizējās izmantošanas apjomu un koeficientu aprēķināšanai.

6. pants

Dati, ko attiecībā uz izlietotā iepakojuma pārstrādāto vai reģenerēto apjomu pēc svara norāda III pielikuma 3., 4.1. un 4.2. tabulā, attiecas uz izlietotā iepakojuma apjomu, kas faktiski pārstrādāts vai reģenerēts.

Aprēķinot minēto apjomu, drīkst ņemt vērā vienīgi tādu izlietoto iepakojumu, kas radies no iepakojuma, kas laists tirgū, neņemot vērā nekāda veida ražošanas atlikumus, kas radušies iepakojuma vai iepakojuma materiālu ražošanas procesā vai kādā citā ražošanas procesā.

7. pants

Dati, kas ir tabulās, paredzēti Direktīvas 94/62/EK mērķu ieviešanas pārraudzīšanai, kā arī informācijai un turpmākai lēmumu pieņemšanai.

Šā lēmuma II pielikumu (2. tabulu) aizpilda pēc brīvprātības principa.

Datu iedalījumu III pielikumā (tabulās 3, 4.1., 4.2.) attiecībā uz organisko pārstrādi, citiem pārstrādes veidiem, enerģijas reģenerāciju un citiem reģenerācijas veidiem, sadedzināšanu un atkritumu poligoniem sagatavo vienīgi informatīvā nolūkā, un tas nav obligāts.

Ailēs "kopējais apjoms", "kopējais pārstrādātais apjoms" un "kopējais reģenerētais apjoms" paredzētie dati jāsniedz obligāti. Ailē "šķiroti pārstrādei" paredzēto datu sniegšana ir brīvprātīga.

Iepakojuma materiāli, par kuriem dati jāsniedz obligāti, ir stikls, plastmasa, papīrs, šķiedru plātnes un metāli.

8. pants

Komisija saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 21. pantā noteikto procedūru pārskata struktūru, atbilstīgi kurai dalībvalstis iesniedz datus, lai šie dati būtu salīdzināmi un viendabīgi. Šai struktūrai jāietver izmantotās definīcijas, tostarp kompozītu definīcija, un datu precizitātes pakāpes.

Dalībvalstīm jānodrošina sniegto datu atbilstība šai struktūrai.

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 3. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Ritt Bjerregaard

[1] OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

[2] OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

[3] OV L 356, 31.12.1994., 14. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. tabula

Dalībvalsts tirgū laistie iepakojuma apjomi

+++++ TIFF +++++

1. Tabulas 2., 3. un 4. ailes jāaizpilda gadījumos, kad 5. ailes aizpildīšanas metodika attiecas uz ražošanu un uz importa un eksporta statistiku.

2. Tabulas 3. un 4. ailes var tikt sadalītas tukšajam un pildītajam iepakojumam.

3. Dati, kas attiecas uz dažādu plastmasu sadalījumu pa kategorijām, metālu sadalījumu tēraudā un alumīnijā, kā arī dati ailē par kompozītu un ailē par koku nav jāsniedz obligāti. Ieēnotās ailes nav jāaizpilda obligāti.

4. Dati par kompozītiem var tikt iekļauti pēc kopējā svara pie visbiežāk sastopamā materiāla vai arī atsevišķi pa veidiem.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

2. tabula

Atkārtoti izmantojamais iepakojums

+++++ TIFF +++++

Šo 2. tabulu nav jāaizpilda obligāti, un tā paredzēta tikai tādām izstrādājumu un/vai iepakojumu kategorijām, ko attiecīgās valsts iestādes uzskata par atbilstošām, ņemot vērā Direktīvas 94/62/EK 5. pantu.

Ir jāaizpilda ailes iepakojuma veidiem un izstrādājumiem, kuri potenciāli ietverti attiecīgā atkārtotas izmantošanas sfērā, bet tikai tiem, uz kuriem attiecas valsts atkārtotās izmantošanas sistēmas konteksts. Ja nepieciešams, virsraksti var tikt pielāgoti faktiski lietotajai sistēmai.

Ja šādi dati ir pieejami, vispārējās dzērienu/pārtikas/nepārtikas kategorijas var tikt sadalītas sīkākās sastāvdaļās, piemēram, minerālūdens, gāzētie dzērieni, piens, alkoholiskie dzērieni, gaļa, zivis, tīrāmais pulveris, utt.

Datu sniegšanai un to precizitātei jāsaskan ar to pieejamību un iesaistītajām izmaksām, un tie var tikt pielāgoti dalībvalsts situācijai.

Piezīmes:

"Vienības apritē" | nozīmē atgriešanās shēmā esošo vienību skaitu |

"Ikgadējais aprites skaitlis" | nozīmē vidējo ikgadējo aprites skaitu, ko veic viena vienība |

Tumši iekrāsotās ailes neattiecas uz visiem gadījumiem.

Apjomi, kas attiecas uz dzērieniem/šķidrumiem, tiek doti litros, pārējos gadījumos – kilogramos.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

3. tabula

Izlietotā iepakojuma apjoms (tonnās), kas rodas un tiek apsaimniekots dalībvalstī

+++++ TIFF +++++

4,1. tabula

Dalībvalstī radušies un ārpus tās reģenerētie izlietotā iepakojuma apjomi (tonnās)

+++++ TIFF +++++

4.2. tabula

Ārpus dalībvalsts radušies un tajā reģenerētie izlietotā iepakojuma apjomi (tonnās)

+++++ TIFF +++++

Piebilde attiecībā uz 3., 4.1. un 4.2. tabulu

1. Dati, kas attiecas uz 3. tabulu, var tikt pēc vēlēšanās sadalīti kā "komunālie" un "ne-komunālie".

2. Aile "kopā" ir saistoša. Aili "šķirots pārstrādei" nav jāaizpilda obligāti.

3. Ailes "organiskā pārstrāde" un "citi pārstrādes veidi" nav jāaizpilda obligāti.

Aile "kopā pārstrādāts" ir saistoša.

4. Ailes "enerģijas reģenerācija" un "citi reģenerācijas veidi" nav jāaizpilda obligāti.

Aile "kopā reģenerēts" ir obligāta.

5. Ailes "sadedzinot" un "poligonā" nav jāaizpilda obligāti.

6. Dati, kas attiecas uz dažādu plastmasu sadalījumu pa kategorijām, metālu sadalījumu tēraudā un alumīnijā, kā arī dati ailē par kompozītu un ailē par koku nav jāaizpilda obligāti.

7. Dati par kompozītiem var tikt iekļauti pēc kopējā svara pie visbiežāk sastopamā materiāla vai arī atsevišķi pa veidiem.

8. Tumši iekrāsotās ailes neattiecas uz visiem gadījumiem. Ieēnotās ailes aizpilda pēc vēlēšanās.

--------------------------------------------------