31996R1312Oficiālais Vēstnesis L 170 , 09/07/1996 Lpp. 0008 - 0010


Komisijas Regula (EK) Nr. 1312/96

(1996. gada 8. jūlijs),

ar kuru groza III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1311/96 [2], un jo īpaši tās 7. un 8. pantu,

tā kā saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90 pakāpeniski jānosaka visu to farmakoloģiski aktīvo vielu maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi, ko izmanto Kopienā veterinārajās zālēs, kuras paredzēts lietot produktīvajiem dzīvniekiem;

tā kā maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi būtu jānosaka tikai pēc tam, kad Veterināro zāļu komiteja ir pārbaudījusi visu būtisko informāciju, kas attiecas uz attiecīgās vielas atlieku nekaitīgumu patērētājiem, kuri lieto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, un atlieku ietekmi uz pārtikas produktu rūpniecisko pārstrādi;

tā kā, nosakot veterināro zāļu maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, jāprecizē dzīvnieku sugas, kurās atliekas ir pieļaujamas, vielas daudzumi, kas pieļaujami katrā no attiecīgajiem gaļas audiem, kuri iegūti no dzīvnieka, kam lietotas zāles (izmeklējamie substrāti), un to atlieku pamatīpašības, kuras ir svarīgas atlieku uzraudzībai (marķieratliekas);

tā kā, lai kontrolētu atliekas, kā paredzēts attiecīgajos Kopienas tiesību aktos, maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi parasti būtu jānosaka izmeklējamiem aknu vai nieru substrātiem; tā kā tomēr starptautiskajā tirdzniecībā, pārvadājot liemeņus, no tiem bieži vien izņem aknas un nieres, tāpēc maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi vienmēr būtu jānosaka arī muskuļu vai tauku audiem;

tā kā to veterināro zāļu maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi, ko paredzēts lietot dējējputniem, dzīvniekiem laktācijas periodā vai medus bitēm, jānosaka arī olām, pienam vai medum;

tā kā, lai varētu pabeigt zinātniskos pētījumus, klenbuterola hidrohlorīds būtu jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumā;

tā kā ar Padomes Direktīvu 96/22/EK [3], kas attiecas uz aizliegumu izmantot lopkopībā dažas vielas ar hormonālu vai tireostatisku iedarbību un beta-agonistus, ir aizliegts lietot klenbuterolu visiem lauksaimniecības dzīvniekiem, izņemot lietošanu dažos īpašos terapeitiskos nolūkos zirgiem un govīm;

tā kā pirms šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāatvēl 60 dienu laikposms, kurā dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, var izdarīt jebkurus pielāgojumus, kas vajadzīgi saistībā ar attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujām, kuras piešķirtas saskaņā ar Padomes Direktīvu 81/851/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/40/EEK [5];

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.

[2] OV L 170, 9.7.1996., 4. lpp.

[3] OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.

[4] OV L 317, 6.11.1981., 1. lpp.

[5] OV L 214, 24.8.1993., 31. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

A. Šādi groza III pielikumu:

3. Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu

3.2. Līdzekļi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu

3.2.2. ß2 simpatikomimētiskie līdzekļi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Marķieratliekas | Dzīvnieku suga | Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi | Izmeklējamie substrāti | Citi noteikumi |

3.2.2.1.Klenbuterola hidrohlorīds | Klenbuterols | Govis | 0,5 μg/kg | Aknas, nieres | Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2000. |

0,1 μg/kg | Muskuļi | Indikācija: tikai tokolīzei govīm atnešanās laikā |

0,05 μg/kg | Piens | |

Zirgi | 0,5 μg/kg | Aknas, nieres | Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2000. |

0,1 μg/kg | Muskuļi | Indikācijas: tokolīzei un elpceļu slimību ārstēšanai |

--------------------------------------------------