31996L0035Oficiālais Vēstnesis L 145 , 19/06/1996 Lpp. 0010 - 0015


Padomes Direktīva 96/35/EK

(1996. gada 3. jūnijs)

par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu autopārvadājumu, dzelzceļa pārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu jomā un par šo konsultantu profesionālo kvalifikāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un, jo īpaši tā 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.c pantā noteikto procedūru [3],

tā kā laika gaitā bīstamo kravu pārvadājumu apjomi valsts robežās un starptautiskajā mērogā ir ievērojami pieauguši, palielinot nelaimes gadījumu risku;

tā kā daļai nelaimes gadījumu, kuri notiek bīstamo kravu pārvadājumu laikā, par cēloni var būt nepietiekamas zināšanas par šādiem pārvadājumiem raksturīgu risku;

tā kā saistībā ar vienota pārvadājumu tirgus pabeigšanu ir nepieciešams veikt pasākumus, lai uzlabotu šādiem pārvadājumiem raksturīga riska novēršanu;

tā kā Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12.jūnijs) par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā [4], neievieš pasākumus bīstamo kravu pārvadājumu riska novēršanai;

tā kā uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem vai ar tiem saistītu iekraušanu vai izkraušanu, vajadzētu likt ievērot noteikumus par riska novēršanu, kas raksturīgs bīstamu kravu pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu vai iekšējiem ūdensceļiem; tā kā tāpēc būtu jāparedz atbilstošu profesionālu apmācību saņēmušu drošības konsultantu iecelšana bīstamu kravu transportam;

tā kā drošības konsultantu profesionālās apmācības mērķim jābūt šādiem pārvadājumiem piemērojamo svarīgāko normatīvo un administratīvo aktu zināšanām;

tā kā dalībvalstīm jāizveido kopējs profesionālās apmācības minimums, kuras noslēgumā jākārto eksāmens;

tā kā dalībvalstīm jāizdod Kopienas standarta sertifikāts, kas apliecinātu konsultantu profesionālo kvalifikāciju tā, lai šādu sertifikātu īpašnieki varētu darboties savā profesijā visā Kopienas teritorijā;

tā kā drošības konsultantu profesionālā kvalifikācija palīdzēs uzlabot viņu sniegto pakalpojumu kvalitāti lietotāju interesēs; tā kā šāda profesionālā kvalifikācija arī palīdzēs līdz minimumam samazināt nelaimes gadījumu skaitu, kuri varētu izraisīt neatgriezeniskus postījumus videi un nopietnu kaitējumu citām personām, kuras var nonākt kontaktā ar bīstamajām kravām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, lai nodrošinātu to, ka līdz 1999. gada 31. decembrim katrs uzņēmums, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu vai iekšējiem ūdensceļiem vai ar to saistīto iekraušanu vai izkraušanu, ieceļ vienu vai vairākus drošības konsultantus bīstamo kravu pārvadājumiem, kas ir atbildīgi par šādām darbībām raksturīga riska novēršanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

a) "uzņēmums" nozīmē jebkuru fizisku personu, jebkuru juridisku personu, peļņas vai bezpeļņas, jebkuru apvienību vai personu grupu, kas nav juridiska persona, peļņas vai bezpeļņas, jebkuru valsts struktūru, neatkarīgi no tā, vai tā pati ir juridiska persona vai tā ir atkarīga no iestādes, kura ir šāda persona, kas pārvadā, iekrauj vai izkrauj bīstamās kravas;

b) "drošības konsultants bīstamo kravu pārvadājumu jomā", turpmāk tekstā saukts par "konsultantu", nozīmē jebkuru uzņēmuma vadītāja ieceltu personu, kuras loma ir veikt uzdevumus un izpildīt funkcijas, kas definētas 4. pantā, un kurai ir 5. pantā paredzētais apmācības sertifikāts;

c) "bīstamās kravas" nozīmē kravas, kas kā tādas definētas A pielikumā Padomes Direktīva 94/55/EK (1994. gada 21. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem [5];

d) "darbības" nozīmē bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem, dzelzceļu vai iekšējiem ūdensceļiem, izņemot valsts iekšējos ūdensceļus, kuri nav savienoti ar citu dalībvalstu iekšējiem ūdensceļiem, kopā ar attiecīgo iekraušanu un izkraušanu.

3. pants

Atbrīvojumi

Dalībvalstis var paredzēt, ka šo direktīvu nepiemēro:

a) uzņēmumiem, kuru darbības ir saistītas ar bīstamo kravu pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kas pieder valsts bruņotajiem spēkiem vai par ko tie ir atbildīgi;

b) uzņēmumiem, kuru darbības katrā transporta vienībā ir saistītas ar apjomu, kas mazāks par to, kas noteikts Direktīvas 94/55/EK B pielikumā, 10010. un 10011. papildu numurā;

c) uzņēmumiem, kuriem nedz galvenā, nedz sekundārā darbība nav pārvadājumi vai ar tiem saistīta bīstamo kravu iekraušana vai izkraušana, bet kuri laiku pa laikam iesaistīti tādos bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumos vai ar tām saistītajā iekraušanā vai izkraušanā, kas rada nelielus draudus vai piesārņojuma risku.

4. pants

Konsultanta loma un iecelšana

1. Konsultanta galvenais uzdevums, ievērojot uzņēmuma vadītāja atbildību, ir ar visiem piemērotiem līdzekļiem un ar jebkuru piemērotu rīcību uzņēmuma attiecīgās darbības robežās veicināt šādu darbību veikšanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un visdrošākajā veidā. Konsultants veic I pielikumā norādītos pienākumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbībām.

2. Konsultants var būt arī uzņēmuma vadītājs, persona ar citiem pienākumiem uzņēmumā vai persona, kurai nav tiešas darba attiecības ar uzņēmumu, ar nosacījumu, ka šī persona ir spējīga veikt konsultanta pienākumus.

3. Katrs attiecīgais uzņēmums pēc pieprasījuma informē kompetentu iestādi vai struktūru, kuru katra dalībvalsts izraudzījusi šim nolūkam, par tās konsultanta personu.

5. pants

Apmācības sertifikāts

1. Konsultantam jāiegūst Kopienas tipa arodmācību sertifikāts, turpmāk tekstā saukts par "sertifikātu", kas ir derīgs attiecīgajam transporta veidam vai veidiem. Šo sertifikātu izdod kompetenta iestāde vai struktūra, kuru katra dalībvalsts izraudzījusi šim nolūkam.

2. Lai iegūtu sertifikātu, kandidāts iziet apmācību un nokārto dalībvalsts kompetentas iestādes apstiprinātu eksāmenu.

3. Apmācības galvenie mērķi ir nodrošināt kandidātus ar pietiekamām zināšanām par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgajiem riskiem, par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas piemērojami attiecīgajiem transporta veidiem, kā arī par I pielikumā norādītajiem pienākumiem.

4. Eksāmens aptver vismaz II pielikumā norādītos jautājumus.

5. Sertifikāts atbilst III pielikumā norādītajai formai.

6. Visas dalībvalstis atzīst šo sertifikātu.

6. pants

Sertifikāta derīgums

Sertifikāts ir derīgs piecus gadus. Sertifikāta derīguma termiņu automātiski pagarina katrreiz uz pieciem gadiem, ja tā turētājs pēdējā gada laikā pirms termiņa izbeigšanās ir apmeklējis kompetentas iestādes apstiprinātus kvalifikācijas celšanas kursus vai nolicis šīs iestādes apstiprinātu eksāmenu.

7. pants

Ziņojumi par nelaimes gadījumiem

Ja pārvadājuma, iekraušanas vai izkraušanas laikā, ko veic attiecīgais uzņēmums, nelaimes gadījums ir ietekmējis personu, īpašumu vai vidi vai tā rezultātā ir nodarīti zaudējumi īpašumam vai videi, konsultants pēc visas attiecīgās informācijas savākšanas sagatavo ziņojumu par nelaimes gadījumu uzņēmuma vadībai vai, attiecīgā gadījumā, vietējai valsts iestādei.

Šis ziņojums neaizvieto jebkuru uzņēmuma vadības ziņojumu, kuru varētu pieprasīt dalībvalstis atbilstoši jebkuriem starptautiskiem, Kopienas vai valsts tiesību aktiem.

8. pants

Direktīvas pielāgošana

Grozījumus, kas vajadzīgi šīs direktīvas pielāgošanai zinātnes un tehnikas attīstībai šīs direktīvas darbības jomā, pieņem saskaņā ar 9. pantā noteikto procedūru.

9. pants

1. Komisijai palīdz Bīstamo kravu transporta komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 9. pantu, turpmāk tekstā saukta par "Komiteju", kuras sastāvā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja dod savu atzinumu par projektu termiņā, kuru var noteikt priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā norādīts Līguma 148. panta 2. punktā lēmumiem, kas Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsīm Komitejā ir tāda vērtība, kā norādīts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu;

b) ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja Komiteja nesniedz atzinumu, tad Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja Padome nav pieņēmusi lēmumu trīs mēnešu laikā no dienas, kad tai iesniegts projekts, Komisija pieņem ierosinātos pasākumus.

10. pants

Šī direktīva neskar noteikumus par darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzību darba vietā, kas noteikti Direktīvā 89/391/EEK un atsevišķās tās īstenošanas direktīvās.

11. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1999. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Veicot šādus pasākumus, dalībvalsts tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka veidu, kā veikt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1996. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

T. Treu

[1] OV C 185, 17.7.1991., 5. lpp. un OV C 233, 11.9.1992., 5. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1991. gada 27. novembrī (OV C 40, 17.2.1992., 46. lpp.).

[3] Eiropas Parlamenta 1992.gada 15. maija Atzinums (OV C 150, 15.6.1992., 332. lpp.), Padomes 1995. gada 6. oktobra kopējā nostāja (OV C 297, 10.11.1995., 13. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1996. gada 17. janvāra Lēmums (OV C 32, 5.2.1996., 49. lpp.).

[4] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

[5] OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

KONSULTANTA PIENĀKUMI, KAS MINĒTI 4. PANTA 1. PUNKTĀ.

Konsultantam ir jo īpaši šādi pienākumi:

- uzraudzīt atbilstību noteikumiem, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus,

- konsultēt savu uzņēmumu par bīstamo kravu pārvadājumiem,

- sagatavot ikgadēju ziņojumu uzņēmuma vadībai vai, attiecīgā gadījumā, vietējai valsts iestādei par uzņēmuma darbībām bīstamo kravu pārvadājumu jomā. Šādi ikgadējie ziņojumi jāglabā piecus gadus un pēc valsts iestāžu pieprasījuma jādara tām pieejami.

Konsultanta pienākumos ietilpst arī uzraudzīt šādu praksi un procedūras, kas saistītas ar uzņēmuma darbībām:

- procedūras, kā ievērot noteikumus, kas reglamentē pārvadājamo bīstamo kravu identifikāciju,

- uzņēmuma praksi, kā, iegādājoties transportlīdzekļus, ievērot visas īpašās prasības saistībā ar pārvadājamām bīstamām kravām,

- procedūras, kā pārbaudīt aprīkojumu, ko izmanto saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, iekraušanu vai izkraušanu,

- pareiza uzņēmuma darbinieku apmācību un šādas apmācības uzskaites uzturēšanu,

- pareizu avārijas procedūru ieviešanu jebkuram nelaimes gadījumam vai starpgadījumam, kas varētu ietekmēt drošību bīstamo kravu pārvadājumu, iekraušanas vai izkraušanas laikā,

- izmeklēšanu un, vajadzības gadījumā, ziņojumu sagatavošanu par nopietniem bīstamo kravu pārvadājumu, iekraušanas vai izkraušanas laikā reģistrētiem nelaimes gadījumiem, starpgadījumiem vai nopietniem pārkāpumiem,

- piemērotu pasākumu ieviešanu, lai izvairītos no nelaimes gadījumu, starpgadījumu vai nopietnu pārkāpumu atkārtošanās,

- to, kā tiek ņemti vērā tiesību aktu norādījumi un īpašas prasības saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, izvēloties un izmantojot apakšuzņēmējus vai trešās puses,

- pārbaudi, vai bīstamo kravu pārvadājumos, iekraušanā vai izkraušanā iesaistītajiem darbiniekiem ir sīki izstrādātas darbības procedūras un instrukcijas,

- pasākumu ieviešanu, lai palielinātu informētību par bīstamo kravu pārvadājumiem, iekraušanai un izkraušanai raksturīgajiem riskiem,

- pārbaudes procedūru ieviešanu, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļos ir dokumenti un drošības aprīkojums, kuram jābūt transportā, un šādu dokumentu un aprīkojuma atbilstību noteikumiem,

- pārbaudes procedūru ieviešanu, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem, kas regulē iekraušanu un izkraušanu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

5. panta 4. punktā minētie jautājumi

Zināšanām, kas nepieciešamas, lai iegūtu sertifikātu, jāaptver vismaz šādi jautājumi:

I. Vispārējie profilakses un drošības pasākumi:

- zināšanas par seku veidiem, kurus var izraisīt nelaimes gadījums saistībā ar bīstamām kravām,

- zināšanas par galvenajiem nelaimes gadījumu cēloņiem.

II. Noteikumi par izmantotā transporta veidiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, Kopienas standartiem, starptautiskām konvencijām un nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz turpmāk minēto:

1. Bīstamo kravu klasifikācija:

- šķīdumu un maisījumu klasifikācijas procedūra,

- vielu apraksta struktūra,

- bīstamo kravu klases un to klasifikācijas principi,

- pārvadājamo bīstamo vielu un priekšmetu iedaba,

- to fiziskās, ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības.

2. Vispārējas iesaiņojuma prasības, ieskaitot cisternas, cisternas konteinerus utt.:

- iesaiņojumu veidi, kodēšana un apzīmējumi,

- iesaiņojuma prasības un norādes par iesaiņojuma testēšanu,

- iesaiņojuma stāvoklis un periodiskās pārbaudes.

3. Brīdinājuma apzīmējumi un marķējums:

- apzīmējumi uz brīdinājuma marķējuma,

- brīdinājuma marķējuma uzstādīšana un noņemšana,

- plakātu izvietošana un marķēšana.

4. Atsauces pārvadājuma dokumentos:

- informācija pārvadājuma dokumentos,

- nosūtītāja deklarācija par atbilstību.

5. Nosūtīšanas metode un sūtījuma ierobežojumi:

- pilna krava,

- kravas bez taras pārvadājumi,

- pārvadājumi liela apjoma konteineros,

- konteineru pārvadājumi,

- pārvadājumi fiksētās un noņemamās cisternās.

6. Pasažieru pārvadājumi.

7. Aizliegumi un piesardzības pasākumi attiecībā uz jaukto iekraušanu.

8. Vielu segregācija.

9. Ierobežojumi attiecībā uz pārvadājamo apjomu un izņēmumi, attiecībā uz apjomiem.

10. Pārvietošana un nostiprināšana:

- iekraušana un izkraušana (piepildījuma rādītāji),

- nostiprināšana un segregācija.

11. Tīrīšana un/vai degazēšana pirms iekraušanas un pēc izkraušanas.

12. Apkalpe: arodmācības.

13. Transportlīdzekļu dokumenti:

- pārvadājuma dokumenti,

- rakstiskas instrukcijas,

- transportlīdzekļa apstiprinājuma sertifikāts,

- transportlīdzekļa vadītāja apmācības sertifikāts,

- apmācības apliecība iekšējo ūdensceļu transporta jomā,

- kopijas attiecībā uz jebkuru izņēmumu,

- citi dokumenti.

14. Drošības instrukcijas: instrukciju īstenošana un vadītāja aizsardzības aprīkojums.

15. Uzraudzības pienākumi: transportlīdzekļa novietošana.

16. Satiksmes un navigācijas noteikumi un ierobežojumi.

17. Ekspluatācijas vai avārijas piesārņotāju izplūde.

18. Prasības attiecībā uz transporta aprīkojumu.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

5. PANTA 5. PUNKTĀ MINĒTĀ SERTIFIKĀTA FORMA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------