31996F1023(01)Oficiālais Vēstnesis C 313 , 23/10/1996 Lpp. 0001 - 0001


Padomes Akts

(1996. gada 27. septembris),

ar ko izstrādā Protokolu Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību

(96/C 313/01)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Ņemot Vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

tā kā, lai sasniegtu Savienības mērķus, dalībvalstis uzskata Eiropas Kopienu finanšu interesēm kaitējošas noziedzības apkarošanu par vispārsvarīgu jautājumu, kas ietilpst minētā Līguma VI sadaļā paredzētajā sadarbībā;

tā kā ar savu 1995. gada 26. jūlija Aktu Padome kā pirmo līgumu izstrādāja Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas ir īpaši paredzēta šīm interesēm kaitējošas krāpšanas apkarošanai;

tā kā nākamajā posmā Konvenciju vajag papildināt ar protokolu, kas īpaši vērsts pret korupcijas darbībām, kurās iesaistīti valstu un Kopienas ierēdņi un kuras nodara vai var nodarīt kaitējumu Eiropas Kopienu finanšu interesēm;

NOLEMJ, ka ar šo tiek izstrādāts Protokols, kura teksts pievienots pielikumā un kuru šodien parakstījuši Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji;

IESAKA to pieņemt dalībvalstīm saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.

Briselē, 1996. gada 27. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Lowry

--------------------------------------------------