31996F0197Oficiālais Vēstnesis L 063 , 13/03/1996 Lpp. 0008 - 0009


Vienotā Rīcība

(1996. gada 4. marts),

ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, pieņēmusi par lidostu tranzīta režīmu

(96/197/TI)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā K3. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Francijas Republikas 1995. gada 23. februāra iniciatīvu,

tā kā noteikumu formulējums par trešo valstu pilsoņu ieceļošanu dalībvalstīs un pārvietošanos to teritorijā un cīņa ar trešo valstu pilsoņu neatļautu ieceļošanu ir jautājums, kas rada vispārēju interesi saskaņā ar Līguma K1. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu;

tā kā gaisa ceļu bieži izmanto jo īpaši, lai nelikumīgi uzturētos dalībvalstu teritorijā, kas īpaši redzams lidostu tranzīta ieceļošanas pieteikumos vai faktiskajos ieceļošanas pieprasījumos; tā kā šā ceļa kontroli jācenšas pilnveidot;

tā kā Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 9. pantā nodibina brīva tranzīta principu lidostu starptautiskajās zonās; tā kā dalībvalstis tomēr drīkst pieļaut izņēmumus šajā vispārējā principā, paziņojot to Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (SCAO) un pieprasot lidostas tranzīta vīzu; tā kā šo iespēju pēc iespējas jāierobežo, lai izvairītos no gaisa transporta attīstības nevajadzīgas ierobežošanas;

tā kā dalībvalstu politikas saskaņošana šajā jomā ir saskaņā ar Līguma drošības mērķiem un neatļautas ieceļošanas kontroli un veicina konkurences nosacījumu saskaņošanu starp dalībvalstu aviosabiedrībām un lidostām;

tā kā šis jautājums neattiecas uz vīzām, ko pieprasa dalībvalstu ārējo robežu šķērsošanai, un tādēļ to neparedz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 100.c panta 1. punkts; tā kā tomēr tas ir kopīgu interešu jautājums un efektīvāk risināms vienotas rīcības veidā;

tā kā dalībvalstīm, kurās nav lidostu tranzīta režīma, jādod pietiekami daudz laika šādas kārtības izveidei,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Šajā vienotajā rīcībā "lidostas tranzīta vīza (LTV)" nozīmē atļauju, kādai jābūt dažu trešo valstu pilsoņiem tranzītam caur dalībvalstu lidostu starptautiskajām zonām, kas ir izņēmums attiecībā uz Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 9. pantā noteikto brīvā tranzīta principu.

2. pants

1. Lidostas tranzīta vīzu izsniedz dalībvalstu konsulārajos dienestos.

2. Lidostas tranzīta vīzu izsniegšanas nosacījumus nosaka katra dalībvalsts, ņemot vērā Padomes kritērijus vīzu sagatavošanai un izsniegšanai.

Konsulārajiem dienestiem vienmēr jānoskaidro, vai nepastāv drošības apdraudējuma iespējamība vai neatļautas ieceļošanas risks. Tiem galvenokārt jānodrošina, lai lidostas tranzīta vīzas pieteikumu apstiprina, pamatojoties uz pretendenta iesniegtiem dokumenti, un šie dokumenti pēc iespējas nodrošina ieceļošanu galamērķa valstī, jo īpaši uzrādot vīzu, ja tas vajadzīgs.

3. Stājoties spēkā Padomes Regulai (EK) Nr. 1683/95 (1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu [1], dalībvalstis izsniedz lidostas tranzīta vīzas, izmantojot regulā noteikto vienotu vīzas formu.

3. pants

Katra dalībvalsts pieprasa lidostas tranzīta vīzu no šai vienotajai rīcībai pievienotajā vienotā sarakstā ietverto trešo valstu pilsoņiem, kam attiecīgajā dalībvalstī vēl nav ieceļošanas vīzas vai tranzīta vīzas, šķērsojot tās teritorijā esošās lidostu starptautiskās zonas.

4. pants

Dalībvalsts var pieļaut izņēmumus lidostas tranzīta vīzas prasībām attiecībā uz pievienotajā vienotā sarakstā ietverto trešo valstu pilsoņiem, jo īpaši:

- lidmašīnu un kuģu komandas locekļiem,

- diplomātisko, oficiālo un dienesta pasu turētājiem,

- dalībvalsts izsniegto uzturēšanās atļauju vai līdzvērtīgu dokumentu turētajiem,

- dalībvalsts vai valsts, kas ir puse Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, izsniegto vīzu turētājiem.

5. pants

Katra dalībvalsts pieņem lēmumu par to, vai lidostas tranzīta vīzu jāprasa no pievienotajā vienotā sarakstā neietverto valstu pilsoņiem

6. pants

Katra dalībvalsts nosaka lidostu tranzīta režīmu, kas piemērojams likumā noteiktajiem bezvalstniekiem un bēgļiem.

7. pants

Desmit darbdienu laikā pēc šās vienotās rīcības stāšanās spēkā dalībvalstis paziņo citām dalībvalstīm un Padomes Ģenerālsekretariātam par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu. Šos pasākumus informācijai publicē Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Padomes prezidentūra katru gadu sastāda ziņojumu par lidostu tranzīta režīma saskaņošanas attīstību Savienībā.

Padome izskata visus priekšlikumus pievienotā saraksta grozījumiem.

9. pants

Šī vienotā rīcība nekavē turpmāku lidostu tranzīta režīma saskaņošanu starp dažām dalībvalstīm, kas nav šajā pievienotajā vienotā sarakstā.

10. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc publicēšanas dienas Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr Dānijā, Somijā un Zviedrijā tā stājas spēkā 18. mēneša pirmajā dienā pēc publicēšanas dienas Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 1996. gada 4. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Baratta

[1] OV L 164, 14.7.1995., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Afganistāna

Etiopija

Eritreja

Gana

Irāka

Irāna

Nigērija

Somālija

Šrilanka

Zaira

--------------------------------------------------