31996D0391Oficiālais Vēstnesis L 161 , 29/06/1996 Lpp. 0154 - 0155


Padomes lēmums

(1996. gada 28. marts),

ar ko nosaka pasākumu sēriju ar mērķi radīt labvēlīgākus apstākļus Eiropas tīklu attīstībai enerģētikas sektorā

(96/391/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 129.d panta trešo apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma 189.c pantā izklāstīto procedūru [4],

tā kā labvēlīgāku apstākļu radīšana Eiropas energotīklu attīstībai ir daļa no vispārīgiem plāniem Līguma 129.c panta nozīmē un to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 5. jūnija Lēmums Nr. 1254/96/EK, ar ko paredz vairākas pamatnostādnes par Eiropas energotīkliem [5];

tā kā, lai izveidotu iekšējo enerģijas tirgu, pasākumi jāiestrādā vispārējā enerģijas stratēģijā, kas ne tikai nosaka Kopienas galvenos kritērijus un mērķus šajā jomā, bet arī paredz sīkākus nosacījumus enerģijas tirgus liberalizācijai;

tā kā Eiropas energotīklu izveidošanai un attīstībai enerģētikas sektorā jāpalīdz samazināt energoapgādes izmaksas un tādējādi jāveicina straujāka ekonomikas attīstība un nodarbinātība, kā arī jāpalielina Eiropas ekonomikas konkurētspēja;

tā kā labvēlīgāku apstākļu radīšanai galvenokārt jābūt mērķētai uz stimula nodrošināšanu tehniskai sadarbībai starp juridiskajām personām, kas ir atbildīgas par tīkliem, un uz to pilnvarošanas procedūru sekmēšanu, kas piemērojamas tīkla projektiem dalībvalstīs, lai samazinātu kavējumus;

tā kā, lai ātrāk ieviestu Lēmuma Nr. 1254/96/EK noteiktos projektus, kas izraisa kopēju ieinteresētību, Kopiena jānodrošina ar iespēju atbalstīt finansiālos centienus, kas veikti šādu projektu labā saskaņā ar Padomes regulu, kura paredz vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai Eiropas tīklu jomā;

tā kā pārējie Kopienas rīcībā esošie finansu līdzekļi, piemēram, Strukturālie fondi, Eiropas Investīciju fonds, atbalsts no Eiropas Investīciju bankas un programmas trešo valstu labā var dot ieguldījumu, dažos gadījumos pat izšķirīgu, ieviešot Lēmuma Nr. 1254/96/EK noteiktos projektus, kas izraisa kopēju ieinteresētību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums nosaka darbību, kas jāveic, lai radītu labvēlīgākus apstākļus to projektu ieviešanai saistībā ar Eiropas energotīkliem, kas izraisa kopēju ieinteresētību, kā arī šādu tīklu savstarpējai saderībai visā Kopienā.

2. pants

1. Lai veicinātu labvēlīgāku apstākļu radīšanu Eiropas energotīklu attīstībai, Kopiena piešķir lielu nozīmi šādiem pasākumiem, sekmējot tos pēc vajadzības:

- tehniskās sadarbības projektu veikšana starp juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par Eiropas energotīkliem, kas ietekmē Eiropas savstarpējo savienojumu veiksmīgu darbību, kuri minēti Lēmuma Nr. 1254/96/EK 2. pantā,

- dalībvalstu sadarbība savstarpēju konsultāciju formā nolūkā veicināt pilnvarošanas kārtības ieviešanu Eiropas energotīklu projektiem, lai samazinātu kavējumus.

2. Ciešā sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti Komisija uzņemas visas attiecīgās iniciatīvas, lai sekmētu 1. punktā minēto darbību saskaņošanu.

3. pants

Lai veicinātu izdevīgāku apstākļu radīšanu Eiropas energotīklu attīstībai, Kopiena:

1. Var nodrošināt finansiālu atbalstu kā daļu no darbībām saistībā ar Eiropas energotīkliem. Šos pasākumus Komisija pieņem saskaņā ar Padomes regulu, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai Eiropas tīklu jomā;

2. Uzskaita Lēmuma Nr. 1254/96/EK noteiktos projektus, kas izraisa kopēju ieinteresētību, nodrošinot palīdzību no tās fondiem, lietojot tai pieejamos līdzekļus un finansiālās programmas, kas attiecas uz šiem tīkliem, saskaņā ar to noteikumiem un mērķiem.

4. pants

Ieviešot 2. pantā minētos pasākumus, Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma Nr. 1254/96/EK 9. panta 1. punktu, saskaņā ar kārtību, ko nosaka tā paša lēmuma 9. panta 2. un 3. punkts.

5. pants

Reizi divos gados Komisija izstrādā ziņojumu par šī lēmuma ieviešanu un iesniedz to Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1996. gada 28. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Clo

[1] OV C 72, 10.3.1994., 15. lpp.

[2] OV C 195, 18.7.1994., 33. lpp.

[3] OV C 217, 6.8.1994., 26. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 1995. gada 18. maija atzinums (OV C 151, 19.6.1995., 232. lpp.), Padomes 1995. gada 29. jūnija kopējā nostāja (OV C 216, 21.8.1995., 38. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1995. gada 26. oktobra lēmums (vēl nepublicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[5] OV L 161, 29.6.1996., 147. lpp.

--------------------------------------------------