31996D0282Oficiālais Vēstnesis L 107 , 30/04/1996 Lpp. 0012 - 0015


Komisijas Lēmums

(1996. gada 10. aprīlis),

par Kopīgā pētniecības centra reorganizāciju

(96/282/Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 8. pantu un 131. panta 2. punktu,

ņemot vērā Kopīgā pētniecības centra valdes atzinumu,

tā kā Kopīgajā pētniecības centrā (KPC) saskaņā ar Komisijas 1985. gada 20. novembra Lēmumu 85/593/Euratom par Kopīgā pētniecības centra (KPC) reorganizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 93/95/Euratom [2] un ar Lēmumu 94/809/Euratom [3], ir izveidota tam uzticētajiem uzdevumiem atbilstīga struktūra;

tā kā šī struktūra jāpārveido, tiklīdz Komisija to uzskata par nepieciešamu KPC darbības efektivitātes optimizācijai un pilnīgai Komisijas noteikto prioritāšu ievērošanai;

tā kā Komisija 1996. gada 16. janvārī ir pieņēmusi lēmumu par to, ka KPC kļūst par Komisijas Ģenerāldirektorātu, lai nodrošinātu centra vadības autonomiju, kas vajadzīga tā uzdevumu sekmīgai īstenošanai;

tā kā tāpēc Lēmums 85/593/Euratom un tā grozījumi ir attiecīgi jāaizstāj ar šo lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopīgais pētniecības centrs, turpmāk tekstā "KPC", sastāv ko Komisijas izveidotām iestādēm, lai īstenotu Kopienas pētījumu programmas un citus uzdevumus, kurus tam dod Komisija.

2. pants

KPC pārvaldes institūcijas ir:

- ģenerāldirektors,

- valde,

- zinātniskā komiteja.

3. pants

KPC darbojas Komisijas iecelta ģenerāldirektora vadībā. Ģenerāldirektors un daļa tā tiešā pakļautībā esošo dienestu atrodas Briselē.

Ģenerāldirektors veic visus KPC efektīvai darbībai vajadzīgos pasākumus, kuri atbilst spēkā esošajiem noteikumiem un viņam piešķirtajām pilnvarām.

Turpmāk paredzētajā kārtībā ģenerāldirektors:

- sagatavo iesniegšanai Komisijā programmu projektus dažādās KPC darbības jomās, norādot to finansiālos aspektus,

- nosaka KPC darbības stratēģiju, īpaši attiecībā uz konkurējošām darbībām, un veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi,

- apspriež un slēdz līgumus ar trešām pusēm,

- atbild par programmu īstenošanu un to finanšu vadību,

- nosaka KPC iekšējo organizāciju, jo īpaši ņemot vērā budžeta prasības,

- piešķirto pilnvaru robežās īsteno iecēlušās iestādes piešķirtās, Civildienesta nolikumā amatpersonām paredzētās un citas ar amatu uzticētās pilnvaras saskaņā ar darba tiesību normām slēgt darba līgumus ar pārējiem darbiniekiem.

4. pants

1. Ar šo tiek izveidota KPC valde. Tās sastāvā ir šādi locekļi:

a) augsta ranga pārstāvis no katras dalībvalsts, kurus izvirza attiecīgā dalībvalsts, bet ieceļ Komisija;

b) priekšsēdētājs, kuru ievēlē a) apakšpunktā minētie dalībvalstu pārstāvji.

Visus valdes locekļus ieceļ amatā uz trīs gadu termiņu, kas ir pagarināms.

2. Valde palīdz ģenerāldirektoram un sniedz atzinumus iesniegšanai Komisijā par jautājumiem, kas attiecas uz:

- KPC lomu Kopienas pētniecības un tehnoloģiju izstrādes stratēģijā,

- KPC zinātnisko, tehnisko un finansiālo vadību, kā arī tam uzticēto uzdevumu veikšanu.

Attiecībā uz jautājumiem, par kuriem ģenerāldirektoru pilnvarojusi Komisija, un jo īpaši jautājumos, kas ir valdes kompetencē, ģenerāldirektors pirms savu priekšlikumu īstenošanas par tiem aicina valdi sniegt atzinumu.

Par visiem jautājumiem, kas tiek iesniegti lēmuma pieņemšanai Komisijā, vispirms ir jāsaņem valdes atzinums.

Valde jo īpaši nodarbojas ar:

i) KPC īstenojamo konkrēto programmu projektiem, kā arī priekšlikumiem par jauniem uzdevumiem, kas uzdodami izpildīt KPC;

ii) stratēģisko plānu izstrādāšanu vairākiem gadiem visās KPC darbības jomās, un katru gadu ne vēlāk par 31. decembri attiecīgo gada plānu izstrādāšanu, kurā norādīti visu darba programmu mērķi nākamajam gadam, un ir iekļauti programmu kopsavilkumi ar galvenajiem datiem, atsauces uz publikācijām un plānotās izmaksas;

iii) KPC pētniecības un tehnoloģiju izstrāžu programmu kontroli:

- to īstenošanu, īpašu vērību veltot atbilstībai Kopienas vajadzībām,

- to izstrādes saskanību ar konkrētām rīcības programmām saskaņā ar bāzes programmām; šim nolūkam valde reizi gadā organizēs viedokļu apmaiņas ar attiecīgo programmu komitejām,

- to iespējamās korekcijas;

iv) attiecību kontroli ar citiem Komisijas dienestiem un trešām pusēm pēc klienta/uzņēmēja principa;

v) KPC konkurējošo darbību stratēģiju un to kontroli;

vi) priekšlikumu formulēšanu KPC gada budžetam un tā izpildes uzraudzību;

vii) - KPC organizāciju,

- tā finanšu vadību,

- lielākajām investīcijām,

- pētniecības pasākumu īstenošanu,

- vēlāko novērtēšanu, izmantojot "apmeklētāju grupas", kas izveidotas no neatkarīgiem ekspertiem, un to rekomendāciju kontroli;

viii) personāla politiku, ar īpašu uzsvaru uz:

- KPC personāla politikas priekšlikumu formulēšanu,

- aspektiem, kas saistīti ar personāla mobilitāti, zinātniskā un tehniskā personāla apmaiņu ar valsts un privātajām iestādēm dalībvalstīs;

ix) augsta ranga KPC personāla iecelšanu amatā, pilnvaru termiņa pagarināšanu vai atcelšanu no amata.

3. Valde sniedz atzinumus ar balsu vairākumu, kas nepieciešams saskaņā ar EAEK Līguma 118. panta 2. punktu, un balsis vērtē saskaņā ar šo Līgumu. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija ļoti rūpīgi iepazīstas ar valdes sniegto atzinumu. Ja ģenerāldirektora priekšlikumam nav valdes piekrišanas, par to paziņo Komisijai, kas attiecīgajā jautājumā pieņem lēmumu. Valde jāinformē par Komisijas lēmumu. Padome nekavējoties jāinformē, ja pieņemot lēmumu, tas nesaskan ar valdes atzinumu. Tā jāinformē arī par iemesliem, kāpēc pieņemts šāds lēmums.

Ja Komisija neakceptē valdes atzinumu jautājumos, par kuriem lēmums jāpieņem Komisijai, ar šādiem jautājumiem saistīto pasākumu īstenošanu atliek uz vienu mēnesi; šā mēneša laikā attiecīgos jautājumus nosūta atpakaļ valdei atkārtotai izskatīšanai, un tai jāsniedz jauns atzinums. Pēc šā atzinuma saņemšanas vai attiecīgā mēneša beigās Komisija pieņem galīgo lēmumu, un par to informē valdi. Ja valdes atzinums nav pieņemams, Komisija par savu lēmumu un par tā pieņemšanas iemesliem nekavējoties informē Padomi. Komisija pastāvīgi informē valdi par tiem lēmumiem, kas attiecas uz KPC visos jautājumos, par kuriem valde ir sniegusi atzinumu.

Valde ar Komisijas starpniecību par visiem ar KPC darbību saistītajiem jautājumiem var iesniegt atzinumus Padomei un Eiropas Parlamentam.

4. Valde iesniedz piezīmes par ģenerāldirektora gadskārtējo vadības pārskatu. Šīs piezīmes kopā ar Komisijas apstiprinātu gada vadības pārskatu jānosūta Padomei un Eiropas Parlamentam.

Valde dod padomus ģenerāldirektoram par KPC veicamo uzdevumu novērtēšanas organizāciju gan attiecībā uz zinātniskajiem un tehniskajiem rezultātiem, gan centra administratīvo un finanšu vadību; tā dod ieteikumus par šai novērtēšanai uzaicināmo neatkarīgo ekspertu izraudzīšanos. Valde par šo novērtējumu rezultātiem iesniedz savas piezīmes.

5. Valdes sanāksmes notiek vismaz četras reizes gadā.

Valde izstrādā savu reglamentu, tostarp valdes darba organizācijas noteikumus.

KPC valdei nodrošina sekretariātu un nodod tās rīcībā visu pieprasīto informāciju.

5. pants

Ar šo tiek izveidota KPC zinātniskā komiteja, kas palīdz ģenerāldirektoram.

Pusi no zinātniskās komitejas locekļiem izraugās ģenerāldirektors no struktūrvienību galvenajiem vadītājiem vai projektu vadītājiem un augsta ranga personāla, bet otru pusi veido zinātniskā un tehniskā personāla ievēlēti šā personāla pārstāvji.

Zinātniskā komiteja ar ģenerāldirektoru regulāri apspriež visus ar KPC darbību saistītos zinātniska un tehniska rakstura jautājumus. Šajā sakarā tā piedalās programmu projektu izstrādāšanā.

6. pants

1. Ģenerāldirektors sagatavo programmu projektus visās KPC darbības jomās, ņemot vērā Padomes un Eiropas Parlamenta pieņemto vispārīgo politiku un Komisijas vispārējās pamatnostādnes.

2. Programmu projektus apspriež valde.

3. Komisija pārbauda programmu projektus, jo īpaši ņemot vērā Kopienas vispārīgās politikas, un ievērojot to budžeta situāciju. Tā pieņem priekšlikumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, un tos iesniedz Padomei.

7. pants

1. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par KPC uzticēto programmu pienācīgu izpildi. Ar saviem lēmumiem viņš vada institūtu un dienestu darbību, un pieņem lēmumus par programmu mērķu izpildes alternatīvo metožu izvēli.

2. Ģenerāldirektors Komisijai sniedz visu informāciju, kas tai vajadzīga Euratom Līguma 11. pantā noteikto ziņojumu sagatavošanai.

3. Ģenerāldirektors pēc vajadzības nodrošina secīgi izpildāmo programmu pienācīgu koordinēšanu un savstarpēju saistību to īstenošanas un sagatavošanas laikā, konkrēti ņemot vērā KPC zinātnisko un ražošanas infrastruktūru. Ģenerāldirektors reizi divos gados veic visu īstenojamo programmu pārbaudi un pārskatīšanu.

8. pants

1. Ģenerāldirektors katru gadu veic programmu izpildei vajadzīgo finanšu līdzekļu daudzuma aprēķinus, kas vajadzīgi Kopienas orientējošā budžeta projekta attiecīgāsdaļas sastādīšanai. Šajā tāmē iekļauj paredzamos ieņēmumus un izdevumus, prognozes par KPC darbu un konkurējošajām darbībām.

Orientējošu pētniecības darbu budžeta projektu sastādīšanai mutatis mutandis piemēro 6. panta noteikumus.

2. Ģenerāldirektors apstiprina KPC izdevumus, paraksta maksājuma uzdevumus un rēķinus, kā arī slēdz līgumus un apstiprina līdzekļu pārskaitījumus.

3. Ģenerāldirektors finanšu gada beigās par attiecīgo finanšu gadu iesniedz Komisijai ieņēmumu un izdevumu pārskatu.

4. Komisija ieceļ amatpersonu, kas ir atbildīga par saistību kontroli, izdevumu apstiprināšanu un ieņēmumu iekasēšanas kontroli.

5. Komisija ieceļ grāmatvedi, kas ir atbildīgs par izdevumu apmaksu un ieņēmumu iekasēšanu, rīcību ar naudas līdzekļiem un vērtspapīriem un par to drošu glabāšanu.

9. pants

1. Ģenerāldirektoram viņam piešķirto pilnvaru robežās ir tādas tiesības attiecībā uz personālu, kādas tam noteikusi iestāde, kas kompetenta iecelt amatā.

2. Tomēr attiecībā uz A1 un A2 kategorijas amatpersonām un citiem kalpotājiem pilnvaras, kas noteiktas Civildienesta noteikumu 29., 49., 50. un 51. pantā, kā arī tā VI sadaļā, pēc ģenerāldirektora priekšlikuma izmanto Komisija.

3. Ģenerāldirektors Komisijas vārdā veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu viņa atbildībā esošo personu un iekārtu drošību.

10. pants

Ģenerāldirektors viņam uzticētās pilnvaras var nodot ģenerāldirektora vietniekam vai direktoriem.

Briselē, 1996. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Édith Cresson

[1] OV L 373, 31.12.1985., 6. lpp.

[2] OV L 37, 13.2.1993., 44. lpp.

[3] OV L 330, 21.12.1994., 64. lpp.

--------------------------------------------------