31995R2898Oficiālais Vēstnesis L 304 , 16/12/1995 Lpp. 0017 - 0021


Komisijas Regula (EK) Nr. 2898/95

(1995. gada 15. decembris)

par banānu kvalitātes standartu atbilstības pārbaudi

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 13. februāra Regulu (EEK) Nr. 404/93 par banānu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3290/94 [2], un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 404/93 2. līdz 4. pantu Komisijas Regula (EK) Nr. 2257/94 [3] nosaka kvalitātes standartus banāniem, kas svaigi jāpiegādā patērētājam; tā kā šos kvalitātes standartus piemēro attiecībā uz banāniem, ko importē no trešām valstīm, lai laistu brīvā apgrozībā, un banāniem, kuru izcelsme ir Kopienā, kas pirmoreiz ievesti Kopienas ostā, un banāniem, ko svaigus piegādā patērētājam ražošanas apgabalā, tos izvedot no iepakošanas angāra;

tā kā jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu vienveidīgu noteikumu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz atbilstības pārbaudēm;

tā kā pienācīgi ņemot vērā ātri bojājošos produktu īpašības un tirdzniecības prakses raksturu, kā arī tirdzniecībā izmantojamās pārbaudes procedūras, jānosaka, ka atbilstības pārbaudes jāveic tajā pakāpē, kurai piemēro standartus, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 2257/94 1. panta otrajā daļā;

tā kā produkts, kas apmierina pārbaudes šajā pakāpē tiek uzskatīts par atbilstošu standartiem; tā kā šim novērtējumam jābūt neatkarīgam no jebkādām nepieteiktām pārbaudēm, ko veic pēc tam nobriešanas noliktavu pakāpē;

tā kā atbilstības pārbaudēm nav jābūt sistemātiskām, bet izlases veida, novērtējot kopējo paraugu, kas paņemts izlases veidā no partijas, ko pārbaudei atlasījusi kompetentā iestāde, un ko uzskata par šo partiju reprezentējošu; tā kā šim nolūkam jāpiemēro Komisijas 1992. gada 29. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2251/92 par svaigu augļu un dārzeņu kvalitātespārbaudēm [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3148/94 [5], attiecīgie noteikumi, ievērojot šajā nozarē apgūto praksi un pieredzi;

tā kā banānu tirgum raksturīga spēcīga konkurence; tā kā attiecīgie tirgotāji paši ieviesuši stingras pārbaudes; tā kā tādēļ pārbaudes nav jāveic tajā pakāpē, kurā tās noteikuši tirgotāji, kas piedāvā apmierinošas garantijas attiecībā uz personālu un apstrādes iespējām un kas var garantēt, ka banāni, ko tie pārdod Kopienā, atbilst Kopienas standartiem; tā kā tai dalībvalstij, kuras teritorijā pārbaudēm principā jānotiek, jāpiešķir šādus atbrīvojumus; tā kā šādus atbrīvojumus jāanulē, ja netiek ievēroti standarti un ar tiem saistītie nosacījumi;

tā kā pārbaužu veikšanai attiecīgajiem tirgotājiem jāsniedz informācija kompetentajām iestādēm;

tā kā atbilstības sertifikāts, ko izsniedz pēc pārbaužu pabeigšanas, nedrīkst veidot pavaddokumentu banāniem līdz pat pēdējai tirdzniecības pakāpei, bet dokumentu par banānu atbilstības Kopienas standartiem līdz nogatavināšanas noliktavas pakāpei pierādījumu, saskaņā ar standartu ietvariem, ko uzrāda pēc kompetento iestāžu pieprasījuma; tā kā jāuzsver, ka banānus, kas neatbilst Regulā (EK) Nr. 2257/94 noteiktajiem standartiem, nedrīkst Kopienā tirgot patēriņam svaigā veidā;

tā kā Pārvaldības komiteja banānu jautājumos nav sniegusi savu atzinumu termiņā, ko noteicis tās priekšsēdētājs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis veic pārbaudes saskaņā ar šo regulu, lai pārbaudītu, vai banāni, uz ko attiecas KN kods ex0803 un ko paredzēts piegādāt patērētājam svaigā veidā, atbilst kvalitātes standartiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 2257/97.

2. pants

Tirdzniecībai svaigā veidā Kopienā ražoto banānu atbilstību Kopienas kvalitātes standartiem pārbauda pirms to iekraušanas transporta līdzekļos. Šādas pārbaudes veic iepakošanas fabrikās.

Attiecībā uz banāniem, ko tirgo ārpus to ražošanas apgabala, veic nepieteiktas pārbaudes, kad tos pirmoreiz izkrauj jebkur Kopienā.

Pārbaudes, kas minētas iepriekšējās panta daļās veic, piemērojot 7. pantu.

3. pants

Pirms laišanas brīvā apgrozībā, banāniem, kas importēti no trešās valsts, pārbauda to atbilstību Kopienas kvalitātes standartiem dalībvalstī, kurā tos pirmoreiz izkrauj Kopienā, piemērojot 7. pantu.

4. pants

1. Atbilstības pārbaudi veic saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2251/92 2. pantu un 3. pantu, izņemot tā 7. punktu.

2. Produktiem, kuru atbilstību tehnisku iemeslu dēļ nevar pārbaudīt pie pirmās izkraušanas Kopienā, pārbaudes veic tūlīt pēc tam, vēlākais – kad tos nogādā nogatavināšanas noliktavā un, jebkurā gadījumā, attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm, pirms to laišanas brīvā apgrozībā.

3. Pēc atbilstības pārbaudes par precēm, kuru atbilstība standartiem ir noskaidrota, pabeigšanas izsniedz sertifikātu, kas sastādīts saskaņā ar I pielikumu.

Inspekcijas sertifikātu, ko izsniedz par banāniem, kuru izcelsme ir trešās valstīs, uzrāda muitas iestādēm, lai laistu šos produktus brīvā apgrozībā Kopienā.

4. Neatbilstības gadījumā piemēro Regulas (EEK) Nr. 2251/92 3. panta 9. punktu un turpmākos.

5. Ja kompetentā iestāde nav pārbaudījusi noteiktas preces, tā ar savu oficiālo zīmogu apzīmogo paziņojumu, kas paredzēts 5. pantā, vai, ja tā nav, attiecībā uz importa produktiem tā pienācīgi informē muitas iestādes visos citos pieņemamos veidos.

6. Tirgotāji ļauj veikt pārbaudes visās telpās, ko pieprasa kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu.

5. pants

Attiecīgais tirgotājs vai viņa pārstāvis, kas neatbilst atbrīvojumam, kurš minēts 7. pantā, savlaicīgi nodrošina kompetento iestādi ar visu informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu partijas, un sīki izstrādātu informāciju par iepakošanas un pārvadāšanas vietu un laiku attiecībā uz banāniem, kas novākti Kopienā, plānoto vietu un laiku izkraušanai Kopienā – banāniem no trešām valstīm, vai no Kopienas ražošanas apgabaliem, un piegādēm nogatavināšanas noliktavām – attiecībā uz banāniem, kas nav pārbaudīti tad, kad tos pirmoreiz izkrāva Kopienā.

6. pants

1. Atbilstības pārbaudes veic resori vai iestādes, ko nozīmējušas kompetentās valsts iestādes. Šādas aģentūras var piedāvāt šādu pārbaužu veikšanai atbilstošas garantijas, jo īpaši attiecībā uz aprīkojumu, profesionālo sagatavotību un pieredzi.

2. Valsts kompetentās iestādes var deleģēt pienākumu veikt šādas pārbaudes privātām iestādēm, kas apstiprinātas šim nolūkam, kurām:

a) ir inspektori, kas izgājuši kompetento iestāžu atzītu mācību kursu;

b) ir aprīkojums un telpas, kas vajadzīgas, lai veiktu pārbaudes un analīzes, kas vajadzīgas pārbaudēm;

c) ir atbilstošas iespējas informācijas paziņošanai.

3. Kompetentās iestādes periodiski pārbauda pārbaužu izpildi un efektivitāti. Tās var atņemt atļaujas, ja konstatē novirzes vai pārkāpumus, kas varētu ietekmēt pārbaužu pareizu veikšanu, vai, ja vairs netiek ievērotas prasības.

7. pants

1. Uz tirgotājiem, kas tirgo Kopienā novāktus banānus vai banānus, kas importēti no trešām valstīm, neattiecina pārbaudes par atbilstību kvalitātes standartiem pakāpēs, kas minētas 2. un 3. pantā, ja tiem:

a) ir personāls ar pieredzi attiecībā uz kvalitātes standartiem un apstrādi, kā arī inspekcijas telpas;

b) uzglabā ierakstus par to veiktajām darbībām;

c) uzrāda garantijas, ka viņu tirgoto banānu kvalitāte atbilst Kopienas standartiem.

Tirgotāji, kas atbrīvoti no pārbaudēm, iegūst atbrīvojuma sertifikātu saskaņā ar paraugu, kas parādīts II pielikumā.

2. Atbrīvojumu no pārbaudēm piešķir pēc attiecīgā tirgotāja pieprasījuma inspekcijas departamenti vai aģentūras, ko nozīmējušas valsts kompetentās iestādes vai nu ražošanas dalībvalstī – attiecībā uz banāniem, ko pārdod Kopienas ražošanas apgabalā, vai izkraušanas dalībvalstī – attiecībā uz banāniem, ko tirgo jebkur citur Kopienā, un banāniem, ko importē no trešām valstīm. Atbrīvojumus no pārbaudēm piešķir maksimāli uz trim gadiem, un tos var piešķirt atkārtoti. Šādus atbrīvojumus piemēro visur Kopienas tirgū attiecībā uz produktiem, kas izkrauti dalībvalstī, kura piešķīrusi atbrīvojumu.

Šie departamenti vai aģentūras anulē atbrīvojumu, ja tie konstatē novirzes vai pārkāpumus, kas varētu ietekmēt banānu atbilstību standartiem vai ja nosacījumi, kas izklāstīti 1. punktā, vairs netiek ievēroti. Anulēšana var būt vai nu uz laiku vai pastāvīgi, atbilstoši atklāto trūkumu nopietnībai.

Dalībvalstis izveido no pārbaudēm atbrīvoto banānu tirgotāju reģistru, piešķirot viņiem reģistrācijas numuru un veicot atbilstīgus pasākumus, lai izplatītu šādu informāciju.

3. Dalībvalstu kompetentie resori vai iestādes periodiski pārbauda to banānu kvalitāti, ko tirgo tirgotāji, kas minēti 1. punktā, un atbilstību tajā izklāstītajiem nosacījumiem. Tirgotāji, kam piešķirts atbrīvojums, arī piedāvā visu, kas vajadzīgs šādu pārbaužu veikšanai.

Dalībvalstis dara zināmu Komisijai to tirgotāju sarakstu, kam piešķirts šajā pantā paredzētais atbrīvojums, un jebkādu atbrīvojuma anulēšanu.

8. pants

Šo regulu piemēro, neierobežojot nekādas nepieteiktas pārbaudes uz vietas, ko veic pēc tam līdz pat nogatavināšanas noliktavu pakāpei.

9. pants

Šī regula stājas spēkā 1996. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1995. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp.

[2] OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp.

[3] OV L 245, 20.9.1994., 6. lpp.

[4] OV L 219, 4.8.1992., 9. lpp.

[5] OV L 332, 22.12.1994., 28. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------