31995R2597Oficiālais Vēstnesis L 270 , 13/11/1995 Lpp. 0001 - 0033


Padomes Regula (EEK) Nr. 2597/95

(1995. gada 23. oktobris)

par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā Eiropas Kopiena ir kļuvusi par dalībnieci Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā (FAO);

tā kā protokols, ko parakstījušas Eiropas Savienības Padome un Eiropas Kopienu Komisija, paredz, ka Komisijai ir jāsniedz FAO tās lūgtā statistika;

tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu ierosinātās darbības mērķus var sasniegt, tikai pamatojoties uz kādu Kopienas tiesību aktu, jo tikai Komisija var koordinēt statistikas informācijas vajadzīgo saskaņošanu visā Kopienā, taču nozvejas statistikas vākšana un infrastruktūra, kas vajadzīga, lai apstrādātu šo statistiku un pārraudzītu tās ticamību, pirmkārt un galvenokārt ir dalībvalstu pienākums;

tā kā, lai izveidotu attiecīgu Kopienas statistiku, kas pamatojas uz valstu statistikas sistēmām, ir vajadzīga īpaši cieša Komisijas un dalībvalstu sadarbība, jo īpaši Lauksaimniecības statistikas pastāvīgajā komitejā, kas ir izveidota ar Lēmumu 72/279/EEK [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai datus par nominālo nozveju, kāda ir kuģiem, kas reģistrēti attiecīgā dalībvalstī vai kuģo ar tās karogu un zvejo apgabalos, kas nav Ziemeļatlantijas apgabals, ievērojot Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 par statistiski konfidenciālas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam [4].

Nominālās nozvejas datos iekļauj visus zivsaimniecības produktus, kas jebkādā formā ir izkrauti krastā vai pārkrauti jūrā, taču neiekļauj daudzumus, ko pēc nozvejošanas palaiž atpakaļ jūrā, patērē uz kuģa vai izmanto par ēsmu. Datus reģistrē kā krastā izkrautā vai jūrā pārkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

2. pants

1. Dati ir jāiesniedz par nominālo nozveju galvenajos zvejas apgabalos un to daļās, kas uzskaitīti 1. pielikumā, sīkāk aprakstīti 2. pielikumā un parādīti 3. pielikumā. 4. pielikumā ir uzskaitītas sugas, par kurām jāsniedz dati attiecībā uz katru galveno zvejas apgabalu.

2. Datus par katru kalendāra gadu iesniedz sešos mēnešos pēc gada beigām.

3. Ja dalībvalsts kuģi attiecīgajā kalendārajā gadā saskaņā ar 1. pantu nav zvejojuši kādā no galvenajiem zvejas apgabaliem, dalībvalsts par to informē Komisiju. Tomēr, ja zveja ir notikusi kādā no galvenajiem zvejas apgabaliem, dati ir jāiesniedz tikai par sugām vai apgabaliem, kuros nozveja reģistrēta gadā, par kuru datus sniedz.

4. Dati par nenozīmīgām sugām, ko zvejojuši kādas dalībvalsts kuģi, nav iesniegumā jānorāda atsevišķi, taču tos var iekļaut kopējā postenī, ar noteikumu, ka šie produkti nepārsniedz 5 % no kopējās šīs dalībvalsts nozvejas attiecīgajā lielajā zvejas apgabalā.

5. Zvejas statistikas apgabalu vai to daļu sarakstus, kā arī sugu sarakstus var grozīt saskaņā ar 5. pantā noteikto procedūru.

3. pants

Ja vien saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku pieņemtie noteikumi nenosaka citādi, dalībvalstīm ļauj izmantot paraugu ņemšanas metodes, lai iegūtu nozvejas datus par tām flotes daļām, kam pilnīga datu sniegšana uzliktu pārmērīgu administratīvo procedūru slogu. Precīzas ziņas par paraugu ņemšanas procedūru, kā arī precīzas ziņas par kopējiem datiem, ko iegūst ar šādām metodēm, dalībvalstīm ir jāiekļauj ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

4. pants

Dalībvalstis pilda savas saistības saskaņā ar 1. un 2. pantu, iesniedzot datus magnētiskos datu nesējos, kuru formāts ir norādīts 5. pielikumā.

Pēc iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma dalībvalstis var iesniegt datus citā formā vai izmantojot citu datu nesēju.

5. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā izklāstītā procedūra, priekšsēdētājs vai nu pats pēc savas ierosmes, vai pēc dalībvalsts pārstāvja pieprasījuma nodod jautājumu izskatīšanai Lauksaimniecības statistikas pastāvīgajā komitejā, turpmāk tekstā "Komiteja".

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejā paredzēto pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu laikā, kuru priekšsēdētājs var noteikt atbilstīgi jautājuma steidzamībai. Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu, kas EK Līguma 148. panta 2. punktā ir noteikts lēmumiem, kurus Padome pieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā vērtē tā, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija apstiprina paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešos pēc dokumenta iesniegšanas Padomē tā nav pieņēmusi lēmumu, ieteiktos pasākumus apstiprina Komisija.

6. pants

1. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis iesniedz sīku ziņojumu Komisijai, izklāstot, kā iegūti nozvejas dati, un sīkāk norādot šo datu pilnību un ticamību. Komisija sastāda šo ziņojumu kopsavilkumu apspriešanai kompetentajā Lauksaimniecības statistikas komitejas darba grupā.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu, trīs mēnešos pēc izmaiņu ieviešanas.

3. Ja saskaņā ar 1. punktu iesniegtie metodoloģiskie ziņojumi rāda, ka kāda dalībvalsts tūlīt nevar izpildīt šīs regulas prasības un ir jāmaina pārskata paņēmieni un metodoloģija, Komisija sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti Lauksaimniecības statistikas pastāvīgajā komitejā var noteikt pārejas laiku līdz diviem gadiem, kuru laikā šīs regulas programma ir jāizpilda.

4. Metodoloģiskus ziņojumus, pagaidu noteikumus, datu pieejamību, datu uzticamību un citus būtiskus jautājumus, kas ir saistīti ar šīs regulas piemērošanu, reizi gadā pārbauda kompetenta Lauksaimniecības statistikas komitejas darba grupa.

7. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1995. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1995. gada 23. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Solbes Mira

[1] OV C 329, 25.11.1994., 1. lpp.

[2] OV C 363, 19.12.1994., 60. lpp.

[3] OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

[4] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

--------------------------------------------------

1. PIELIKUMS

FAO GALVENO ZVEJAS APGABALU UN APGABALU SARAKSTS, PAR KURIEM IR JĀIESNIEDZ DATI

(Šo apgabalu un apgabalu apraksti ir 2. pielikumā)

VIDUSATLANTIJAS AUSTRUMDAĻA (34. galvenais zvejas apgabals)

34.1.1. | Marokas piekrastes apgabals |

34.1.2. | Kanāriju salu un Madeiras apgabals |

34.1.3. | Sahāras piekrastes apgabals |

34.2. | Okeāna ziemeļu apakšapgabals |

34.3.1. | Zaļā raga piekrastes apgabals |

34.3.2. | Zaļā raga salu apgabals |

34.3.3. | Šerbro apgabals |

34.3.4. | Gvinejas līča rietumu apgabals |

34.3.5. | Gvinejas līča vidusdaļa |

34.3.6. | Gvinejas līča dienvidu apgabals |

34.4.1. | Gvinejas līča dienvidrietumu apgabals |

34.4.2. | Okeāna dienvidrietumu apgabals |

VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas apgabals)

37.1.1. | Baleāru salu apgabals |

37.1.2. | Lionas līča apgabals |

37.1.3. | Sardīnijas apgabals |

37.2.1 | Adrijas jūras apgabals |

37.2.2. | Jonijas jūras apgabals |

37.3.1. | Egejas jūras apgabals |

37.3.2. | Kipras jūras apgabals |

37.4.1. | Marmora jūras apgabals |

37.4.2. | Melnās jūras apgabals |

37.4.3. | Azovas jūras apgabals |

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDRIETUMU DAĻA (41. galvenais zvejas apgabals)

41.1.1. | Amazones apgabals |

41.1.2. | Natalas apgabals |

41.1.3. | Salvadoras apgabals |

41.1.4. | Okeāna ziemeļu apgabals |

41.2.1. | Santusas apgabals |

41.2.2. | Riugrandi apgabals |

41.2.3. | Laplatas apgabals |

41.2.4. | Okeāna vidus apgabals |

41.3.1. | Ziemeļpatagonijas apgabals |

41.3.2. | Dienvidpatagonijas apgabals |

41.3.3. | Okeāna dienvidu apgabals |

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDAUSTRUMU DAĻA (47. galvenais zvejas apgabals)

47.1.1. | Palmeiriņjas raga apgabals |

47.1.2. | Salinas raga apgabals |

47.1.3. | Kunenes apgabals |

47.1.4. | Krusta raga apgabals |

47.1.5. | Oranžas upes apgabals |

47.1.6. | Labās Cerības raga apgabals |

47.2.1. | Aguļaša vidusdaļas apgabals |

47.2.2. | Aguļaša austrumdaļas apgabals |

47.3. | Okeāna dienvidu apakšapgabals |

47.4. | Tristana da Kuņjas salas apgabals |

47.5. | Sv. Helēnas salas un Debesbraukšanas salas apakšapgabals |

INDIJAS OKEĀNA RIETUMDAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

51.1. | Sarkanās jūras apakšapgabals |

51.2. | Persijas jūras līča apakšapgabals |

51.3. | Arābu jūras rietumu apakšapgabals |

51.4. | Arābu jūras austrumdaļa, Lakadivu salu un Šrilankas apakšapgabals |

51.5. | Somālijas, Kenijas un Tanzānijas apakšapgabals |

51.6. | Madagaskaras un Mozambikas šauruma apakšapgabals |

51.7. | Okeāna (Indijas okeāna rietumu) apakšapgabals |

51.8.1. | Merionas un Prinča Edvarda salas rajons |

51.8.2. | Zambezi rajons |

--------------------------------------------------

2. PIELIKUMS

VIDUSATLANTIJAS AUSTRUMDAĻA (34. galvenais zvejas apgabals)

3. A pielikumā ir parādītas Vidusatlantijas austrumdaļas robežas un apakšapgabali, rajoni un apakšrajoni dalījums (34. galvenais zvejas apgabals (Vidusatlantijas austrumdaļa)). Turpmāk — šā apgabala un tā apakšapgabalu, rajonu un apakšrajonu apraksts. Vidusatlantijas austrumdaļā ietilpst visi Atlantijas okeāna ūdeņi, ko ierobežo šāda līnija:

no Ziemeļāfrikas paisuma līnijas punkta 5o36′ rietumu garuma dienvidrietumu virzienā pa paisuma līniju gar šo krastu līdz punktam Padra ragā (6o04′36′ dienvidu platuma un 12o19′48′ austrumu garuma); no turienes pa loksodromu ziemeļrietumu virzienā līdz punktam 6o00′ dienvidu platuma un 12o00′ austrumu garuma; tad uz rietumiem pa 6o00′ dienvidu platuma līdz 20o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz ekvatoram; no turienes uz rietumiem līdz 30o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz 5o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 40o00′ rietumu garuma, tad uz ziemeļiem līdz 36o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz Marokki ragam, kas atrodas 5o36′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem uz sākuma punktu Āfrikas krastā.

Vidusatlantijas austrumdaļu sīkāk iedala šādi:

Ziemeļu piekrastes apakšapgabals (34.1. daļa)

a) Marokas piekrastes rajons (34.1.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 36o00′ ziemeļu platuma un 26o00′ ziemeļu platuma, uz austrumiem no līnijas, kas novilkta uz dienvidiem no 36o00′ ziemeļu platuma gar 13o00′ rietumu garuma līdz 29o00′ ziemeļu platuma un no turienes dienvidrietumu virzienā pa loksodromu uz punktu, kas atrodas 26o00′ ziemeļu platuma un 16o00′ rietumu garuma.

b) Kanāriju salu un Madeiras rajons (34.1.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 36o00′ ziemeļu platuma un 26o00′ ziemeļu platuma, un starp 20o00′ rietumu garuma un līniju, kas novilkta no 36o00′ ziemeļu platuma gar 13o00′ rietumu garuma līdz 29o00′ ziemeļu platuma un no turienes pa loksodromu uz punktu, kas atrodas 26o00′ ziemeļu platuma un 16o00′ rietumu garuma.

c) Sahāras piekrastes rajons (34.1.3. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 26o00′ ziemeļu platuma un 19o00′ ziemeļu platuma un uz austrumiem no 20o00′ rietumu garuma.

Okeāna ziemeļu apakšapgabals (34.2. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 36o00′ ziemeļu platuma un 20o00′ ziemeļu platuma un starp 40o00′ rietumu garuma un 20o00′ rietumu garuma.

Dienvidu piekrastes apakšapgabals (34.3. apakšapgabals)

a) Zaļā raga piekrastes rajons (34.3.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 19o00′ un 9o00′ ziemeļu platuma un uz austrumiem no 20o00′ rietumu garuma.

b) Zaļā raga salu rajons (34.3.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ ziemeļu platuma un 10o00′ ziemeļu platuma un starp 30o00′ rietumu garuma un 20o00′ rietumu garuma.

c) Šerbro rajons (34.3.3. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 9o00′ ziemeļu platuma un ekvatoru un starp 20o00′ rietumu garuma un 8o00′ rietumu garuma.

d) Gvinejas līča rietumu rajons (34.3.4. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no ekvatora un starp 8o00′ rietumu garuma un 3o00′ austrumu garuma.

e) Gvinejas līča vidusdaļa (34.3.5. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no ekvatora un uz austrumiem no 3o00′ austrumu garuma.

f) Gvinejas līča dienvidu rajons (34.3.6. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp ekvatoru un 6o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 3o00′ austrumu garuma. Šajā rajonā ietilpst arī Kongo grīvas ūdeņi, kas atrodas uz dienvidiem no 6o00′ dienvidu platuma un ko ietver līnija no punkta Padra ragā (6o04′36′ dienvidu platuma un 12o19′48′ austrumu garuma) pa loksodromu ziemeļrietumu virzienā līdz punktam 6o00′ dienvidu platuma un 12o00′ austrumu garuma, no turienes uz austrumiem pa 6o00′ dienvidu platuma līdz Āfrikas krastam un no turienes pa Āfrikas krastu uz sākuma punktu Padra ragā.

Okeāna dienvidu apakšapgabals (34.4. apakšapgabals)

a) Gvinejas līča dienvidrietumu rajons (34.3.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp ekvatoru un 6o00′ dienvidu platuma, kā arī starp 20o00′ rietumu garuma un 3o00′ austrumu garuma.

b) Okeāna dienvidrietumu rajons (34.3.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ ziemeļu platuma un 5o00′ ziemeļu platuma un starp 40o00′ rietumu garuma un 30o00′ rietumu garuma. ūdeņi, kas atrodas starp 10o00′ ziemeļu platuma un ekvatoru un starp 30o00′ rietumu garuma un 20o00′ rietumu garuma.

VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas apgabals)

3. B pielikumā ir parādītas Vidusjūras un Melnās jūras robežas, apakšapgabali un rajoni (37. galvenais zvejas apgabals). Turpmāk — šā apgabala un tā daļu apraksts.

Vidusjūras un Melnās jūras statistikas apgabalā ietilpst visi jūras ūdeņi a) Vidusjūrā; b) Marmora jūrā; c) Melnajā jūrā un d) Azovas jūrā. Jūras ūdeņi ir arī sālsūdens lagūnas un visas citas platības, kuras apdzīvo zivis un citi jūras organismi. Rietumu un dienvidaustrumu robežas ir noteiktas šādi:

a) rietumu robeža: līnija, kas stiepjas uz dienvidiem pa 5o36′ rietumu garuma no Marokki raga uz Āfrikas krastu;

b) dienvidaustrumu robeža: ziemeļu (Vidusjūras) ieeja Suecas kanālā.

VIDUSJŪRAS STATISTIKAS APGABALA APAKŠAPGABALI UN RAJONI

Vidusjūras rietumdaļā (37.1. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a) Baleāru salas (37.1.1. rajons)

Vidusjūras rietumdaļas ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Āfrikas krastā pie Alžīrijas un Tunisijas robežas un virzās uz ziemeļiem līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz 41o20′ ziemeļu platuma; no turienes rietumu virzienā pa loksodromu uz cietzemes krastu Francijas un Spānijas robežas austrumu galā; no turienes gar Spānijas piekrasti un Marokki ragu; no turienes uz dienvidiem pa 5o36′ rietumu garuma uz Āfrikas krastu; no turienes gar Āfrikas krastu austrumu virzienā uz sākuma punktu.

b) Lionas līcis (37.1.2. rajons)

Vidusjūras ziemeļrietumu ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas cietzemes krastā Francijas un Spānijas robežas austrumu punktā un virzās austrumu virzienā pa loksodromu līdz 8o00′ austrumu garuma 41o20′ ziemeļu platuma; no turienes ziemeļu virzienā pa loksodromu uz cietzemes krastu pie Francijas un Itālijas robežas; no turienes dienvidrietumu virzienā pa Francijas krastu uz sākuma punktu.

c) Sardīnija (37.1.3. rajons)

Tirēnu jūras ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Āfrikas krastā pie Alžīrijas un Tunisijas robežas un virzās uz ziemeļiem līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz 41o20′ ziemeļu platuma; no turienes ziemeļu virzienā pa loksodromu uz cietzemes krastu pie Francijas un Itālijas robežas; no turienes gar Itālijas krastu līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem pa 38o00′ ziemeļu platuma uz Sicīlijas krastu; no turienes gar Sicīlijas ziemeļu krastu uz Trapāni; no turienes pa loksodromu uz Boni ragu; no turienes rietumu virzienā gar Tunisijas krastu uz sākuma punktu.

Vidusjūras vidusdaļā (37.2. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a) Adrijas jūra (37.2.1. rajons)

Adrijas jūras ūdeņi uz ziemeļiem no līnijas, kas virzās no Albānijas un bijušās Dienvidslāvijas Republikas robežas Adrijas jūras austrumu krastā uz rietumiem uz Gargano pussalu Itālijas krastā.

b) Jonijas jūra (37.2.2. rajons)

Vidusjūras vidusdaļas ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Ziemeļāfrikas krastā 25o00′ austrumu garuma un virzās uz ziemeļiem līdz 34o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 23o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Grieķijas krastu; no turienes gar Grieķijas rietumu krastu un Albānijas krastu uz Albānijas un bijušās Dienvidslāvijas Republikas robežu; no turienes uz rietumiem uz Gargāno pussalu Itālijas piekrastē; no turienes gar Itālijas krastu līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem pa 38o00′ ziemeļu platuma uz Sicīlijas krastu; no turienes gar Sicīlijas ziemeļu krastu uz Trapāni; no turienes pa loksodromu no Trapāni uz Boni ragu; no turienes austrumu virzienā gar Ziemeļāfrikas krastu uz sākuma punktu.

Vidusjūras austrumdaļā (37.3. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a) Egejas jūra (37.3.1. rajons)

Egejas jūras ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Grieķijas dienvidu krastā 23o00′ austrumu garuma un virzās uz dienvidiem līdz 34o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz 29o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Turcijas krastu; no turienes pa Turcijas rietumu krastu uz Kumkali; no turienes pa loksodromu no Kumkales uz Hellādas ragu; no turienes pa Turcijas un Grieķijas krastu uz sākuma punktu.

b) Kipras jūra (37.3.2. rajons)

Vidusjūras ūdeņi uz austrumiem no līnijas, kas sākas Ziemeļāfrikas krastā 25o00′ austrumu garuma un virzās uz ziemeļiem līdz 34o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz 29o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Turcijas krastu; no turienes pa Turcijas un pārējo Vidusjūras austrumdaļas valstu krastu uz sākuma punktu.

Melnās jūras apakšapgabalā (37.4. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a) Marmora jūra (37.4.1. rajons)

Marmora jūras ūdeņi, ko rietumos ierobežo līnija no Hellādas raga uz Kumkali pie ieejas Dardaneļos; un austrumos līnija pāri Bosforam no Kumderes.

b) Melnā jūra (37.4.2. rajons)

Melnās jūras ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko dienvidrietumos ierobežo līnija, kas virzās pāri Bosforam no Kumderes, bet ziemeļaustrumos ierobežo līnija no Takilas raga Kerčas pussalā uz Pana ragu Tamaņas pussalā.

c) Azovas jūra (37.4.3. rajons)

Azovas jūras ūdeņi uz ziemeļiem no līnijas, kas virzās pa dienvidu ieeju Kerčas šaurumā, sākoties no Takilas raga 45o06′ N un 36o27′ E Kerčas pussalā un virzās pāri Panagijas ragam 45o08′ N un 36o38′ E Tamaņas pussalā.

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDRIETUMU DAĻA (41. galvenais zvejas apgabals)

3. C pielikums parāda Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļas robežas un sīkāku dalījumu (41. galvenais zvejas apgabals).

Turpmāk — šo apgabalu apraksts.

Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļu (41. galvenais zvejas apgabals) definē kā ūdeņus, ko ierobežo līnija, kas sākas Dienvidamerikas piekrastē pa 5o00′ ziemeļu platuma paralēli uz meridiānu 30o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz ekvatoram; no turienes uz austrumiem līdz 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 50o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 60o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 67o16′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz punktu, kas atrodas 56o22′S 67o16′ W; no turienes uz austrumiem pa līniju, kas virzās pa 56o22′ S uz punktu 65o43′ W; šāda līnija, kas savieno punktus 55o22′ S 65o43′W, 55o11′S 66o04′W, 55o07′ S 66o25′ W; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļu iedala šādos rajonos:

Amazones rajons (41.1.1. rajons)

Visi ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Dienvidamerikas krastā 5o00′ ziemeļu platuma un pa šo paralēli virzās līdz vietai, kur tā krustojas ar meridiānu 40o00′ rietuma garuma; no turienes uz dienvidiem līdz punktam, kurā šis meridiāns šķērso Brazīlijas krastu; no turienes ziemeļrietumu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Natalas rajons (41.1.2. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz ziemeļiem no Brazīlijas krasta pa 40o00′ rietumu garuma meridiānu līdz vietai, kur tā šķērso ekvatoru; no turienes uz austrumiem pa ekvatoru līdz 32o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz dienvidiem līdz vietai, kurā paralēle 10o00′ dienvidu platuma saskaras ar Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Salvadoras rajons (41.1.3. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 10o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 35o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Okeāna ziemeļu rajons (41.1.4. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz dienvidiem no 5o00′ ziemeļu platuma, 40o00′ rietumu garuma līdz meridiānam 30o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz ekvatoram; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 35o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 32o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz ekvatoram; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 40o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

Santusas rajons (41.2.1. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 20o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tās šķērso meridiānu 39o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 29o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Riugrandi rajons (41.2.2. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 29o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 45o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 34o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Laplatas rajons (41.2.3. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 34o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 40o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Okeāna vidusdaļas rajons (41.2.4. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no 20o00′ dienvidu platuma, 39o00′ rietumu garuma līdz meridiānam 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 40o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 34o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 45o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 29o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 39o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

Ziemeļpatagonijas rajons (41.3.1. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 40o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 48o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Dienvidpatagonijas rajons (41.3.2. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 48o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 60o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli līdz meridiānam 67o16′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz punktu, kas atrodas 56o22′ dienvidu platuma, 67o16′ rietumu garuma; no turienes pa loksodromu, kas savieno punktus 56o22′ dienvidu platuma un 65o43′ rietumu garuma; 55o22′ dienvidu platuma un 65o43′ rietumu garuma; 55o11′ dienvidu platuma un 66o04′ rietumu garuma; 55o07′ dienvidu platuma un 66o25′ rietumu garuma; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Okeāna dienvidu rajons (41.3.3. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no 40o00′ dienvidu platuma, 50o00′ rietumu garuma līdz meridiānam 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 50o00′ dienvidu platuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDAUSTRUMU DAĻA (47. galvenais zvejas apgabals)

3. D pielikumā ir norādītas Atlantijas okeāna dienvidaustrumu rajona robežas un daļas. Turpmāk — ICSEAF Konvencijas apgabala apraksts.

Atlantijas okeāna dienvidaustrumu daļu (47. galvenais zvejas apgabals) veido ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā, kas ir 6o04′36′ dienvidu platuma un 12o19′48′ austrumu garuma; no turienes ziemeļrietumu virzienā pa loksodromu līdz 12o austrumu meridiāna saskares punktam ar 6o dienvidu paralēli; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli līdz 20o rietumu meridiānam; no turienes uz dienvidiem pa šo meridiānu līdz 50o dienvidu paralēlei, no turienes uz austrumiem pa šo paralēli līdz meridiānam austrumu 30o garuma; no turienes uz ziemeļiem pa šo meridiānu uz Āfrikas kontinentu; no turienes rietumu virzienā pa šo krastu uz sākuma punktu.

Atlantijas okeāna dienvidaustrumu daļu (47. galvenais zvejas apgabals) iedala šādi:

Rietumu piekrastes apakšapgabals (47.1. apakšapgabals)

a) Palmeiriņjas raga rajons (47.1.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 6o00′ dienvidu platuma un 10o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma. Šajā rajonā nav iekļauti Kongo (Zairas) grīvas ūdeņi, t. i., ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no līnijas, kas novilkta no Padra raga (6o04′36′ dienvidu platuma un 12o19′48′ austrumu garuma) uz punktu 6o00′ dienvidu platuma un 12o00′ austrumu garuma.

b) Salinas raga rajons (47.1.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 10o00′ dienvidu platuma un 15o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

c) Kunenes rajons (47.1.3. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 15o00′ dienvidu platuma un 20o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

d) Krusta raga rajons (47.1.4. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ dienvidu platuma un 25o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

e) Oranžas upes rajons (47.1.5. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 25o00′ dienvidu platuma un 30o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

f) Labās Cerības raga rajons (47.1.6. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 30o00′ dienvidu platuma un 40o00′ dienvidu platuma un starp 10o00′ austrumu garuma un 20o00′ austrumu garuma.

Aguļaša piekrastes apakšapgabals (47.2. apakšapgabals)

a) Aguļaša vidusdaļas rajons (47.2.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 40o00′ dienvidu platuma un starp 20o00′ austrumu garuma un 25o00′ austrumu garuma.

b) Aguļaša austrumdaļas rajons (47.2.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 40o00′ dienvidu platuma un starp 25o00′ austrumu garuma un 30o00′ austrumu garuma.

Okeāna dienvidu apakšapgabals (47.3. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 40o00′ dienvidu platuma un 50o00′ dienvidu platuma un starp 10o00′ austrumu garuma un 30o00′ austrumu garuma.

Tristana da Kuņjas salas apakšapgabals (47.4. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ dienvidu platuma un 50o00′ dienvidu platuma un starp 20o00′ rietumu garuma un 10o00′ rietumu garuma.

Sv. Helēnas salas un Debesbraukšanas salas apakšapgabals (47.5. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 6o00′ dienvidu platuma un 20o00′ dienvidu platuma un starp 20o00′ rietumu garuma un 10o00′ rietumu garuma.

INDIJAS OKEĀNA RIETUMDAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

Indijas okeāna rietumdaļā ietilpst:

a) Sarkanā jūra;

b) Adenas līcis;

c) līcis starp Irānas un Arābijas pussalas krastu;

d) Arābu jūra;

e) Indijas okeāna daļa, ieskaitot Mozambikas šaurumu, kas atrodas starp meridiāniem 30o00′ austrumu garuma un 80o00′ austrumu garuma un uz ziemeļiem no Antarktikas saplūšanas līnijas, ieskaitot ūdeņus ap Šrilanku.

3. E pielikumā parādītas Indijas okeāna rietumdaļas robežas un daļas (51. galvenais zvejas apgabals).

Indijas okeāna rietumdaļai nosaka šādas robežas:

- robeža ar Vidusjūru: ziemeļu ieeja Suecas kanālā,

- jūras rietumu robeža: līnija, kas sākas Āfrikas austrumu krastā 30o00′ austrumu garuma un stiepjas uz dienvidiem līdz 45o00′ dienvidu platuma,

- jūras austrumu robeža: loksodroma, kas sākas Indijas dienvidaustrumu krastā (Kalimeras rags) un stiepjas ziemeļaustrumu virzienā līdz punktam 82o00′ austrumu garuma un 11o00′ ziemeļu platuma, no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 85o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 3o00′ ziemeļu garuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 80o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 45o00′ dienvidu garuma,

- dienvidu robeža: līnija, kas virzās pa paralēli 45o00′ dienvidu platuma no 30o00′ austrumu garuma līdz 80o00′ austrumu garuma.

Indijas okeāna rietumdaļu sīkāk iedala šādi:

Sarkanās jūras apakšapgabals (51.1. apakšapgabals)

- Ziemeļu robeža: ziemeļu ieeja Suecas kanālā.

- Dienvidu robeža: loksodroma no Etiopijas un Džibutijas Republikas robežas Āfrikas krastā pāri ieejai Sarkanajā jūrā līdz bijušās Jemenas Arābu Republikas un bijušās Jemenas Tautas Demokrātiskās Republikas robežai Arābijas pussalā.

Persijas līča apakšapgabals (51.2. apakšapgabals)

Ieeju Persijas līcī noslēdz līnija, kas sākas Musandama raga ziemeļu galā un stiepjas uz austrumiem līdz Irānas krastam.

Arābu jūras rietumu apakšapgabals (51.3. apakšapgabals)

Austrumu un dienvidu robežas ir līnija no Irānas un Pakistānas robežas Āzijas piekrastē uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 65o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ ziemeļu garuma; no turienes uz rietumiem uz Āfrikas krastu; pārējās jūras robežas ir kopīgas ar 51.1. un 51.2. apakšapgabalu (sk. iepriekš).

Arābu jūras austrumdaļa, Lakadivu salu un Šrilankas apakšapgabals (51.4. apakšapgabals)

Jūras robeža ir līnija, kas sākas pie Irānas un Pakistānas robežas Āzijas piekrastē un stiepjas uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 65o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 80o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 3o00′ ziemeļu garuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 85o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 11o00′ ziemeļu garuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 82o00′ austrumu garuma; no turienes pa loksodromu dienvidrietumu virzienā uz Indijas dienvidaustrumu krastu.

Somālijas, Kenijas un Tanzānijas apakšapgabals (51.5. daļa)

Līnija, kas sākas Somālijas krastā 10o00′ ziemeļu platuma uz austrumiem līdz meridiānam 65o00′ austrumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 45o00′ austrumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 10o28′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz Āfrikas piekrastei starp Mvambo ragu (uz ziemeļiem) un Mvambo ciemu (uz dienvidiem).

Madagaskaras un Mozambikas šauruma apakšapgabals (51.6. apakšapgabals)

Līnija, kas sākas Āfrikas austrumu piekrastē starp Mvambo ragu (uz ziemeļiem) un Mvambo ciemu (uz dienvidiem) 10o28′ dienvidu platuma un stiepjas uz austrumiem līdz meridiānam 45o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 55o00′ austrumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 30o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 40o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Mozambikas krastu.

Okeāna (Indijas okeāna rietumu) apakšapgabals (51.7. apakšapgabals)

Līnija, kas sākas 10o00′ dienvidu platuma un 55o00′ austrumu garuma un stiepjas uz austrumiem līdz meridiānam 80o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 45o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 40o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 30o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 55o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz sākuma punktam uz paralēles 10o00′ dienvidu platuma.

Mozambikas apakšapgabals (51.8. apakšapgabals)

Šajā apakšapgabalā ietilpst ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 45o00′ dienvidu platuma paralēles un austrumu 30o00′ garuma meridiāna. To sīkāk iedala divos rajonos.

Merionas un Prinča Edvarda salas rajons (51.8.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 40o00′ dienvidu platuma un 50o00′ dienvidu platuma paralēli un 30o00′ austrumu garuma un 40o00′ austrumu garuma meridiānu.

Zambezi rajons (51.8.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 40o00′ dienvidu platuma paralēles un starp 30o00′ austrumu garuma un 40o00′ austrumu garuma meridiāniem.

--------------------------------------------------

3. PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

A: VIDUSATLANTIJAS AUSTRUMDAĻA (34. galvenais zvejas apgabals)

+++++ TIFF +++++

B: VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas rajons)

+++++ TIFF +++++

C: ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDRIETUMU DAĻA (41. galvenais zvejas apgabals)

+++++ TIFF +++++

D: ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDAUSTRUMU DAĻA (47. galvenais zvejas apgabals)

+++++ TIFF +++++

E: INDIJAS OKEĀNA RIETUMDAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

--------------------------------------------------

4. PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, PAR KURĀM DATI IR JĀSNIEDZ ATTIECĪBĀ UZ KATRU GALVENO ZVEJAS APGABALU

Turpmāk minēto sugu nozveja ir reģistrēta oficiālajā statistikā. Dalībvalstīm būtu jāsniedz dati par katru norādīto sugu, ja tādi ir pieejami. Ja atsevišķas sugas nevar noteikt, datus apkopo un iesniedz, sniedzot pēc iespējas precīzāku informāciju.

Piezīme:

n.n.c. = nav norādīts citur.

Nosaukums | Zinātniskais nosaukums | 3 burtu norādītājs |

Zuši | Anguilla anguilla | ELE |

Paledes, n.n.c. | Alosa spp. | SHZ |

West African ilisha | Ilisha africana | ILI |

Plekstveidīgās zivis, butes n.n.c. | Pleuronectiformes | FLX |

Lefteye flounders | Bothidae | LEF |

Jūras mēle | Solea vulgaris | SOL |

Wedge (= Senegal) sole | Dicologoglossa cuneata | CET |

Jūras mēles, n.n.c. | Soleidae | SOX |

Tonguefishes, n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Megrims | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

Pouting (= Bib)Franču menca | Trisopterus luscus | BIB |

Putasū | Micromesistius poutassou | WHB |

Heks | Merluccius merluccius | HKE |

Senegalese hake | Merluccius senegalensis | HKM |

Heki, n.n.c. | Merluccius spp. | HKX |

Mencveidīgās zivis, n.n.c. | Gadiformes | GAD |

Jūras vilkzivis, n.n.c. | Ariidae | CAX |

Jūras zutis | Conger conger | COE |

Jūras zuši, n.n.c. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Beriksa | Beryx spp. | ALF |

Dorija | Zeus faber | JOD |

Silvery John dory | Zenopsis conchifer | JOS |

Boarfishes | Caproidae | BOR |

Demersal percomorphs, n.e.i. | Perciformes | DPX |

Jūras asari | Epinephelus guaza | GPD |

White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

Labraki, n.n.c. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Akmensasari, labraki, n.n.c. | Serranidae | BSX |

Spotted seabass | Dicentrarchus punctatus | SPU |

Labraki | Dicentrarchus labrax | BSS |

Bigeyes, n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Cardinalfishes, n.e.i. | Apogonidae | APO |

Tilefishes | Branchiostegidae | TIS |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

Snappers, n.e.i. | Lutjanus spp. | SNA |

Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Ruberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Bastard grunt | Pomadasys incisus | BGR |

Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Bigeye grunt | Brachydeuterus auritus | GRB |

Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Drums | Sciaena spp. | DRU |

Shi drum (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Sudrabainā kuprzivs | Argyrosomus regius | MGR |

Boe drum | Pteroscion peli | DRS |

Law croaker | Pseudotolithus brachygnatus | CKL |

Cassava croaker | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

Bobo croaker | Pseudotolithus elongatus | PSE |

West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

Croakers, drums, n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Red (= blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

Red pandora | Pagellus bellotta | PAR |

Pandoras, n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

Common dentex | Dentex dentex | DEC |

Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

Congo dentex | Dentex congoensis | DNC |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

Bluespotted seabream | Sparus caeruleostictus | BSC |

Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

Pargo breams, n.e.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SPB |

Bogue | Boops boops | BOG |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

West African goatfish | Pseudopeneus prayensis | GOA |

Goatfishes, red mullets, n.e.i. | Mullidae | MUM |

African sicklefish | Drepane africana | SIC |

Spadefishes | Ephippidae | SPA |

Percoids, n.e.i. | Percoidei | PRC |

Bearded brotula | Brotula barbata | BRD |

Surgeonfish | Acanthuridae | SUR |

Gurnards, searobins, n.e.i. | Triglidae | GUX |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Angler (= Monk) | Lophius piscatorius | MON |

Anglerfishes, n.e.i. | Lophiidae | ANF |

Needlefishes, n.e.i. | Belonidae | BEN |

Flyingfishes, n.e.i. | Exocoetidee | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Giant African threadfin | Polydactylus quadrifilis | TGA |

Lesser African threadfin | Galeoides decadactylus | GAL |

Royal threadfin | Pentenemus quinquarius | PET |

Threadfins, tasselfishes, n.e.i. | Polynemidae | THF |

Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

Lufari | Pomatomus saltatrix | BLU |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

Jack and horse mackerels, n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

Scads | Decapterus spp. | SDX |

Crevalle scad | Caranx hippos | CVJ |

False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

Jacks, crevalles, n.e.i. | Craranx spp. | TRE |

Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Amberjacks, n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Common dophinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Bonefish | Albula vulpes | BOF |

Round sardinella | Sardinella aurita | SAA |

Madeiran sardinella | Sardinella madeirensis | SAE |

Sardinellas | Sardinella spp. | SIX |

Bonga shad | Ethmalosa fimbriata | BOA |

European pilchard (Sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

European anchovy | Engraulis encrasicolus | ANE |

Clupeoids, n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

Wahoo | Acanthocybuim solandri | WAH |

West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas, n.e.i. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Atlantic white marlin | Tetrepturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Black scabbardfish | Aphonopus carbo | BSF |

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | Trichiurldae | CUT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

"Scomber" mackerels, n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

Mackerel-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Smoothounds | Mustelus spp. | SDV |

Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays, skates, n.e.i. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes, n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Jūras krabji, n.n.c. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters, n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Langusti, n.n.c. | Palinurus spp. | CRW |

Norvēģijas omārs | Nephrops norvegicus | NEP |

European lobster | Homarus gammarus | LBE |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Dienvidatlantijas tīģergarnele | Penaeus notialis | SOP |

Tīģergarneles, n.n.c. | Penaeus spp. | PEN |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Guinea shrimp | Parapenaeus atlantica | GUS |

Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Palaemonidae garneles | Palaemonidae | PAL |

Peldvēži, n.n.c. | Natantia | DCP |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | Crustacea | CRU |

Gliemeži, n.n.c. | Gastropoda | GAS |

Cupped oysters, n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Ēdamgliemenes, n.n.c. | Mytilidae | MSX |

Cephalophods, n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

Sēpija | Sepia officinalis | CTC |

Sēpijas | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Kalmāri | Loligo spp. | SQC |

Astoņkājis | Octopus vulgaris | OCC |

Astoņkāji | Octopodidae | OCT |

Squids, n.e.i. | Lolingidae, Ommastrephidae | SQU |

Gliemji, n.n.c. | Mollusca | MOL |

Marine turtles, n.e.i. | Testudinata | TTX |

VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Zinātniskais nosaukums | 3 burtu norādītājs |

Storu dzimtas zivis, n.n.c. | Acipenseridae | STU |

Zuši | Anguilla anguilla | ELE |

Pontic shad | Alosa pontica | SHC |

Alozas, n.n.c. | Alosa spp. | SHD |

Azov tyulka | Clupeonella cultriventris | CLA |

Plekstveidīgās zivis, n.n.c. | Pleuronectiformes | FLX |

Jūras zeltplekstes | Pleuronectes platessa | PLE |

Plekstes | Platichthys flesus | FLE |

Common sole | Solea vulgaris | SOL |

Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Turbot | Psetta maxima | TUR |

Black Sea turbot | Psetta maeotica | TUB |

Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

Poor cod | Trisopterus minutus | POD |

Pouting (= Bib) | Trisopterus luscus | BIB |

Blue whiting (= Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

Whiting | Merlangius merlangus | WHG |

European hake | Merluccius merluccius | HKE |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Argentines | Argentina spp. | ARG |

Brushtooth lizardfish | Saurida undosquamis | LIB |

Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

European conger | Conger conger | COE |

Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

John dory | Zeus faber | JOD |

Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

Dusky grouper | Epinephelus guaza | GPD |

White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Comber | Serranus cabrilla | CBR |

Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

Seabasses | Dicentrarchus spp. | BSE |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Drums | Sciaena spp. | DRU |

Shi drum (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Meagre | Argyrosomus regius | MGR |

Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Red (= Blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

White seabream | Diplodus sargus | SWA |

Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

Common dentex | Dentex dentex | DEC |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

Pargo breams, n.e.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

Salema (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Blotched picarel | Spicara maena | BPI |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Red mullet | Mullus surmuletus | MUR |

Striped mullet | Mullus barbatus | MUT |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

Greater weever | Trachinus draco | WEG |

Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

Sandeels (= Sandlances) | Ammodytes spp. | SAN |

Spinefeet (= Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

Atlantic gobies | Gobius spp. | GOB |

Gobies n.e.i. | Gobiidae | GPA |

Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Piper gurnard | Trigla Iyra | GUN |

Gurnards, searobins n.e.i. | Triglidae | GUX |

Angler (= Monk) | Lophius piscatorius | MON |

Anglerfishes n.e.i. | Lophiidae | ANF |

Garfish | Belone belone | GAR |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Aterīnas | Atherinidae | SIL |

Pelaģiskās asarveidīgās zivis | Perciformes | PPX |

Lufari | Pomatomus saltatrix | BLU |

Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

Mediterranean horse mackerel | Trachurus mediterraneus | HMM |

Jack and horse mackerels, n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

Jacks, crevalles, n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Greater amberjack | Seriola dumerili | AMB |

Amberjacks, n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Carangids, n.e.i. | Carangidae | CGX |

Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Sardinellas, n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

European pilchard (= Sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

European sprat | Sprattus sprattus | SPR |

European anchovy | Engraulis encrasicolus | ANE |

Clupeoids, n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas, n.e.i. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfishes | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

Scomber mackerels, n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

Mackerel-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Porbeagle | Lamna nasus | POR |

Catsharks, nursehound | Scyliorhinus spp. | SCL |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Picked (= spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Dogfish sharks, n.e.i. | Squalidae | DGX |

Angelshark | Squatina squatina | AGN |

Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

Large sharks, n.e.i. | Squaliformes | SHX |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Skates | Raja spp. | SKA |

Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays and skates etc. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes, n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Edible crab | Cancer pagurus | CRE |

Mediterranean shore crab | Carcinus aestuaria | CMR |

Spinous spider crab | Maja squinado | SCR |

Jūras krabji, n.n.c. | Reptantia | CRA |

Pink spiny lobster | Palinurus mauritanicus | PSL |

Common spiny lobster | Palinurus elephas | SLO |

Langusti, n.n.c. | Palinurus spp. | CRW |

Norvēģijas omārs | Nephrops norvegicus | NEP |

European lobster | Homarus gammarus | LBE |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Blue and red shrimp | Aristeus anteknatus | ARA |

Klinšu garnele | Palaemon serratus | CPR |

Common shrimp | Crangon crangon | CSH |

Peldvēži, n.n.c. | Natantia | DCP |

Mantis squillid | Squilla mantis | MTS |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | Crustacea | CRU |

Gliemeži, n.n.c. | Gastropoda | GAS |

Periwinkle | Littorina littorea | PEE |

Ēdamā austere | Ostrea edulis | OYF |

Portugāles austere | Crassostrea angulata | OYP |

Vidusjūras ēdamgliemene | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Great scallop | Pecten jacobeus | SJA |

Murex | Murex spp. | MUE |

Ēdamā sirsniņgliemene | Cardium edule | COC |

Svītrotais venuss | Venus (= Chamelea) gallina | SVE |

Eiropas cietgliemene | Ruditapes decussatus | CTG |

Carpet shell | Tapes pulluastra | CTS |

Cietgliemenes, n.n.c. | Tapes spp. | TPS |

Donax ģints gliemenes | Donax spp. | DON |

Razor clams | Solen spp. | RAZ |

Gliemenes, n.n.c. | Bivalvia | CLX |

Cephalopods, n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

Sēpija | Sepia officinalis | CTC |

Sēpijas | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Kalmāri | Loligo spp. | SQC |

European flying squid | Todarodes sagittatus sagitt. | SQE |

Astoņkājis | Octopus vulgaris | OCC |

Horned and musky octopuses | Eledone spp. | OCM |

Astoņkāji | Octopodidae | OCZ |

Kalmāri, n.n.c. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Gliemji, n.n.c. | Mollusca | MOL |

Marine turtles, n.e.i. | Testudinata | TTX |

Grooved sea-squirt | Microcosmus sulcatus | SSG |

Stony sea-urchin | Paracentrotus lividus | URM |

Jellyfishes | Phopilema spp. | JEL |

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDRIETUMU DAĻA (41. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Zinātniskais nosaukums | 3 burtu norādītājs |

Shads, n.e.i. | Alosa spp. | SHZ |

Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Bastard halibuts | Paralichthys spp. | BAX |

Tonguefishes, n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

… | Salilota australis | SAO |

Moras | Moridae | MOR |

Brazilian codling | Urophycis brasiliensis | HKU |

Southern blue whiting | Micromesistius australis | POS |

Argentine hake | Merluccius hubbsi | HKP |

Patagonian hake | Merluccius polylepis | HPA |

Hakes, n.e.i. | Merluccius spp. | HKX |

Patagonian grenadier | Macruronus magellanicus | GRM |

Blue grenadiers | Macruronus spp. | GRS |

Grenadiers, n.e.i. | Macruronus spp. | GRV |

Gadiformes, n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Sea catfishes, n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Argentine conger | Conger orbignyanus | COS |

Demersal percomorphs, n.e.i. | Perciformes | DPX |

Snooks (= Robalos) n.e.i. | Centropomus spp. | ROB |

Brazilian groupers | Mycieroperca spp. | GPB |

Red grouper | Epinephelus morio | GPR |

Groupers, n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Argentine seabass | Acanthistius brasilianus | BSZ |

Groupers, seabasses, n.e.i. | Serranidae | BSX |

Southern red snapper | Lutjanus purpureus | SNC |

Yellowtail snapper | Ocyurus chrysurus | SNY |

Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Barred grunt | Conodon nobilus | BRG |

Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidac) | GRX |

Striped weakfish | Cynoscion striatus | SWF |

Weakfishes, n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Atlantic croaker | Micropogonias undulatus | CKA |

Southern kingcroaker | Menticirrhus americanus | KGB |

Argentine croaker | Umbrina canasai | CKY |

King weakfish | Macrodon ancylodon | WKK |

Black drum | Pogonias cromis | BDM |

Croakers, drums, n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Dentex, n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

Castaneta | Cheilodactylus bergi | CTA |

Brazilian sandperches | Pinguipes spp. | SPB |

Brazilian flathead | Percophis brasiliensis | FLA |

Patagonian blennie | Eleginops maclovinus | BLP |

Patagonian toothfish | Dissostichus eleginoides | TOP |

Humped rockcod | Notothenia gibbenfrons | NOG |

Grey rockcod | Notothenia squamifrons | NOS |

Patagonian rockcod | Patagonotothen brevicauda | NOT |

… | Patagonotothen longipes ramsai | PAT |

Antarctic rockcods, noties, n.e.i. | Nototheniidae | NOX |

Blackfin icefish | Chaenocephalus aceratus | SSI |

Mackerel icefish | Champsocephalus gunnari | ANI |

Icefishes, n.e.i. | Channichthyidae | ICX |

Percoids, n.e.i. | Percoidei | PRC |

Pink cusk-eel | Genypterus blacodes | CUS |

Ruffs, barrelfishes, n.e.i. | Centrolophidae | CEN |

Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Atlantic searobins | Prionotus spp. | SRA |

Ballyhoo halfbreak | Hemirhamphus brasiliensis | BAL |

Flyingfishes, n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Mullets, n.e.i. | Mugilldae | MUL |

Silversides (= Sandsmelts) | Atherinidae | SIL |

Pelagic percomorphs, n.e.i. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pometomus saltatrix | BLU |

Blue jack mackerel | Trachurus picturatus | JAA |

Jack and horse mackerels, n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

Jacks, crevalles, n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Amberjacks, n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Parona leatherjack | Parona signata | PAO |

Caringids, n.e.i. | Carangidae | CGX |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Gulf butterfish, harvestfishes | Peprilus spp. | BTG |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Ladyfish | Elops saurus | LAD |

Tarpon | Tarpon (= Megelops) atlanticus | TAR |

Brazilian sardinella | Sardinella brasiliensis | BSR |

Sardinellas, n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Brazilian menhaden | Brevoortia aurea | MHS |

Argentine menhaden | Brevoortia pectinata | MHP |

Scaled sardines | Harengula spp. | SAS |

Falkland sprat | Sprattus fuegensis | FAS |

Argentine anchoita | Engraulis anchoita | ANA |

Anchovies, n.e.i. | Engraulidae | ANX |

Clupeoids, n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

King mackerel | Scomberomorus cavalla | KGM |

Atlantic Spanish mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

Seerfishes, n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Blackfin tuna | Thunnus atlanticus | BLF |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas, n.e.i. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Atlantic white marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | TUX |

White snake mackerel | Thyrsitops lepidopodes | WSM |

Largehead hairtail | Thrichiurus lepturus | LHT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Patagonian smoothhound | Mustelus schmitti | SDP |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Liveroil sharks | Galeorhinus spp. | LSK |

Picked (= spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Chola guitarfish | Rhinobatos percellens | GUD |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Elephantfishes | Callorhinchus spp. | CAH |

Sharks, rays and skates etc. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes, n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Dana swimcrab | Callinectes danae | CRZ |

Southern kingcrab | Lithodes antarcticus | KCR |

Softshell red crab | Paralomis granulosa | PAG |

Geryons, n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Jūras krabji, n.n.c. | Reptantia | CRA |

Carribean spiny lobster | Palinurus argus | SLC |

Langusti, n.n.c. | Palinurus spp. | SLV |

Northern brown shrimp | Penaeus aztecus | ABS |

Redspotted shrimp | Penaeus brasiliensis | PNB |

Tīģergarneles, n.n.c. | Penaeus spp. | PEN |

Atlantic seabob | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

Argentine stiletto shrimp | Artemesia longinaris | ASH |

Argentine red shrimp | Pleoticus muelleri | LAA |

Peldvēži, n.n.c. | Natantia | DCP |

Antarctic krill | Euphausia superba | KRX |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | Crustacea | CRU |

Gliemeži, n.n.c. | Gastropoda | GAS |

Austeres, n.n.c. | Crassostrea spp. | OYC |

River Plata mussel | Mytilus platensis | MSR |

Magellan mussel | Aulacomya ater | MSC |

Ķemmīšgliemenes, n.n.c. | Pectinidae | SCX |

Donax clams | Donax spp. | DON |

Gliemenes, n.n.c. | Bivalvia | CLX |

Sēpijas | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Patagonian squid | Loligo gahi | SQP |

Kalmāri | Loligo spp. | SQC |

Argentine shortfin squid | Illex argentinus | SQA |

Sevenstar flying squid | Martialia hyadesi | SQS |

Astoņkāji | Octopodidae | OCT |

Squids, n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Gliemji, n.n.c. | Mollusca | MOL |

Marine turtles, n.e.i. | Testudinata | TTX |

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDAUSTRUMU DAĻA (47. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Zinātniskais nosaukums | 3 burtu norādītājs |

Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

West coast sole | Austroglossus microlepis | SOW |

Mudsole | Austroglossus pectoralis | SOE |

Southeast Atlantic soles, n.e.i. | Austroglossus spp. | SOA |

Tonguefishes, n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Benguela hake | Merluccus polli | HKB |

Shallow-water Cape hake | Merluccus capensis | HKK |

Deepwater Cape hake | Merluccus paradoxus | HKO |

Cape hakes | Merluccus capensis, M. parad. | HKC |

Merluccid hakes | Merlucciidae | HKZ |

Gadiforms, n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Hatchetfishes | Sternoptychhidae | HAF |

Lightfishes, n.e.i. | Maurolicus spp. | MAU |

Silver lightfish | Maurolivus muelleri | MAV |

Greeneyes | Chlorophthalmidae | GRE |

White barbel | Galeichtyes feliceps | GAT |

Smoothmouth sea catfish | Arius heudoloti | SMC |

Sea catfishes, n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Lizardfishes, n.e.i. | Synodontidae | LIX |

Conger eels, n.e.i. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Snipefishes | Macroramphosidae | SNI |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

Alfonsinos, n.e.i. | Berycidae | BRX |

John dory | Zeus faber | JOD |

Silver John dory | Zenopsis conchifer | JOS |

Dories, n.e.i. | Zeidae | ZEX |

Boarfishes | Caproidae | BOR |

Boarfish | Capros aper | BOC |

Demersal percomorphs, n.e.i. | Perciformes | DPX |

Groupers, n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Jūras asari, n.n.c. | Serranidae | BSX |

Bigeyes, n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Bigeyes, glasseys, bullyeyes | Priacanthidae | PRI |

Cardinalfishes, n.e.i. | Apogonidae | APO |

Glow-bellies, splitfins | Acropomatidae | ACR |

Blackmouth splitfin | Synagrops japonicus | SYN |

Splitfins, n.e.i. | Synagrops spp. | SYS |

Cape bonnetmouth | Emmelichthys nitidus | EMM |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

Threadfin, monocle, dwarf breams | Nemipteridae | THD |

Bigeye grunt | Brachydeuterus anratus | GRB |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | BRL |

Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Southern meagre (= Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Tigertooth croaker | Otolithes ruber | LKR |

West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

Croakers, drums, n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Canary drum (= Baardman) | Umbrina canariensis | UCA |

Weakfishes, n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Natal pandora | Pagellus natalensis | TJO |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Pandoras, n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

Canary dentex | Dentex canariensis | DEN |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Caropenter seabream | Argyrozona argyrozona | SLF |

Santer seabream | Cheimerius nufar | SLD |

Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

Panga seabream | Pterogymnus laniarius | PGA |

White stumpnose | Rhabdosargus globiceps | WSN |

Pargo breams, n.e.i. | Sparus (= Pargus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Whitesteenbras | Lithognathus lithognathus | SNW |

Steenbrasses, n.e.i. | Lithognathus spp. | STW |

Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

Copper breams | Pachymetopon spp. | CPP |

Salema (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

Polystegan seabreams, n.e.i. | Polysteganus spp. | PLY |

Scotsman seabream | Polysteganus Praeorbitalis | SCM |

Seventyfour seabream | Polysteganus undulosus | SEV |

Blueskin seabream | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

Porgies, seabrams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Goatfishes, red mullets, n.e.i. | Mullidae | MUM |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

Galjoens, n.e.i. | Coracinidae | COT |

Galjoen | Coracinus capensis | GAJ |

Spadefishes | Ephippidae | SPA |

African sicklefish | Drepane africana | SIC |

Cusk eels, brotulas, n.e.i. | Ophidiidae | OPH |

Kingklip | Genypterus capensis | KCP |

Gobies, n.e.i. | Gobiidae | GPA |

Cape redfish | Sebastes capensis | REC |

Rosefishes, n.e.i. | Helicolenus spp. | ROK |

Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Piper gurnard | Trigla lyra | GUN |

Cape gurnard | Chelidonichthys capensis | GUC |

Gurnards, searobins, n.e.i. | Triglidae | GUX |

Gurnards | Trigla spp. | GUY |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Cape monk | Lophius upsicephalus | MOK |

Anglerfishes, n.e.i. | Lophiidae | ANF |

Lanternfish | Lampanyctodes hectoris | LAN |

Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

Needlefishes, n.e.i. | Belonidae | BEN |

Needlefishes | Tylosaurus spp. | NED |

Sauries, n.e.i. | Scomberesociadae | SAX |

Atlantic saury | Scomberesox saurus | SAU |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Barracudas | Sphyraenidae | BAZ |

Mullets, n.e.i. | Mugilidae | MUL |

Threadfins, tasselfishes, n.e.i. | Polynemidae | THF |

Lesser African threadfin | Galeoides decadactylus | GAL |

Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

Lufari | Pomatomus saltatrix | BLU |

Bluefishes, n.e.i. | Pomatomidae | POT |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Cobias, n.e.i. | Rachycentridae | CBX |

Cunene horse mackerel | Trachurus trecae | HMC |

Cape horse mackerel | Trachurus capensis | HMZ |

Jack and horse mackerels, n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

Scads | Decapterus spp. | SDX |

Crevalle scad | Caranx hippos | CVJ |

False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

Jacks, crevalles, n.e.i. | Craranx spp. | TRE |

Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

Amberjacks, n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Carangids, n.e.i. | Carangidae | CGX |

Pomfrets, ocean breams, n.e.i. | Bramidae | BRZ |

Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Dolphinfishes, n.e.i. | Coryphaenidae | DOX |

Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Bonefishes | Albulidae | ALU |

Longfin bonefish | Pterothrissus belloci | BNF |

Round sardinella | Sardinella aurita | SAA |

Madeiran sardinella | Sardinella madeirensis | SAE |

Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

Whitehead round herring | Etrumeus whiteheadi | WRR |

Southern African anchovy | Engraulis capensis | ANC |

Anchovles nel | Engraulidae | ANX |

Herrings, sardines, n.e.i. | Clupeidae | CLP |

Sardinellas, n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Clupeoids, n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Wahoo | Acanthocybuim solandri | WAH |

Frigate tuna | Auxis thazard | FRI |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Narrow-banded Spanish mackerel | Scomberomorus guttatus | COM |

King mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

Kanadi kingfish | Scomberomorus plurilineatus | KAK |

Seerfishes, n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Black marlin | Makaira indica | BLM |

Atlantic white marlin | Tetrepturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Swordfishes | Xiphiidae | XIP |

Tuna-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Snake mackerels, escolars, n.e.i. | Gempylidae | GEP |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | Trichiurldae | CUT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Mackerels, n.e.i. | Scombridae | MAX |

Mackerel-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Mackerel sharks, porbeagles | Lamnidae | MSK |

Catsharks | Scyliorhinidae | SYX |

Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

Blue shark | Prionace glauca | BSH |

Bonnethead, hammerhead sharks | Sphyridae | SPY |

Smoothound | Mustelus mustelus | SMD |

Tope shark | Galeorhinus galeus | GAG |

Dogfish sharks, n.e.i. | Squalidae | DGX |

Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Shortnose dogfish | Squalus megalops | DOP |

Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates, n.e.i. | Rajidae | RAJ |

Skates | Raja spp. | SKA |

Stingrays, butterfly rays | Dasyatididae (= Trygonidae) | STT |

Eagle rays | Myliobatidae | EAG |

Mantas | Mobulidae | MAN |

Torpedo (= Electric) rays | Torpedinidae | TOD |

Cape elephantfish | Callorhinchus capensis | CHM |

Elephantfishes, n.e.i. | Callorhinchidae | CAH |

Rays, skates, mantas, n.e.i. | Batoidimorpha (Hypotremata) | BAI |

Various sharks, n.e.i. | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

Sharks, rays, skates, n.e.i. | Elasmobranchii | SKX |

Cartilaginous fishes, n.e.i. | Chondrychthyes | CAR |

Chimaeras, n.e.i. | Holocephali | HOL |

Marine fishes, n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Edible crabs | Cancer pagurus | CRE |

Krabji | Cancridae | CAD |

Swimming crabs, n.e.i. | Portunidae | SWM |

King crabs, n.e.i. | Lithodidae | KCX |

Southern king crabs | Lithodes antarcticus | KCR |

King crab | Lithodes ferox | KCA |

West African geryon | Geryon (= Chaceon) maritae | CGE |

Geryons, n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Deep-sea crabs, geryons | Geryonidae | GEY |

Jūras krabji, n.n.c. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters, n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Royal spiny lobster | Palinurus regius | LOV |

Scalloped spiny lobster | Palinurus homarus | LOK |

Caps rock lobster | Jasus lalandii | LBC |

Tristan da Cunha rock lobster | Jasus tristani | LBT |

Natal spiny lobster | Palinurus delagoae | SLN |

Soath coast spiny lobster | Palinurus gilchristi | SLS |

Spiny lobsters, n.e.i. | Palinuridae | VLO |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Indian Ocean lobsterette | Nephropsis stewarti | NES |

True lobsters, lobsterettes | Nephropidae | NEX |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Dienvidatlantijas tīģergarnele | Penaeus notialis | SOP |

Tīģergarneles, n.n.c. | Penaeus spp. | PEN |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Penaeid shrimps | Penaeidae | PEZ |

Striped red shrimp | Aristeus varidens | ARV |

Aristeid shrimps | Aristeidae | ARI |

Klinšu garnele | Palaemon serratus | CPR |

Solenocerid shrimps | Solenoceridae | SOZ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Peldvēži, n.n.c. | Natantia | DCP |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | Crustacea | CRU |

Perlemoen abalone | Haliotis midae | ABP |

Giant periwinkle | Turbo sarmaticus | GIW |

Flat oysters, n.e.i. | Ostrea spp. | OYX |

Denticulate rock oyster | Ostrea denticulata | ODE |

Portugāles austere | Crassostrea angulata | OYP |

Austeres, n.n.c. | Crassostrea spp. | OYC |

Rock mussel | Perna perna | MSL |

Ēdamgliemenes, n.n.c. | Mytilidae | MSX |

… | Pecten sulcicostatus | PSU |

Scallops, n.e.i. | Pectinidae | SCX |

Smooth mactra | Mactra glabrata | MAG |

Mactra surf clams | Mactridae | MAT |

Cietgliemenes | Veneridae | CLV |

… | Dosinia orbignyi | DOR |

Donax ģints gliemenes | Donax spp. | DON |

Cape razor clams | Solen capensis | RAC |

Razor clams, knife clams | Solenidae | SOI |

Gliemenes, n.n.c. | Bivalvia | CLX |

Sēpijas | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Chokker squid | Loligo reynaudi | CHO |

Angolan flying squid | Todarodes sagittatus angolen. | SQG |

Kalmāri | Loligo spp. | SQC |

Astoņkāji | Octopodidae | OCT |

Squids, n.e.i. | Lolingidae, Ommastrephidae | SQU |

Gliemji, n.n.c. | Mollusca | MOL |

Dienvidāfrikas ronis | Arctocephalus pusillus | SEK |

Red bait | Pyura stolonifera | SSR |

… | Parechinus angulosus | URR |

Jūras gurķi, n.n.c. | Holothurioidea | CUX |

Ūdens bezmugurkaulnieki | Invertebrata | INV |

INDIJAS OKEĀNA RIETUMU DAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Zinātniskais nosaukums | 3 burtu norādītājs |

Kelee shad | Hilsa kelee | HIX |

Hilsa shad | Tenualosa ilisha | HIL |

Milkfish | Chanos chanos | MIL |

Giant seaperch (= Barramundi) | Lates calcarifer | GIP |

Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Indian halibut | Psettodes erumei | HAI |

Tonguefishes, n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Unicorn cod | Bregmaceros macclellandi | UNC |

Gadiformes, n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Bombay duck | Harpadon nehereus | BUC |

Seacatfishes, n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Brushtooth lizardfish | Saunda undosquamis | LIB |

Lizardfishes, n.e.i. | Synodontidae | LIX |

Pike-congers, n.e.i. | Muraenesox spp. | PCX |

Conger eels, n.e.i. | Congridae | COX |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

Japanese John dory | Zeus japonicus | JJD |

Demersal percomorphs, n.e.i. | Perciformes | DPX |

Groupers, n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Groupers, seabasses, n.e.i. | Serranidae | BSX |

Bigeyes, n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Sillago whitings | Sillaginidae | WHS |

False trevally | Lactarius lactarius | TRF |

Bonnetmouths, rubyfishes, n.e.i. | Emmelichthyidae | EMT |

Mangrove red snapper | Lutjanus argentimaculatus | RES |

Snappers, n.e.i. | Lutjanus spp. | SNA |

Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

Threadfin, monocle dwarf breams | Nemipteridae | THD |

Ponyfishes (= Slipmouths), n.e.i. | Leiognathidae | POY |

Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Southern meagre (= Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Croakers, drums, n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Emperors (= Scavengers) | Lethrinidae | EMP |

Pandoras, n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Dentex, n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

King soldier bream | Argyrops spinifer | KBR |

Santer seabream | Cheimerius nufar | SLD |

Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Surmullets (= Red mullets) | Mullus spp. | MUX |

Goatfishes | Upeneus spp. | GOX |

Goatfishes, red mullets, n.e.i. | Mullidae | MUM |

Spotted sicklefish | Drepane punctata | SPS |

Wrasses, hogfishes, etc. | Labridae | WRA |

Mojarras (Silver-biddies) | Gerres spp. | MOJ |

Percoids, n.e.i. | Percoidei | PRC |

Spinefeet (= Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Flatheads | Platycephalidae | FLH |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

Needlefishes | Tylosurus spp. | NED |

Halfbeaks, n.e.i. | Hemirhamphus spp. | HAX |

Flyingfishes, n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Mullets, n.e.i. | Mugillidae | MUL |

Fourfinger threadfin | Eleutheronema tetradactylum | FOT |

Threadfins, tasselfishes, n.e.i. | Polynemidae | THF |

Pelagic percomorphs, n.e.i. | Perciformes | PPX |

Lufari | Pomatomus saltatrix | BLU |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Cobias, n.e.i. | Rachycentridae | CBX |

Jack and horse mackerels, n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

Indian scad | Decapterus russelli | RUS |

Scads | Decapterus spp. | SDX |

Jacks, crevalles, n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

Amberjacks, n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Rainbow runner | Elagatis bipinnulata | RRU |

Golden trevally | Gnatanodon speciosus | GLT |

Torpedo scad | Megalaspis cordyla | HAS |

Queenfishes | Scombreoides (= Chorinemus) spp. | QUE |

Bigeye scad | Selar crumenophthalmus | BIS |

Yellowstripe scad | Selaroides leptolepis | TRY |

Carangids, n.e.i. | Carangidae | CGX |

Black pomfret | Formiro niger | POB |

Common dolphinfish | Coryphaene hippurus | DOL |

Silver pomfret | Pampus argenteus | SIP |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Goldstripe sardinella | Sardinella gibbosa | SAG |

Indian oil sardine | Sardinelle longiceps | IOS |

Sardinellas, n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

Red-eye round herring | Etrumeus teres | RRH |

Stolephorus anchovies | Stolephorus spp. | STO |

Anchovies, n.e.i. | Engraulidae | ANX |

Clupeoids, n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Dorab wolf-herring | Chirocentrus dorab | DOB |

Wolf herrings | Chirocentrus spp. | DOS |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Narrow-barred Spanish mackerel | Scomberomorus ommerson | COM |

Indo-Pacific king mackerel | Scomberomorus guttatus | GUT |

Streaked seerfish | Scomberomorus lineolatus | STS |

Seerfishes, n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Longtail tuna | Thunnus longgol | LOT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Indo-Pacific sailfish | Istiophorus platypterus | SFA |

Indo-Pacific blue marlin | Makaira mazara | BLZ |

Black marlin | Makaira indica | BLM |

Striped marlin | Tetrapturus audax | MLS |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphiasgladins | SWO |

Tuna-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SPS |

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Indian mackerel | Rastrelliger kanagurta | RAG |

Indian mackerels, n.e.i. | Rastrelliger spp. | RAX |

Mackerel-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Silky shark | Carcharhinus falciformis | FAL |

Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes, n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Swimcrabs | Portunus spp. | CRS |

Mud crab | Scylla serrata | MUD |

Geryons, n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Jūras krabji, n.n.c. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters, n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Natal spiny lobster | Palinurus delagose | SLN |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Andaman lobster | Metanephrops andamanicus | NEA |

Lielā tīģergarnele | Penaeus monodon | GIT |

Green tiger prawn | Penaeus semisulcatus | TIP |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Tīģergarneles, n.n.c. | Penaeus spp. | PEN |

Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife shrimps | Haliporoides sibogae | JAQ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Peldvēži, n.n.c. | Natantia | DCP |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | Crustacea | CRU |

Abalones, n.e.i. | Haliotis spp. | ABX |

Rock-cupped oyster | Crassostrea cucullata | CSC |

Austeres, n.n.c. | Crassostrea spp. | OYC |

Cephalopods, n.e.i. | Cephalopoda | SEP |

Sēpijas | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Kalmāri | Loligo spp. | SQC |

Astoņkāji | Octopodidae | OCT |

Kalmāri, n.n.c. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Gliemji, n.n.c. | Mollusca | MOL |

Green turtle | Chelonia mydas | TUG |

Marine turtles, n.e.i. | Testudinata | TTX |

Jūras gurķi, n.n.c. | Holothurioidea | CUX |

Ūdens bezmugurkaulnieki, n.n.c. | Invertebrata | INV |

--------------------------------------------------

5. PIELIKUMS

FORMĀTS, KĀDĀ JĀIESNIEDZ DATI PAR NOZVEJU REĢIONOS ĀRPUS ZIEMEĻATLANTIJAS

Magnētiskie datu nesēji

Datorlentes: Deviņceliņu ar 1600 vai 6250 BPI blīvumu un EBCDIC vai ASCII kodu, vēlams nemarķētas. Ja tās ir marķētas, ir jāpievieno datnes beigu kods.

Lokanie diski: MS-DOS formatēti 3,5′ 720 K vai 1,4 MB, vai 5,25′ 360 K vai 1,2 MB diski.

Reģistrācijas formāts

Baitu nr. | Postenis | Piezīmes |

1 līdz 4 | Valsts (ISO 3 burtu un ciparu kods) | piem., FRA = Francija |

5 līdz 6 | Gads | piem., 93 = 1993 |

7 līdz 8 | Galvenais zvejas apgabals | 34 = Vidusatlantijas austrumu daļa |

9 līdz 15 | Rajons | 3.3. = 3.3. rajons |

16 līdz 18 | Sugas | 3 burtu norāde |

19 līdz 26 | Nozveja | Tonnas |

Piezīmes:

a) Nozvejas lauciņu (19 līdz 26 baiti) būtu jāpielīdzina pie labās malas ar tukšu vietu pirms ieraksta. Visi pārējie lauciņi būtu jāpielīdzina pie kreisās malas ar noslēgumiezīmi pirms ieraksta.

b) Nozveja būtu jāreģistrē ar krastā izkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

c) Daudzumus (19 līdz 26 baiti), kas ir mazāki par pusi vienības, reģistrē kā "1".

d) Nezināmu daudzumu (19 līdz 26 baiti) reģistrē kā "2".

--------------------------------------------------