31995R0354Oficiālais Vēstnesis L 041 , 23/02/1995 Lpp. 0001 - 0001


Padomes Regula (EK) Nr. 354/95

(1995. gada 20. februāris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 1994. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 169. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā ar Regulu (EEK) Nr. 337/75 [1] izveidoja Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru;

tā kā minētā centra administratīvās valdes sastāvs jāpielāgo, lai ņemtu vērā Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 337/75 4. panta 1. punkta pirmo daļu groza šādi:

1. Ievadteikumā vārdus "trīsdesmit deviņi" locekļi aizstāj ar vārdiem "četrdesmit astoņi" locekļi

2. Šī punkta a), b) un c) apakšpunktā vārdus "divpadsmit locekļi" aizstāj ar vārdiem "piecpadsmit locekļi".

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1995. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1995. gada 20. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. Alphandéry

[1] OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 251/95 (OV L 30, 9.2.1995., 1. lpp.).

--------------------------------------------------