31995L0060Oficiālais Vēstnesis L 291 , 06/12/1995 Lpp. 0046 - 0047


Padomes Direktīva 95/60/EK

(1995. gada 27. novembris)

par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā šajā direktīvā paredzētie Kopienas pasākumi ir ne vien vajadzīgi, bet arī obligāti, lai sasniegtu iekšējā tirgus mērķus; tā kā šos mērķus dalībvalstis nevar sasniegt atsevišķi; tā kā turklāt šo mērķu sasniegšana Kopienas mērogā jau paredzēta Direktīvā 92/81/EEK [4] un jo īpaši tās 9. pantā; tā kā šī direktīva atbilst subsidiaritātes principam;

tā kā Direktīvā 92/82/EEK [5] izklāstīti noteikumi par akcīzes nodokļu minimālajām likmēm, kas jāpiemēro dažiem naftas produktiem, proti, dažādu kategoriju vieglajai dīzeļdegvielai un petrolejai;

tā kā iekšējā tirgus pareizai darbībai tagad ir vajadzīgs, lai būtu izstrādāti kopīgi noteikumi par fiskālu marķējumu vieglajai dīzeļdegvielai un petrolejai, uz kuru nav attiecināta nodokļa pamatlikme, kas jāpiemēro tādiem naftas produktiem, kurus izmanto par reaktīvo dzinēju degvielu;

tā kā būtu jāatļauj dažām dalībvalstīm atkāpties no šajā direktīvā noteiktajiem pasākumiem īpašu vietējo apstākļu dēļ;

tā kā Direktīvā 92/12/EEK [6] ir izklāstīti noteikumi par vispārēju režīmu akcīzes precēm un, konkrēti, tās 24. pantā ir paredzēts izveidot Akcīzes komiteju, kas var izskatīt jautājumus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par akcīzes nodokļiem;

tā kā ir lietderīgi dažus tehniskus jautājumus, kas attiecas uz to produktu īpašībām, ko izmanto vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālai marķēšanai, risināt saskaņā ar minēto pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Neietekmējot valstu noteikumus par fiskālu marķēšanu, dalībvalstis saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem fiskālu marķētāju piemēro:

- visām vieglajām dīzeļdegvielām, uz ko attiecas KN kods 27100069 un kas ir nodotas patēriņam Direktīvas 92/12/EEK 6. panta nozīmē un ir atbrīvotas no akcīzes nodokļiem vai arī uz tām attiecas akcīzes nodokļi ar likmi, kas nav Direktīvas 92/82/EEK 5. panta 1. punktā noteiktā likme,

- petrolejai, uz ko attiecas KN kods 27100055 un kas ir nodota patēriņam Direktīvas 92/12/EEK 6. panta nozīmē un ir atbrīvota no akcīzes nodokļa vai arī uz to attiecas akcīzes nodoklis ar likmi, kas nav Direktīvas 92/82/EEK 8. panta 1. punktā noteiktā likme.

2. Dalībvalstis var atļaut izņēmumus 1. punktā paredzētā fiskālā marķētāja piemērošanā, pamatojoties uz sabiedrības veselības aizsardzības vai drošības apsvērumiem vai citiem tehniskiem iemesliem, ar noteikumu, ka dalībvalstis veic attiecīgus fiskālas uzraudzības pasākumus.

Turklāt Īrija var nolemt šo marķētāju neizmantot vai neļaut izmantot saskaņā ar Direktīvas 92/12/EEK 21. panta 4. punktu. Šādā gadījumā Īrija informē Komisiju, kas informē citas dalībvalstis.

2. pants

1. Marķētājs ir skaidri noteikts ķīmisko piedevu maisījums, kas fiskālā uzraudzībā jāpievieno pirms attiecīgos naftas produktus nodod patēriņam.

Tomēr:

- ja no citas dalībvalsts nodokļu atlikšanas režīmā notiek tieša piegāde, neizmantojot akcīzes preču noliktavu, tad dalībvalstis var prasīt, lai marķētāju pievieno pirms naftas produktus izved no nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas,

- dalībvalstis, kas šo normu pieņēmušas pirms 1996. gada 1. janvāra, dažos izņēmuma gadījumos var atļaut marķētāju pievienot pēc tam, kad attiecīgie naftas produkti fiskālā uzraudzībā ir nodoti patēriņam. Ikviena dalībvalsts, kas piemēro šādu normu, par to informē Komisiju. Komisija par normu informē pārējās dalībvalstis. Tādā gadījumā dalībvalstis var atmaksāt akcīzes nodokļus, kas samaksāti, naftas produktus nododot patēriņam,

- ar noteikumu, ka uz precēm turpina attiekties fiskālā kontrole, Dānija var marķētāja pievienošanu atlikt vēlākais līdz pēdējai pārdošanai mazumtirdzniecībā.

2. Lietojamo marķētāju nosaka saskaņā ar Direktīvas 92/12/EEK 24. pantā izklāstīto procedūru.

3. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu marķēto ražojumu nepareizu izmantošanu un jo īpaši, lai minētos naftas produktus nevarētu izmantot par degvielu ceļu mehānisko transportlīdzekļu dzinējos vai glabāt to degvielas tvertnēs, ja vien šāda izmantošana nav atļauta īpašos gadījumos, ko noteikušas dalībvalstu kompetentas iestādes.

Dalībvalstis paredz, ka minēto naftas produktu lietošana panta pirmajā daļā minētajos gadījumos ir jāuzskata par attiecīgās dalībvalsts likumu pārkāpumu. Katra dalībvalsts pieņem vajadzīgās normas, lai pilnīgi īstenotu visus šīs direktīvas noteikumus, un jo īpaši nosaka sodus, ko uzliek par šo normu pārkāpumu; šādiem sodiem jābūt samērīgiem ar mērķi un tādiem, kas attur no pārkāpuma izdarīšanas.

4. pants

Dalībvalstis var pievienot pašas savu marķētāju vai krāsu papildus 1. panta 1. punktā paredzētajam marķētājam.

Neviens nedrīkst pievienot attiecīgajiem naftas produktiem tādus marķētājus vai krāsu, kas nav paredzēta Kopienas tiesību aktos vai attiecīgās dalībvalsts likumos.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā vajadzīgie noteikumi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības brīdī, kad stājas spēkā noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar 2. pantā paredzēto procedūru. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tos savus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 27. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Solbes Mira

[1] OV C 15, 18.1.1994., 18. lpp.

[2] OV C 128, 9.5.1995., 178. lpp.

[3] OV C 133, 16.5.1994., 35. lpp.

[4] OV L 316, 31.10.1992., 2. lpp. Direktīvu pēdējoreiz groza Direktīva 94/74/EK (OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.)

[5] OV L 316, 31.10.1992., 19. lpp. Direktīvu groza Direktīva 94/74/EK (OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.)

[6] OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp. Direktīvu pēdējoreiz groza Direktīva 94/74/EK (OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.)

--------------------------------------------------