31995L0007Oficiālais Vēstnesis L 102 , 05/05/1995 Lpp. 0018 - 0024


Padomes Direktīva 95/7/EK

(1995. gada 10. aprīlis),

kas groza Direktīvu 77/388/EEK un ievieš jaunus vienkāršotus pasākumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli — dažu atbrīvojumu jomu un praktiskus pasākumus to piemērošanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā iekšējā tirgus darbību var uzlabot, ieviešot kopīgus noteikumus, kas precizē jomu un pasākumus dažu atbrīvojumu piemērošanai, kas paredzēti 14. panta 1. punktā, 15. panta 2. punktā un 16. panta 1. punktā Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem — kopīgu pievienotās vērtības nodokļa sistēmu kā vienotu aprēķinu pamatu [1]; tā kā šādu kopīgu noteikumu ieviešanu paredz iepriekšminētā direktīva un jo īpaši tās 14. panta 2. punkts un 16. panta 3. punkts;

tā kā 3. pants Padomes 1992. gada 14. decembra Direktīvā 92/111/EEK, kas groza Direktīvu 77/388/EEK un ievieš vienkāršotus pasākumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli [2], paredz pieņemt īpašus noteikumus, lai uzliktu nodokli virknes darījumiem nodokļu maksātāju starpā; tā kā šādiem noteikumiem jānodrošina ne tikai atbilstība kopīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas neitralitātes principam attiecībā uz preču un pakalpojumu izcelsmi, bet arī atbilstība izvēlētajiem principiem, kas regulē pievienotās vērtības nodokli un tā pārraudzības pasākumus pārejas periodā;

tā kā ieveduma summā, kam uzliekams nodoklis, jāiekļauj visi papildu izdevumi, kas rodas, preces transportējot uz jebkuru galapunktu Kopienā, ja ievešanas brīdī šī vieta ir zināma; tā kā tādēļ uz minēto pakalpojumu sniegšanu attiecas atbrīvojumi, kas paredzēti Direktīvas 77/388/EEK 14. panta 1. punkta i) apakšpunktā;

tā kā minētās direktīvas 15. panta 2. punktā paredzēts, ka Komisija iesniedz Padomei priekšlikumus, kā izveidot Kopienas nodokļu likumus, kuri nosaka darbības jomu un praktiskus pasākumus, lai ieviestu ievedmuitas atbrīvojumus, ko piemērot tādu preču piegādēm, ko ceļotāji ved savā personiskajā bagāžā;

tā kā laiks, ko ņem par pamatu pielāgojumu aprēķināšanai, kas paredzēta minētās direktīvas 20. panta 2. punktā, dalībvalstīm jāpagarina līdz 20 gadiem nekustamam īpašumam, kas iegādāts kā ražošanas līdzeklis, paturot prātā to saimniecisko mūžu;

tā kā dalībvalstīm jāļauj saglabāt likmi, ko 1993. gada 1. janvārī piemēro precēm pēc apstrādes, kas ar tām veikta saskaņā ar līgumu par darbu veikšanu;

tā kā noteikumi, kas regulē teritoriālu piemērošanu, un nodokļu likumi, ko piemēro preču transporta pakalpojumu jomā Kopienas iekšienē, ir vienkārši un pietiekami gan tirgotājiem, gan dalībvalstu iestādēm;

tā kā uzskatot pārvadājumu kādā dalībvalstī par preču pārvadājumu Kopienas iekšienē, ja tas ir tieši saistīts ar pārvadājumiem starp dalībvalstīm, ir iespējams vienkāršot ne tikai principus un pasākumus attiecībā uz nodokļu uzlikšanu šiem iekšzemes transporta pakalpojumiem, bet arī noteikumus, ko piemēro papildpakalpojumiem un pakalpojumiem, ko sniedz starpnieki, kuri iesaistīti šo dažādo pakalpojumu sniegšanā;

tā kā kvalificējot noteiktu darbu ar kustamo īpašumu kā apstrādi, kas veikta saskaņā ar līgumu par darba veikšanu, rodas sarežģījumi, un tas jālikvidē;

tā kā lai veicinātu Kopienas iekšējo tirdzniecību kustama materiālā īpašuma apstrādes jomā, jāmaina šiem darījumiem piemērojamie nodokļu likumi, ja tos veic persona, kas identificēta pievienotās vērtības nodoklim kādā dalībvalstī, kas nav valsts, kurā tie fiziski veikti;

tā kā minētās direktīvas 16. panta 1. punkta B-E daļa, jo īpaši kopā ar 22. panta 9. punktu par atbrīvojumu no saistībām, ļauj pārvarēt grūtības, ar kurām sastopas tirgotāji, kuri piedalās darījumu virknēs ar precēm, kuras novieto un glabā noliktavās;

tā kā tādēļ jānodrošina, ka nodokļus, ko piemēro preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz noteiktām precēm, kuras var nodot glabāšanā muitas noliktavā, var piemērot arī tiem pašiem darījumiem ar precēm, kuras nodod glabāšanā citā noliktavā, nevis muitas noliktavā;

tā kā šie darījumi galvenokārt attiecas uz izejvielām un citām precēm, kuras laiž apgrozībā gaidāmajos starptautiskajos tirgos; tā kā jāsastāda to preču saraksts, uz kurām attiecas šie noteikumi;

tā kā dalībvalstis, apspriežoties ar Pievienotās vērtības nodokļa komiteju, ir atbildīgas par to, lai noteiktu tos noliktavas režīmus, kas nav muitas noliktavas režīmi; tā kā tomēr principā no šādiem režīmiem jāizslēdz preces, kuras paredzēts piegādāt mazumtirdzniecībā;

tā kā jāizskaidro daži noteikumi nodokļa piemērošanai, ja uz precēm vairs neattiecas režīmi, kas paredzēti minētās direktīvas 16. panta 1. punkta B-E daļā, jo īpaši attiecībā uz personu, kam jāmaksā uzliktais nodoklis;

tā kā jāizskaidro to minētās direktīvas 17. panta 2. punkta a) apakšpunkta noteikumu darbības joma, kuri piemērojami pārejas laikā, kas minēts 28.l pantā;

tā kā līdz ar to ir jāgroza Direktīva 77/388/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/388/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 5. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Dalībvalstis dažu būvdarbu veikšanu var uzskatīt par preču piegādēm 1. punkta izpratnē.";

2. Direktīvas 11. panta B daļas 3. punkta b) apakšpunkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

"Iepriekšminētos neparedzētos izdevumus arī iekļauj summā, kurai uzliekams nodoklis, ja tos rada transportēšana uz citu galapunktu Kopienas teritorijā, ja minētā vieta ir zināma, kad notiek gadījums, kam uzliekams nodoklis.";

3. Direktīvas 15. panta 2. punkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām trim daļām:

"Ja preču piegādi veic ceļotāji savā personiskajā bagāžā, šis atbrīvojums ir spēkā ar nosacījumu, ka:

- ceļotājs nav reģistrēts Kopienā,

- preces tiek transportētas uz galapunktu ārpus Kopienas trīs mēnešu laikā, kopš veikta piegāde,

- piegādes kopējā vērtība, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, pārsniedz summu, kas valsts valūtā atbilst ECU 175, ko nosaka saskaņā ar Direktīvas 69/169/EEK 7. panta 2. punktu [3]; tomēr dalībvalstis var atbrīvot no nodokļa piegādi, kuras kopējā vērtība ir mazāka par minēto summu.

Otrās daļas piemērošanai:

- par ceļotāju, kas nav reģistrēts Kopienā, uzskatāms ceļotājs, kura pastāvīgā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta neatrodas Kopienā. Šā noteikuma piemērošanai "pastāvīgā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta"; nozīmē vietu, kas kā tāda ir ierakstīta pasē, identifikācijas kartē vai citos personas dokumentos, ko dalībvalsts, kuras teritorijā notiek piegāde, atzīst par derīgiem,

- eksporta apliecinājumu sniedz ar faktūras vai to aizstājoša dokumenta eksemplāru, ko vizējusi muitas iestāde vietā, kur preces ir izvestas no Kopienas,

Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai spiedogu paraugus, ko tā izmanto vizēšanai, kas minēta trešās daļas otrajā ievilkumā. Komisija šo informāciju pārsūta citu dalībvalstu nodokļu iestādēm.";

4. Direktīvas 20. panta 2. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

"Nekustamam īpašumam, kas iegādāts kā ražošanas līdzeklis, koriģēšanas laiku var pagarināt līdz pat 20 gadiem";

5. Direktīvas 28. panta 2. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:

"h) dalībvalstis, kuras 1993. gada 1. janvārī izmantoja 5. panta 5. punktā paredzēto izvēles iespēju, kas bija spēkā minētajā dienā, var piegādēm saskaņā ar līgumu par darba veikšanu piemērot likmi, kas attiecināma uz precēm pēc apstrādes.

Lai piemērotu šo noteikumu, piegādes saskaņā ar līgumu par darba veikšanu uzskata par darbuzņēmēja klientam piegādātu kustamu īpašumu, ko darbuzņēmējs izgatavojis vai samontējis no materiāliem vai priekšmetiem, ko klients šai nolūkā tam uzticējis, neatkarīgi no tā, vai darbuzņēmējs sagādājis kādu daļu izmantoto materiālu.";

6. Direktīvas 28. panta a) daļas 5. punktu groza šādi:

- pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Turpmāk minēto uzskata par preču piegādi, kas veikta par atlīdzību:",

- a) apakšpunktu svītro,

- b) apakšpunkta otrās daļas ceturto ievilkumu svītro,

- b) apakšpunkta otrās daļas piekto ievilkumu aizstāj ar šādu:

- "— pakalpojuma sniegšana, ko veic nodokļu maksātājam un kas saistīta ar minēto preču apstrādi, kas veikta dalībvalstī, uz kuru preces tiek sūtītas vai vestas, ja preces pēc apstrādes tiek minētajam ar nodokļu maksātājam sūtītas atpakaļ uz dalībvalsti, no kuras tās sākotnēji sūtītas vai vestas";

7. Direktīvas 28.b pantu groza šādi:

- C punkta 1. apakšpunkta pirmajā ievilkumā komatu aizstāj ar punktu un pievieno šādu daļu:

"Preču transportēšanu, ja nosūtīšanas vieta un saņemšanas vieta atrodas valsts teritorijā, uzskata par preču pārvadāšanu Kopienas iekšienē, ja šāda transportēšana ir tieši saistīta ar preču pārvadāšanu, kurā nosūtīšanas vieta un saņemšanas vieta atrodas divu dažādu dalībvalstu teritorijā;",

- "F. Pakalpojumu sniegšanas vieta kustama materiālā īpašuma vērtēšanai vai darbam ar to

Atkāpjoties no 9. panta 2. punkta c) apakšpunkta, uzskata, ka tādu pakalpojumu sniegšanas vieta, kas saistīti ar kustamu materiālo īpašumu vērtēšanu vai darbu ar tiem, kuri sniegti klientiem, kas identificēti pievienotās vērtības nodoklim dalībvalstī, kura nav tā, kur šie pakalpojumi tiek sniegti, atrodas tās dalībvalsts teritorijā, kura klientam izsniegusi pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numuru, ar kuru šis pakalpojums viņam sniegts.Šī atkāpe neattiecas uz precēm, kuras nav aizsūtītas vai aizvestas no dalībvalsts, kurā pakalpojumi tikuši sniegti."

;

8. Direktīvas 28.c panta A punkta a) apakšpunkta pirmajā daļā frāzes "kā tās definētas 5. pantā un 28.a panta 5. punkta a) apakšpunktā" aizstāj ar frāzi "kā tās definētas 5. pantā";

9. Direktīvas 28.c panta E punkta 1) daļu aizstāj ar šādu:

"1. Direktīvas 16. pantā:

- "1. Nepārkāpjot citus Kopienas nodokļu noteikumus, dalībvalstis atkarībā no 29. pantā paredzētajām konsultācijām drīkst veikt īpašus pasākumus, kas vērsti uz to, lai atbrīvotu no nodokļa visus vai dažus no turpmāk minētajiem darījumiem, ja tie nav paredzēti galīgai izlietošanai un/vai patēriņam, un pievienotās vērtības nodokļa summa, kas maksājama, kad pārtrauc pasākumus gadījumos, kas minēti A-E punktā, atbilst nodokļa summai, kāda būtu maksājama, ja katram no šiem darījumiem būtu uzlikts nodoklis valsts teritorijā:

A. Tādu preču ievešana, kurām paredzēts noliktavas režīms, kas nav muitas noliktavas režīms;

B. Tādu preču ievešana, kuras paredzēts:

a) uzrādīt muitai un vajadzības gadījumā novietot pagaidu glabāšanā;

b) novietot brīvā zonā vai brīvā noliktavā;

c) novietot saskaņā ar muitas noliktavas vai iekšējās apstrādes režīmu;

d) ielaist teritoriālos ūdeņos:

- lai iekļautu urbšanas vai ražošanas platformās šādu platformu celtniecībai, remontam, apkopei, pārveidošanai vai aprīkošanai, vai šādas urbšanas vai ražošanas platformas savienošanai ar cietzemi,

- urbšanas vai ražošanas platformu apgādei ar degvielu un pārtiku;

e) novietot valsts teritorijā saskaņā ar noliktavas režīmu, kas nav muitas noliktavas režīms.

Šajā pantā par noliktavām, kas nav muitas noliktavas, uzskata:

- ražojumiem, uz kuriem attiecas akcīzes nodoklis, — vietas, kuras noteiktas kā nodokļu noliktavas Direktīvas 92/12/EEK 4. panta b) apakšpunktā,

- precēm, uz kurām neattiecas akcīzes nodoklis, — vietas, ko dalībvalstis noteikušas kā tādas. Tomēr dalībvalstis nedrīkst paredzēt noliktavas, kas nav muitas noliktavas, ja minētās preces paredzēts piegādāt mazumtirdzniecībā.

Tomēr dalībvalstis var noteikt šādus pasākumus precēm, kas paredzētas:

- nodokļu maksātājiem piegādēm, ko veic saskaņā ar 28.k panta nosacījumiem,

- beznodokļu veikaliem 28.k panta izpratnē, lai veiktu piegādes ceļotājiem, kuri lido vai kuģo uz trešajām valstīm, ja šīs piegādes ir atbrīvotas no nodokļiem saskaņā ar 15. pantu,

- nodokļu maksātājiem, lai veiktu piegādes ceļotājiem lidmašīnās vai kuģos lidojuma vai jūrasbrauciena laikā, ja tā galapunkts atrodas ārpus Kopienas,

- nodokļu maksātājiem beznodokļa piegādēm, ko veic saskaņā ar 15. panta 10. punktu.

Vietas, kas minētas a), b), c) un d) apakšpunktā, ir tās, kas noteiktas spēkā esošajos Kopienas muitas noteikumos;

C. Pakalpojumu sniegšana attiecībā uz B daļā minēto preču piegādi;

D. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšana, kas veikta:

a) vietās, kas uzskaitītas B daļas a), b), c) un d) punktā un uz kurām arī attiecas viens no noteiktajiem gadījumiem;

b) vietās valsts teritorijā, kas uzskaitītas B daļas e) punktā uz kurām arī attiecas tajā norādītais gadījums.

Ja tās izmanto a) punktā paredzēto iespēju darījumiem, kurus veic muitas noliktavās, dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tās definējušas noteikumus par noliktavām, kas nav muitas noliktavas, kuri ļauj b) punkta noteikumus piemērot tiem pašiem darījumiem ar J pielikumā uzskaitītajām precēm, kurus veic noliktavās, kas nav muitas noliktavas;

E. Piegādes:

- 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto preču piegādes tomēr ir pakļautas pagaidu ievešanas kārtībai ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem vai ārējā tranzīta kārtībai,

- 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto preču piegādes tomēr ir pakļautas Kopienas iekšējai tranzīta procedūrai, kas noteikta 33.a pantā,

kā arī pakalpojumu sniegšana saistībā ar šādām piegādēm.

Neatkarīgi no 21. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmās daļas, persona, kam ir nodokļu saistības saskaņā ar pirmo daļu, ir persona, kura izraisa to, ka uz precēm vairs neattiecas kārtība vai gadījumi, kas uzskaitīti šajā punktā.

Ja attiecībā uz precēm atceļot kārtību vai gadījumus, kas minēti šajā punktā, rodas ievešana 7. panta 3. punkta izpratnē, ieveduma dalībvalsts veic pasākumus, lai izvairītos no nodokļa divkāršas uzlikšanas šajā valstī.";

,

- pantu papildina ar šādu punktu:

"1.a Ja dalībvalstis izmanto izvēli, kas paredzēta 1. punktā, tām jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka preču iegādes Kopienas iekšienē, uz kurām paredzēts attiecināt kādus no noteikumiem vai gadījumiem, kas minēti 1. punkta B daļā, gūst labumu no tiem pašiem noteikumiem, kā preču piegādes, kas valstī veiktas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem.";";

10. Direktīvas 28.f panta 1. punktā 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) pievienotās vērtības nodoklis, kas ir jāmaksā vai samaksāts valsts teritorijā par precēm vai pakalpojumiem, ko viņam piegādājusi vai piegādās cits nodokļu maksātājs;";

11. Direktīvas 28.g pantā 21. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) personas, kam sniedz pakalpojumus, uz kuriem attiecas 9. panta 2. punkta e) apakšpunkts, vai personas, kas ir identificētas pievienotā vērtības nodokļa maksājumiem valsts teritorijā, kurām sniegti pakalpojumi, uz kuriem attiecas 28.b panta C, D, E un F daļa, ja šos pakalpojumus veic nodokļu maksātājs, kas reģistrēts ārzemēs; Tomēr dalībvalstis var prasīt, lai pakalpojuma sniedzējs būtu solidāri atbildīgs par nodokļa samaksu;";

12. Direktīvas 28.h pantu groza šādi:

- 22. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

- "b) Ikviens ar nodokļu maksātājs reģistrē preces, kuras tas nosūtījis vai izvedis vai kuras tā vārdā ir nosūtītas vai izvestas no 3. pantā noteiktās teritorijas, taču Kopienas iekšienē, 28.a panta 5. punkta b) apakšpunkta piektajā, sestajā un septītajā ievilkumā minēto darījumu mērķiem.

Ikviens nodokļu maksātājs veic pietiekami sīku uzskaiti, lai ļautu identificēt preces, ko tam no citas dalībvalsts nosūtījis kāds nodokļu maksātājs, vai tas veikts šā nodokļu maksātāja vārdā, kurš identificēts pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem minētajā otrā dalībvalstī, ar kuru saistībā sniegts pakalpojums atbilstoši 9. panta 2. punkta c) apakšpunkta trešajam vai ceturtajam ievilkumam;",

- 22. panta 3. punkta b) apakšpunkta otrās daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

- "— darījumiem, kas minēti 28.b panta C, D, E un F daļā, — nodokļu maksātāja identifikācijas numurs valsts teritorijā un klienta identifikācijas numurs, ar kuru viņam ir sniegts pakalpojums.",

- 22. panta 6. punkta b) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"Ikviens nodokļu maksātājs, kas identificēts pievienotās vērtības nodoklim, iesniedz arī kopsavilkuma ziņojumu par ieguvējiem, kas identificēti pievienotās vērtības nodoklim, kuriem tas piegādājis preces saskaņā ar 28.c panta A daļas a) un d) punkta nosacījumiem, kā arī par kravas saņēmējiem, kas identificēti pievienotās vērtības nodoklim darījumos, kas minēti piektajā daļā.",

- 22. panta 6. punkta b) apakšpunkta trešās daļas otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

- "— numurs, ar kuru persona, kas iegūst preces, ir identificēta pievienotās vērtības nodoklim citā dalībvalstī un ar kuru tai piegādātas preces,",

- 22. panta 6. punkta b) apakšpunkta piekto daļu svītro;

13. Pievieno J pielikumu, kas sniegts šās direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības līdz 1996. gada 1. janvārim. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, dalībvalstis var ar normatīviem un administratīviem aktiem paredzēt, ka 1. panta 3., 4. un 9. punkta noteikumi stājas spēkā ne vēlāk kā 1996. gada 1. janvārī.

Tomēr Vācijas Federatīvā Republika un Luksemburgas Lielhercogiste ir tiesīgas ar normatīviem un administratīviem aktiem noteikt, ka 1. panta 9. punkta noteikumi stājas spēkā ne vēlāk kā 1997. gada 1. janvārī.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1995. gada 10. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Juppé

[1] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/76/EK (OV L 365, 31.12.1994., 53. lpp.).

[2] OV L 384, 30.12.1992., 47. lpp.

[3] OV L 133, 4.6.1969., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/4/EK (OV L 60, 3.3.1994., 14. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

J PIELIKUMS

Preču apraksts | KN kods |

Konservu kārba | 8001 |

Varš | 7402740374057408 |

Cinks | 7901 |

Niķelis | 7502 |

Alumīnijs | 7601 |

Svins | 7801 |

Indijs | ex811291ex811299 |

Labības produkti | no 1001 līdz 10051006: tikai neapstrādāti rīsino 1007 līdz 1008 |

Eļļas augu sēklas un augļi | no 1201 līdz 1207 |

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti | 0801 |

Citi rieksti | 0802 |

Olīvas | 071120 |

Graudi un sēklas (ieskaitot sojas pupas) | no 1201 līdz 1207 |

Negrauzdēta kafija | 0901110009011200 |

Tēja | 0902 |

Kakao pupiņas, veselas vai maltas, negrauzdētas vai grauzdētas | 1801 |

Jēlcukurs | 170111170112 |

Kaučuks pirmformās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs | 40014002 |

Vilna | 5101 |

Ķīmiskas vielas bez taras | 28. un 29. nodaļa |

Minerāleļļas (ieskaitot propānu un butānu; arī ieskaitot neapstrādātas naftas eļļas) | 27092710271112271113 |

Sudrabs | 7106 |

Platīns (pallādijs, rodijs) | 711011007110210071103100 |

Kartupeļi | 0701 |

Augu eļļas un tauki, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nemodificētas | no 1507 līdz 1515 |

"

--------------------------------------------------