31995F1127(03)Oficiālais Vēstnesis C 316 , 27/11/1995 Lpp. 0048 - 0048


Padomes Akts

(1995. gada 26. jūlijs)

par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības konvencijas sastādīšanu

(95/C 316/03)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Savienības dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

tā kā, lai sasniegtu Savienības mērķus, tādas krāpšanas, kas iespaido Eiropas Kopienu finanšu intereses, apkarošanu dalībvalstis uzskata par kopīgu interešu jautājumu, kas atbilst Līguma VI nodaļā minētajai sadarbībai,

tā kā, lai iespēju robežās apkarotu šādu krāpšanu, nepieciešams izstrādāt pirmo vienošanos, kuru neilgi pēc tam papildināt ar citiem juridiskiem instrumentiem, lai uzlabotu Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzības efektivitāti krimināltiesību ietvaros,

IR PIEŅĒMUSI LĒMUMU, ka ar šo tiek sastādīta Konvencija, kuras teksts ir dots pielikumā un kuru šodien paraksta Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji,

IESAKA dalībvalstīm to pieņemt saskaņā ar attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.

Briselē, 1995. gada 26. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. A. Belloch Julbe

--------------------------------------------------