31995D0320

Komisijas Lēmums (1995. gada 12. jūlijs), ar ko izveido Zinātnisko komiteju jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā

Oficiālais Vēstnesis L 188 , 09/08/1995 Lpp. 0014 - 0015
CS.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
ET.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
HU.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
LT.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
LV.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
MT.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
PL.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
SK.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336
SL.ES Nodaļa 01 Sējums 01 Lpp. 336


Komisijas lēmums

(1995. gada 12. jūlijs),

ar ko izveido Zinātnisko komiteju jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā

(95/320/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā kopējiem noteikumiem par darba drošību, higiēnu un veselības aizsardzību jānodrošina darba ņēmēju veselības aizsardzība darbavietā Kopienā;

tā kā, lai izstrādātu un pilnveidotu kopējus noteikumus par darba drošību, veselību un higiēnu, zinātniski jāizvērtē darbavietā pastāvošie apdraudējumi, kā arī aizsardzības pasākumi pret tādiem apdraudējumiem;

tā kā minētajā izvērtēšanā jāiesaista augsti kvalificēti zinātnieki visās jomās, kas saistītas ar darba drošību, higiēnu un veselību;

tā kā, pieņemot Padomes Direktīvu 88/642/EEK [1], ar ko tika grozīta Direktīva 80/1107/EEK [2] par darbinieku aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmisku, fizikālu un bioloģisku vielu iedarbību darba vietā, Padome aicināja Komisiju veidot zinātnisku komiteju, kas izvērtētu pieejamos zinātniskos datus, kuri vajadzīgi robežlielumu noteikšanai;

tā kā, atsaucoties uz Padomes lūgumu, Komisija kopš 1990. gada jautājumos par iedarbības robežlielumiem darbavietā ir neformāli apspriedusies ar zinātnieku grupu;

tā kā savā paziņojumā par programmu attiecībā uz darba drošību, higiēnu un veselības aizsardzību darbavietā Komisija kā vienu no mērķiem nākamiem pieciem gadiem min preventīvu pasākumu izstrādi aizsardzībai pret ķīmiskām vielām;

tā kā ir svarīgi, lai Komisija saņemtu objektīvus zinātniskus atzinumus no augsti kvalificētiem zinātniekiem, lai nepārtraukti varētu kontrolēt situāciju;

tā kā tādā nolūkā Komisijai padomdevējas statusā jāpiesaista zinātniska komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Komisijai piesaista Zinātnisko komiteju (še turpmāk "Komiteja"), kas izvērtē ķīmisku vielu ietekmi uz darba ņēmēju veselību.

2. pants

1. Komitejas uzdevums ir pēc Komisijas lūguma sniegt tai atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar ķīmisku vielu toksikoloģisku izvērtēšanu, vērtējot tādu vielu ietekmi uz darba ņēmēju veselību.

Cita starpā, pamatojoties uz zinātniskiem datiem, Komiteja dod padomus par iedarbības robežlielumu darbavietā noteikšanu un, vajadzības gadījumā, sniedz priekšlikumus par šādiem lielumiem:

- vidējo koncentrāciju, par pamatu ņemot astoņu stundu darbadienu (TWA),

- īstermiņa robežlielumu/novirzes robežlielumu (STEL)

- bioloģiskos robežlielumus.

Iedarbības robežlielumus vajadzības gadījumā var papildināt ar precizējošām piezīmēm.

Komiteja dod padomus par vielu iespējamo nokļuvi organismā jebkādos citos veidos (piemēram, caur ādu un/vai gļotādām).

2. Ieteikumus pamato un skaidro ar informāciju par pamata datiem, par kritisko ietekmi, par izmantotajām ekstrapolācijas metodēm un datiem par cilvēku veselības iespējamo apdraudējumu. Tāpat iesniedz skaidrojumu par to, vai ir iespējams uzraudzīt pakļautību iedarbībai pie robežlielumiem, par kuriem sniegts priekšlikums.

3. Komiteja pēta visus būtiskos zinātniskos faktorus, kas saistīti ar iedarbības robežlielumu noteikšanu, un izsaka ieteikumus Komisijai, lai palīdzētu tai noteikt prioritātes.

4. Komiteja pēc Komisijas lūguma veic arī citas darbības saistībā ar ķīmisku vielu toksikoloģisko izvērtēšanu.

3. pants

1. Komitejā no visām dalībvalstīm kopā ir ne vairāk kā 21 loceklis, kas pārstāv dažādas zinātnes jomas tā, lai Komiteja varētu pildīt 2. pantā aprakstītās pilnvaras, konkrēti, locekļiem jābūt kompetentiem ķīmijā, toksikoloģijā, epidemioloģijā, arodmedicīnā un darba higiēnā, kā arī tiem jābūt vispārēji kompetentiem noteikt iedarbības robežlielumus darbavietā.

2. Komitejas locekļus pēc apspriedēm ar attiecīgajām dalībvalstīm ieceļ Komisija, ievērojot vajadzību nodrošināt visu minēto jomu pārstāvību.

3. Komiteja no locekļu vidus uz trim gadiem ievēl priekšsēdētāju un divus vietniekus. Ievēlēšanai vajadzīgs klātesošo locekļu divu trešdaļu vairākums.

4. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Šīs pilnvaras var tikt atjaunotas. Trīs gadu termiņam beidzoties, Komitejas locekļi turpina pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad viņus aizstāj vai tiek atjaunotas viņu pilnvaras.

Ja kāds no Komitejas locekļiem pilnvaru termiņa laikā atkāpjas no amata vai iestājas kāda locekļa nāve, tad Komisija saskaņā ar 2. punkta prasībām ieceļ jaunu locekli.

4. pants

Komitejas locekļu sarakstu informācijas nolūkos Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

1. Komiteja, vienojoties ar Komisijas pārstāvjiem, var veidot darba grupas.

2. Darba grupu uzdevums ir ziņot Komitejai par tiem jautājumiem, kuru izskatīšanu Komiteja darba grupām ir uzticējusi.

6. pants

1. Komitejas sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā.

2. Komisijas pārstāvji sanāksmēs var aicināt piedalīties personas, kas ir īpaši kompetentas izskatāmajā jautājumā.

3. Komitejas un darba grupu sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisijas dienesti.

4. Komitejas un darba grupu sanāksmēs piedalās Komisijas pārstāvji.

7. pants

Kad Komisija sasauc Komitejas vai darba grupu sanāksmes, tās parasti notiek Komisijas sēdeklī. Taču ārkārtas gadījumos, kā arī ikreiz, kad tas vajadzīgs zinātnisku prasību dēļ, Komisijas sasauktās sanāksmes var notikt jebkurā citā vietā ārpus Komisijas sēdekļa.

8. pants

1. Komitejas sanāksmēs tiek apspriesti atzinumi, ko lūguši Komisijas pārstāvji.

Lūdzot Komitejas atzinumu, Komisijas pārstāvji var noteikt termiņu, kādā tas sniedzams.

2. Komiteja dara visu, lai tās ieteikumu pamatā būtu konsenss. Komitejas apspriedēm balsošana neseko.

3. Ja lūgto atzinumu Komitejas locekļi dod vienprātīgi, viņi izstrādā kopīgus secinājumus. Ja vienprātīga vienošanās netiek panākta, tad apspriedes laikā izteiktos viedokļus iekļauj ziņojumā, par kura izstrādi atbild Komisijas pārstāvji.

4. Neietekmējot 9. panta 1. punktu, Komisija Komitejas atzinumus publicē.

9. pants

Neietekmējot Līguma 214. pantu, Komitejas locekļu pienākums ir neizpaust informāciju, kas nonākusi viņu rīcībā, strādājot Komitejā, ja Komisija locekļus informē, ka lūgtais atzinums attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem.

Tādos gadījumos sanāksmēs piedalās tikai Komitejas locekļi un Komisijas pārstāvji.

Briselē, 1995. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pádraig Flynn

[1] OV L 356, 24.12.1988., 74. lpp.

[2] OV L 327, 3.12.1980., 8. lpp.

--------------------------------------------------