31994R2257Oficiālais Vēstnesis L 245 , 20/09/1994 Lpp. 0006 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 61 Lpp. 0052
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 61 Lpp. 0052


Komisijas Regula (EK) Nr. 2257/94

(1994. gada 16. septembris),

ar ko nosaka kvalitātes standartus banāniem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 13. februāra Regulu (EEK) Nr. 404/93 par banānu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3518/93 [2], un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā Regulā (EEK) Nr. 404/93 ir paredzēts noteikt kopējus kvalitātes standartus banāniem, kas paredzēti patēriņam svaigā veidā, neieskaitot miltu banānus; tā kā šo standartu mērķis ir nodrošināt to, ka tirgū piegādā vienādas un apmierinošas kvalitātes produktus, jo īpaši Kopienā novāktu banānu gadījumā, attiecībā uz kuriem nepieciešama rīcība kvalitātes uzlabošanā;

tā kā, ņemot vērā plašo Kopienā realizēto šķirņu klāstu un tirdzniecības praksi, būtu jānosaka obligāti standarti nenogatavinātiem zaļiem banāniem, neierobežojot turpmāku standartu ieviešanu, kas piemērojami citam tirdzniecības posmam; tā kā fig banānu īpašības un veids, kādā tos realizē, ir tāds, ka uz to nevajadzētu attiecināt Kopienas standartus;

tā kā banānu ražotājas dalībvalstis savā teritorijā jau piemēro valstu standartus dažādos banānu tirdzniecības posmos; tā kā būtu lietderīgi, ņemot vērā izraudzītos mērķus, ļaut turpināt piemērot to produkcijai šos esošos noteikumus, taču tikai posmos pēc nenogatavinātu zaļu banānu stadijas, ja šie noteikumi nav pretrunā Kopienas standartiem un netraucē banānu brīvai apgrozībai Kopienā;

tā kā būtu jāņem vērā tas, ka tādēļ, ka klimatiskie faktori apgrūtina ražošanas apstākļus Kopienas reģionos Madeirā, Azoru salās, Algarvē, Krētā un Lakonijā, banāni tur neattīstās līdz noteiktajam minimālajam garumam; tā kā šajos gadījumos šādus banānus tomēr drīkst realizēt, bet tikai kā II šķiras;

tā kā Banānu pārvaldības komiteja tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā nav iesniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvalitātes standarti, kas piemērojami banāniem ar KN kodu ex0803, izņemot miltu banānus, fig banānus un pārstrādei paredzētos banānus, ir izklāstīti šīs regulas I pielikumā.

Šie standarti attiecas uz banāniem ar izcelsmi trešās valstīs posmā, kad tos laiž brīvā apgrozībā, uz banāniem ar izcelsmi Kopienā pirmās izkraušanas posmā Kopienas ostā, un uz banāniem, ko piegādā svaigā veidā patērētājam ražošanas reģionā posmā, kad tos izved no iesaiņošanas novietnes.

2. pants

Standarti, kas ir izklāstīti 1. pantā, turpmākos tirdzniecības posmos neietekmē tādu valstu noteikumu piemērošanu, kuri:

- netraucē banānu ar izcelsmi trešās valstīs vai citos Kopienas reģionos, un kuri atbilst šajā regulā izklāstītajiem standartiem, brīvu apgrozību,

un

- nav nesavienojami ar šajā regulā izklāstītajiem standartiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 1995. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 16. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp.

[2] OV L 320, 22.12.1993., 15. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

KVALITĀTES STANDARTI BANĀNIEM

I PRODUKTA DEFINĪCIJA

Šis standarts attiecas uz Musa (AAA) spp., Cavendish un Gros Michel apakšgrupu šķirņu banāniem, kas minēti II pielikumā, ko paredzēts piegādāt svaigus patērētājam pēc sagatavošanas un iesaiņošanas. Tas neattiecas uz miltu banāniem, rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem banāniem un fig banāniem.

II KVALITĀTE

Šis standarts nosaka kvalitātes prasības, kādām jāatbilst nenogatavinātiem zaļiem banāniem pēc sagatavošanas un iesaiņošanas.

A Obligātās prasības

Ievērojot īpašus noteikumus attiecībā uz katru šķiru un pieļaujamās pielaides, visu šķiru banāniem jābūt:

- zaļiem un nenogatavinātiem,

- veseliem,

- stingriem,

- nebojātiem, produktus, ko skārusi puve vai kas sabojājušies tā, ka kļuvuši nederīgi patēriņam, neizmanto,

- tīriem, praktiski bez redzamiem svešķermeņiem,

- praktiski bez kaitēkļiem,

- praktiski bez bojājumiem, ko izraisījuši kaitēkļi,

- ar taisnu stublāju, bez izliekuma, bez sēnīšu bojājumiem un neizžuvušiem,

- bez drīksnām,

- bez anomālijām vai pārmērīga pašu banānu izliekuma,

- praktiski bez sasitumiem,

- praktiski bez zemu temperatūru radītiem bojājumiem,

- bez pārmērīga ārējā mitruma,

- bez svešas izcelsmes smaržas un/vai garšas.

Turklāt pie zariem un ķekariem (zaru daļām) ir jābūt:

- pietiekamai daļai vainaga ar parastu krāsu, veselai un bez sēnīšu slimībām,

- tīri nogrieztam vainagam, kas nav nogriezts slīpi vai noplēsts, bez stiebru daļām.

Banānu fiziskajai attīstībai un gatavībai jābūt tādai, lai tie varētu:

- izturēt transportēšanu un pārkraušanu,

un

- apmierinošā stāvoklī sasniegt galamērķi, lai sasniegtu atbilstošu gatavības pakāpi pēc ienākšanās.

B Klasifikācija

Banānus klasificē trīs šķirās, kas noteiktas šeit turpmāk:

i) "Ekstra" šķira

Šīs šķiras banāniem jābūt augstākā labuma. Tiem jābūt raksturīgiem šķirnei un/vai tirdzniecības modelim.

Pašiem banāniem nedrīkst būt bojājumi, izņemot vieglus virspusējus plankumus, kas kopumā nepārsniedz 1 cm2 no banāna virsmas, kuri nedrīkst kaitēt zara vai ķekara vispārējam izskatam, tā kvalitātei, tā izturībai vai iesaiņojuma izskatam.

ii) I šķira

Šīs šķiras banāniem jābūt labas kvalitātes. Tiem jābūt raksturīgiem šķirnei un/vai tirdzniecības modelim.

Tomēr pašiem banāniem ir pieļaujami šādi viegli bojājumi ar noteikumu, ka tie nekaitē katra zara vai ķekara vispārējam izskatam, tā kvalitātei, tā izturībai vai iesaiņojuma izskatam:

- nelielas formas izmaiņas,

- viegli mizas bojājumi, kas radušies noberzumu rezultātā, un citi viegli virspusēji bojājumi, kas kopumā nepārsniedz 2 cm2 no banāna virsmas.

Šādi viegli bojājumi nekādā gadījumā nedrīkst skart augļa mīkstumu.

iii) II šķira

Šajā šķirā ietilpst banāni, ko nevar pieskaitīt augstākajām šķirām, bet kas atbilst iepriekš precizētajām obligātajām prasībām.

Pašiem banāniem ir pieļaujami šādi bojājumi ar noteikumu, ka banāni saglabā savas būtiskās īpašības attiecībā uz kvalitāti, uzglabāšanas kvalitāti un izskatu:

- formas izmaiņas,

- mizas bojājumi dēļ noskrāpējumiem, noberzumiem un citiem cēloņiem ar noteikumu, ka kopējā skartā virsma nepārsniedz 4 cm2 no banāna virsmas.

Bojājumi nekādā gadījumā nedrīkst skart augļa mīkstumu.

III ŠĶIROŠANA PĒC LIELUMA

Lielumus nosaka pēc:

- augļa mīkstuma garuma, kas izteikts centimetros un izmērīts izliektajā augļa pusē no zieda gala līdz punktam, kur kāts savienojas ar stublāju,

- platuma, t.i., izmērot milimetros augļa šķērsgriezumu starp sānu griezuma vietām un vidu perpendikulāri garenvirziena asij.

Atsauces auglis garuma un platuma mērīšanai ir:

- vidējais banāns zara ārējā rindā,

- banāns blakus zara sadalījuma griezumam ķekara ārējā rindā.

Minimālais pieļaujamais garums ir 14 cm un minimālais pieļaujamais platums ir 27 mm.

Kā izņēmumu iepriekšējai daļai Kopienā drīkst laist pārdošanā Madeirā, Azoru salās, Algarvi, Krētā un Lakonijā ražotus banānus, kuru garums ir mazāks nekā 14 cm, bet tie jāklasificē kā II šķiras.

IV PIELAIDES

Katrā iesaiņojumā ir pieļaujamas pielaides attiecībā uz kvalitāti un izmēru tiem produktiem, kas neatbilst norādītās šķiras prasībām.

A Kvalitātes pielaides

i) "Ekstra" šķira

5 % banānu pēc skaita vai svara, kas neatbilst "ekstra" šķiras prasībām, bet atbilst I šķiras prasībām vai izņēmuma kārtā iekļaujas minētās šķiras pielaižu robežās.

ii) I šķira

10 % banānu pēc skaita vai svara, kas neatbilst I šķiras prasībām, bet atbilst II šķiras prasībām vai izņēmuma kārtā iekļaujas minētās šķiras pielaižu robežās.

iii) II šķira

10 % pēc svara no banāniem neatbilst ne II šķiras prasībām, ne obligātajām prasībām, izņemot produktus, ko skārusi puve vai jebkurš cits bojājums, kā dēļ tie nav derīgi lietošanai pārtikā.

B Izmēra pielaides

Visām šķirām 10 % pēc skaita no banāniem neatbilst izmēra īpašībām, līdz 1 cm robežai minimālajam 14 cm izmēram.

V IZSKATS

A Vienveidība

Visu iesaiņojumu saturam jābūt vienādam, un tajā jābūt tikai vienas izcelsmes, šķirnes un/vai tirdzniecības modeļa un kvalitātes un izmēra banāniem.

Katra iesaiņojuma satura redzamajai daļai jābūt raksturīgai visam saturam.

B Iesaiņojums

Banāniem jābūt iesaiņotiem tā, lai produkts būtu pienācīgi aizsargāts.

Materiāliem, ko izmanto iesaiņojuma iekšpusē, jābūt jauniem, tīriem un tāda rakstura, kas ļauj pasargāt produktu no jebkādiem ārējiem vai iekšējiem bojājumiem. Tādu materiālu kā, jo īpaši iesaiņojamā papīra un uzlīmju ar komerciālām norādēm lietošana ir atļauta ar noteikumu, ka drukāšana vai etiķetēšana ir veikta ar tinti vai līmi, kas nav toksiska.

Iesaiņojumam jābūt bez jebkādiem piemaisījumiem.

C Noformējums

Banāni ir jānoformē zaros vai ķekaros (zaru daļās), kam ir vismaz četri banāni.

Ir pieļaujami ķekari ar ne vairāk kā diviem trūkstošiem banāniem ar noteikumu, ka stublājs nav noplēsts, bet ir tīri nogriezts, nebojājot blakus esošos banānus.

Vienā rindā drīkst būt ne vairāk kā viens ķekars ar trim banāniem, kuriem ir tādas pašas īpašības, kā pārējiem augļiem.

Ražošanas reģionos drīkst laist pārdošanā banānus ar kātu.

VI MARĶĒJUMS

Uz katra iesaiņojuma jābūt šādai informācijai, kas uzrakstīta uz vienas iepakojuma puses, ir salasāma, neizdzēšami marķēta un redzama no ārpuses:

A Identifikācija

Fasētājs un/vai izplatītājs: | Nosaukums un adrese vai oficiāli izsniegta vai atzīta konvencijas zīme. |

B Produkcijas veids

- Vārds "Banāni", ja saturs nav redzams no ārpuses,

- šķirnes vai tirdzniecības modeļa nosaukums.

C Produkta izcelsme

Izcelsmes valsts un, Kopienas produkcijas gadījumā:

- ražošanas rajons un

- (neobligāti) valsts, reģiona vai vietējais nosaukums.

D Tirdzniecības specifikācijas

- Šķira,

- neto svars,

- izmērs, kas izteikts kā minimālais garums un, neobligāti, kā maksimālais garums.

E Oficiālās kontroles atzīme (neobligāti)

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Kopienā realizēto deserta banānu galveno grupu, apakšgrupu un šķirņu saraksts

Grupa | Apakšgrupa | Galvenās šķirnes (nepilnīgs saraksts) |

AA | Sweet fig | Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo |

AB | Ney-Poovan | Ney Poovan, Safet Velchi |

AAA | Cavendish | Dwarf Cavendish |

Giant Cavendish |

Lacatan |

Poyo (Robusta) |

Williams |

Americani |

Valery |

Arvis |

Gros Michel | Gros Michel ("Big Mike") |

Highgate |

Pink fig | Figue Rose |

Figue Rose Verte |

Ibota | |

AAB | Fig apple | Fig apple, Silk |

Pome (Prata) | Pacovan |

Prata Ana |

Mysore | Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |

--------------------------------------------------