31994D0465Oficiālais Vēstnesis L 190 , 26/07/1994 Lpp. 0025 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 59 Lpp. 0154
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 59 Lpp. 0154


Komisijas Lēmums

(1994. gada 12. jūlijs)

par to Botsvānas uzņēmumu sarakstu, kam atļauts ievest gaļas produktus Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(94/465/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvu 72/462/EEK par veselības un veterinārās ekspertīzes problēmām, ievedot liellopus, aitas un kazas, cūkas, kā arī šo dzīvnieku svaigu gaļu vai gaļas produktus no trešām valstīm [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1601/92 [2], jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā trešo valstu uzņēmumiem nevar atļaut izvest gaļas produktus uz Kopienu, ja tie neatbilst vispārējiem un īpašajiem nosacījumiem, kas paredzēti Direktīvā 72/462/EEK;

tā kā saskaņā ar Direktīvas 72/462/EEK 4. panta 3. punktu Botsvāna ir nosūtījusi datus par vienu uzņēmumu, kam ir atļauts izvest uz Kopienu;

tā kā Kopienas pārbaude uz vietas rāda, ka šī uzņēmuma higiēnas standarti ir pietiekami labi, un tādēļ to var iekļaut pirmajā to uzņēmumu sarakstā, no kuriem var atļaut ievest gaļas produktus;

tā kā gaļas produktu ievedumam no uzņēmuma, kas ir šā lēmuma pielikuma sarakstā, turpina piemērot jau paredzētos noteikumus, līguma vispārīgos noteikumus un jo īpaši citus Kopienas veterināros noteikumus, konkrēti attiecībā uz veselības aizsardzību;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

1. Ar šo pielikumā minētais Botsvānas uzņēmums tiek apstiprināts gaļas produktu izvešanai uz Kopienu.

2. Ievedumam no šī uzņēmuma turpina piemērot citus Kopienas veterināros noteikumus, jo īpaši noteikumus, kas attiecas uz veselības aizsardzību.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp.

[2] OV L 173, 27.6.1992., 13. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

UZŅĒMUMU SARAKSTS

Apstiprinājuma nr. | Uzņēmums | Adrese |

1 | BMC Canning Branch | Lobatse, Botswana |

--------------------------------------------------