31994D0273



Oficiālais Vēstnesis L 117 , 07/05/1994 Lpp. 0037 - 0039
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 57 Lpp. 0076
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 57 Lpp. 0076


Komisijas Lēmums

(1994. gada 18. aprīlis)

par veterināro sertifikāciju tādu suņu un kaķu laišanai tirgū Apvienotajā Karalistē un Īrijā, kuru izcelsme nav minētajās valstīs

(94/273/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas reglamentē to dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, ko paredz īpaši Kopienas noteikumi, kas minēti Direktīvas 90/425/EEK A pielikuma I punktā [1], un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta a) apakšpunkta vii) daļu,

tā kā jāizveido veterinārais sertifikāts suņiem un kaķiem, ko laiž tirgū Apvienotajā Karalistē un Īrijā un kuru izcelsme nav minētajās valstīs;

tā kā šiem dzīvniekiem jāatbilst attiecīgajiem nepieciešamajiem veselības nosacījumiem, kas atspoguļoti sertifikātā un ko attiecīgi apliecinājis valsts pilnvarots veterinārārsts;

tā kā atbilstoši 10. panta 3. punkta a) apakšpunkta vii) daļai suņiem un kaķiem līdzi jābūt individuālai vakcinācijas apliecībai;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 92/65/EEK 10. panta 3. punkta a) apakšpunkta vii) daļā paredzētā sertifikāta paraugs ir iekļauts pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------