31993R2027Oficiālais Vēstnesis L 184 , 27/07/1993 Lpp. 0021 - 0022


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2027/93

(1993. gada 26. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2999/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz īpašu pasākumu piemērošanu pārstrādātu augļu un dārzeņu piegādei Madeirai, jo īpaši, lai noteiktu prognozējamo piegāžu bilanci laika posmam no 1993. gada 1. jūlija līdz 1994. gada 30. jūnijam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 15. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1600/92 par īpašiem pasākumiem Azoru salām un Madeirai attiecībā uz dažiem lauksaimniecības produktiem [1], kas grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 3714/92 [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā to produktu daudzumus, uz kuriem var attiecināt īpašo piegāžu režīmu, nosaka, izmantojot periodiskas prognozētās bilances, kuras var pārskatīt saskaņā ar būtiskajām tirgus prasībām, ņemot vērā vietējo ražošanu un tradicionālās tirdzniecības plūsmas; tā kā, lai nodrošinātu šo prasību ievērošanu attiecībā uz daudzumu, cenu un kvalitāti un lai nodrošinātu to, ka saglabājas no Kopienas piegādāto produktu īpatsvars, atbalstu, kas jāpiešķir par produktiem, kuru izcelsme ir pārējā Kopienā, nosaka saskaņā ar nosacījumiem, kas tiešajam patērētājam ir līdzvērtīgi priekšrocībai, kas rodas, no ievedmuitas atbrīvojot preces, kas importētas no trešām valstīm;

tā kā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2999/92 [3] ir izklāstīti sīki izstrādātie noteikumi attiecībā uz īpašo pasākumu piemērošanu pārstrādātu augļu un dārzeņu piegādei Madeirai un prognozētā bilance, ar kuru nosaka daudzumus, kam var piemērot īpašo piegāžu režīmu laika posmā no 1992. gada 1. jūlija līdz 1993. gada 30. jūnijam;

tā kā Madeiras tirgus prasību novērtēšanas rezultātā laika posmā no 1993. gada 1. jūlija līdz 1994. gada 30. jūnijam ir izveidota prognozējamo piegāžu bilance Kanāriju salām attiecīgajiem pārstrādātu augļu un dārzeņu nozares produktiem tādos pašos daudzumos, kādi bija galīgi noteikti iepriekšējam laika posmam;

tā kā licences un sertifikāta režīma darbības pārbaudes rezultātā laika posmā no 1992. gada jūlija līdz 1993. gada jūnijam ir izdarīts secinājums, ka, salīdzinājumā ar faktisko situāciju, licenču un sertifikātu derīguma termiņš ir jāpagarina par diviem mēnešiem;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2999/92 groza šādi.

1. Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

"2. pants

Lai piemērotu Regulas (EEK) Nr. 1600/92 3. panta 2. punktu, produktiem un daudzumiem, kas ietverti prognozējamo piegāžu bilancē, atbalsts, kura apjoms ir ECU 10 par 100 kilogramiem, ir noteikts II pielikumā. Šo apjomu nosaka tā, lai tiktu saglabāts no Kopienas piegādāto produktu īpatsvars, ņemot vērā tradicionālās tirdzniecības plūsmas."

2. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

Licenču un sertifikātu derīguma termiņš beidzas trešā mēneša pēdējā dienā, skaitot no to izdošanas mēneša."

3. Pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1993. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1993. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 173, 27.6.1992., 1. lpp.

[2] OV L 378, 23.12.1992., 23. lpp.

[3] OV L 301, 17.10.1992., 7. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Prognozējamo piegāžu bilance, kurā iekļauti pārstrādātu augļu un dārzeņu produkti, kas paredzēti Madeirai no 1993. gada 1. jūlija līdz 1994. gada 30. jūnijam

(tonnās) |

KN kods | Apraksts | Daudzums |

2008 | Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, citādi sagatavotas vai konservētas, kas satur (vai nesatur) cukura vai cita saldinātāja piedevu vai spirtu, kas nav minētas vai iekļautas citur | |

200820 | – ananasi | 300 |

200830 | – citrusaugļi | 40 |

200840 | – bumbieri | 80 |

200860 | – ķirši | 60 |

200870 | – persiki | 120 |

| – pārējie, tostarp maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 200819 minētos | |

200892 | – – maisījumi: | 50 |

200899 | – – Citi, izņemot palmu galotņu pumpurus un maisījumus | 30 |

Kopā | 680 |

--------------------------------------------------