31993D0436Oficiālais Vēstnesis L 202 , 12/08/1993 Lpp. 0031 - 0041
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 4 Sējums 5 Lpp. 0100
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 4 Sējums 5 Lpp. 0100


Komisijas Lēmums

(1993. gada 30. jūnijs),

ar ko paredz īpašus nosacījumiem, kas reglamentē Čīles izcelsmes zvejniecības produktu ievešanu

(93/435/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka higiēnas prasības attiecībā uz zvejniecības produktu ražošanu un laišanu tirgū [1], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā Komisijas ekspertu grupa bija ieradusies pārbaudes vizītē Čīlē, lai pārbaudītu apstākļus, kādos ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu zvejniecības produktus;

tā kā Čīles tiesību aktu noteikumus par zvejniecības produktu veterināro ekspertīzi un kontroli var uzskatīt par līdzvērtīgiem tiem noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 91/493/EEK;

tā kā Čīles kompetentā iestāde Servicio nacional de Pesca, (Sernap) un tās departaments Sanidad pesquera var efektīvi pārbaudīt spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu;

tā kā Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta iegūšanas procedūrā ir jāiekļauj arī sertifikāta parauga definīcija, obligātās prasības attiecībā uz valodu(-ām), kurā(-s) tas jāizstrādā, un tās personas kvalifikācija, kas ir pilnvarota to parakstīt;

tā kā saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta b) apakšpunktu zvejniecības produktu iepakojumiem jāpiestiprina zīme ar trešās valsts nosaukumu un izcelsmes uzņēmuma vai zivju pārstrādes kuģa apstiprinājuma numuru;

tā kā saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu ir jāizveido apstiprināto uzņēmumu un/vai zivju pārstrādes kuģu saraksts; tā kā šis saraksts jāizveido, ņemot vērā Sernap paziņojumu Komisijai; tā kā tādēļ Sernap ir jānodrošina Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punktā šim nolūkam paredzēto noteikumu ievērošana;

tā kā Sernap ir sniedzis oficiālas garantijas attiecībā uz Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā paredzēto noteikumu ievērošanu un attiecībā uz uzņēmumu un zivju pārstrādes kuģu apstiprināšanai nepieciešamo prasību ievērošanu, kas līdzvērtīgas tām, kas noteiktas minētajā direktīvā;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Čīles Ekonomikas, sabiedriskā sektora un rekonstrukcijas ministrijas departaments Sernap ir tā Čīles kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Zvejniecības produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Čīle, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkurā veidā, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1. Visiem sūtījumiem ir jāpievieno numurēts oriģinālais veselības sertifikāts, kas ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts, datēts un ir uz vienas lapas saskaņā ar šā lēmuma A pielikumā norādīto paraugu.

2. Tiem ir jābūt no apstiprinātiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti šā lēmuma B pielikumā.

3. Izņemot saldētus zvejniecības produktus, kas nav fastēti un ir paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem ar neizdzēšamiem burtiem jānorāda vārds "Čīle" un izcelsmes uzņēmuma vai zivju pārstrādes kuģa apstiprinājuma numurs.

3. pants

1. Šā lēmuma 2. panta 1. punktā minētie sertifikāti ir jāsagatavo vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā tiek veiktas pārbaudes.

2. Sertifikātā ir jānorāda Sernap pārstāvja vārds, amats, paraksts un oficiālais zīmogs tādā krāsā, kas atšķiras no pārējiem ierakstiem sertifikātā.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 1993. gada 1. jūlija.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

APSTIPRINĀTO UZŅĒMUMU UN ZIVJU PĀRSTRĀDES KUĢU SARAKSTS

I. Uzņēmumi

Nr. | Nosaukums un adrese | Apstiprināts līdz |

01003 | Procemar SA Āfrika | 30.12.1995. |

01007 | Frigopesca SA Āfrika | 30.08.1995. |

01011 | Agropesca SA Āfrika | 30.04.1995. |

01012 | Novamar SA Āfrika | 30.08.1995. |

01013 | Pescquera Marvesa SA Āfrika | 30.08.1995. |

01060 | Pesquera Iquique Gaunayes SA Ikike | 30.12.1995. |

01064 | Pesquera del Norte SA Ikike | 30.12.1995. |

01065 | Pesquera Vamar Ltda Ikike | 30.04.1995. |

01068 | Inversiones Santa Mónica Ltda Ikike | 30.04.1995. |

01069 | Pesquera Centomar Ltda Ikike | 30.04.1995. |

01070 | Sarmenta Cultivos Marinos Ikike | 30.04.1995. |

02005 | Helga Mánquez Monardes Tokopiļa | 30.04.1995. |

02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | 30.12.1995. |

02023 | Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta | 30.04.1995. |

02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | 30.04.1995. |

02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | 30.04.1995. |

02029 | Universidad de Antolagasta Antofagasta | 30.12.1995. |

02030 | Sociedad Abaroa y Gómez Ltda Antofagasta | 30.08.1995. |

02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | 30.08.1995. |

02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | 30.04.1995. |

02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | 30.08.1995. |

02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | 30.08.1995. |

02050 | Pesquera y Coservera Tamail Ltda Taltala | 30.12.1995. |

02055 | Santana y Cía Ltda Mehiļone | 30.04.1995. |

03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Kaldera | 30.04.1995. |

03062 | Scoiedad Pesquera Caldera SA Kaldera | 30.12.1995. |

03067 | Gilframar Ltda Kaldera | 30.12.1995. |

03072 | Pesquera Playa Blanca SA Kaldera | 30.12.1995. |

03073 | Cabo Negro SA Kaldera | 30.12.1995. |

03074 | Pesquera Skuna Ltda Kaldera | 30.12.1995. |

03077 | Pesquera Huillinco Ltda Kaldera | 30.04.1995. |

03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Kaldera | 30.04.1995. |

04002 | Sarpesca SA Kokimba | 30.04.1995. |

04005 | Pesquera Humboldt SA Kokimba | 30.12.1995. |

04007 | Pesquera San José SA Kokimba | 30.12.1995. |

04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Kokimba | 30.12.1995. |

04013 | Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Kokimba | 30.12.1995. |

04017 | Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Levmo) Kokimba | 30.12.1995. |

04023 | Empresa Pesquera y Conserveta Proteus SA Kokimba | 30.04.1995. |

04031 | Pesquera Andacollo SA Kokimba | 30.04.1995. |

04052 | Pesquera Mares de Chile SA Kokimba | 30.04.1995. |

05003 | Pesquera Quintero SA Kintera | 30.04.1995. |

05011 | Pesquera Santa Lucía SA Kintera | 30.04.1995. |

05050 | Pesquera San Sebastían SA Sanantonio | 30.04.1995. |

05054 | Comercial Alesa SA Valparaisa | 30.04.1995. |

05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparaisa | 30.04.1995. |

05060 | Conservera Trans Atlantic Ltda Valparaisa | 30.12.1995. |

05067 | La Ballenita Ltda Valparaisa | 30.04.1995. |

05071 | Intercomercial Sama SA Valparaisa | 30.04.1995. |

05077 | Mavicruz SA Valparaisa | 30.04.1995. |

05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparaisa | 30.04.1995. |

05205 | Jaime Azocar Campusano Sanantonio | 30.04.1995. |

05212 | Pesquera Mamina SA Sanantonio | 30.04.1995. |

05214 | Pesquera Marazul Ltda Sanantonio | 30.04.1995. |

07005 | Pesquera Constitución Ltda Konstitusjona | 30.04.1995. |

08003 | Chile Algas Talkavano | 30.12.1995. |

08090 | Conservas Multiexport SA Koronela | 30.12.1995. |

08097 | Arlavan Ltda Talkavano | 30.04.1995. |

08098 | Comercial Alesa SA Talkavano | 30.04.1995. |

08100 | Pesquera Santa María SA Talkavano | 30.04.1995. |

08104 | Prodemar Ltda Talkavano | 30.12.1995. |

08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talkavano | 30.12.1995. |

08113 | Iquique-Guanave Talkavano | 30.12.1995. |

08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talkavano | 30.04.1995. |

08120 | Pesquera San José del Sur SA Talkavano | 30.12.1995. |

08123 | Pesquera del Golfo SA Talkavano | 30.04.1995. |

08128 | Pesquera Cantábrico SA Talkavano | 30.08.1995. |

08133 | Unifish SA Talkavano | 30.12.1995. |

08136 | Frioexport SA Koronela | 30.04.1995. |

08137 | Heriberto Muñoz Concha Talkavano | 30.04.1995. |

08138 | Pesquera Grimar SA Talkavano | 30.04.1995. |

08141 | Frigorífico Talcahuano Talkavano | 30.04.1995. |

08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talkavano | 30.04.1995. |

08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talkavano | 30.12.1995. |

08146 | Pesquera Larus Ltda Talkavano | 30.12.1995. |

08148 | Unifish Canning Talkavano | 30.12.1995. |

08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talkavano | 30.12.1995. |

08152 | La Fuente del Mar Talkavano | 30.12.1995. |

08250 | Cia Pesquera San Pedro SACI Talkavano | 30.12.1995. |

08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal "Funcap" Koronela | 30.12.1995. |

08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Koronela | 30.04.1995. |

08254 | Independent Fisheries SA Koronela | 30.04.1995. |

08259 | Comercial e Industrial Anchomar Ltda Koronela | 30.08.1995. |

10012 | Fast-Service Ltda Valdivija | 30.04.1995. |

10014 | Serviven SA Valdivija | 30.12.1995. |

10018 | Piscícola Entrerríos SA Valdivija | 30.04.1995. |

10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivija | 30.12.1995. |

10030 | Isla Tenglo Ltda Puertomonta | 30.12.1995. |

10032 | Fecomar SA Puertomonta | 30.12.1995. |

10034 | Pesquera Trans Antartic Ltda Puertomonta | 30.12.1995. |

10036 | Proaustral Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10037 | Jaalmar Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10039 | Pesquera Ralún Ltda Puertomonta | 30.12.1995. |

10050 | Pesquera Royale Ltda Puertomonta | 30.12.1995. |

10053 | Alimentos Multiexport SA Puertomonta | 30.12.1995. |

10054 | Infrimar Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10055 | Pesquera Quehui Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10058 | Asenav SA Puertomonta | 30.04.1995. |

10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puertomonta | 30.04.1995. |

10063 | Tamai Ltda Puertomonta | 30.12.1995. |

10064 | Pesquera Mar Antártico SA Puertomonta | 30.04.1995. |

10066 | Aquasur Fischeries SA Puertomonta | 30.04.1995. |

10067 | Agroindustrial Santa Cruz SA Puertomonta | 30.12.1995. |

10068 | Dipromar SA Puertomonta | 30.12.1995. |

10070 | Nichiro Chile Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10072 | Pesquera Aguamar SA Puertomonta | 30.04.1995. |

10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10080 | Fiordo Blanco Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10081 | Conservamar SA Puertomonta | 30.12.1995. |

10082 | Produal Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10083 | Seabav Chile SA Puertomonta | 30.04.1995. |

10084 | Ventisqueros SA Puertomonta | 30.04.1995. |

10085 | Comercial Comtesa Ltda Puertomonta | 30.12.1995. |

10092 | Vartich Comercio Exterior Puertomonta | 30.12.1995. |

10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puertomonta | 30.04.1995. |

10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puertomonta | 30.12.1995. |

10103 | Canales del Sur SA Puertomonta | 30.04.1995. |

10150 | Conservera San Rafael Ltda Kalbuko | 30.12.1995. |

10154 | Soto Lemze Hijos Ltda Kalbuko | 30.12.1995. |

10156 | Fitz-Roy SA Kalbuko | 30.12.1995. |

10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Kalbuko | 30.12.1995. |

10158 | Pesquera Puluqui Ltda Kalbuko | 30.12.1995. |

10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Kalbuko | 30.12.1995. |

10160 | Aguas Claras SA Kalbuko | 30.12.1995. |

10163 | South Pacific Fishing Co. SA Kalbuko | 30.12.1995. |

10166 | Conservera Sacramento SA Kalbuko | 30.12.1995. |

10180 | Pesquera American Seafood Ltda Ankuda | 30.12.1995. |

10182 | Infrimar Ltda Ankuda | 30.04.1995. |

10183 | Sociedad Comercial Gran Ameríca Ltda Ankuda | 30.04.1995. |

10189 | Pesquera Messamar SA Ankuda | 30.12.1995. |

10190 | Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltda Ankuda | 30.12.1995. |

10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ankuda | 30.04.1995. |

10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Kastro | 30.12.1995. |

10212 | Promex Ltda Kastro | 30.12.1995. |

10216 | Pesquera Andina SA Kastro | 30.04.1995. |

10217 | Salmones Aucar Ltda Kastro | 30.08.1995. |

10220 | Pesqura Unichile SA Kastro | 30.12.1995. |

10221 | Salmones Antártica SA Kastro | 30.04.1995. |

10223 | Conservas Dalcahue SA Kastro | 30.12.1995. |

10225 | Comercial Gop Ltda Kastro | 30.06.1995. |

10226 | Skiring Salmón Ltda Kastro | 30.04.1995. |

10227 | Persquera Unimarc SA Kastro | 30.04.1995. |

10228 | Frigorífico Dalcahue SA Kastro | 30.04.1995. |

10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Kastro | 30.12.1995. |

10231 | Antarfrío SA Kastro | 13.04.1995. |

10232 | Maintec SA Kastro | 30.12.1995. |

10235 | Proces Adota Avalón SA Kastro | 30.08.1995. |

10236 | Asesoría Acuícola Ltda Kastro | 30.04.1995. |

10237 | Cultivos Achao SA Kastro | 30.10.1994. |

10239 | René Díaz Miranda Kastro | 30.06.1995. |

10255 | Salazar y Cerna Ltda Keļona | 30.12.1995. |

10256 | Pesquera Palacios SA Keļona | 30.12.1995. |

10258 | Salmones Quellón Ltda Keļona | 30.12.1995. |

10259 | Pacific Star SA Keļona | 30.12.1995. |

10260 | Pesquera Yadrán SA Keļona | 30.06.1995. |

10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Keļona | 30.06.1995. |

11004 | Pesquera Friosur SA Puertoaisena | 30.04.1995. |

11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puertoaisena | 30.04.1995. |

11007 | Darwin Ltda Puertoaisena | 30.12.1995. |

11010 | Pesquera Salmar Ltda Puertoaisena | 30.04.1995. |

11012 | Pesca Chile SA Puertoaisena | 30.04.1995. |

11014 | Pesca Austral SA Puertoaisena | 30.12.1995. |

11018 | Salmones Antártica Puertoaisena | 28.08.1995. |

11025 | Comercial Comtesa Ltda Puertoaisena | 30.12.1995. |

12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltda Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12016 | Comercial Comtesa SA Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12028 | Pesquera Royale Ltda Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12030 | Pesquera Torres del Paine SA Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12033 | Cidepes Ltda Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12036 | Pesquera Edén Ltda Puntaarenasa | 30.12.1995. |

12038 | Copra Ltda Puntaarenasa | 30.04.1995. |

12039 | Pesca Chile SA Puntaarenasa | 30.04.1995. |

12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Puntaarenasa | 30.04.1995. |

12048 | Pesca Suribérica SA Puntaarenasa | 30.04.1995. |

13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santjago | 30.08.1995. |

13027 | Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd Santjago | 30.08.1995. |

13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santjago | 30.04.1995. |

13031 | Comercial Magna Ltda Santjago | 30.04.1995. |

13032 | Finamar SA Santjago | 30.08.1995. |

13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santjago | 30.08.1995. |

13043 | Chile Seafoods SA Santjago | 30.12.1995. |

13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santjago | 30.04.1995. |

13051 | Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santjago | 30.04.1995. |

II. Zivju pārstrādes kuģi

Nr. | Nosaukums | Īpašnieka nosaukums un adrese | Apstiprināts līdz |

2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanave | 30.04.1995. |

2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 30.04.1995. |

2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 30.04.1995. |

2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 30.04.1995. |

2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 30.04.1995. |

2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 30.04.1995. |

2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 30.04.1995. |

2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 30.04.1995. |

2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 30.04.1995. |

2019 | Unzen | Endepes SA | 30.04.1995. |

2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 30.04.1995. |

2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 30.04.1995. |

2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 30.04.1995. |

2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisnes SA | 30.04.1995. |

2024 | Cisne Verde | Pesca Cisnes SA | 30.04.1995. |

2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 30.04.1995. |

2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 30.04.1995. |

2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 30.04.1995. |

2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 30.04.1995. |

2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 30.04.1995. |

2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 30.04.1995. |

2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 30.04.1995. |

2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 30.04.1995. |

2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 30.04.1995. |

2038 | María Tamara | Concar SA | 30.04.1995. |

1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 30.04.1995. |

--------------------------------------------------