31993D0350Oficiālais Vēstnesis L 144 , 16/06/1993 Lpp. 0021 - 0022
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 1 Sējums 3 Lpp. 0021
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 1 Sējums 3 Lpp. 0021


Padomes lēmums

(1993. gada 8. jūnijs),

ar kuru groza Padomes Lēmumu 88/591/EOTK, EEK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesu

(93/350/Euratom, EOTK, EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 32.d pantu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 168.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 140.a pantu,

ņemot vērā 1951. gada 18. aprīlī Parīzē parakstīto Protokolu par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Tiesas statūtiem,

ņemot vērā Tiesas lūgumu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā Pirmās instances tiesas piesaiste Tiesai ar Lēmumu 88/591/EOTK, EEK, Euratom [2], izveidojot otru tiesu, ir paredzēta jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas prasa sarežģītu faktu rūpīgu izmeklēšanu, lai uzlabotu individuālo interešu tiesisko aizsardzību un uzturētu tiesiskās uzraudzības kvalitāti un efektivitāti Kopienas tiesiskajā kārtībā, dodot iespēju Tiesai koncentrēt darbību uz savu pamatuzdevumu nodrošināt Kopienas tiesību vienādu interpretāciju,

tā kā tādā pat nolūkā, ņemot vērā pagātnes pieredzi, jāpaplašina Pirmās instances tiesai paredzētā jurisdikcija izskatīt un izlemt pirmajā instancē fizisku vai juridisku personu ierosinātas konkrētas prasību vai lietu kategorijas,

tā kā tādēļ būtu jāizdara grozījumi Lēmumā 88/591/EOTK, EEK, Euratom,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 88/591/EOTK, EEK, Euratom groza, kā izklāstīts turpmāk.

1. Lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"Ja vien tiesību akts, ar ko izveidots attiecīgais Kopienas tiesību subjekts, neparedz citādi, Pirmās instances tiesa realizē pirmajā instancē piekritību, kuru Tiesai piešķīruši Kopienu dibināšanas līgumi un to īstenošanai pieņemtie tiesību akti:

a) strīdos, kas minēti EEK līguma 179. pantā un Euratom līguma 152. pantā;

b) lietās, ko, ievērojot EOTK līguma 33. panta otro daļu, 40. panta pirmo un otro daļu un 42. pantu, ierosinājušas fiziskas vai juridiskas personas;

c) lietās, ko saskaņā ar EEK līguma 173. panta otro daļu, 175. panta trešo daļu un 178. un 181. pantu ierosinājušas fiziskas vai juridiskas personas;

d) lietās, ko saskaņā ar Euratom līguma 146. panta otro daļu, 148. panta trešo daļu un 151. un 153. pantu ierosinājušas fiziskas vai juridiskas personas."

2. Lēmuma 3. panta 2. un 3. punktu ar šo atceļ.

3. Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

Izņemot, kā še turpmāk paredzēts, uz Pirmās instances tiesu attiecas EOTK līguma 34., 36., 39., 44. un 92. pants, EEK līguma 172., 174., 176., 184. līdz 187. pants un 192. pants un Euratom līguma 49., 83., 144.b, 147., 149., 156. līdz 159. pants un 164. pants."

2. pants

Protokolā par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Tiesas statūtiem, kas grozīts ar Lēmumu 88/591/EOTK, EEK, Euratom, 53. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Atkāpjoties no Līguma 44. panta, Pirmās instances tiesas lēmumi, kas kādu vispārēju lēmumu vai vispārēju ieteikumu pasludina par spēkā neesošu, stājas spēkā vienīgi dienā, kad beidzies šo Statūtu 49. panta pirmajā daļā paredzētais termiņš, vai — ja šajā termiņā ir iesniegta apelācijas sūdzība — apelācijas sūdzības noraidīšanas dienā, tomēr neskarot pušu tiesības griezties Tiesā, kā paredzēts Līguma 39. panta otrajā un trešajā daļā, lai atceltu tāda tiesību akta darbību, kas pasludināts par spēkā neesošu, vai panāktu kāda cita pagaidu pasākuma piemērošanu."

3. pants

Šis Lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī; tomēr attiecībā uz lietām, ko fiziskas vai juridiskas personas ierosinājušas saskaņā ar EOTK līguma 33. panta otro daļu, 35. pantu un 40. panta pirmo un otro daļu saistībā ar tiesību aktiem par minētā Līguma 74. panta piemērošanu, kā arī attiecībā uz lietām, ko fiziskas vai juridiskas personas ierosinājušas saskaņā ar EEK līguma 173. panta otro daļu, 175. panta trešo daļu un 178. pantu saistībā ar dempinga un subsīdiju gadījumā veiktiem tirdzniecības aizsardzības pasākumiem minētā Līguma 113. panta izpratnē, tā stāšanos spēkā atliek līdz datumam, ko Padome nosaka ar vienprātīgu lēmumu.

Noteikumus, kas attiecas uz lietām, kuras ierosinātas saskaņā ar EOTK līguma 42. pantu, EEK līguma 181. pantu vai Euratom līguma 153. pantu, piemēro tikai līgumiem, kas noslēgti pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

4. pants

Lietas, uz kurām attiecas Lēmuma 88/591/EOTK, EEK, Euratom 3. pants ar šajā lēmumā paredzētajiem grozījumiem un kuras Tiesa izskata dienā, kad šis lēmums stājas spēkā, bet kurās vēl nav sniegts Tiesas reglamenta 44. panta 1. punktā paredzētais provizoriskais ziņojums, nodod Pirmās instances tiesai.

Luksemburgā, 1993. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

N. Helveg Petersen

[1] OV C 241, 21.9.1992., 1. lpp.

[2] OV L 319, 25.11.1988., 1. lpp. Izlabotais variants publicēts OV C 215, 21.8.1989., 1. lpp.

--------------------------------------------------