31993D0070Oficiālais Vēstnesis L 025 , 02/02/1993 Lpp. 0034 - 0038


Komisijas Lēmums

(1992. gada 21. decembris)

par "Animo" ziņojuma kodēšanu

(93/70/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem nolūkā īstenot iekšējo tirgu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/65/EEK [2], un jo īpaši tās 20. panta 3. punktu,

tā kā, lai nodrošinātu tīkla darbību, Komisija 1991. gada 3. decembrī pieņēma Lēmumu 91/637/EEK, kas izveido modeli ziņojumam, kas pārsūtāms ar datorizētā tīkla "Animo" palīdzību [3];

tā kā jānodrošina ātra "Animo" ziņojuma saprašana un efektīvi jāaizsargā dzīvnieku veselība, nosakot kodu, kas izmantojams Lēmuma 91/637/EEK pielikuma 4. punktā noteiktajām precēm;

tā kā dažu veidu dzīvu dzīvnieku un produktu esamība šā lēmuma paredzētajā kodēšanā nenozīmē, ka ziņojums jānosūta ar datortīkla "Animo" palīdzību;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi saskan ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kodi, kas izmantojami Lēmuma 91/637/EEK pielikuma 4. punkta pirmajā ievilkumā minētajām precēm, ir noteikti šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Ray MAC Sharry

[1] OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

[2] OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

[3] OV L 343, 13.12.1991., 46. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

PREČU NOSAUKUMI UN NUMURI, KAS IZMANTOJAMI "ANIMO" ZIŅOJUMĀ

PAR ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKIEM [1](KN kods: 0101)

—reģistrēti zirgi | 21.01.01.09 |

—vaislas zirgi un zirgi audzēšanai | 21.01.01.01 |

—kaujami zirgi | 21.01.01.02 |

—uz laiku ievesti zirgi | 21.01.01.01 |

—citi zirgu dzimtas dzīvnieki | 21.01.09 |

LIELLOPI (KN kods: 0102)

—teļi, kas jaunāki par 15 dienām | 21.02.01 |

—vaislas liellopi | 21.02.02 |

—liellopi audzēšanai | 21.02.04 |

—kaujami liellopi | 21.02.03 |

—citi liellopi | 21.02.09 |

AITU UN KAZU DZIMTAS DZĪVNIEKI (KN kods: 0104)

—vaislas aitu dzimtas dzīvnieki | 21.03.02 |

—aitu dzimtas dzīvnieki nobarošanai | 21.03.01 |

—kaujami aitu dzimtas dzīvnieki | 21.03.03 |

—vaislas kazu dzimtas dzīvnieki | 21.04.02 |

—kazu dzimtas dzīvnieki nobarošanai | 21.04.01 |

—kaujami kazu dzimtas dzīvnieki | 21.04.03 |

CŪKU DZIMTAS DZĪVNIEKI (KN kods: 0103)

—vaislas cūku dzimtas dzīvnieki | 21.05.02 |

—cūku dzimtas dzīvnieki audzēšanai | 21.05.01 |

—kaujami cūku dzimtas dzīvnieki | 21.05.03 |

MĀJPUTNI [2](KN kods: 0105 vai 0106)

—diennakti veci mājputni (20 vai vairāk vienību) | 22.01.09 |

—vaislas un gaļas mājputni (20 vai vairāk vienību) | 22.02.09 |

—piejaucētie mājputni (20 vai vairāk vienību) | 22.04.09 |

—vistu saimes līdz 20 vienībām | 22.09.09 |

—kaujami mājputni | 22.03.09 |

DZĪVAS ZIVIS [3](KN kods: 0301)

—uzņēmīgas zivju sugas | 23.04.01.09 |

—citas zivju sugas | 23.04.02 |

VĒŽVEIDĪGIE [3](KN kods: 0306)

—uzņēmīgas vēžveidīgo sugas | 23.04.03.09 |

—citas vēžveidīgo sugas | 23.04.04 |

MĪKSTMIEŠI [3]

—uzņēmīgas mīkstmiešu sugas | 23.04.05.09 |

—citas mīkstmiešu sugas | 23.04.06 |

DZĪVU ZIVJU OLŠŪNAS UN GAMETAS [3]

—uzņēmīgu sugu olšūnas un gametas | 23.06.01 |

—citu sugu olšūnas un gametas | 23.06.09 |

PERĒJAMAS OLAS (KN kods: 04070011 vai 04070019)

—perējamas olas komplektos līdz 20 vienībām | 41.01.01 |

—perējamas olas komplektos līdz 20 vienībām | 41.10.02 |

SPERMAS UN OLŠŪNU EMBRIJI (KN kods: 0511)

—liellopu sugu sperma | 46.01.01 |

—cūku sugu sperma | 46.01.02 |

—citu sugu sperma: | |

—zirgu dzimtas dzīvnieku | 46.01.09.01 |

—aitu dzimtas dzīvnieku | 46.01.09.02 |

—kazu dzimtas dzīvnieku | 46.01.09.03 |

—citu [4] | 46.01.09.99 |

—liellopu sugu olšūnas | 46.02.01 |

—citu sugu olšūnas: | |

—cūku dzimtas dzīvnieku | 46.02.09.01 |

—zirgu dzimtas dzīvnieku | 46.02.09.02 |

—aitu dzimtas dzīvnieku | 46.02.09.03 |

—kazu dzimtas dzīvnieku | 46.02.09.04 |

—citu [4] | 46.02.09.99 |

—liellopu sugu embriji | 46.03.01 |

—citu sugu embriji: | |

—cūku dzimtas dzīvnieku | 46.03.09.01 |

—zirgu dzimtas dzīvnieku | 46.03.09.02 |

—aitu dzimtas dzīvnieku | 46.03.09.03 |

—kazu dzimtas dzīvnieku | 46.03.09.04 |

—citu [4] | 46.03.09.99 |

CITI ZĪDĪTĀJI [5](KN kods: 0106)

—Primāti | 11.01 |

—Pārnadži: | |

Atgremotāji

—ragaiņi | 11.03.01.01 |

—žuburragu antilopes | 11.03.01.02 |

—žirafes | 11.03.01.03 |

—brieži | 11.03.01.04 |

—citi atgremotāji | 11.03.01.05 |

Kamieļu dzimtas dzīvnieki

—kamieļi un lamas | 11.03.02 |

Cūku dzimtas dzīvnieki

—nīlzirgi | 11.03.03.01 |

—citi cūkveidīgie vai aitveidīgie | 11.03.03.03 |

—citi cūku dzimtas dzīvnieki | 11.03.03.02 |

—Nepārnadži: | |

—degunradžu dzimtas dzīvnieki | 11.04.01 |

—tapiru dzimtas dzīvnieki | 11.04.02 |

—Sirēnas (jūras govis) | 11.05 |

—Trušnagaiņi | 11.06 |

—Snuķaiņi: | |

—Āfrikas zilonis | 11.07.01 |

—Āzijas zilonis | 11.07.02 |

—Cauruļzobji: |

—Āfrikas skudrulāči | 11.08.01 |

—Gaļēdāji: | |

Kaķu dzimtas dzīvnieki

—kaķi [6] | 11.09.01 |

—citi kaķu dzimtas dzīvnieki | 11.09.02 |

Suņu dzimtas dzīvnieki

—suņi [6] | 11.09.03 |

—citi suņu dzimtas dzīvnieki | 11.09.04 |

Citi gaļēdāji

—hiēnas | 11.09.05 |

—viveru dzimtas dzīvnieki | 11.09.06 |

—sermuļu dzimtas dzīvnieki | 11.09.07 |

—jenoti | 11.09.08 |

—lāči | 11.09.09 |

—Roņveidīgie: |

—īstie roņi | 11.10.01 |

—ausainie roņi | 11.10.03 |

—valzirgi | 11.10.02 |

—Vaļveidīgie | 11.11 |

—Grauzēji: | |

—Jūras cūciņu dzimta | 11.12.01.01 |

—dzeloņcūkveidīgie | 11.12.01.99 |

—žurkas un peles | 11.12.02 |

—citas žurkas, peles un susuri | 11.12.02.99 |

—vāverveidīgie | 11.12.03 |

—Zaķveidīgie: | |

—ataudzējamie zaķi | 11.12.04.01 |

—citi zaķi | 11.12.04.02 |

—savvaļas truši | 11.12.04.03 |

—pīkstuļu dzimta | 11.12.04.04 |

—Zvīņneši | 11.13 |

—Nepilnzobji | 11.14 |

—Lidojošie zīdītāji | 11.15 |

—Kukaiņēdāji | 11.16 |

—Ādspārņi | 11.17 |

—Somaiņi | 11.18 |

—Oldējēji | 11.19 |

CITI PUTNI [5](KN kods: 0106)

—Anseriformes | 12.16 |

—Apodiformes | 12.06 |

—Apterygiformes | 12.23 |

—Caprimulgiformes | 12.07 |

—Caslariiformes | 12.24 |

—Charadriiformes | 12.13 |

—Ciconiiformes | 12.17 |

—Coliiformes | 12.05 |

—Columbiformes | 12.11 |

—Coraciiformes | 12.03 |

—Cuculiformes | 12.09 |

—Falconiformes | 12.15 |

—Galliformes | 12.14 |

—Gaviiformes | 12.21 |

—Grisiformes | 12.12 |

—Passeriformes | 12.01 |

—Pelecaniformes | 12.18 |

—Piciformes | 12.02 |

—Podicipediformes | 12.20 |

—Procellariiformes | 12.19 |

—Psittaciformes | 12.10 |

—Rheiformes | 12.25 |

—Sphenisciformes | 12.27 |

—Strigiformes | 12.08 |

—Struthioniformes | 12.26 |

—Tinamiformes | 12.22 |

—Trogoniformes | 12.04 |

RĀPUĻI [5](KN kods: 0106)

—Zvīņrāpuļi | 13.01 |

—Čūskas | 13.02 |

—Krokodili | 13.04 |

—Bruņurupuči: | |

—bruņurupuči | 13.03.01 |

—citi bruņurupuču dzimtas dzīvnieki | 13.03.99 |

ABINIEKI [5]

—Bezastainie abinieki: | |

—vardes | 14.01.01 |

—citi varžu dzimtas dzīvnieki | 14.01.99 |

—Astainie abinieki – cryptobranchidae | 14.02 |

—Citi astainie abinieki | 14.03 |

—CITI MUGURKAULNIEKI [5] | 19.01 |

BEZMUGURKAULNIEKI [5]

—Kukaiņi: | |

—bišu māte | 24.01.01 |

—bites | 24.01.02 |

—zīdtārpi | 24.01.03 |

—citi kukaiņi | 24.01.99 |

—Citi bezmugurkaulnieki | 24.02 |

DZĪVNIEKU ATKRITUMI [7](KN kods: 0511)

—neapstrādāts augsta riska materiāls | 49.01 |

—apstrādāts augsta riska materiāls | 49.02 |

—neapstrādāts zema riska materiāls | 49.03 |

—apstrādāts zema riska materiāls | 49.04 |

LIMFMEZGLI UN ORGĀNI [8](KN kods: 0510)

—Farmaceitiskās pārstrādes rūpniecībai | 48.07.01 |

[1] Zirgu dzimtas dzīvnieki (ieskaitot zebras) vai ēzeļu sugas, vai šo sugu krustošanas pēcnācēji.

[2] Vistas, tītari, pērļu vistiņas, pīles, zosis, paipalas, baloži, fazāni un irbes.

[3] Saistībā ar Padomes Direktīvas 91/67/EEK pielikuma I un II sarakstā minētajām slimībām.

[4] uz zooloģisko dārzu.

[5] cirkam un atrakciju laukumiem.

[6] trīs vai vairāk mēnešus.

[7] Saskaņā ar Padomes Direktīvas 90/667/EEK 2. panta 1. punkta definīciju.

[8] Paredzēts Komisijas Lēmuma 92/183/EEK 1. panta a) punktā.

--------------------------------------------------