31992R3649Oficiālais Vēstnesis L 369 , 18/12/1992 Lpp. 0017 - 0024
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0111
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0111


Komisijas Regula (EEK) Nr. 3649/92

(1992. gada 17. decembris)

par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vēra Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/12/EEK par akcīzes ražojumu vispārējo režīmu un to glabāšanu, pārvadāšanu un kontroli [1], un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

ņemot vērā Akcīzes nodokļu komitejas atzinumu,

tā kā to akcīzes ražojumu, kas dalībvalstī nodoti patēriņam, brīva aprite nav ierobežota šīs dalībvalsts teritorijā; tā kā gadījumos, kad šie ražojumi ir paredzēti vai nodoti komerciāliem mērķiem citā dalībvalstī, akcīzes nodokļus iekasē vēlreiz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts normatīviem aktiem, kas ir par iemeslu nosūtītājā dalībvalstī samaksāto akcīzes nodokļu kompensācijai;

tā kā, lai nodrošinātu fiskālu kontroli, Direktīvas 92/12/EEK 7. panta 4. punkta noteikumi paredz vienkāršotus pavaddokumentus, kuros jābūt minētās direktīvas 18. panta 1. punktā paredzētajiem pamatelementiem; tā kā ir jānosaka šo dokumentu forma un saturs;

tā kā uzņēmējiem nav jāuzņemas papildu slodze, kas saistīta ar pārvadājumu dokumentiem, un tādēļ būtu jāparedz jau esošo komercdokumentu lietošana, ar noteikumu, ka tie atbilst zināmiem nosacījumiem;

tā kā ir vajadzīgs viens dokumenta eksemplārs nosūtītājā dalībvalstī samaksāto akcīzes nodokļu kompensācijai;

tā kā būtu jānosaka procedūras detaļas un pavaddokumenta eksemplāru skaits;

tā kā ir jāparedz noteikumi par pavaddokumentiem, ko izmanto, pārvadājot pilnīgi denaturētu spirtu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ja akcīzes ražojumus, kas jau ir nodoti patēriņam kādā dalībvalstī, ir paredzēts citā dalībvalstī izmantot mērķiem, kas minēti Direktīvas 92/12/EEK 7. pantā, tad personai, kas atbild par Kopienas iekšējiem pārvadājumiem, ir jāsastāda vienkāršots pavaddokuments. Pārvadājot ražojumus no vienas dalībvalsts uz otru, dokumentiem ir jābūt kopā ar sūtījumu un kontroles nolūkos jābūt pieejamiem dalībvalstu kompetentām iestādēm.

2. pants

1. Paraugu, kas ir pielikumā, saskaņā ar paskaidrojumiem, kas atrodas minētā parauga 1. eksemplāra otrā pusē, var izmantot kā vienkāršotu pavaddokumentu.

2. Komercdokumentus, piemēram, faktūras, izsniegšanas apliecinājumus, preču-transporta pavadzīmes utml, arī var izmantot kā vienkāršotus pavaddokumentus, ja tajos ir tādi paši informācijas elementi kā pielikuma paraugā un ja šī informācija ir norādīta ar numuru, kas atbilst ailes numuram minētajā paraugā.

3. pants

"Vienkāršotais pavaddokuments fiskālai kontrolei (akcīzes ražojumi)"

4. pants

Vienkāršotajam pavaddokumentam ir jābūt trijos eksemplāros.

Pirmo eksemplāru patur piegādātājs fiskālai kontrolei.

Otrais eksemplārs jāpievieno precēm pārvadāšanas laikā, un to patur saņēmējs.

Trešo eksemplāru pievieno precēm un nosūta atpakaļ piegādātājam kopā ar saņemšanas apliecinājumu, kurā norāda arī turpmāko fiskālo procedūru precēm saņēmējā dalībvalstī, ja piegādātājs to pieprasa, īpaši lai varētu saņemt kompensāciju. Šo eksemplāru pievieno visiem kompensācijas pieprasījumiem, kas paredzēti Direktīvas 92/12/EEK 22. panta 3. punktā.

5. pants

Vienkāršoto pavaddokumentu izmanto arī, Kopienas iekšienē pārvadājot pilnīgi denaturētu spirtu, kā paredzēts Padomes Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktā [2].

6. pants

Šī regula stājas spēkā 1993. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs.

Briselē, 1992. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Christiane Scrivener

[1] OV L 76,23.3. 1992., 1. lpp.

[2] OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------